English

תפארת - 24 פריטים נדירים ומיוחדים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
נדיר ביותר! מכילתא דרבי ישמעאל, דפוס ראשון, קושטנטינא, רע"ה - 1515.
נדיר ביותר! מכילתא דרבי ישמעאל, דפוס ראשון, קושטנטינא, רע"ה - 1515. נדיר ביותר! מכילתא דרבי ישמעאל, דפוס ראשון, קושטנטינא, רע"ה - 1515.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 2:
ספר הערוך לרבי נתן מרומי, מילון למונחי הש"ס, מהדורה שנייה, פיזרו רע"ז - 1517.
ספר הערוך לרבי נתן מרומי, מילון למונחי הש"ס, מהדורה שנייה, פיזרו רע"ז - 1517. ספר הערוך לרבי נתן מרומי, מילון למונחי הש"ס, מהדורה שנייה, פיזרו רע"ז - 1517.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 3:
נדיר ביותר, מביכורי דפוס בומברג! נביאים ראשונים עם תרגום ופירוש רד"ק, בדפוס דניאל בומבירגי, ויניציאה,...
נדיר ביותר, מביכורי דפוס בומברג! נביאים ראשונים עם תרגום ופירוש רד"ק, בדפוס דניאל בומבירגי, ויניציאה,... נדיר ביותר, מביכורי דפוס בומברג! נביאים ראשונים עם תרגום ופירוש רד"ק, בדפוס דניאל בומבירגי, ויניציאה, רע"ח - 1517.

מחיר פתיחה:

3500

פריט 4:
נדיר ביותר, תקוני זהר מהדורה ראשונה! בדפוס עמנואל בן יקותיאל איש בניונטו מנטובה, שי"ח -...
נדיר ביותר, תקוני זהר מהדורה ראשונה! בדפוס עמנואל בן יקותיאל איש בניונטו מנטובה, שי"ח -... נדיר ביותר, תקוני זהר מהדורה ראשונה! בדפוס עמנואל בן יקותיאל איש בניונטו מנטובה, שי"ח - 1558.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 5:
נדיר ביותר, שלם ויפה! כרך שולחן ערוך יורה דעה, מהמהדורות הראשונות של השו"ע עם הגהות...
נדיר ביותר, שלם ויפה! כרך שולחן ערוך יורה דעה, מהמהדורות הראשונות של השו"ע עם הגהות... נדיר ביותר, שלם ויפה! כרך שולחן ערוך יורה דעה, מהמהדורות הראשונות של השו"ע עם הגהות הרמ"א! קראקא, שס"ז - 1607.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 6:
נדיר ביותר. ספה"ק מגלה עמוקות דפוס ראשון! קראקא, שצ"ז - 1637
נדיר ביותר. ספה"ק מגלה עמוקות דפוס ראשון! קראקא, שצ"ז - 1637 נדיר ביותר. ספה"ק מגלה עמוקות דפוס ראשון! קראקא, שצ"ז - 1637

מחיר פתיחה:

5000

פריט 7:
ספר הזהר, חלק ג ספר ויקרא, סלאוויטא תקע"ה (1815). נדיר.
ספר הזהר, חלק ג ספר ויקרא, סלאוויטא תקע"ה (1815). נדיר. ספר הזהר, חלק ג ספר ויקרא, סלאוויטא תקע"ה (1815). נדיר.

מחיר פתיחה:

800

פריט 8:
יקר המציאות! ספר צוואה. צוואת הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין, 'וגם זמר נאה לשבת מהרב...
יקר המציאות! ספר צוואה. צוואת הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין, 'וגם זמר נאה לשבת מהרב... יקר המציאות! ספר צוואה. צוואת הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין, 'וגם זמר נאה לשבת מהרב הנ"ל [קה אכסוף], גם הנהגות טובות מבנו הרב המפורסם וכו' מוה' אשר ז"ל'. נדפס במהדורת כיס מיניאטורית מיוחדת, בדפוס האחים שפירא בזיטאמיר בשנת תרט"ז - 1856.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 9:
חוקר ומקובל, ספר יסוד בענייני אמונה וקבלה. חיברו רבינו משה חיים לוצאטו 'הרמח"ל'.
חוקר ומקובל, ספר יסוד בענייני אמונה וקבלה. חיברו רבינו משה חיים לוצאטו 'הרמח"ל'. חוקר ומקובל, ספר יסוד בענייני אמונה וקבלה. חיברו רבינו משה חיים לוצאטו 'הרמח"ל'.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 10:
לא בנמצא! ליקוטי רמ"ל. להרה"ק רבי משה לייב מסאסוב. נדפס לראשונה בדפוס השותפים נכדי הרב...
לא בנמצא! ליקוטי רמ"ל. להרה"ק רבי משה לייב מסאסוב. נדפס לראשונה בדפוס השותפים נכדי הרב... לא בנמצא! ליקוטי רמ"ל. להרה"ק רבי משה לייב מסאסוב. נדפס לראשונה בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר, תרי"ז - 1856.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 11:
נדיר! מצרף העבודה. עם מכתב מיוחד מאת הרה"ק בעל התניא. דפוס רבי אריה ליב שפירא...
נדיר! מצרף העבודה. עם מכתב מיוחד מאת הרה"ק בעל התניא. דפוס רבי אריה ליב שפירא... נדיר! מצרף העבודה. עם מכתב מיוחד מאת הרה"ק בעל התניא. דפוס רבי אריה ליב שפירא מסלאוויטא. זיטאמיר, תרכ"ה [1855]

מחיר פתיחה:

1300

פריט 12:
ספר הרוקח לרבינו אליעזר מגרמייזא מבעלי התוספות. דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תר"ז...
ספר הרוקח לרבינו אליעזר מגרמייזא מבעלי התוספות. דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תר"ז... ספר הרוקח לרבינו אליעזר מגרמייזא מבעלי התוספות. דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תר"ז - 1847. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 13:
נדיר ביופיו! תקוני הזהר. בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ה - 1865.
נדיר ביופיו! תקוני הזהר. בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ה - 1865. נדיר ביופיו! תקוני הזהר. בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ה - 1865.

מחיר פתיחה:

500

פריט 14:
מכתב ארוך מאת גאון ישראל רבי זעליג ראובן בענגיס ראב"ד העדה החרדית כולו בכתב ידו....
מכתב ארוך מאת גאון ישראל רבי זעליג ראובן בענגיס ראב"ד העדה החרדית כולו בכתב ידו.... מכתב ארוך מאת גאון ישראל רבי זעליג ראובן בענגיס ראב"ד העדה החרדית כולו בכתב ידו. ירושלים, תשי"ב - 1952.

מחיר פתיחה:

200

פריט 15:
'אין לתאר כמה הרפתקאות עדו עליו' איגרת כולה בעצם כתב ידו הטהורה של מרן שר...
'אין לתאר כמה הרפתקאות עדו עליו' איגרת כולה בעצם כתב ידו הטהורה של מרן שר... 'אין לתאר כמה הרפתקאות עדו עליו' איגרת כולה בעצם כתב ידו הטהורה של מרן שר התורה הטשעבינער רב, רבי דב בעריש ווידענפעלד, המדבר בצדקה למען רב חשוב מפליטי גליציה. ירושלים, תשי"ב - 1951.

מחיר פתיחה:

500

פריט 16:
איגרת בכתב יד הגה"צ המקובל רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות, מראשי הקנאים בירושלים אל הגאון...
איגרת בכתב יד הגה"צ המקובל רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות, מראשי הקנאים בירושלים אל הגאון... איגרת בכתב יד הגה"צ המקובל רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות, מראשי הקנאים בירושלים אל הגאון רבי ישראל מאיר זכריש מתלמידי החזון אי"ש, ירושלים, תשכ"ג - 1963.

