English

תפארת - 25 פריטים נדירים ומיוחדים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
קבלה שניתנה ל'שרף מבריסק' מרן רבי יהושע לייב דיסקין עבור תרומתו לבית מושב זקנים וזקנות....
קבלה שניתנה ל'שרף מבריסק' מרן רבי יהושע לייב דיסקין עבור תרומתו לבית מושב זקנים וזקנות.... קבלה שניתנה ל'שרף מבריסק' מרן רבי יהושע לייב דיסקין עבור תרומתו לבית מושב זקנים וזקנות. ירושלים, תרנ"ו [1896].

מחיר פתיחה:

100

פריט 2:
מכתב מאת רבה של ירושלים מרן הגאון רבי שמואל סלאנט, בכתב יד סופר, לתורם רבי...
מכתב מאת רבה של ירושלים מרן הגאון רבי שמואל סלאנט, בכתב יד סופר, לתורם רבי... מכתב מאת רבה של ירושלים מרן הגאון רבי שמואל סלאנט, בכתב יד סופר, לתורם רבי אליהו זלמן ווידרין. ירושלים, תרנ"ה [1895].

מחיר פתיחה:

200

פריט 3:
מכתב עוז שר התורה ופוסק הדור מרן הגאון מטשעבין 'דער טשעבינער רב' ובו ברכות מאליפות...
מכתב עוז שר התורה ופוסק הדור מרן הגאון מטשעבין 'דער טשעבינער רב' ובו ברכות מאליפות... מכתב עוז שר התורה ופוסק הדור מרן הגאון מטשעבין 'דער טשעבינער רב' ובו ברכות מאליפות למחזיקי תורה ולתומך בישיבתו. ירושלים, תשכ"ג. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 4:
חתימת ידו של הגה"ק רבי משה קליערס מטבריא על חלוקת צדקה בידי רבה של ירושלים...
חתימת ידו של הגה"ק רבי משה קליערס מטבריא על חלוקת צדקה בידי רבה של ירושלים... חתימת ידו של הגה"ק רבי משה קליערס מטבריא על חלוקת צדקה בידי רבה של ירושלים הגאון רבי שמואל סלאנט. טבריא, תרס"ה. 

מחיר פתיחה:

160

פריט 5:
איגרת יסודית בנושא חזקת המוות בחוקי המדינה, מהרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי...
איגרת יסודית בנושא חזקת המוות בחוקי המדינה, מהרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי... איגרת יסודית בנושא חזקת המוות בחוקי המדינה, מהרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג אל העסקן ר' זרח וורהפטיג. ירושלים, תשי"ב.

מחיר פתיחה:

150

פריט 6:
מכתב עמוס בחידושי תורה ובברכות חמות מאת הגאון האדיר רבי זעליג ראובן בענגיס ראב"ד העדה...
מכתב עמוס בחידושי תורה ובברכות חמות מאת הגאון האדיר רבי זעליג ראובן בענגיס ראב"ד העדה... מכתב עמוס בחידושי תורה ובברכות חמות מאת הגאון האדיר רבי זעליג ראובן בענגיס ראב"ד העדה החרדית, ירושלים, תש"ה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 7:
איגרת בכתב יד הגה"צ המקובל רבי אשר זעליג מרגליות, מראשי הקנאים בירושלים אל הגאון רבי...
איגרת בכתב יד הגה"צ המקובל רבי אשר זעליג מרגליות, מראשי הקנאים בירושלים אל הגאון רבי... איגרת בכתב יד הגה"צ המקובל רבי אשר זעליג מרגליות, מראשי הקנאים בירושלים אל הגאון רבי ישראל מאיר זכריש מתלמידי החזון אי"ש, ירושלים, תשכ"ב - 1962.

