English

מכירה מקוונת - 21 - יודאיקה

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
תשואות חן, מאת הרה"ק רבי גדליה מליניץ. למברג, תרכ"ב [1862]
תשואות חן, מאת הרה"ק רבי גדליה מליניץ. למברג, תרכ"ב [1862] ספר תשואות חן, על התורה וליקוטים, מאת הרב המפורסם מוהר"ר גדליהו במוהר"ר יצחק מק"ק ליניץ. דפוס M. F. Poremba, למברג, תרכ"ב 1862. 

מחיר פתיחה:

60

פריט 2:
עץ הדעת טוב על מסכת שבת. מהדורה ראשונה. למברג תרמ"ו [1886]
עץ הדעת טוב על מסכת שבת. מהדורה ראשונה. למברג תרמ"ו [1886] עץ הדעת טוב על מסכת שבת. מהדורה ראשונה. למברג תרמ"ו. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 3:
ישמח ישראל [ח"ב] עה"ת ומועדים, חיברו הרה"ק רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר, מהדורה ראשונה, לאדז', תרע"ב - 1912.
ישמח ישראל [ח"ב] עה"ת ומועדים, חיברו הרה"ק רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר, מהדורה ראשונה, לאדז', תרע"ב - 1912. ישמח ישראל [ח"ב - ויקרא, במדבר ודברים] דרושים בדרך החסידות עה"ת ומועדים, חיברו הרה"ק רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר, מהדורה ראשונה, לאדז', תרע"ב - 1912.

מחיר פתיחה:

120

פריט 4:
עותק מיוחס! דברי גאונים, מערכות תלמודיות בסוגיות הש"ס, חיברו רבי חיים אריה הכהן מסיגעט, סיגעט, תרע"א - 1911.
עותק מיוחס! דברי גאונים, מערכות תלמודיות בסוגיות הש"ס, חיברו רבי חיים אריה הכהן מסיגעט, סיגעט, תרע"א - 1911. דדברי גאונים, מערכות תלמודיות בסוגיות הש"ס, חיברו רבי חיים אריה הכהן מסיגעט, סיגעט, תרע"א  - 1911.

מחיר פתיחה:

50

פריט 5:
זכרון צדיקים, סדר היאר צייטין של צדיקים וגדולי עולם, חיברו רבי פנחס זעליג הכהן שווארטץ מק"ק אפאהידא, מהדורה ראשונה, קלויזנבורג, תרפ"ג - 1923.
זכרון צדיקים, סדר היאר צייטין של צדיקים וגדולי עולם, חיברו רבי פנחס זעליג הכהן שווארטץ מק"ק אפאהידא, מהדורה ראשונה, קלויזנבורג, תרפ"ג - 1923. זכרון צדיקים, סדר היאר-צייטין של צדיקים וגדולי עולם, חיברו רבי פנחס זעליג הכהן שווארטץ מק"ק אפאהידא, מהדורה ראשונה, קלויזנבורג, תרפ"ג - 1923.

מחיר פתיחה:

50

פריט 6:
רוממת נשמת ישראל, [מאת רבי משה וורטמן מקוז'ניץ]. לובלין, תרס"ח 1908
רוממת נשמת ישראל, [מאת רבי משה וורטמן מקוז'ניץ]. לובלין, תרס"ח 1908 ספר רוממת נשמת ישראל, מבעל המחבר ספר דברי תורה וספר צדה לדרך וספר החיים [רבי משה וורטמן]. לובלין, תרס"ח 1908 דפוס משה שניידמעססער ונחמה הערשענהארן, לובלין, תרס"ח 1908.

מחיר פתיחה:

50

פריט 7:
שערי אורה, מאת מרן אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. כמו שנדפס בקאפוסט בשנת תקפ"ב", [יוהניסבורג פרוסיה, תר"ך בערך].
שערי אורה, מאת מרן אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. כמו שנדפס בקאפוסט בשנת תקפ"ב", [יוהניסבורג פרוסיה, תר"ך בערך]. שערי אורה, שער חנוכה ופורים מגוף כתב יד כ"ק מרן הרה"ק אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. כמו שנדפס בקאפוסט בשנת תקפ"ב", [יוהניסבורג פרוסיה, תר"ך בערך].

