English

תפארת - 22 פריטים נדירים ומיוחדים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
מביכורי ספרי דפוס סלאוויטא! זהר חדש, להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, סלאוויטא, תקנ"ג -...
מביכורי ספרי דפוס סלאוויטא! זהר חדש, להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, סלאוויטא, תקנ"ג -... מביכורי ספרי דפוס סלאוויטא! זהר חדש, להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, סלאוויטא, תקנ"ג - 1793.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 2:
סדר מעמדות, נדפס בסלאוויטא בשנותיו המוקדמות של בית הדפוס, תקפ"ו - 1826.
סדר מעמדות, נדפס בסלאוויטא בשנותיו המוקדמות של בית הדפוס, תקפ"ו - 1826. סדר מעמדות, נדפס בסלאוויטא בשנותיו המוקדמות של בית הדפוס, תקפ"ו - 1826.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 3:
משניות סדר נשים. זיטאמיר תר"ז. עותק הצדיק הקדוש רבי משה מרדכי ממקארוב חתן הרה"ק מהר"י...
משניות סדר נשים. זיטאמיר תר"ז. עותק הצדיק הקדוש רבי משה מרדכי ממקארוב חתן הרה"ק מהר"י... משניות סדר נשים. זיטאמיר תר"ז. עותק הצדיק הקדוש רבי משה מרדכי ממקארוב חתן הרה"ק מהר"י מבעלזא. גליונות רחבים ביותר. בכריכה מקורית מהודרת. נדיר. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 4:
ספר הישר לרבינו תם. מהדורת כיס מיוחדת. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ז [1847].
ספר הישר לרבינו תם. מהדורת כיס מיוחדת. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ז [1847]. ספר הישר לרבינו תם. מהדורת כיס מיוחדת. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ז [1847].

מחיר פתיחה:

500

פריט 5:
קשר גודל, הנהגות והליכות על סדר היום לרבינו החיד"א, נדפס בדפוס זיטאמיר אשר נודעה קדושתו...
קשר גודל, הנהגות והליכות על סדר היום לרבינו החיד"א, נדפס בדפוס זיטאמיר אשר נודעה קדושתו... קשר גודל, הנהגות והליכות על סדר היום לרבינו החיד"א, נדפס בדפוס זיטאמיר אשר נודעה קדושתו חשיבותו ומעלתו, זיטאמיר, תרי"ד - 1854.

מחיר פתיחה:

700

פריט 6:
שערי קדושה לרבינו חיים ויטאל גדול תלמידי האר"י הק', זיטאמיר, תרט"ז - 1856.
שערי קדושה לרבינו חיים ויטאל גדול תלמידי האר"י הק', זיטאמיר, תרט"ז - 1856. שערי קדושה לרבינו חיים ויטאל גדול תלמידי האר"י הק', זיטאמיר, תרט"ז - 1856.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 7:
נדיר ומיוחס! קינות לתשעה באב, מנהג פולין ליטא ורייסין. זיטאמיר, תרי"ז 1856. 
נדיר ומיוחס! קינות לתשעה באב, מנהג פולין ליטא ורייסין. זיטאמיר, תרי"ז 1856.  נדיר ומיוחס! קינות לתשעה באב, מנהג פולין ליטא ורייסין. זיטאמיר, תרי"ז 1856. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 8:
ספר חרדים לרבינו אלעזר אזכרי בדפוס זיטאמיר. של השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרי"ז -...
ספר חרדים לרבינו אלעזר אזכרי בדפוס זיטאמיר. של השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרי"ז -... ספר חרדים לרבינו אלעזר אזכרי בדפוס זיטאמיר. של השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרי"ז - 1857.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 9:
תוצאות חיים, קיצור ספה"ק ראשית חכמה, זיטאמיר, תרי"ח - 1858.
תוצאות חיים, קיצור ספה"ק ראשית חכמה, זיטאמיר, תרי"ח - 1858. תוצאות חיים, קיצור ספה"ק ראשית חכמה, זיטאמיר, תרי"ח - 1858.

