English

'תפארת' מכירה מקוונות - 23

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
חשוב ביותר! ארבעת כרכי ש"ס ירושלמי בדפוס זיטאמיר המפורסם בקדושתו.
חשוב ביותר! ארבעת כרכי ש"ס ירושלמי בדפוס זיטאמיר המפורסם בקדושתו. נדיר ביותר! ארבעת כרכי ש"ס ירושלמי בדפוס זיטאמיר המפורסם בקדושתו. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 2:
שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, או"ח ח"ב, זיטאמיר, תרי"ט - 1859.
שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, או"ח ח"ב, זיטאמיר, תרי"ט - 1859. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן (או"ח ח"ב, הלכות שבת ועירובין), נדפס בדפוס זיטאמיר המפורסם של השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרי"ט - 1859.

מחיר פתיחה:

160

פריט 3:
טור אבן העזר, מדפוס זיטאמיר המפורסם, זיטאמיר, תרי"ט - 1958.
טור אבן העזר, מדפוס זיטאמיר המפורסם, זיטאמיר, תרי"ט - 1958. טור אבן העזר אשר נדפס בדפוס זיטאמיר של השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרי"ט - 1958.

מחיר פתיחה:

200

פריט 4:
תיקוני הזהר, להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ה - 1865.
תיקוני הזהר, להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ה - 1865. ספר תקוני הזהר שחיבר התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל, אשרי אדם שומע לו לשקוד על דלתותיו יום יום... זיטאמיר, תרכ"ה - 1865.

מחיר פתיחה:

450

פריט 5:
כרזה המודיעה על ביקורו ההיסטורי של הרה"ק מבאיאן טשערנאוויץ בארץ ישראל, ירושלים, תרפ"ז - 1927
כרזה המודיעה על ביקורו ההיסטורי של הרה"ק מבאיאן טשערנאוויץ בארץ ישראל, ירושלים, תרפ"ז - 1927 "תנו כבוד לתורה", כרזה המודיעה על בואו של כ"ק האדמו"ר מבאיאן טשערנאוויץ בנו בכורו של הרה"ק בעל הפחד יצחק לירושלים, דפוס ציון, ירושלים, תרפ"ז - 1927.

מחיר פתיחה:

50

פריט 6:
חכם בא לעיר, כרזה המודיעה על בואו של הרה"ק רבי יעקב ארי' מטריסק לבקר בירושלים, מטעם מוסדות חיי עולם.
חכם בא לעיר, כרזה המודיעה על בואו של הרה"ק רבי יעקב ארי' מטריסק לבקר בירושלים, מטעם מוסדות חיי עולם. חכם בא לעיר, כרזה המודיעה על בואו של הרה"ק רבי יעקב ארי' מטריסק לבקר בירושלים, מודעה מטעם מוסדות חיי עולם.

מחיר פתיחה:

50

פריט 7:
חתימת בעלות כ"ק האדמו"ר רבי מנחם מענדל כהנא מהומנא נכד הרה"ק רבי ישעיהלי' מקערסטיער שסמך ידיו עליו
חתימת בעלות כ"ק האדמו"ר רבי מנחם מענדל כהנא מהומנא נכד הרה"ק רבי ישעיהלי' מקערסטיער שסמך ידיו עליו חתימת בעלות כ"ק האדמו"ר רבי מנחם מענדל כהנא מהומנא לצד חותמו האישי.

מחיר פתיחה:

120

פריט 8:
חתימת יד כ"ק האדמו"ר רבי מנחם מאניש סאפרין מקאמארנא ע"ג קבלה, ירושלים, תשכ"ז.
חתימת יד כ"ק האדמו"ר רבי מנחם מאניש סאפרין מקאמארנא ע"ג קבלה, ירושלים, תשכ"ז. חתימת יד כ"ק האדמו"ר רבי מנחם מאניש סאפרין מקאמארנא ע"ג קבלה, ירושלים, תשכ"ז.