מחיר פתיחה:

100

פריט 17:
מכתב בקשה וברכה מאת אדמו"ר רבי מרדכי גולדמן מזוועהיל, לסייע בידו בקבלת תמיכה מארגוני סיוע...
מכתב בקשה וברכה מאת אדמו"ר רבי מרדכי גולדמן מזוועהיל, לסייע בידו בקבלת תמיכה מארגוני סיוע... מכתב בקשה וברכה מאת אדמו"ר רבי מרדכי גולדמן מזוועהיל, לסייע בידו בקבלת תמיכה מארגוני סיוע בארה"ב עובר ההוצאות לנישואי בתו. בחתימת כתב ידו וחותמתו. ירושלים, תשכ"ה [1965].

מחיר פתיחה:

150

פריט 18:
מכתב שלומים בפרוש השנה החדשה מאת הגאון והצדיק הירושלמי רבי חיים ברים בשהותו בגולה. ספרינג...
מכתב שלומים בפרוש השנה החדשה מאת הגאון והצדיק הירושלמי רבי חיים ברים בשהותו בגולה. ספרינג... מכתב שלומים בפרוש השנה החדשה מאת הגאון והצדיק הירושלמי רבי חיים ברים בשהותו בגולה. ספרינג וואלי, תשל"ה - 1974.

מחיר פתיחה:

180

פריט 19:
מכתב תודה להחזקת תורה וחסידות בכתב יד קודש מרן הנתיבות שלום מסלונים. ירושלים, תשל"ח - ...
מכתב תודה להחזקת תורה וחסידות בכתב יד קודש מרן הנתיבות שלום מסלונים. ירושלים, תשל"ח - ... מכתב תודה להחזקת תורה וחסידות בכתב יד קודש מרן הנתיבות שלום מסלונים. ירושלים, תשל"ח -  1978.

מחיר פתיחה:

180

פריט 20:
מכתב הגאון האדיר רבי מנשה הקטן קליין בעל 'משנה הלכות' גאב"ד אונגוואר, על תכניתו ליישוב...
מכתב הגאון האדיר רבי מנשה הקטן קליין בעל 'משנה הלכות' גאב"ד אונגוואר, על תכניתו ליישוב... מכתב הגאון האדיר רבי מנשה הקטן קליין בעל 'משנה הלכות' גאב"ד אונגוואר, על תכניתו ליישוב ירושלים עיר הקודש והקמת קרית אונגוואר המעטירה ברמות. ברוקלין, ניו יורק, אייר תשל"ט - 1979.

מחיר פתיחה:

250

פריט 21:
רזין דרזין בכתב יד שני מקובלים וצדיקים נסתרים. המקובל הגאון הצדיק רבי משה יאיר ווינשטאק...
רזין דרזין בכתב יד שני מקובלים וצדיקים נסתרים. המקובל הגאון הצדיק רבי משה יאיר ווינשטאק... רזין דרזין בכתב יד שני מקובלים וצדיקים נסתרים. המקובל הגאון הצדיק רבי משה יאיר ווינשטאק במכתב אל הגאון הצדיק המקובל רבי יהודה זאב לייבוביץ ותשובתו ברמיזא, בענייני תשובה ואמונה אחר עקידת אירופה ומוראותיה. תמוז תשל"ג. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 22:
הזמנה לחתונה רבי ישראל מאיר לאו שליט"א, לימים הרב הראשי לישראל, עם מרת חיוטה בת...
הזמנה לחתונה רבי ישראל מאיר לאו שליט"א, לימים הרב הראשי לישראל, עם מרת חיוטה בת... הזמנה לחתונה רבי ישראל מאיר לאו שליט"א, לימים הרב הראשי לישראל, עם מרת חיוטה בת רבי יצחק ידידיה פרנקל רב בתל אביב. תל אביב, תש"ך 1960. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 23:
מראשוני המסמכים מהקמת תנועת ש"ס! - בחתימת מועצת חכמי התורה וראשי מייסדיה, משא ומתן מול...
מראשוני המסמכים מהקמת תנועת ש"ס! - בחתימת מועצת חכמי התורה וראשי מייסדיה, משא ומתן מול... מראשוני המסמכים מהקמת תנועת ש"ס! - בחתימת מועצת חכמי התורה וראשי מייסדיה, משא ומתן מול אגודת ישראל. ירושלים, חשון תשד"מ - 1983.