מחיר פתיחה:

100

פריט 8:
סגולה! קדושת לוי. מהדורת ברדיטשוב תקע"ו, בה נדפסו לראשונה בב' חלקים המאמרים על התורה וה'קדושות'...
סגולה! קדושת לוי. מהדורת ברדיטשוב תקע"ו, בה נדפסו לראשונה בב' חלקים המאמרים על התורה וה'קדושות'... סגולה! קדושת לוי. מהדורת ברדיטשוב תקע"ו, בה נדפסו לראשונה בב' חלקים המאמרים על התורה וה'קדושות' לחנוכה ולפורים והסכמתו הנלהבת של הרה"ק בעל אוהב ישראל מאפטא והרה"ק רבי אהרן מז'יטומיר. עותק מיוחס! 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 9:
עותק מיוחס! מבשר צדק. מהדורה שניה. ברדיטשוב, תקע"ז - 1817. 
עותק מיוחס! מבשר צדק. מהדורה שניה. ברדיטשוב, תקע"ז - 1817.  עותק מיוחס! מבשר צדק. מהדורה שניה. ברדיטשוב, תקע"ז - 1817. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 10:
ספר סגולה נורא! תולדת יצחק, על חמשה חומשי תורה ומועדים, ליקוטים ותהלים. להרה"ק ציס"ע רבי...
ספר סגולה נורא! תולדת יצחק, על חמשה חומשי תורה ומועדים, ליקוטים ותהלים. להרה"ק ציס"ע רבי... ספר סגולה נורא! תולדת יצחק, על חמשה חומשי תורה ומועדים, ליקוטים ותהלים. להרה"ק ציס"ע רבי יצחק מנעשכיז, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרכ"ח - 1868.

מחיר פתיחה:

600

פריט 11:
נועם אלימלך. מהדורה חשובה. קראקא תרנ"ו. הסכמת הגה"ק משינאווא. סימונים וכוכבים כבמהדורה הראשונה. 
נועם אלימלך. מהדורה חשובה. קראקא תרנ"ו. הסכמת הגה"ק משינאווא. סימונים וכוכבים כבמהדורה הראשונה.  נועם אלימלך. מהדורה חשובה. קראקא תרנ"ו. הסכמת הגה"ק משינאווא. סימונים וכוכבים כבמהדורה הראשונה. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 12:
צבי לצדיק [ב"כ], דרושים על המועדים בדרך החסידות, חיברו הרה"ק רבי צבי אלימלך מבלאזוב, מהדורה...
צבי לצדיק [ב"כ], דרושים על המועדים בדרך החסידות, חיברו הרה"ק רבי צבי אלימלך מבלאזוב, מהדורה... צבי לצדיק [ב"כ], דרושים על המועדים בדרך החסידות, חיברו הרה"ק רבי צבי אלימלך מבלאזוב, מהדורה ראשונה, קראקא, תרפ"ה - תרפ"ח.

מחיר פתיחה:

150

פריט 13:
סט ספרי 'ישמח ישראל' על התורה מאת הרה"ק מאלכסנדר. לאדז, תרע"א-תרע"ב 1912. מהדורה ראשונה.
סט ספרי 'ישמח ישראל' על התורה מאת הרה"ק מאלכסנדר. לאדז, תרע"א-תרע"ב 1912. מהדורה ראשונה. סט ספרי 'ישמח ישראל' על התורה מאת הרה"ק מאלכסנדר. לאדז, תרע"א-תרע"ב 1912. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 14:
עותק מרנא ציס"ע התורת חיים מקאסוב! ספר 'חסד לאברהם' לר"א אזולאי. מראשוני הספרים הנדפסים בדפוס...
עותק מרנא ציס"ע התורת חיים מקאסוב! ספר 'חסד לאברהם' לר"א אזולאי. מראשוני הספרים הנדפסים בדפוס... עותק מרנא ציס"ע התורת חיים מקאסוב! ספר 'חסד לאברהם' לר"א אזולאי. מראשוני הספרים הנדפסים בדפוס רבי משה שפירא בסלאוויטא תקנ"ד.