מחיר פתיחה:

50

פריט 9:
הקדשת כ"ק האדמו"ר רבי יהושע העשיל רבינוביץ' ממנוסטרישץ ע"ג דף מספר.
הקדשת כ"ק האדמו"ר רבי יהושע העשיל רבינוביץ' ממנוסטרישץ ע"ג דף מספר. הקדשת כ"ק האדמו"ר רבי יהושע העשיל רבינוביץ' ממנוסטרישץ ע"ג דף מספר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 10:
חתימת יד כ"ק האדמו"ר בעל הברכת אברהם מסלונים ע"ג קבלה מישיבת 'אור תורה' בטבריא, טבריא, תש"כ - 1960.
חתימת יד כ"ק האדמו"ר בעל הברכת אברהם מסלונים ע"ג קבלה מישיבת 'אור תורה' בטבריא, טבריא, תש"כ - 1960. "הנדבה הזאת נתקבלה בתודה רבה ובאה לתכלית הנרצה לאחזקת הישיבה" חתימת יד כ"ק האדמו"ר בעל הברכת אברהם מסלונים ע"ג קבלה מישיבת 'אור תורה' בטבריא, טבריא, תש"כ - 1960.

מחיר פתיחה:

50

פריט 11:
מכתב תודה מאת כ"ק גאב"ד מאקאווא ירושלים הגאון רבי מנחם מענדל לעמבערגער, ירושלים, תשנ"ד - 1994.
מכתב תודה מאת כ"ק גאב"ד מאקאווא ירושלים הגאון רבי מנחם מענדל לעמבערגער, ירושלים, תשנ"ד - 1994. מכתב תודה מאת כ"ק גאב"ד מאקאווא ירושלים הגאון רבי מנחם מענדל לעמבערגער, ירושלים, תשנ"ד - 1994.

מחיר פתיחה:

50

פריט 12:
מכתב מאת כ"ק האדמו"ר מנארול שליט"א אל ראש עיריית בני ברק ר' שמואל ויינברג, בני ברק, תשל"ז - 1977.
מכתב מאת כ"ק האדמו"ר מנארול שליט"א אל ראש עיריית בני ברק ר' שמואל ויינברג, בני ברק, תשל"ז - 1977. מכתב מאת כ"ק האדמו"ר מנארול שליט"א אל ראש עיריית בני ברק ר' שמואל ויינברג, בני ברק, תשל"ז - 1977.

מחיר פתיחה:

150

פריט 13:
מכתב בקשה לעזר נישואין מחברת עזרת תורה מאת כ"ק האדמו"ר מזוויעהיל בעל היקרא דמלכא, ירושלים, תשכ"ט - 1969.
מכתב בקשה לעזר נישואין מחברת עזרת תורה מאת כ"ק האדמו"ר מזוויעהיל בעל היקרא דמלכא, ירושלים, תשכ"ט - 1969. מכתב בקשה לעזר נישואין מחברת עזרת תורה מאת כ"ק האדמו"ר מזוועהיל בעל היקרא דמלכא, ירושלים, תשכ"ט - 1969.

מחיר פתיחה:

80

פריט 14:
מכתב תודה מאת כ"ק האדמו"ר מביטשקוב - יפו, יפו, תשנ"ז - 1997.
מכתב תודה מאת כ"ק האדמו"ר מביטשקוב - יפו, יפו, תשנ"ז - 1997. מכתב תודה מאת כ"ק האדמו"ר מביטשקוב - יפו, יפו, תשנ"ז - 1997.

מחיר פתיחה:

100

פריט 15:
מכתב מאת כ"ק האדמו"ר בעל החוקי חיים משומרי אמונים, ירושלים, תשכ"ח - 1968.
מכתב מאת כ"ק האדמו"ר בעל החוקי חיים משומרי אמונים, ירושלים, תשכ"ח - 1968. מכתב מאת כ"ק האדמו"ר בעל החוקי חיים משומרי אמונים, ירושלים, תשכ"ח - 1968.