מחיר פתיחה:

700

פריט 10:
קונטרס מאמרים בכתב יד, תורות ה'מיטעלער רבי' אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש 'שורש ענין יום הכיפורים ושורש...
קונטרס מאמרים בכתב יד, תורות ה'מיטעלער רבי' אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש 'שורש ענין יום הכיפורים ושורש... קונטרס מאמרים בכתב יד, תורות ה'מיטעלער רבי' אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש 'שורש ענין יום הכיפורים ושורש ענין חג הסוכות' ובתוכו דפים בכתב יד קדישא עילאה.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 11:
שני עותקי 'צמח צדק' מהדורה ראשונה, ווילנא, תרמ"ד.
שני עותקי 'צמח צדק' מהדורה ראשונה, ווילנא, תרמ"ד. שני עותקי 'צמח צדק' מהדורה ראשונה, ווילנא, תרמ"ד.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 12:
מאמר מאת הרבי המהר"ש, הרה"ק רבי שמואל מליובאוויטש, משנת תרל"ד. בכתב יד מעתיק, כולל שינויים...
מאמר מאת הרבי המהר"ש, הרה"ק רבי שמואל מליובאוויטש, משנת תרל"ד. בכתב יד מעתיק, כולל שינויים... מאמר מאת הרבי המהר"ש, הרה"ק רבי שמואל מליובאוויטש, משנת תרל"ד. בכתב יד מעתיק, כולל שינויים מהנדפס.

מחיר פתיחה:

100

פריט 13:
חב"ד - ליובאוויטש! שתי חוברות מימי כהונת הרבי הריי"צ מליובאוויטש, ריגא - ירושלים, תרפ"ח -...
חב"ד - ליובאוויטש! שתי חוברות מימי כהונת הרבי הריי"צ מליובאוויטש, ריגא - ירושלים, תרפ"ח -... חב"ד - ליובאוויטש! שתי חוברות מימי כהונת הרבי הריי"צ מליובאוויטש, ריגא - ירושלים, תרפ"ח - תרפ"ט.

מחיר פתיחה:

150

פריט 14:
גם אם המצב אחר ייאוש, אין לפרסם זאת כדי לא להוסיף כח בצד השני! הדרכה...
גם אם המצב אחר ייאוש, אין לפרסם זאת כדי לא להוסיף כח בצד השני! הדרכה... גם אם המצב אחר ייאוש, אין לפרסם זאת כדי לא להוסיף כח בצד השני! הדרכה מופלאה בעסקי ציבור מאת כ"ק מרן הרבי מליובאוויטש במאבק נגד 'גן הפסלים' בירושלים, ניו יורק, תש"כ [1960]

מחיר פתיחה:

500

פריט 15:
מכתב ברכה לרגל השנה החדשה מאת כ"ק הרבי מליובאוויטש, ניו יורק, ימי הסליחות, תשכ"ג -...
מכתב ברכה לרגל השנה החדשה מאת כ"ק הרבי מליובאוויטש, ניו יורק, ימי הסליחות, תשכ"ג -... מכתב ברכה לרגל השנה החדשה מאת כ"ק הרבי מליובאוויטש, ניו יורק, ימי הסליחות, תשכ"ג - 1963. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 16:
שו"ת בית הלוי, מהדורה ראשונה. שנתן המחבר רבינו יוסף דובער מבריסק במתנה לתלמידו. ווילנא, תרכ"ג...
שו"ת בית הלוי, מהדורה ראשונה. שנתן המחבר רבינו יוסף דובער מבריסק במתנה לתלמידו. ווילנא, תרכ"ג... שו"ת בית הלוי, מהדורה ראשונה. שנתן המחבר רבינו יוסף דובער מבריסק במתנה לתלמידו. ווילנא, תרכ"ג - 1863. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 17:
נדיר ביותר! חתימת יד קדשו של גאון ישראל רבי חיים הלוי מבריסק על ספר שו"ת...
נדיר ביותר! חתימת יד קדשו של גאון ישראל רבי חיים הלוי מבריסק על ספר שו"ת... נדיר ביותר! חתימת יד קדשו של גאון ישראל רבי חיים הלוי מבריסק על ספר שו"ת הרמ"ע מפאנו – דיהרנפורט, תקמ"ח.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 18:
מהדורה ראשונה! חדושי רבנו חיים הלוי. חידושים וביאורים על סדר הרמב"ם, חיברם רבן של כל בני...
מהדורה ראשונה! חדושי רבנו חיים הלוי. חידושים וביאורים על סדר הרמב"ם, חיברם רבן של כל בני... מהדורה ראשונה! חדושי רבנו חיים הלוי. חידושים וביאורים על סדר הרמב"ם, חיברם רבן של כל בני הגולה מרן הגאון רבינו חיים סולובייציק אב"ד בריסק,   תרצ"ו - 1936.

מחיר פתיחה:

300

פריט 19:
המכתב האחרון מבריסק! מרן הרב מבריסק במכתב בענייני צדקה והחזקת תלמוד תורה בעירו, רגע לפני...
המכתב האחרון מבריסק! מרן הרב מבריסק במכתב בענייני צדקה והחזקת תלמוד תורה בעירו, רגע לפני... המכתב האחרון מבריסק! מרן הרב מבריסק במכתב בענייני צדקה והחזקת תלמוד תורה בעירו, רגע לפני חורבן העיר בריסק במלחמה העולמית. קיץ תרצ"ט

מחיר פתיחה:

3000

פריט 20:
מכתב קודש מאת הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין הי"ד לבוא לסיוע יהודי תלמיד חכם מופלג...
מכתב קודש מאת הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין הי"ד לבוא לסיוע יהודי תלמיד חכם מופלג... מכתב קודש מאת הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין הי"ד לבוא לסיוע יהודי תלמיד חכם מופלג מפליטי רוסיה. שלהי שנות התר"צ - לערך.

מחיר פתיחה:

400

פריט 21:
איגרת בענייני צדקה, כולה עצם כתב יד הרה"ק רבי משה מסטאלין הי"ד אל רבי יוסף...
איגרת בענייני צדקה, כולה עצם כתב יד הרה"ק רבי משה מסטאלין הי"ד אל רבי יוסף... איגרת בענייני צדקה, כולה עצם כתב יד הרה"ק רבי משה מסטאלין הי"ד אל רבי יוסף שוב מקורבו של גאון הדור רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי, למען החסיד הקרלינאי הנודע רבי מרדכי פינצוק. בסופה ברכות קודש מאליפות. סטולין, שנות התר"צ. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 22:
הזמנה לשמחת בר המצווה של כ"ק מרן אדמו"ר מקרלין סטולין שליט"א, ירושלים, תשכ"ח - 1967.
הזמנה לשמחת בר המצווה של כ"ק מרן אדמו"ר מקרלין סטולין שליט"א, ירושלים, תשכ"ח - 1967. הזמנה לשמחת בר המצווה של כ"ק מרן אדמו"ר מקרלין סטולין שליט"א, ירושלים, תשכ"ח - 1967.