מחיר פתיחה:

6000

פריט 15:
אלפא ביתא [אותיות מחכימות], ספר מוסר והנהגות קדושות וישרות מאת הרה"ק רבי צבי הירש מנאדבורנא...
אלפא ביתא [אותיות מחכימות], ספר מוסר והנהגות קדושות וישרות מאת הרה"ק רבי צבי הירש מנאדבורנא... אלפא ביתא [אותיות מחכימות], ספר מוסר והנהגות קדושות וישרות מאת הרה"ק רבי צבי הירש מנאדבורנא בעל מחבר 'צמח ד' לצבי' מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש, מרואי פני אור שבעת הימים בעל שם טוב הקדוש. בדפוס האחים מוה' חנינא ליפא ומוה' אריה ליב ומוה' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תר"ח - 1848. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 16:
יקר המציאות !! ספר זכירה, עניינים וסגולות מצדיקי הדורות (האריז"ל רבי יהודה החסיד ועוד), חיברו...
יקר המציאות !! ספר זכירה, עניינים וסגולות מצדיקי הדורות (האריז"ל רבי יהודה החסיד ועוד), חיברו... יקר המציאות !! ספר זכירה, עניינים וסגולות מצדיקי הדורות (האריז"ל רבי יהודה החסיד ועוד), חיברו רבי זכריה ב"ר יעקב סימנר מק"ק פלינגיאן. בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תר"ח - 1848.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 17:
חק לישראל ויקרא, זיטאמיר, תרי"ז 1857.
חק לישראל ויקרא, זיטאמיר, תרי"ז 1857. חק לישראל ויקרא, זיטאמיר, תרי"ז 1857.

מחיר פתיחה:

250

פריט 18:
טור חושן משפט. ב' חלקים, דפוס שפירא, ז'יטאמיר, תרי"ט - 1858.
טור חושן משפט. ב' חלקים, דפוס שפירא, ז'יטאמיר, תרי"ט - 1858. טור חושן משפט. ב' חלקים, דפוס שפירא, ז'יטאמיר, תרי"ט - 1858.

מחיר פתיחה:

100

פריט 19:
מאורעות צבי, סיפור מאורעות חייו של שבתי צבי שר"י מיום 'התגלותו' ועד המרת דתו, עם...
מאורעות צבי, סיפור מאורעות חייו של שבתי צבי שר"י מיום 'התגלותו' ועד המרת דתו, עם... מאורעות צבי, סיפור מאורעות חייו של שבתי צבי שר"י מיום 'התגלותו' ועד המרת דתו, עם אגרות גדולי הדור שרדפוהו והחרימוהו. נדיר ביותר. דפוס האחים שפירא זיטאמיר, תר"כ 1859. 

מחיר פתיחה:

1300

פריט 20:
הגדה של פסח ווינה, תרפ"א - 1921 דפוס סטריאוטיפי של מהדורת זיטאמיר בדפוס נכדי הרב...
הגדה של פסח ווינה, תרפ"א - 1921 דפוס סטריאוטיפי של מהדורת זיטאמיר בדפוס נכדי הרב... הגדה של פסח ווינה, תרפ"א - 1921 דפוס סטריאוטיפי של מהדורת זיטאמיר בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא, תר"ט.

מחיר פתיחה:

100

פריט 21:
ההזמנה להתייסדות בית הכנסת 'קהל יראים חסידים', בתוספת שורות וחתימה מרב הקהילה רבי שמואל דייטש,...
ההזמנה להתייסדות בית הכנסת 'קהל יראים חסידים', בתוספת שורות וחתימה מרב הקהילה רבי שמואל דייטש,... ההזמנה להתייסדות בית הכנסת 'קהל יראים חסידים', בתוספת שורות וחתימה מרב הקהילה רבי שמואל דייטש, רבו של רבי עמרם בלוי ומראשי קהל 'נטורי קרתא'. ירושלים, שנות התר"ץ לערך.