מחיר פתיחה:

350

פריט 8:
פאר לישרים, שני ספרים, מכתבי רבנו הגדול מרוז'ין ומכתבי רבי רפאל מבערשיד. ירושלים, תרפ"א [1921]
פאר לישרים, שני ספרים, מכתבי רבנו הגדול מרוז'ין ומכתבי רבי רפאל מבערשיד. ירושלים, תרפ"א [1921] ספר פאר לישרים, שני ספרים נפתחים, חלק א - תורה אור מכתבי קודש של רבנו הגדול מרוז'ין, חלק ב - דרך חיים, תוכחות מוסר מכתבי מוה"ר רפאל מבערשיד. דפוס הר"ש הלוי צוקרמאן,    ירושלים, תרפ"א [1921].

מחיר פתיחה:

50

פריט 9:
שני ספרי חסידות כרוכים יחד, תרצ"ב - תרס"א.
שני ספרי חסידות כרוכים יחד, תרצ"ב - תרס"א. שני ספרי חסידות כרוכים יחד - מהדורות מוקדמות.

מחיר פתיחה:

80

פריט 10:
סליחות בדפוס שפירא, זיטאמיר, תר"ך - 1860.
סליחות בדפוס שפירא, זיטאמיר, תר"ך - 1860. סליחות בדפוס שפירא, זיטאמיר, תר"ך - 1860.

מחיר פתיחה:

150

פריט 11:
עמק החכמה, מאת הרהה"ק רבי מרדכי דוב מהארנאסטייפאלע. מהדורה שניה. סאטמאר, תרפ"ח [1928]. העותק האישי של רבי אברהם מ"ש פראנקל
עמק החכמה, מאת הרהה"ק רבי מרדכי דוב מהארנאסטייפאלע. מהדורה שניה. סאטמאר, תרפ"ח [1928]. העותק האישי של רבי אברהם מ"ש פראנקל ספר עמק החכמה, מאת כ"ק אדמו"ר הר"ר מרדכי דוב זצ"ל מ"מ דק"ק הארנאסטייפאלע. נדפס שנית ע"י נכד המחבר הרה"ק  רבי חיים הלברשטאם הי"ד, בן הרה"ק רבי שלום אליעזר הלברשטאם [מראצפרט] הי"ד. דפוס מאיר ליב הירש, סאטמאר, תרפ"ח [1928]. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 12:
דמשק אליעזר, מאת הרה"ק רבי אליעזר העגער. ירושלים, תש"ט [1949]
דמשק אליעזר, מאת הרה"ק רבי אליעזר העגער. ירושלים, תש"ט [1949] ספר דמשק אליעזר, אשר השאיר אחריו הרב הגאון הגדול בנגלה ובנסתר מרן אליעזר האגער אב"ד ור"מ דק"ק וויז'ניץ ובסוף ימיו עלה לאה"ק. דפוס בית יתומים דיסקין, ירושלים, תש"ט [1949].

מחיר פתיחה:

50

פריט 13:
כתר שם טוב, ב. למברג, תרי"א [1851].
כתר שם טוב, ב. למברג, תרי"א [1851]. כתר שם טוב, חלק ב, מלוקט מדברי הבעש"ט. עם לקט דברי הבעש"ט מתוך ספרי רבי יעקב יוסף מפולנאה. דפוס פראנץ גאלינסקי, למברג, תרי"א [1851].