מחיר פתיחה:

100

פריט 16:
מכתב שלומים מאת הגאון רבי אלחנו היילפרין גאב"ד ראדמשולא - קאשוי, לונדון, תשי"ח - 1958.
מכתב שלומים מאת הגאון רבי אלחנו היילפרין גאב"ד ראדמשולא - קאשוי, לונדון, תשי"ח - 1958. מכתב שלומים מאת הגאון רבי אלחנו היילפרין גאב"ד ראדמשולא - קאשוי, לונדון, תשי"ח - 1958.

מחיר פתיחה:

80

פריט 17:
כתב סמיכה לשוחט שנכתב ע"י כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם מסטראפקוב בגרמניה החרוכה לאחר המלחמה, באמבערג, תש"ט - 1948.
כתב סמיכה לשוחט שנכתב ע"י כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם מסטראפקוב בגרמניה החרוכה לאחר המלחמה, באמבערג, תש"ט - 1948. שארית הפליטה! כתב סמיכה לשוחט שנכתב ע"י כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם מסטראפקוב בגרמניה החרוכה לאחר המלחמה, באמבערג, תש"ט - 1948.

מחיר פתיחה:

200

פריט 18:
אגרת ברכה מאת כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם, ירושלים, תשמ"א - 1981.
אגרת ברכה מאת כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם, ירושלים, תשמ"א - 1981. אגרת ברכה מאת כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ הלברשטאם, ירושלים, תשמ"א - 1981.

מחיר פתיחה:

100

פריט 19:
העתק כתובה בחתימת ידו של מסדר הקידושין כ"ק האדמו"ר בעל העקבי אבירים מסאדיגורה, ירושלים, תשמ"ה - 1985.
העתק כתובה בחתימת ידו של מסדר הקידושין כ"ק האדמו"ר בעל העקבי אבירים מסאדיגורה, ירושלים, תשמ"ה - 1985. העתק כתובה בחתימת ידו של מסדר הקידושין כ"ק האדמו"ר בעל העקבי אבירים מסאדיגורה, ירושלים, תשמ"ה - 1985.

מחיר פתיחה:

100

פריט 20:
'אנו מתפללים בכל עת ובכל שעה לישועת מרן עט"ר שליט"א בעצמו'. מכתבים חשובים מראשית ימי הנהגת כ"ק מרן מבעלזא שליט"א אל החסיד המופלג אברהם שרגא מינסקי
'אנו מתפללים בכל עת ובכל שעה לישועת מרן עט"ר שליט"א בעצמו'. מכתבים חשובים מראשית ימי הנהגת כ"ק מרן מבעלזא שליט"א אל החסיד המופלג אברהם שרגא מינסקי שני מכתבים חשובים ומרגשים, שנשלחו אל החסיד הבעלזאי החשוב והמפורסם רבי אברהם שרגא מינסקי מגדולי עדת חסידי בעלזא וממקורבי הרבי מבעלזא שליט"א. 

מחיר פתיחה:

60

פריט 21:
תולדות יעקב יוסף, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה, מגדולי תלמידי הבעל שם טוב. מעזובוז, תקע"ז [1817].
תולדות יעקב יוסף, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה, מגדולי תלמידי הבעל שם טוב. מעזובוז, תקע"ז [1817]. ספר תולדות יעקב יוסף, מאת איש אלקי קדוש רבי יעקב יוסף הכהן אב"ד ור"מ ומ"ץ בק"ק פולנאי, דפוס יוסף בן צבי הכהן, מזיבוז

מחיר פתיחה:

100

פריט 22:
שבחי הבעש"ט, חיברו רבי דב בער מלינץ. מהדורה מוקדמת, מקום הדפסה לא ידוע (רוסיה - פולין), ת"ר - 1840 בערך.
שבחי הבעש"ט, חיברו רבי דב בער מלינץ. מהדורה מוקדמת, מקום הדפסה לא ידוע (רוסיה - פולין), ת"ר - 1840 בערך. שבחי הבעש"ט, מעשיות ועובדות בגודל שגב קדושת אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש, חיברו רבי דב בער מלינץ. מהדורה מוקדמת, מקום הדפסה לא ידוע (רוסיה - פולין), ת"ר - 1840 בערך.