מחיר פתיחה:

150

פריט 22:
שטר חוב פרוע בחתימת ר' יואל משה סלומון וחבריו להנהלת תלמוד תורה וישיבת עץ חיים...
שטר חוב פרוע בחתימת ר' יואל משה סלומון וחבריו להנהלת תלמוד תורה וישיבת עץ חיים... שטר חוב פרוע בחתימת ר' יואל משה סלומון וחבריו להנהלת תלמוד תורה וישיבת עץ חיים ובית החולים ביקור חולים. ירושלים, תרס"ג [1903].

מחיר פתיחה:

100

פריט 23:
משפט הכותל המערבי! עדות חשובה של רבי אליהו מרדכי אייזנשטיין מזכירו של רבה של ירושלים...
משפט הכותל המערבי! עדות חשובה של רבי אליהו מרדכי אייזנשטיין מזכירו של רבה של ירושלים... משפט הכותל המערבי! עדות חשובה של רבי אליהו מרדכי אייזנשטיין מזכירו של רבה של ירושלים הגאון רבי שמואל סלנט על עבודות בדק בית ברחבת הכותל. ירושלים, תר"ץ.

מחיר פתיחה:

180

פריט 24:
מכתב רבי לוי שלום פירסט, אל מנהלי כולל שומרי החומות בבקשת אתרוג מארץ ישראל, ומכתב...
מכתב רבי לוי שלום פירסט, אל מנהלי כולל שומרי החומות בבקשת אתרוג מארץ ישראל, ומכתב... מכתב רבי לוי שלום פירסט, אל מנהלי כולל שומרי החומות בבקשת אתרוג מארץ ישראל, ומכתב עם פירוט התורמים בעד עניי ארץ ישראל. טשוס [צכוסלובקיה], תרצ"ז [1937].

מחיר פתיחה:

100

פריט 25:
שיתוף פעולה בין ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי פנחס עפשטיין לרב הראשי לישראל הראשון לציון...
שיתוף פעולה בין ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי פנחס עפשטיין לרב הראשי לישראל הראשון לציון... שיתוף פעולה בין ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי פנחס עפשטיין לרב הראשי לישראל הראשון לציון רבי יצחק ניסים למען המאבק בניתוחי מתים, ירושלים, תשכ"ו.

מחיר פתיחה:

100

פריט 26:
חתימת יד הגה''צ רבי שלמה זלמן בהר''ן על חלוקת כספי צדקה בידי רבה של ירושלים...
חתימת יד הגה''צ רבי שלמה זלמן בהר''ן על חלוקת כספי צדקה בידי רבה של ירושלים... חתימת יד הגה''צ רבי שלמה זלמן בהר''ן על חלוקת כספי צדקה בידי רבה של ירושלים הגאון האדיר רבי שמואל סלאנט ירושלים, תר"ע - 1910.

מחיר פתיחה:

100

פריט 27:
פולמוס השחיטה ביפו ובירושלים ! מכתב מאת רבי יעקב מלכוב אל רבה של ירושלים הגאון...
פולמוס השחיטה ביפו ובירושלים ! מכתב מאת רבי יעקב מלכוב אל רבה של ירושלים הגאון... פולמוס השחיטה ביפו ובירושלים ! מכתב מאת רבי יעקב מלכוב אל רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד אודות שחיטת הגאון רבי ישראל ניסן קופרשטוק ממאקאווא. [יפו, תרפ"ח 1928].

מחיר פתיחה:

650

פריט 28:
"זאלל לערנען ברבים ... דעם לימוד פון הגאון וצדיק חפץ חיים שליט"א. מכתב מישיבת חיי...
"זאלל לערנען ברבים ... דעם לימוד פון הגאון וצדיק חפץ חיים שליט"א. מכתב מישיבת חיי... "זאלל לערנען ברבים ... דעם לימוד פון הגאון וצדיק חפץ חיים שליט"א. מכתב מישיבת חיי עולם בירושלים אל הנהלת ישיבת עץ חיים ובו תוכן מעניין, חתום ע"י מנהל הישיבה הגה"צ רבי אריה מרדכי וועקסילשטיין, ירושלים, תרצ"ב - 1932.