מחיר פתיחה:

80

פריט 14:
'ישר וטוב' על מסכת מנחות. פיעטרקוב, תרס"ו. העותק האישי של הרה"צ רבי אלעזר ליפשיטץ חתן הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר
'ישר וטוב' על מסכת מנחות. פיעטרקוב, תרס"ו. העותק האישי של הרה"צ רבי אלעזר ליפשיטץ חתן הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר ישר וטוב על מסכת מנחות. מאת מחברו רבי ישראל טוביה הכהן ממאדז'יץ הנקרא אוייוואנגראד. פיעטרקוב, תרס"ו. העותק האישי חתום בחתימת ידו של הרה"צ רבי אלעזר ליפשיטץ חתן הרה"ק הישמח ישראל מאלכסנדר. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 15:
ההדפסה הראשונה של 'לשם ייחוד' קודם הדלקת נר חנוכה מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב בעל הבני יששכר, בראש ספרו 'ברכה משולשת' מהדורה ראשונה, פרעמישלא, תרנ"ז - 1896.
ההדפסה הראשונה של 'לשם ייחוד' קודם הדלקת נר חנוכה מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב בעל הבני יששכר, בראש ספרו 'ברכה משולשת' מהדורה ראשונה, פרעמישלא, תרנ"ז - 1896. ברכה משולשת, פירוש יקר ונפלא על המשנה, חיברו הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב בעל הבני יששכר, מהדורה ראשונה, פרעמישלא, תרנ"ז - 1896.

מחיר פתיחה:

80

פריט 16:
העותק האישי של האמונת משה מאלכסנדר. שו"ת ברכת כהן מאת הרב טוביה גוטמן הכהן רפפורט. פיעטרקוב תרס"ח
העותק האישי של האמונת משה מאלכסנדר. שו"ת ברכת כהן מאת הרב טוביה גוטמן הכהן רפפורט. פיעטרקוב תרס"ח שו"ת ברכת כהן מאת הרב טוביה גוטמן הכהן רפפורט. פיעטרקוב תרס"ח - 1907. העותק האישי של כ"ק מרן אדמו"ר האמונת משה מאלכסנדר. כפי שנכתב בדף הפורזאץ 'קבלתי החליפין מאת הרב רמ"י טהיברג הי"ו. מרדכי גימפל בארג'. האמונת משה מאלכסנדר נקרא רבי יהודה משה טהיברג ולימים שינה שם המשפחה לדנציגר כשם משפחת בית חמיו. רבי מרדכי גימפל בארג, גאון וחוקר תורני גדול בירושלים, מראשי ישיבת שער השמים. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 17:
אמרות טהורות, חמישה דרושים מתוך עשרה מאמרות לרמ"ע מפאנו, מהדורה שנייה, מאהלוב, תק"ע - 1810. - עם הסכמת הרה"ק מברדיטשוב.
אמרות טהורות, חמישה דרושים מתוך עשרה מאמרות לרמ"ע מפאנו, מהדורה שנייה, מאהלוב, תק"ע - 1810. - עם הסכמת הרה"ק מברדיטשוב. אמרות טהורות, ענייני קבלה ודרוש לרבינו מנחם עזריה מפאנו, עם פירוש יד יהודה לרבי יהודה לייב מפראנקפורט. מהדורה שנייה, מאהלוב, תק"ע - 1810 .

מחיר פתיחה:

150

פריט 18:
חתימת יד רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד ע"ג אישור נישואין של ועד העיר, ירושלים, תרפ"ח - 1928.
חתימת יד רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד ע"ג אישור נישואין של ועד העיר, ירושלים, תרפ"ח - 1928. חתימת יד רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד ע"ג אישור נישואין של ועד העיר, ירושלים, תרפ"ח - 1928.