מחיר פתיחה:

300

פריט 24:
המלצה מאת רבי עובדיה יוסף, בכתב ידו וחתימתו, לסייע בהוצאת ספרו של רבי אשר חדאד...
המלצה מאת רבי עובדיה יוסף, בכתב ידו וחתימתו, לסייע בהוצאת ספרו של רבי אשר חדאד... המלצה מאת רבי עובדיה יוסף, בכתב ידו וחתימתו, לסייע בהוצאת ספרו של רבי אשר חדאד "שמו אשר". ירושלים, תשנ"א [1991].

מחיר פתיחה:

180

פריט 25:
בחיי המחבר! טורי אבן, על מסכת ר"ה חגיגה ומגילה, לרבינו השאגת אריה, מהדורה ראשונה, מיץ,...
בחיי המחבר! טורי אבן, על מסכת ר"ה חגיגה ומגילה, לרבינו השאגת אריה, מהדורה ראשונה, מיץ,... בחיי המחבר! טורי אבן, על מסכת ר"ה חגיגה ומגילה, לרבינו השאגת אריה, מהדורה ראשונה, מיץ, תקמ"א - 1781. העותק האישי של רבי משה סתהון. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 26:
כל בו, פסקי הלכות לאחד מן הראשונים, מהדורה מוקדמת, פיורדא, תקמ"ב - 1782.
כל בו, פסקי הלכות לאחד מן הראשונים, מהדורה מוקדמת, פיורדא, תקמ"ב - 1782. כל בו, פסקי הלכות לאחד מן הראשונים, מהדורה מוקדמת, פיורדא, תקמ"ב - 1782.

מחיר פתיחה:

100

פריט 27:
נדפס בחיי המחבר! בנין אריאל ח"ב (הנקרא בית תלמוד), חידושים על כמה ממסכתות הש"ס, חיברו...
נדפס בחיי המחבר! בנין אריאל ח"ב (הנקרא בית תלמוד), חידושים על כמה ממסכתות הש"ס, חיברו... נדפס בחיי המחבר! בנין אריאל ח"ב (הנקרא בית תלמוד), חידושים על כמה ממסכתות הש"ס, חיברו רבי שאול מאמשטרדם, מהדורה ראשונה, אמשטרדם, תקל"ח - 1778.

מחיר פתיחה:

250

פריט 28:
שחיטות ובדיקות, קצור הלכות שחיטה למהר"י ווייל, פראנקפורט, תפ"ג - 1723.
שחיטות ובדיקות, קצור הלכות שחיטה למהר"י ווייל, פראנקפורט, תפ"ג - 1723. שחיטות ובדיקות, קצור הלכות שחיטה למהר"י ווייל, פראנקפורט, תפ"ג - 1723.

מחיר פתיחה:

400

פריט 29:
ראשית חכמה, מאמרי מוסר לרבינו אליהו די וידאש ממקובלי צפת, מהדורה מוקדמת. אמשטרדם, תס"ח -...
ראשית חכמה, מאמרי מוסר לרבינו אליהו די וידאש ממקובלי צפת, מהדורה מוקדמת. אמשטרדם, תס"ח -... ראשית חכמה, מאמרי מוסר לרבינו אליהו די וידאש ממקובלי צפת, מהדורה מוקדמת. אמשטרדם, תס"ח - 1708.

מחיר פתיחה:

300

פריט 30:
שו"ת זרע אברהם (על שו"ע אבה"ז וחו"מ) חיברו הראשון לציון רבי אברהם יצחקי, מהדורה ראשונה,...
שו"ת זרע אברהם (על שו"ע אבה"ז וחו"מ) חיברו הראשון לציון רבי אברהם יצחקי, מהדורה ראשונה,... שו"ת זרע אברהם (על שו"ע אבה"ז וחו"מ) חיברו הראשון לציון רבי אברהם יצחקי, מהדורה ראשונה, קושטאנדינא, תצ"ב - 1732.