מחיר פתיחה:

450

פריט 23:
עותק מיוחס. צמח צדיק, חלקים ב' וג' מהרה"ק רבי מנחם מענדל מוויז'ניץ. טשערנאוויץ, תרמ"ו. העותק האישי של הגה"ק רבי שמואל זאנוויל כהנא. עותק מיוחס. צמח צדיק, חלקים ב' וג' מאמרי חסידות מהרה"ק רבי מנחם מענדל מוויז'ניץ. טשערנאוויץ, תרמ"ו. העותק האישי של הגה"ק ר
עותק מיוחס. צמח צדיק, חלקים ב' וג' מהרה"ק רבי מנחם מענדל מוויז'ניץ. טשערנאוויץ, תרמ"ו. העותק האישי של הגה"ק רבי שמואל זאנוויל כהנא. עותק מיוחס. צמח צדיק, חלקים ב' וג' מאמרי חסידות מהרה"ק רבי מנחם מענדל מוויז'ניץ. טשערנאוויץ, תרמ"ו. העותק האישי של הגה"ק ר עותק מיוחס. צמח צדיק, חלקים ב' וג' מאמרי חסידות מהרה"ק רבי מנחם מענדל מוויז'ניץ. טשערנאוויץ, תרמ"ו. העותק האישי של הגה"ק רבי שמואל זאנוויל כהנא.

מחיר פתיחה:

200

פריט 24:
עץ הדעת טוב, על סכת שבת, מאת הצדיק הגאון המקובל רבי עוזיאל מייזליש. למברג, תרמ"ו 1886.
עץ הדעת טוב, על סכת שבת, מאת הצדיק הגאון המקובל רבי עוזיאל מייזליש. למברג, תרמ"ו 1886. עץ הדעת טוב, על סכת שבת, מאת הצדיק הגאון המקובל רבי עוזיאל מייזליש. למברג, תרמ"ו 1886.

מחיר פתיחה:

100

פריט 25:
זרע קודש, מאת הרה"ק רבי נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ, על חמשה חומשי תורה, א-ה. פשעמישל 1906. מהדורה שניה.
זרע קודש, מאת הרה"ק רבי נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ, על חמשה חומשי תורה, א-ה. פשעמישל 1906. מהדורה שניה. זרע קודש, מאת הרה"ק רבי נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ, על חמשה חומשי תורה, א-ה. פשעמישל 1906. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

60

פריט 26:
מגיד דבריו ליעקב, ליקוטי דיבורים בענייני חסידות להרה"ק רבי דב בער המגיד ממעזריטש, תרס"ה - 1905.
מגיד דבריו ליעקב, ליקוטי דיבורים בענייני חסידות להרה"ק רבי דב בער המגיד ממעזריטש, תרס"ה - 1905. מגיד דבריו ליעקב, ליקוטי דיבורים בענייני חסידות להרה"ק רבי דב בער המגיד ממעזריטש, תרס"ה - 1905.

מחיר פתיחה:

120

פריט 27:
ספרי חסידות כרוכים יחד: "אמרות טהורות" עם "מאמרים טהורים" (ורשה, תר"ע), "עשר קדושות" (פיוטרקוב, תרס"ו),...
ספרי חסידות כרוכים יחד: "אמרות טהורות" עם "מאמרים טהורים" (ורשה, תר"ע), "עשר קדושות" (פיוטרקוב, תרס"ו),... ספרי חסידות כרוכים יחד: "אמרות טהורות" עם "מאמרים טהורים" (ורשה, תר"ע), "עשר קדושות" (פיוטרקוב, תרס"ו), "עשר אורות" (פיוטרקוב, תרס"ז), "דרך האמונה ומעשה רב" (ורשה, תרנ"ט). כמעט כולם מהדורות ראשונות.

מחיר פתיחה:

100

פריט 28:
ליקוטי שושנים, מדברי הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. מונקאטש, תרנ"ט 1898.
ליקוטי שושנים, מדברי הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. מונקאטש, תרנ"ט 1898. ליקוטי שושנים, מדברי הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. מונקאטש, תרנ"ט 1898.