מחיר פתיחה:

200

פריט 19:
להציל את יתר הפליטה מכנפי הציונים!! זעקה אל רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד מאת החסיד רבי יעקב ישראל מלכוב מיפו להיבדל מהוועד הלאומי. שנות התר"פ, לערך.
להציל את יתר הפליטה מכנפי הציונים!! זעקה אל רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד מאת החסיד רבי יעקב ישראל מלכוב מיפו להיבדל מהוועד הלאומי. שנות התר"פ, לערך. להציל את יתר הפליטה מכנפי הציונים!! זעקה אל רבי יוסף חיים זוננפלד, מכתב מאת החסיד רבי יעקב ישראל מלכוב מיפו להיבדל מהוועד הלאומי. שנות התר"פ - 1920, לערך. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 20:
היסטורי! מסמך התחייבויות הגאון האדיר רבי יוסף חיים זוננפלד לחברת 'שערי חסד' שבנשיאותו בתוך מכתב ברכת שנה טובה. תרס"ז [1907]
היסטורי! מסמך התחייבויות הגאון האדיר רבי יוסף חיים זוננפלד לחברת 'שערי חסד' שבנשיאותו בתוך מכתב ברכת שנה טובה. תרס"ז [1907] חשבון שערכה חברת 'שערי חסד' עם נשיאה ורבה ומנהיגה הגדול מרן הגאון האדיר רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של ירושלים ומרא דארעא דישראל על התחייבויות שנותרו לו לשלם בשנת תרס"ו ועד שנת תרס"ז. התחייבות מופיעה צמוד ועם מכתב ברכת שנה טובה רבה של ירושלים מאת חברת 'שערי חסד' שבנשיאותו.

מחיר פתיחה:

100

פריט 21:
העוד אבי חי? מכתב בקשה ושאלה לגאון האדיר רבי יוסף חיים זוננפלד לגבי תאריך פטירת אבי הכותב. ירושלים, שלהי שנות התר"ע
העוד אבי חי? מכתב בקשה ושאלה לגאון האדיר רבי יוסף חיים זוננפלד לגבי תאריך פטירת אבי הכותב. ירושלים, שלהי שנות התר"ע מכתב מרגש על הליכות הימים ההם, בו מבקש כותבו ר' לאביש דירענפעלד בנו של ר' דוד צבי ב"ר שלמה דירענפעלד מעיר פודהייץ שעלה לירושלים לשכונת מאה שערים, אולם יותר מארבע שנים לא קיבל הבן כל אות חיים מאביו.

מחיר פתיחה:

50

פריט 22:
מכתב היסטורי חשוב שנשלח לגאון האדיר רבי יוסף חיים זוננפלד, אודות מצב בריאות חתנו הגה"צ רבי שמואל הלל שינקר ששהה באמריקה. ללא תאריך
מכתב היסטורי חשוב שנשלח לגאון האדיר רבי יוסף חיים זוננפלד, אודות מצב בריאות חתנו הגה"צ רבי שמואל הלל שינקר ששהה באמריקה. ללא תאריך מכתב היסטורי חשוב שנשלח לגאון האדיר רבי יוסף חיים זוננפלד, אודות מצב בריאות חתנו הגה"צ רבי שמואל הלל שינקר ששהה באמריקה. ללא תאריך.

מחיר פתיחה:

50

פריט 23:
מכתב בענייני הכנסת כלה מהגאון הצדיק הפלאי רבי נח צבי קלפוס תלמיד הבאר שמואל מאונסדורף, אל מרן רבי יוסף חיים זוננפלד. סט לואיס, תרפ"ד
מכתב בענייני הכנסת כלה מהגאון הצדיק הפלאי רבי נח צבי קלפוס תלמיד הבאר שמואל מאונסדורף, אל מרן רבי יוסף חיים זוננפלד. סט לואיס, תרפ"ד מכתב בענייני הכנסת כלה מהגאון הצדיק הפלאי רבי נח צבי קלפוס תלמיד הבאר שמואל מאונסדורף, אל מרן רבי יוסף חיים זוננפלד. סט לואיס, תרפ"ד - 1924.

מחיר פתיחה:

60

פריט 24:
מכתב היסטורי בעניין אתרוגי ארץ ישראל נשלח ממושבת פתח תקווה אל מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים. תרפ"ג [1923]
מכתב היסטורי בעניין אתרוגי ארץ ישראל נשלח ממושבת פתח תקווה אל מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים. תרפ"ג [1923] מכתב היסטורי בעניין אתרוגי ארץ ישראל נשלח ממושבת פתח תקווה אל מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים. פתח תקווה, אדר תרפ"ג- 1923.