מחיר פתיחה:

300

פריט 31:
אמת ליעקב, ביאורים בכתבי האר"י ומהרח"ו בסדר א"ב, חיברו רבי יעקב שאלתיאל ניניו, מהדורה יחידה,...
אמת ליעקב, ביאורים בכתבי האר"י ומהרח"ו בסדר א"ב, חיברו רבי יעקב שאלתיאל ניניו, מהדורה יחידה,... אמת ליעקב, ביאורים בכתבי האר"י ומהרח"ו בסדר א"ב, חיברו רבי יעקב שאלתיאל ניניו, מהדורה יחידה, ליוורנו, תר"ג - 1843.

מחיר פתיחה:

150

פריט 32:
בית לחם יהודא, חידושים וביאורים על שו"ע יורה דעה, חיברו הגאון רבי צבי הירש ב"ר...
בית לחם יהודא, חידושים וביאורים על שו"ע יורה דעה, חיברו הגאון רבי צבי הירש ב"ר... בית לחם יהודא, חידושים וביאורים על שו"ע יורה דעה, חיברו הגאון רבי צבי הירש ב"ר עזריאל מווילנא, מהדורה שלישית, פולנאה, תקס"ד - 1804.

מחיר פתיחה:

200

פריט 33:
עותק נדיר ומיוחס ביותר! ידי אליהו, על ענייני תקנות שבתלמוד איזה דאורייתא ואיזה דרבנן, חיברו...
עותק נדיר ומיוחס ביותר! ידי אליהו, על ענייני תקנות שבתלמוד איזה דאורייתא ואיזה דרבנן, חיברו... עותק נדיר ומיוחס ביותר! ידי אליהו, על ענייני תקנות שבתלמוד איזה דאורייתא ואיזה דרבנן, חיברו הגאון רבי אליהו גאליפאפה, מגאוני קושטא, מהדורה יחידה, קושטנדינא, תפ"ח - 1728.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 34:
ישרי לב, פסקים פסקים ע"ס א"ב ועם הספד על הרב המחבר, חיברו הראשון לציון רבי...
ישרי לב, פסקים פסקים ע"ס א"ב ועם הספד על הרב המחבר, חיברו הראשון לציון רבי... ישרי לב, פסקים פסקים ע"ס א"ב ועם הספד על הרב המחבר, חיברו הראשון לציון רבי חיים דוד חזן, מהדורה ראשונה, איזמיר, תר"ל - 1870.

מחיר פתיחה:

180

פריט 35:
נדיר ומיוחס ביותר! ספר יד רמה על מסכת סנהדרין לרבי מאיר אבולעפיא מגדולי הראשונים, מהדורה...
נדיר ומיוחס ביותר! ספר יד רמה על מסכת סנהדרין לרבי מאיר אבולעפיא מגדולי הראשונים, מהדורה... נדיר ומיוחס ביותר! ספר יד רמה על מסכת סנהדרין לרבי מאיר אבולעפיא מגדולי הראשונים, מהדורה ראשונה, שלוניקי, תקנ"ח - 1798. הקדשה מאת המו"ל רבי יחיאל אליקים מחכמי שלוניקי לרבי אברהם מזרחי נכד הרש"ש הק' ומגדולי מקובלי ירושלים.

מחיר פתיחה:

850

פריט 36:
שלושה חיבורים משלושת בניו של הגאון רבי חיים פלאג'י כרוכים יחד:
שלושה חיבורים משלושת בניו של הגאון רבי חיים פלאג'י כרוכים יחד: שלושה חיבורים משלושת בניו של הגאון רבי חיים פלאג'י כרוכים יחד:

מחיר פתיחה:

200

פריט 37:
תורה נביאים וכתובים, Biblia Hebraica, [א: חמשה חומשי תורה]. לייפציג, 1756.
תורה נביאים וכתובים, Biblia Hebraica, [א: חמשה חומשי תורה]. לייפציג, 1756. תורה נביאים וכתובים, Biblia Hebraica, [א: חמשה חומשי תורה]. לייפציג, 1756.