מחיר פתיחה:

50

פריט 29:
אגרא דכלה על התורה [ב"כ, חלקים א-ב], מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב. פרעמישלא, תר"ע [1910]
אגרא דכלה על התורה [ב"כ, חלקים א-ב], מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב. פרעמישלא, תר"ע [1910] אגרא דכלה על התורה [ב"כ, חלקים א-ב], מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב. פרעמישלא, תר"ע [1910].

מחיר פתיחה:

60

פריט 30:
[2] ספרים בכרך אחד בהוצאת רבי יעקב ליינער מראדזין: אור החיים, מאת רבי יוסף יעב"ץ, עם ביאור מעין גנים מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב [לובלין, תרע"ב], וספר חות יאיר, מאת רבי אלעזר קאליר [ורשה, תרע"ב].
[2] ספרים בכרך אחד בהוצאת רבי יעקב ליינער מראדזין: אור החיים, מאת רבי יוסף יעב"ץ, עם ביאור מעין גנים מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב [לובלין, תרע"ב], וספר חות יאיר, מאת רבי אלעזר קאליר [ורשה, תרע"ב]. [2] ספרים בכרך אחד בהוצאת רבי יעקב ליינער מראדזין: אור החיים, מאת רבי יוסף יעב"ץ, עם ביאור מעין גנים מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב [לובלין, תרע"ב], וספר חות יאיר, מאת רבי אלעזר קאליר [ורשה, תרע"ב].

מחיר פתיחה:

80

פריט 31:
ספר זכות ישראל הנקרא עשר צחצחות. חידושים מגדולי החיסידות. פיוטרקוב, תר"ע (1909)
ספר זכות ישראל הנקרא עשר צחצחות. חידושים מגדולי החיסידות. פיוטרקוב, תר"ע (1909) "ספר זכות ישראל הנקרא עשר צחצחות... מן עשרה גאונים וקדושים... ר' אלימלך מליזענסק... ר' משה ליב מסאסוב... ר' מנחם מענדל מקאסוב..., מאת ר' ישראל ברגר, פיוטרקוב, תר"ע (1909)". 

מחיר פתיחה:

50

פריט 32:
השתפכות הנפש, מאמרי חיזוק מהרה"ק רבי נחמן מברסלב, מונקאטש, תרצ"ב - 1932.
השתפכות הנפש, מאמרי חיזוק מהרה"ק רבי נחמן מברסלב, מונקאטש, תרצ"ב - 1932. השתפכות הנפש, מאמרי חיזוק מהרה"ק רבי נחמן מברסלב, מונקאטש, תרצ"ב - 1932.

מחיר פתיחה:

50

פריט 33:
ישמח משה על נביאים וכתובים, להרה"ק רבי משה מאוהעל, בודאפעסט. תרצ"ד - 1933.
ישמח משה על נביאים וכתובים, להרה"ק רבי משה מאוהעל, בודאפעסט. תרצ"ד - 1933. ישמח משה על נביאים וכתובים, להרה"ק רבי משה מאוהעל, בודאפעסט. תרצ"ד - 1933. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 34:
וויכוחא רבה בין החסיד להמתנגד. הוצאת חברת "מפיצי תורת החסידות". ברוקלין, ניו יורק, תשי"ב [1952].
וויכוחא רבה בין החסיד להמתנגד. הוצאת חברת "מפיצי תורת החסידות". ברוקלין, ניו יורק, תשי"ב [1952]. וויכוחא רבה בין החסיד להמתנגד. הוצאת חברת "מפיצי תורת החסידות". ברוקלין, ניו יורק, תשי"ב [1952].

מחיר פתיחה:

50

פריט 35:
סדורו האישי של כ"ק האדמור רבי אלטר כהנא מספינקא זידיטשוב, ירושלים, תשכ"ג - 1963.
סדורו האישי של כ"ק האדמור רבי אלטר כהנא מספינקא זידיטשוב, ירושלים, תשכ"ג - 1963. סדורו האישי של כ"ק האדמור רבי אלטר כהנא מספינקא זידיטשוב, ירושלים, תשכ"ג - 1963.