מחיר פתיחה:

50

פריט 25:
מכתב הגאון רבי אליקים געציל מרגליות מקראקא נכד החמדת שלמה למרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים להנצחת בנו. תרס"ח [1908]
מכתב הגאון רבי אליקים געציל מרגליות מקראקא נכד החמדת שלמה למרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים להנצחת בנו. תרס"ח [1908] מכתב מאת הגאון רבי אליקים געציל מרגליות מקראקא אל מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים להנצחת בנו האברך שנפטר באביב ימיו. תרס"ח - 1908. הגאון רבי אליקים געציל מרגליות, הוא חתן הגביר הרבני המפורסם רבי מאיר מענדלזאהן בנו של הגה"צ הנודע רבי צבי מנדלזון חתנו של אביר הגאונים החמדת שלמה מווארשא. 

מחיר פתיחה:

60

פריט 26:
מקבץ מכתבים חשובים אל הגאון הגדול רבה של ירושלים רבי יוסף חיים זוננפלד מאת הרב מרדכי קולפא מפרנקפורט. תר"ס-תר"ע
מקבץ מכתבים חשובים אל הגאון הגדול רבה של ירושלים רבי יוסף חיים זוננפלד מאת הרב מרדכי קולפא מפרנקפורט. תר"ס-תר"ע מקבץ מכתבים חשובים אל הגאון הגדול רבה של ירושלים רבי יוסף חיים זוננפלד מאת הרב מרדכי קולפא מפרנקפורט. תר"ס-תר"ע. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 27:
מכתב מאת הגאון רבי אברהם פסח הירמעס רבה של אטלנטה אל מרא דארעא ישראל הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, אטלנטה, ראשית המאה הקודמת.
מכתב מאת הגאון רבי אברהם פסח הירמעס רבה של אטלנטה אל מרא דארעא ישראל הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, אטלנטה, ראשית המאה הקודמת. מכתב מאת הגאון רבי אברהם פסח הירמעס רבה של אטלנטה ומגדולי רבני אמריקה בדורו אל מרא דארעא ישראל הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, אטלנטה, ראשית המאה הקודמת.

מחיר פתיחה:

50

פריט 28:
מכתב מאת רבי אברהם זקהיים מרבני ליטא אל מרא דארעא ישראל רבי יוסף חיים זוננפלד, סימפירופול, תרפ"ד - 1924.
מכתב מאת רבי אברהם זקהיים מרבני ליטא אל מרא דארעא ישראל רבי יוסף חיים זוננפלד, סימפירופול, תרפ"ד - 1924. מכתב מאת רבי אברהם זקהיים מרבני ליטא אל מרא דארעא ישראל רבי יוסף חיים זוננפלד, סימפירופול, תרפ"ד - 1924.

מחיר פתיחה:

80

פריט 29:
ספר משלי עם פירוש הגר"א, מהדורה שנייה, ווארשא תקצ"ז - 1837.
ספר משלי עם פירוש הגר"א, מהדורה שנייה, ווארשא תקצ"ז - 1837. ספר משלי עם פירוש הגר"א, מהדורה שנייה, ווארשא תקצ"ז - 1837. (עותק חסר, ללא דף השער).

מחיר פתיחה:

50

פריט 30:
ספר יצירה עם עשרה פירושים מגדולי הדורות ובסופו נדפס עם פירוש הגר"א, ווארשא תרמ"ד - 1884.
ספר יצירה עם עשרה פירושים מגדולי הדורות ובסופו נדפס עם פירוש הגר"א, ווארשא תרמ"ד - 1884. ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו, עם עשרה פירושים מגדולי הדורות ובסופו נדפס עם פירוש הגר"א, ווארשא תרמ"ד  - 1884.