מחיר פתיחה:

100

פריט 23:
תנ"ך, ארבעה ועשרים [חלק ד], דפוס דניאל בומברג, וניציה, רע"ח [1517]. דפוס ראשון. פוסט אינקונבולה. ספר...
תנ"ך, ארבעה ועשרים [חלק ד], דפוס דניאל בומברג, וניציה, רע"ח [1517]. דפוס ראשון. פוסט אינקונבולה. ספר... תנ"ך, ארבעה ועשרים [חלק ד], דפוס דניאל בומברג, וניציה, רע"ח [1517]. דפוס ראשון. פוסט אינקונבולה. ספר הכתובים עם התרגום ועם הפי': תהלים עם פירוש רד"ק. משלי, עם פירוש קב ונקי [מאת רבי דוד אבן-יחיא]. איוב עם פירוש הרמב"ן ורבי אברהם פריצול. דניאל עם פירוש רלב"ג, עזרא [ונחמיה] עם פירוש רש"י ו[ילקוט] שמעוני. דברי הימים עם פירוש רש"י ו[ילקוט] שמעוני.  נדפס עם רב העיון על ידי דניאל בומבירגי מאנוירשא. בויניזיאה. [חלק א - ד]. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 24:
ספר הערוך, לרבינו נתן ב"ר יחיאל, דפוס דניאל בומברג, ונציה, רצ"א-רצ"ב [1531-1532]. פוסט אינקונבולה. 
ספר הערוך, לרבינו נתן ב"ר יחיאל, דפוס דניאל בומברג, ונציה, רצ"א-רצ"ב [1531-1532]. פוסט אינקונבולה.  ספר הערוך, לרבינו נתן ב"ר יחיאל, דפוס דניאל בומברג, ונציה, רצ"א-רצ"ב [1531-1532]. פוסט אינקונבולה. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 25:
רמב"ם, ויניציאה של"ו. 1576. העותק האישי של הצדיק רבי מאיר שלום מקאלאשין נכד היהודי הקדוש...
רמב"ם, ויניציאה של"ו. 1576. העותק האישי של הצדיק רבי מאיר שלום מקאלאשין נכד היהודי הקדוש... רמב"ם, ויניציאה של"ו. 1576. העותק האישי של הצדיק רבי מאיר שלום מקאלאשין נכד היהודי הקדוש מפרשיסחא ומגדולי צדיקי החסידות.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 26:
כלי חמדה, מאת רבי שמואל לנייאדו. מהדורה שניה, פראג, ש"ע [1610].
כלי חמדה, מאת רבי שמואל לנייאדו. מהדורה שניה, פראג, ש"ע [1610]. כלי חמדה, מאת רבי שמואל לנייאדו. מהדורה שניה, פראג, ש"ע [1610].

מחיר פתיחה:

800

פריט 27:
רזיאל המלאך, מהדורה ראשונה! אמשטרדם, תס"א [1701]
רזיאל המלאך, מהדורה ראשונה! אמשטרדם, תס"א [1701] רזיאל המלאך, מהדורה ראשונה! אמשטרדם, תס"א [1701]

מחיר פתיחה:

3500

פריט 28:
עברונות, חישובי לוח שנה ועיבורי שנים, מאת רבי אליעזר בלין עם הוספות. אופי באך, תפ"ב...
עברונות, חישובי לוח שנה ועיבורי שנים, מאת רבי אליעזר בלין עם הוספות. אופי באך, תפ"ב... עברונות, חישובי לוח שנה ועיבורי שנים, מאת רבי אליעזר בלין עם הוספות. אופי באך, תפ"ב [1722].

מחיר פתיחה:

600

פריט 29:
[2] ספרים בכרך אחד: מעשה חייא מאת רבי חייא רופא (פיורדא, תפ"ז), בני יונה מאת...
[2] ספרים בכרך אחד: מעשה חייא מאת רבי חייא רופא (פיורדא, תפ"ז), בני יונה מאת... [2] ספרים בכרך אחד: מעשה חייא מאת רבי חייא רופא (פיורדא, תפ"ז), בני יונה מאת רבי יונה לנדסופר (פראג, תקס"ג)

מחיר פתיחה:

300

פריט 30:
שני ספרים מהדורות ראשונות בכרך אחד: "זה ינחמנו" על המכילתא, א (אמשטרדם, תע"ב 1712), ו"ים...
שני ספרים מהדורות ראשונות בכרך אחד: "זה ינחמנו" על המכילתא, א (אמשטרדם, תע"ב 1712), ו"ים... שני ספרים מהדורות ראשונות בכרך אחד: "זה ינחמנו" על המכילתא, א (אמשטרדם, תע"ב 1712), ו"ים יששכר" על התוספתא מס' ביצה (מיץ, תקכ"ט 1769)

מחיר פתיחה:

250

פריט 31:
חדושי הלכות מהר"ם שיף, מהדורה ראשונה, המבורג, תצ"ז - תק"א. 1737 - 1741.
חדושי הלכות מהר"ם שיף, מהדורה ראשונה, המבורג, תצ"ז - תק"א. 1737 - 1741. חדושי הלכות מהר"ם שיף (על מסכתות: ביצה, ב"מ, כתובות, חולין וגיטין), מהדורה ראשונה, המבורג, תצ"ז - תק"א. 1737 - 1741. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 32:
חותמת כשרות בשר לפסח, מטעם בית דין צדק דקהל עדת יראים, ארטה, פעסט.
חותמת כשרות בשר לפסח, מטעם בית דין צדק דקהל עדת יראים, ארטה, פעסט. חותמת כשרות בשר לפסח, מטעם בית דין צדק דקהל עדת יראים, ארטה, פעסט.

מחיר פתיחה:

250

פריט 33:
חותמת הקהילה האורתודוקסית בבודפשט. סוף המאה ה-19 לערך
חותמת הקהילה האורתודוקסית בבודפשט. סוף המאה ה-19 לערך חותמת פליז מרשימה של "קהל עדת אויט. ארטהאדאקסען בודאפעסט", אשר שמשה שנים רבות במשרד קהילת היראים האורתודוקסים בבודפשט.

מחיר פתיחה:

300

פריט 34:
חותמת פליז של "המשרד המרכזי של האמונה האוטונומית היהודית האורתודוקסית ההונגרית, בודפשט", הונגרית. בודפשט, תחילת המאה ה-20 לערך
חותמת פליז של "המשרד המרכזי של האמונה האוטונומית היהודית האורתודוקסית ההונגרית, בודפשט", הונגרית. בודפשט, תחילת המאה ה-20 לערך חותמת עם הכיתוב "A Magyarorszagi Autonom Orthodox Izraelita Hitfelekezet Kozponti Irodaja Budapest"

מחיר פתיחה:

250

פריט 35:
מכתב מאת כ"ק האדמו"ר רבי יוחנן מראחמיסטריווקע אל העסקן הירושלמי רבי משה פרוש, ירושלים, תשכ"ד...
מכתב מאת כ"ק האדמו"ר רבי יוחנן מראחמיסטריווקע אל העסקן הירושלמי רבי משה פרוש, ירושלים, תשכ"ד... מכתב מאת כ"ק האדמו"ר רבי יוחנן מראחמיסטריווקע אל העסקן הירושלמי רבי משה פרוש, ירושלים, תשכ"ד - 1964.

מחיר פתיחה:

300

פריט 36:
מכתב הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא עבור בקשת רישיון יציאה מהארץ מאת שלטונות הגיוס לבנו הרה"צ...
מכתב הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא עבור בקשת רישיון יציאה מהארץ מאת שלטונות הגיוס לבנו הרה"צ... מכתב הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא עבור בקשת רישיון יציאה מהארץ מאת שלטונות הגיוס לבנו הרה"צ רבי אברהם דוב טווערסקי, לצורך נישואיו בחוץ לארץ ומסמכים נוספים. ירושלים, תשכ"ו.