מחיר פתיחה:

80

פריט 36:
מחזור כמנהג פולין, בעהמן, מעהרן ואונגארן. פראג, תקצ"ו - 1835.
מחזור כמנהג פולין, בעהמן, מעהרן ואונגארן. פראג, תקצ"ו - 1835. מחזור כמנהג פולין, בעהמן, מעהרן ואונגארן. פראג, תקצ"ו - 1835.

מחיר פתיחה:

150

פריט 37:
שמור מאוד. מחזורים למועדי ישראל, דפוס משפחת פרופס, אמשטרדם, תקפ"ח - 1828.
שמור מאוד. מחזורים למועדי ישראל, דפוס משפחת פרופס, אמשטרדם, תקפ"ח - 1828. שמור מאוד. מחזורים למועדי ישראל, דפוס משפחת פרופס, אמשטרדם, תקפ"ח - 1828.

מחיר פתיחה:

500

פריט 38:
סליחות לכל השנה בנוסח אשכנז, עותק נאה ביותר, מיץ, תקכ"ה - 1865.
סליחות לכל השנה בנוסח אשכנז, עותק נאה ביותר, מיץ, תקכ"ה - 1865. סליחות לכל השנה בנוסח אשכנז, עותק נאה ביותר, מיץ, תקכ"ה - 1865.

מחיר פתיחה:

100

פריט 39:
קרובות הוא מחזור: מחזור לחג השבועות, בעריכת ד"ר וואלף היידנהיים. רעדעלהיים, תר"ה 1845.
קרובות הוא מחזור: מחזור לחג השבועות, בעריכת ד"ר וואלף היידנהיים. רעדעלהיים, תר"ה 1845. קרובות הוא מחזור: מחזור לחג השבועות, בעריכת ד"ר וואלף היידנהיים. רעדעלהיים, תר"ה 1845.

מחיר פתיחה:

50

פריט 40:
סדר סליחות כמנהג אשכנז, ערוך ע"י רבי וואלף היידנהיים (הרוו"ה), רעדעלהיים, תקצ"ז - 1837.
סדר סליחות כמנהג אשכנז, ערוך ע"י רבי וואלף היידנהיים (הרוו"ה), רעדעלהיים, תקצ"ז - 1837. סדר סליחות כמנהג אשכנז, ערוך ע"י המגיע הנודע רבי וואלף היידנהיים (הרוו"ה), רעדעלהיים, תקצ"ז - 1837.

מחיר פתיחה:

50

פריט 41:
סליחות לכל השנה לפי מנהג האשכנזים, רעדעלהיים, תרל"ד - 1874
סליחות לכל השנה לפי מנהג האשכנזים, רעדעלהיים, תרל"ד - 1874 סליחות לכל השנה לפי מנהג האשכנזים, מסודרים ע"י רבי  יצחק בן אריה יוסף דוב, עם הוספות חשובות, רעדעלהיים, תרל"ד - 1874.

מחיר פתיחה:

100

פריט 42:
סדור תקון שלמה לשבת, כפי אשר תקן רבי שלמה זלמן לונדן, פרנקפורט, תר"ץ - 1930.
סדור תקון שלמה לשבת, כפי אשר תקן רבי שלמה זלמן לונדן, פרנקפורט, תר"ץ - 1930. סדור תקון שלמה לשבת, כפי אשר תקן רבי שלמה זלמן לונדן, פרנקפורט, תר"ץ - 1930.

מחיר פתיחה:

80

פריט 43:
נדיר! ספר תהילים מדפוס דיין במצרים. קהיר, תש"ח
נדיר! ספר תהילים מדפוס דיין במצרים. קהיר, תש"ח נדיר! ספר תהילים מדפוס דיין במצרים. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 44:
הגדה של פסח עם הרבה פירושים יקרים מגאוני עולם. ורשה, תר"מ 1879.
הגדה של פסח עם הרבה פירושים יקרים מגאוני עולם. ורשה, תר"מ 1879. הגדה של פסח עם הרבה פירושים יקרים מגאוני עולם. ורשה, תר"מ 1879.