מחיר פתיחה:

350

פריט 38:
תפארת שמואל, חידושים והערות על סדר פסקי הרא"ש, חיברו הגאון רבי אהרן שמואל קאיידנובר אביו...
תפארת שמואל, חידושים והערות על סדר פסקי הרא"ש, חיברו הגאון רבי אהרן שמואל קאיידנובר אביו... תפארת שמואל, חידושים והערות על סדר פסקי הרא"ש, חיברו הגאון רבי אהרן שמואל קאיידנובר אביו של הגה"ק בעל קב הישר, מהדורה ראשונה, פרנקפורט, תנ"ו - 1696.

מחיר פתיחה:

200

פריט 39:
נדיר וחשוב! "מגלה עמוקות", מאת גאון ישראל רבי נתן נטע שפירא רבה של קראקא. מהדורה...
נדיר וחשוב! "מגלה עמוקות", מאת גאון ישראל רבי נתן נטע שפירא רבה של קראקא. מהדורה... נדיר וחשוב! "מגלה עמוקות", מאת גאון ישראל רבי נתן נטע שפירא רבה של קראקא. מהדורה שנייה. פיורדא, תנ"א [1691]. עותק שלם ונאה ביותר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 40:
כד הקמח, לרבינו בחיי, מהדורה חשובה, אוסטרהא, תקס"ד - 1804.
כד הקמח, לרבינו בחיי, מהדורה חשובה, אוסטרהא, תקס"ד - 1804. כד הקמח, לרבינו בחיי, מהדורה חשובה, אוסטרהא, תקס"ד - 1804.

מחיר פתיחה:

180

פריט 41:
שו"ת נודע ביהודה תניינא לרבינו יחזקאל סג"ל לנדא, כרך ראשון. מהדורה ראשונה, פראג, תקע"א -...
שו"ת נודע ביהודה תניינא לרבינו יחזקאל סג"ל לנדא, כרך ראשון. מהדורה ראשונה, פראג, תקע"א -... שו"ת נודע ביהודה תניינא לרבינו יחזקאל סג"ל לנדא, כרך ראשון. מהדורה ראשונה, פראג, תקע"א - 1811.

מחיר פתיחה:

200

פריט 42:
מקודש מקודש !! סט הירושלמי דפוס זיטאמיר, בו הגה ולמד ברשפי אש תמיד, זקן צדיקי...
מקודש מקודש !! סט הירושלמי דפוס זיטאמיר, בו הגה ולמד ברשפי אש תמיד, זקן צדיקי... מקודש מקודש !! סט הירושלמי דפוס זיטאמיר, בו הגה ולמד ברשפי אש תמיד, זקן צדיקי הדור מרן הרב הקדוש רבי ישראל מהוסיאטין

מחיר פתיחה:

1000

פריט 43:
לשמירה ולסגולה! פיסת תבן (שטרוי) עליה עמד הרה"ק מרן מהרי"ד מבעלזא בעת עבודת הקודש ביום...
לשמירה ולסגולה! פיסת תבן (שטרוי) עליה עמד הרה"ק מרן מהרי"ד מבעלזא בעת עבודת הקודש ביום... לשמירה ולסגולה! פיסת תבן (שטרוי) עליה עמד הרה"ק מרן מהרי"ד מבעלזא בעת עבודת הקודש ביום הכיפורים בעיירת בעלזא, תרפ"ו 1925. נדיר ובלתי מצוי. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 44:
סגולה יקרה! פיסת תבן (שטרוי) שעמד עליו קדוש ישראל ופארו הרה"ק רבי אהרן מבעלזא בעיצומו...
סגולה יקרה! פיסת תבן (שטרוי) שעמד עליו קדוש ישראל ופארו הרה"ק רבי אהרן מבעלזא בעיצומו... סגולה יקרה! פיסת תבן (שטרוי) שעמד עליו קדוש ישראל ופארו הרה"ק רבי אהרן מבעלזא בעיצומו של יום הקדוש בעבודתו הנוראה - תשט"ו [1954] 