מחיר פתיחה:

50

פריט 31:
עותק מיוחס. מעיל צדקה, פירוש הגר"א על מגילת אסתר (פירוש אחד, ע"ד הפשט), נדפס ע"י רבי יעקב לאפין, ברלין, תרט"ז - 1856.
עותק מיוחס. מעיל צדקה, פירוש הגר"א על מגילת אסתר (פירוש אחד, ע"ד הפשט), נדפס ע"י רבי יעקב לאפין, ברלין, תרט"ז - 1856. עותק מיוחס. מעיל צדקה, פירוש הגר"א על מגילת אסתר (פירוש אחד, ע"ד הפשט), נדפס ע"י רבי יעקב לאפין, ברלין, תרט"ז - 1856.

מחיר פתיחה:

200

פריט 32:
מורה נבוכים, להנשר הגדול רבינו משה בן מימון, עם הערות מד"ר שמעון שייער, לונדון, תרי"א - 1851
מורה נבוכים, להנשר הגדול רבינו משה בן מימון, עם הערות מד"ר שמעון שייער, לונדון, תרי"א - 1851 מורה נבוכים, שער לתורת הפילוסופיה היהודית, חיברו הנשר הגדול רבינו משה בן מימון - הרמב"ם. (תרגום רבי יהודה אלחריזי), עם הערות וביאורים קצרים מאת ד"ר שמעון שייער, יו"ל ע"י אריה לייב שלאסברג, לונדון, תרי"א - 1851.

מחיר פתיחה:

100

פריט 33:
מקבץ מכתבי 'סמיכה להוראה - יורה יורה ידין ידין' מחשובי הרבנים אל הרב מרדכי משה קרפמן מירושלים
מקבץ מכתבי 'סמיכה להוראה - יורה יורה ידין ידין' מחשובי הרבנים אל הרב מרדכי משה קרפמן מירושלים מקבץ קטן של מכתבי 'סמיכת חכמים והוראה' מחשובי הרבנים אל הגאון רבי מרדכי משה קרפמן מירושלים.

מחיר פתיחה:

150

פריט 34:
[2] הסכמות מאת רבי שלום משאש, הרב הראשי בירושלים. ירושלים, תשנ"ז-תש"ס
[2] הסכמות מאת רבי שלום משאש, הרב הראשי בירושלים. ירושלים, תשנ"ז-תש"ס * הסכמת רבי שלום משאש, בכתב ידו, חתימתו וחותמו, לספר "אבקת רוכל" מאת רבי יוסף אוחיון. ירושלים, תשנ"ז (1997).

מחיר פתיחה:

50

פריט 35:
זעקת האב השכול; בקשה לקבלת רשיון עליה לארץ ישראל, מאת רבי יהודה קאטצבורג. פאקש, תרצ"ו
זעקת האב השכול; בקשה לקבלת רשיון עליה לארץ ישראל, מאת רבי יהודה קאטצבורג. פאקש, תרצ"ו "ואין חסר לי כלום להוציא תשוקתי ליסע לאה"ק כ"א הסערטפקאט... באתי בשטיחת כפיים הושיעא נא אדוני הרם ונשא. והנני מייסד בקשתי זו במעשה רב שבעו"ה נגעה בי יד ה' בני הנחמד הבחו' דוד צבי ע"ה נסע לפני לארץ הקדושה וכבר הגיע לכלל זה להיות בכחו להוציאני חוץ לארץ ולהכניס לארץ הקושה אבל שדי המר לי מאוד זה כי נהרג בראשון ולחודש מאי בפרעות... שנת תרפ"ב... וכדי קרבן זה לרחם על ולהשתדל בעדי לשלח לי סערטיפיקאט... כה דברי הכותב בדמע ומשתחוה אפים ארצה ומתחנן נא לתשובה קרובה".