מחיר פתיחה:

60

פריט 45:
סדור קרבן מנחה, תפילות, עם פירושים וליקוטים ביידיש. פשעמישל, [תרצ"ח] 1938. בסופו ספר תהלים.
סדור קרבן מנחה, תפילות, עם פירושים וליקוטים ביידיש. פשעמישל, [תרצ"ח] 1938. בסופו ספר תהלים. סדור קרבן מנחה, תפילות, עם פירושים וליקוטים ביידיש. פשעמישל, [תרצ"ח] 1938. בסופו ספר תהלים.

מחיר פתיחה:

50

פריט 46:
חידושי המאירי על מסכת שבת, עם שיורי שיטה מקובצת. וינה, 1862. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס ביותר
חידושי המאירי על מסכת שבת, עם שיורי שיטה מקובצת. וינה, 1862. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס ביותר ספר חידושי הרב המאירי על מסכת שבת, בסופו ס' שיורי שיטה מקובצת לרבי בצלאל אשכנזי. דפוס שלמה זלמן נעטטער, וינה, 1862. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

250

פריט 47:
אגרת אוגרת עטרת תפארת עקרי האמונה. מהדורות צילום עתיק, קושטא, של"ז 1577
אגרת אוגרת עטרת תפארת עקרי האמונה. מהדורות צילום עתיק, קושטא, של"ז 1577 אגרת... למען דעת מה שנשיב לאפקורוסים עובדי פסל וכל תמונה. [הוצאת ר' יצחק עקריש, דפוס האחים שלמה ויוסף בני יצחק יעבץ, קושטא, של"ז 1577 לערך]. מהדורות צילום עתיקה מאוד.

מחיר פתיחה:

60

פריט 48:
ערוגת הבשם, מאת רבי שמואל ארקוולטי. אמסטרדם, ת"צ 1730
ערוגת הבשם, מאת רבי שמואל ארקוולטי. אמסטרדם, ת"צ 1730 ספר ערוגת הבשם, בענייני דקדוק, למהר"ר שואל ארקוולטי. דפוס שלמה כ"ץ פרופס, ת"צ 1730. מהדורה שניה. 

מחיר פתיחה:

60

פריט 49:
שערי הקדושה, לרבינו חיים ויטאל. פיעטרקוב, תרע"ב 1911. העותק האישי של רבי מאיר אברהם דומ"צ אלכסנדר
שערי הקדושה, לרבינו חיים ויטאל. פיעטרקוב, תרע"ב 1911. העותק האישי של רבי מאיר אברהם דומ"צ אלכסנדר ספר שערי הקדושה, לישר האדם לעבודת בוראו, מאת הרב המקובל האלקי רבי חיים ויטאל. דפוס שלמה בעלכאטאווסקי, פיעטרקוב, תרע"ב 1911. בסופו "אזהרה לנכנס לטייל בפרדס", "ליקוטים ממהר"ש מאוסטרפאליא" ו"ליקוטים יקרים".

מחיר פתיחה:

200

פריט 50:
עותק מיוחס! מנחת ישראל, ענייני עירובין, חיברו רבי ישראל רייך אב"ד באטרקעס, מהדורה ראשונה, וויטצען, תרס"ח - 1908. העותק האישי של רבי שלום אברהם אטלאס אב"ד יעלשאווא עם הגהות רבות בעצם כתב ידו
עותק מיוחס! מנחת ישראל, ענייני עירובין, חיברו רבי ישראל רייך אב"ד באטרקעס, מהדורה ראשונה, וויטצען, תרס"ח - 1908. העותק האישי של רבי שלום אברהם אטלאס אב"ד יעלשאווא עם הגהות רבות בעצם כתב ידו מנחת ישראל [ח"א], חידושים על מסכת עירובין, חיברו רבי ישראל רייך אב"ד באטרקעס, מהדורה ראשונה, וויטצען, תרס"ח - 1908. עותק מיוחס!

מחיר פתיחה:

50