מחיר פתיחה:

200

פריט 45:
מטבע קודש שהתברך ברטט ובאהבה מאת זקן צדיקי דורינו הרה"ק מסקולען והוא סגולה לשמירה, לברכה...
מטבע קודש שהתברך ברטט ובאהבה מאת זקן צדיקי דורינו הרה"ק מסקולען והוא סגולה לשמירה, לברכה... מטבע קודש שהתברך ברטט ובאהבה מאת זקן צדיקי דורינו הרה"ק מסקולען והוא סגולה לשמירה, לברכה ולהצלחה.

מחיר פתיחה:

400

פריט 46:
אור שמח על הרמב"ם לרבינו מאיר שמחה הכהן מדווינסק, ב"ח מהדורות ראשונות כרוכות בכרך אחד! 
אור שמח על הרמב"ם לרבינו מאיר שמחה הכהן מדווינסק, ב"ח מהדורות ראשונות כרוכות בכרך אחד!  אור שמח על הרמב"ם לרבינו מאיר שמחה הכהן מדווינסק, ב"ח מהדורות ראשונות כרוכות בכרך אחד! 

מחיר פתיחה:

250

פריט 47:
לוט [7] ספרי הלכה ומוסר ממרנא החפץ חיים, מהדורות ראשונות. עותקים שמורים ונאים ביותר.
לוט [7] ספרי הלכה ומוסר ממרנא החפץ חיים, מהדורות ראשונות. עותקים שמורים ונאים ביותר. לוט [7] ספרי הלכה ומוסר ממרנא החפץ חיים, מהדורות ראשונות. עותקים שמורים ונאים ביותר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 48:
מאמר עיקבתא דמשיחא ומאמר על האמונה, מאת רבי אלחנן ווסרמן הי"ד. [ניו יורק], [תרצ"ט 1939]....
מאמר עיקבתא דמשיחא ומאמר על האמונה, מאת רבי אלחנן ווסרמן הי"ד. [ניו יורק], [תרצ"ט 1939].... מאמר עיקבתא דמשיחא ומאמר על האמונה, מאת רבי אלחנן ווסרמן הי"ד. [ניו יורק], [תרצ"ט 1939]. יידיש. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

120

פריט 49:
"בבקשה מכ"ה כי ייטיב נא להודיענו בפרטות ממצבו של כ' הגרח"ע יחי'.. איגרת בכתב ידו...
"בבקשה מכ"ה כי ייטיב נא להודיענו בפרטות ממצבו של כ' הגרח"ע יחי'.. איגרת בכתב ידו... "בבקשה מכ"ה כי ייטיב נא להודיענו בפרטות ממצבו של כ' הגרח"ע יחי'.. איגרת בכתב ידו וחתימתו של הגה"ק רבי אלחנן בונם ווסרמן, למען הקמת ישיבות והרבצת תורה. מרינבאד, סמוך ממש לפרוץ השואה.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 50:
'ישיבתנו העומדת עתה בסכנה נוראה'. מכתב גלויה היסטורי להצלת ישיבת גרודנא מאת ראש הישיבה רבן...
'ישיבתנו העומדת עתה בסכנה נוראה'. מכתב גלויה היסטורי להצלת ישיבת גרודנא מאת ראש הישיבה רבן... 'ישיבתנו העומדת עתה בסכנה נוראה'. מכתב גלויה היסטורי להצלת ישיבת גרודנא מאת ראש הישיבה רבן של ישראל הגאון רבי שמעון שקאפ, בכתב ידו ובחתימתו. תרפ"ה - 1925. 

מחיר פתיחה:

1000