מחיר פתיחה:

100

פריט 36:
מקבץ מכתבי הסכמה לספרים מאת מרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, תשמ"ב - תשנ"א. 1982 - 1991.
מקבץ מכתבי הסכמה לספרים מאת מרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, תשמ"ב - תשנ"א. 1982 - 1991. מקבץ מכתבי הסכמה לספרים מאת מרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, תשמ"ב - תשנ"א. 1982 - 1991.

מחיר פתיחה:

120

פריט 37:
תשובה נדירה ע"ג גלויה בכתב ידו של הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, ירושלים, תשכ"ד - 1964.
תשובה נדירה ע"ג גלויה בכתב ידו של הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, ירושלים, תשכ"ד - 1964. גלויה בכתב ידו של הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, ירושלים, תשכ"ד - 1964.

מחיר פתיחה:

50

פריט 38:
והשיב לב אבות על בנים, שני מכתבים ממרנן הראשונים לציון הגאון רבי עובדיה יוסף ובנו רבי יצחק, ירושלים, תשל"ח - תשס"ה
והשיב לב אבות על בנים, שני מכתבים ממרנן הראשונים לציון הגאון רבי עובדיה יוסף ובנו רבי יצחק, ירושלים, תשל"ח - תשס"ה והשיב לב אבות על בנים, שני מכתבים ממרנן הראשונים לציון הגאון רבי עובדיה יוסף ובנו רבי יצחק, ירושלים, תשל"ח - תשס"ה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 39:
לוט [3] מכתבים מגדולי תלמידי ורבני ישיבת חברון מימיה הראשונים בירושלים, תרצ"ז - תרצ"ט.
לוט [3] מכתבים מגדולי תלמידי ורבני ישיבת חברון מימיה הראשונים בירושלים, תרצ"ז - תרצ"ט. לוט [3] מכתבים ממגדולי תלמידי ורבני ישיבת כנסת ישראל - חברון משנותיה הראשונות בירושלים לאחר הטבח הנורא בעיר חברון, ירושלים, תרצ"ז - תרצ"ט. 1937 - 1939.

מחיר פתיחה:

100

פריט 40:
גלויה ומכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי נתן סאלם. ירושלים, תשכ"ב [1962]
גלויה ומכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי נתן סאלם. ירושלים, תשכ"ב [1962] גלויה ומכתב מאת חכם נתן סאלם לרבי אליהו קובנר, בענייני שמחת חתונת בתו של הרב קובנר ובענייני תרומה ומשלוח קבלה. המכתב נכתב ארבעה ימים לאחר כתיבת הגלויה. ירושלים, תשכ"ב [1962].

מחיר פתיחה:

50

פריט 41:
הצהרה על הסדר בעניין שכר השחיטה, באישור רבי מאיר ואעקנין, רבה של טבריה, בחתימתו ובחותמו. טבריה, תשכ"ו 1966
הצהרה על הסדר בעניין שכר השחיטה, באישור רבי מאיר ואעקנין, רבה של טבריה, בחתימתו ובחותמו. טבריה, תשכ"ו 1966 "הנני מאשר בזה את חתימת הרב דוד ילוז הנ"ל שמוכרת לי שהיא היא ודין קיומיה ואקיים ע"ה מאיר ואעקנין ס"ט". אישורו של רבי מאיר ואעקנין לכשרות החתימה של רבי דוד ילוז על הסכמתו בעניין התשלום שיקבל עבור מלאכת השחיטה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 42:
[2] מכתבים בכתב ידו של פוסק הדור הגאון רבי ניסים קרליץ, בני ברק, תשמ"ו - תשנ"ח.
[2] מכתבים בכתב ידו של פוסק הדור הגאון רבי ניסים קרליץ, בני ברק, תשמ"ו - תשנ"ח.  [2] מכתבים  בעניינים שונים בכתב ידו של פוסק הדור הגאון רבי ניסים קרליץ, בני ברק, תשמ"ו - תשנ"ח.