מחיר פתיחה:

100

פריט 37:
מכתב מלא ברכות מאליפות מאת כ"ק האדמו"ר מטשערנאביל אל כ"ק האדמו"ר מצעשינוב. בני ברק, תשכ"א...
מכתב מלא ברכות מאליפות מאת כ"ק האדמו"ר מטשערנאביל אל כ"ק האדמו"ר מצעשינוב. בני ברק, תשכ"א... מכתב מלא ברכות מאליפות מאת כ"ק האדמו"ר מטשערנאביל אל כ"ק האדמו"ר מצעשינוב. בני ברק, תשכ"א - 1961.

מחיר פתיחה:

300

פריט 38:
'אני משתייך לאגודת ישראל, מנוי על המודיע ונכדיי שיחיו בישיבות הקדושות'! מסמך היסטורי על חברות...
'אני משתייך לאגודת ישראל, מנוי על המודיע ונכדיי שיחיו בישיבות הקדושות'! מסמך היסטורי על חברות... 'אני משתייך לאגודת ישראל, מנוי על המודיע ונכדיי שיחיו בישיבות הקדושות'! מסמך היסטורי על חברות הרה"ק רבי יוחנן מטאלנא באגודת ישראל. ירושלים, תשל"ג.

מחיר פתיחה:

150

פריט 39:
מסמך חברות היסטורי של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא בתנועת אגודת ישראל, בעצם כתב ידו...
מסמך חברות היסטורי של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא בתנועת אגודת ישראל, בעצם כתב ידו... מסמך חברות היסטורי של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא בתנועת אגודת ישראל, בעצם כתב ידו הק' ובחתימתו. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 40:
"יזכו לבנות בית נאמן לתפארת אבוה"ק נבג"מ ודורות ישרים מבורכים". מכתב ברכות מאליפות לשמחות ונחת...
"יזכו לבנות בית נאמן לתפארת אבוה"ק נבג"מ ודורות ישרים מבורכים". מכתב ברכות מאליפות לשמחות ונחת... "יזכו לבנות בית נאמן לתפארת אבוה"ק נבג"מ ודורות ישרים מבורכים". מכתב ברכות מאליפות לשמחות ונחת מהצאצאים, כולו בכתב יד כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא ארה"ב שליט"א מגדולי צדיקי הדור.

מחיר פתיחה:

300

פריט 41:
'כמה גער בנו זקני הק' ז"ל במרן שליט"א ובי'! הדרכות בענייני תפילה שהדריך החידושי הרי"מ...
'כמה גער בנו זקני הק' ז"ל במרן שליט"א ובי'! הדרכות בענייני תפילה שהדריך החידושי הרי"מ... 'כמה גער בנו זקני הק' ז"ל במרן שליט"א ובי'! הדרכות בענייני תפילה שהדריך החידושי הרי"מ את שני נכדיו צדיקי וקדושי ארץ השפת אמת מגור והשפתי צדיק מפילץ באיגרת קודש מהשפתי צדיק. גור, תרמ"ט.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 42:
העותק של צדיקי וגאוני הדור! חדושי הרי"מ על חשן משפט, חלק ראשון, ווארשא תרמ"ו. העותק...
העותק של צדיקי וגאוני הדור! חדושי הרי"מ על חשן משפט, חלק ראשון, ווארשא תרמ"ו. העותק... העותק של צדיקי וגאוני הדור! חדושי הרי"מ על חשן משפט, חלק ראשון, ווארשא תרמ"ו. העותק האישי בחותם נכדו הגה"ק השפתי צדיק מפילץ והגהות מאת הרה"ק משאמלוי רבי שלמה זלמן עהרנרייך

מחיר פתיחה:

800

פריט 43:
איגרת מאת מרן הרה"ק ראש גולת אריאל האמרי אמת מגור לגאון האדיר רבי אהרן לעווין...
איגרת מאת מרן הרה"ק ראש גולת אריאל האמרי אמת מגור לגאון האדיר רבי אהרן לעווין... איגרת מאת מרן הרה"ק ראש גולת אריאל האמרי אמת מגור לגאון האדיר רבי אהרן לעווין אב"ד רישא לסייע לאחיו הגה"ק רבי מנחם מנדל אלטר רבה של פאביניץ. ראשית שנות התר"ץ לערך. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 44:
נדיר ביותר! חתימת ידו הטהורה של מרן הרה"ק האמרי אמת מגור העומד מצד החתן,  אחד...
נדיר ביותר! חתימת ידו הטהורה של מרן הרה"ק האמרי אמת מגור העומד מצד החתן,  אחד... נדיר ביותר! חתימת ידו הטהורה של מרן הרה"ק האמרי אמת מגור העומד מצד החתן,  אחד מחסידיו המקורבים. ירושלים, תרפ"ז [1927]

מחיר פתיחה:

400

פריט 45:
אישור נישואין בכתב ידו וחתימתו הרה"ק רבי נחמיה אלתר, בנו של מרן הרה"ק השפת אמת...
אישור נישואין בכתב ידו וחתימתו הרה"ק רבי נחמיה אלתר, בנו של מרן הרה"ק השפת אמת... אישור נישואין בכתב ידו וחתימתו הרה"ק רבי נחמיה אלתר, בנו של מרן הרה"ק השפת אמת מגור וראש ישיבת 'שפת אמת לנישואי ר' אברהם צבי רוטה 'בעל מוסף' בחצר גור. ירושלים, תרפ"ו. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 46:
"אביע תודתנו עבור הדורון דרשה היפה ששלחתם" מכתב תודה מאת כ"ק מרן אדמו"ר מגור בעל...
"אביע תודתנו עבור הדורון דרשה היפה ששלחתם" מכתב תודה מאת כ"ק מרן אדמו"ר מגור בעל... "אביע תודתנו עבור הדורון דרשה היפה ששלחתם" מכתב תודה מאת כ"ק מרן אדמו"ר מגור בעל הפני מנחם לרגל בר המצוה לבנו הגאון החסיד רבי דניאל חיים אלתר ראש ישיבת 'פני מנחם'. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 47:
ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין! בקבוק יין שנתן הרה"ק מרן הבית ישראל מגור, בערב...
ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין! בקבוק יין שנתן הרה"ק מרן הבית ישראל מגור, בערב... ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין! בקבוק יין שנתן הרה"ק מרן הבית ישראל מגור, בערב שבת קודש פרשת וישב כ' כסלו שנת תשכ"ד.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 48:
שלהבת בית ישראל! המצית המיוחדת של כ''ק מרן אדמו''ר הרה"ק בעל בית ישראל מגור. פריט...
שלהבת בית ישראל! המצית המיוחדת של כ''ק מרן אדמו''ר הרה"ק בעל בית ישראל מגור. פריט... שלהבת בית ישראל! המצית המיוחדת של כ''ק מרן אדמו''ר הרה"ק בעל בית ישראל מגור. פריט נדיר. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 49:
'השם יתברך יבנה ביתם בתורה וגדולה'. מברק ברכה לנישואי בת כ"ק מרן אדמו"ר הלב שמחה...
'השם יתברך יבנה ביתם בתורה וגדולה'. מברק ברכה לנישואי בת כ"ק מרן אדמו"ר הלב שמחה... 'השם יתברך יבנה ביתם בתורה וגדולה'. מברק ברכה לנישואי בת כ"ק מרן אדמו"ר הלב שמחה מגור מאת הגאון רבי שבתי יגל ראש ישיבת רמת גן. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 50:
לא בא כבושם הזה! שני דפים עם חידושי תורה בנגלה ומראי מקומות בכתב יד קודש...
לא בא כבושם הזה! שני דפים עם חידושי תורה בנגלה ומראי מקומות בכתב יד קודש... לא בא כבושם הזה! שני דפים עם חידושי תורה בנגלה ומראי מקומות בכתב יד קודש כ"ק מרן הפני מנחם מגור על פרשת חיי שרה והמסתעף ממנה.

מחיר פתיחה:

400