English

פריט 35:

נדיר ומיוחס ביותר! ספר יד רמה על מסכת סנהדרין לרבי מאיר אבולעפיא מגדולי הראשונים, מהדורה...

מחיר פתיחה: $850

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

נדיר ומיוחס ביותר! ספר יד רמה על מסכת סנהדרין לרבי מאיר אבולעפיא מגדולי הראשונים, מהדורה ראשונה, שלוניקי, תקנ"ח – 1798. הקדשה מאת המו"ל רבי יחיאל אליקים מחכמי שלוניקי לרבי אברהם מזרחי נכד הרש"ש הק' ומגדולי מקובלי ירושלים.

ספר יד רמה על מסכת סנהדרין לרבינו מאיר הלוי אבולעפיא מגדולי הראשונים, בן דורם של הרמב"ן, הרשב"א ושאר גדולי עולם.

במהדורתו הראשונה שיצאה לאור בשלוניקי בשנת בתוך קהל – תקנ"ח.

בדף השער מופיעה הקדשת המו"ל הגאון רבי יחיאל יעקב אליקים אל הגה"ק רבי אברהם מזרחי – שרעבי: "לרב אחאי הח' הש' הדיין המצוין המקובל האלקי כמוה"ר אברהם מזרחי דידיע שרעבי נר"ו הולך ואור עד נכון היום והוא מרומים ישכון בהלו מאת הצעיר יעקב אליקים ס"ט".

כמו כן מופיעה בדף השער חותמת המדמה את חתימת ידו של הרה"ר הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג.

הגאון הקדוש רבי אברהם רפאל שלום  מזרחי – שרעבי (תקל"ה – תקפ"ז. 1775 – 1827) מגדולי מקובלי ירושלים בדורו. נכדו של הרש"ש הק' (בן בנו רבי חזקיה יצחק). שימש כראש ישיבת המקובלים בית אל לאחר פטירת המהרי"ט אלגאזי. חתנו היה הראשון לציון (וראש ישיבת בית אל) הגה"ק רבי אברהם חיים גאגין שהו"ל את ספרו דברי שלום. גדולי ירושלים כתבו עליו: "תורת אמת היתה בפיהו גלי עמקתא ומסתרתא… אין חקר לקדושתו".


הגאון רבי יחיאל יעקב אליקים. מגדולי חכמי שלוניקי. נולד בעיה"ק ירושלים. הוציא לאור וערך חיבורים תורניים ונודע בגדלותו התורנית בנוסף לספר שלפנינו אף הוציא לאור את שו"ת מהר"י ברונא אותם הגיה והוסיף לו הקדמה. ואת נהרות דמשק להרש"ל קמונדו.

[2], קי דף. 29 ס"מ.

נזקי עש רבים, כריכה חדשה. מצב כללי טוב.


…………………………………….. …

דברו איתנו בוואצאפ