מחיר פתיחה:

60

פריט 43:
מכתב ברכות נרגש מאת הגה"צ רבי יעקב אדלשטיין, רמת השרון, תשל"ד - 1974.
מכתב ברכות נרגש מאת הגה"צ רבי יעקב אדלשטיין, רמת השרון, תשל"ד - 1974. מכתב עמוס בברכות מאליפות מאת הגה"צ רבי יעקב אדלשטיין אב"ד רמת השרון, רבת השרון, תשל"ד - 1974.

מחיר פתיחה:

50

פריט 44:
מכתבים מארכיון הרב ד"ר יעקב הופמן, מרבני המזרחי ואב"ד פרנקפורט דמיין. 1912-1961
מכתבים מארכיון הרב ד"ר יעקב הופמן, מרבני המזרחי ואב"ד פרנקפורט דמיין. 1912-1961 אוסף גדול של [19] מכתבים לרב ד"ר יעקב יהודה הופמן, מהשנים 1912-1961.

מחיר פתיחה:

100

פריט 45:
מכתב מאת הראשון לציון הרב עוזיאל אל הרב הראשי רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג בבקשה לסייע בקבלת סרטיפיקט עבור פליט מאירופה הכבושה, תל אביב, תרצ"ט - 1939.
מכתב מאת הראשון לציון הרב עוזיאל אל הרב הראשי רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג בבקשה לסייע בקבלת סרטיפיקט עבור פליט מאירופה הכבושה, תל אביב, תרצ"ט - 1939. מכתב בקשה לסיוע עבור קבלת סרטיפיקט לת"ח שגורש ע"י הגרמנים מאירופה, תל אביב, תרצ"ט - 1939.

מחיר פתיחה:

100

פריט 46:
גלויות דואר כבתב יד הגאון הנאמ"ן רבי מאיר מאזוז, בני ברק תשנ"ח -תשנ"ט.
גלויות דואר כבתב יד הגאון הנאמ"ן רבי מאיר מאזוז, בני ברק תשנ"ח -תשנ"ט. שתי גלויות מאת הגאון רבי מאיר מאזוז בני ברק, תשנ"ח - תשנ"ט. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 47:
מכתב מאת הגאון רבי נתן געשטעטנר מגדולי פוסקי הדור האחרון. בני ברק תשל"ה - 1975.
מכתב מאת הגאון רבי נתן געשטעטנר מגדולי פוסקי הדור האחרון. בני ברק תשל"ה - 1975. מכתב מאת הגאון רבי נתן געשטעטנר מגדולי פוסקי הדור האחרון. בני ברק תשל"ה - 1975.

מחיר פתיחה:

60

פריט 48:
מכתב מאת הגאון רבי בנימין מנדלזון גאב"ד קוממיות, קוממיות, תשכ"ה - 1965.
מכתב מאת הגאון רבי בנימין מנדלזון גאב"ד קוממיות, קוממיות, תשכ"ה - 1965. מכתב מאת הגאון רבי בנימין מנדלזון גאב"ד קוממיות אל העסקן רבי מנחם פרוש. קוממיות, תשכ"ה - 1965.

מחיר פתיחה:

80

פריט 49:
מכתב הלכתי מאת גאב"ד קוממיות הגאון רבי בנימין מנדלזון, קוממיות, תשל"ו - 1976.
מכתב הלכתי מאת גאב"ד קוממיות הגאון רבי בנימין מנדלזון, קוממיות, תשל"ו - 1976. מכתב הלכתי מאת גאב"ד קוממיות הגאון רבי בנימין מנדלזון, קוממיות, תשל"ו - 1976.

מחיר פתיחה:

80

פריט 50:
מכתב שלישות מאת גאב"ד קוממיות הגאון הנודע רבי בנימין מנדלזון, קוממיות, תשכ"ח - 1968.
מכתב שלישות מאת גאב"ד קוממיות הגאון הנודע רבי בנימין מנדלזון, קוממיות, תשכ"ח - 1968. מכתב שלישות מאת גאב"ד קוממיות הגאון הנודע רבי בנימין מנדלזון, קוממיות, תשכ"ח - 1968.

מחיר פתיחה:

120