מחיר פתיחה:

100

פריט 29:
חתימת יד המגיד מישרים הגאון רבי חיים יצחק אהרן ראפאפורט מירושלים על חלוקת כספי צדקה...
חתימת יד המגיד מישרים הגאון רבי חיים יצחק אהרן ראפאפורט מירושלים על חלוקת כספי צדקה... חתימת יד המגיד מישרים הגאון רבי חיים יצחק אהרן ראפאפורט מירושלים על חלוקת כספי צדקה ע"י רבה של ירושלים הגאון רבי שמואל סלאנט, ירושלים, תר"נ - 1890.

מחיר פתיחה:

150

פריט 30:
תעודת רבי משה הרשלר, מתקופת לימודו בישיבת עץ חיים בירושלים בקיץ תרצ"ו וחורף תרצ"ז. בכתב...
תעודת רבי משה הרשלר, מתקופת לימודו בישיבת עץ חיים בירושלים בקיץ תרצ"ו וחורף תרצ"ז. בכתב... תעודת רבי משה הרשלר, מתקופת לימודו בישיבת עץ חיים בירושלים בקיץ תרצ"ו וחורף תרצ"ז. בכתב יד רבי אריה לוין. ירושלים, תרצ"ז.

מחיר פתיחה:

100

פריט 31:
היסטורי! מכתב מאת העסקנים החשובים רבי עמרם בלויא ורבי שלמה זלמן פרוש לקראת הכנסייה הגדולה...
היסטורי! מכתב מאת העסקנים החשובים רבי עמרם בלויא ורבי שלמה זלמן פרוש לקראת הכנסייה הגדולה... היסטורי! מכתב מאת העסקנים החשובים רבי עמרם בלויא ורבי שלמה זלמן פרוש לקראת הכנסייה הגדולה השנייה בצל פרעות תרפ"ט. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 32:
מכתב הסכמה נלהב למפעלו של המחנך רבי מנחם מענדל קירשנבוים חתום ע"י דייני ורבני הביד"ץ...
מכתב הסכמה נלהב למפעלו של המחנך רבי מנחם מענדל קירשנבוים חתום ע"י דייני ורבני הביד"ץ... מכתב הסכמה נלהב למפעלו של המחנך רבי מנחם מענדל קירשנבוים חתום ע"י דייני ורבני הביד"ץ של העדה החרדית, ירושלים, תשל"א.

מחיר פתיחה:

100

פריט 33:
שטר מכירת חמץ של ביה"ד בירושלים מיסודו של הגרצ"פ פראנק, משנת תש"כ עם חתימות גאוני...
שטר מכירת חמץ של ביה"ד בירושלים מיסודו של הגרצ"פ פראנק, משנת תש"כ עם חתימות גאוני... שטר מכירת חמץ של ביה"ד בירושלים מיסודו של הגרצ"פ פראנק, משנת תש"כ עם חתימות גאוני ירושלים חכמיה ואישיה, ובהם רבי יצחק שיינר, רבי אשר ליכטשיין, רבי זליג ברוורמן ואחרים. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 34:
מרטיט, דף הנהגות עמוס בחידושי הלכה והוראות מרבן של ישראל רבינו בעל הנפש החיים (ומהן...
מרטיט, דף הנהגות עמוס בחידושי הלכה והוראות מרבן של ישראל רבינו בעל הנפש החיים (ומהן... מרטיט, דף הנהגות עמוס בחידושי הלכה והוראות מרבן של ישראל רבינו בעל הנפש החיים (ומהן בשם הגר"א), העתק מהדף המקורי שנכתב סמוך לשמיעת הדברים ע"י תלמידו סמוך ונראה להסתלקותו "קרוב לשנת תקפ"א".

מחיר פתיחה:

500

פריט 35:
זוג איגרות קודש מאליפות, בה ניתן ביטוי מועט לפעליו האדירים של מרן שר התורה ואביר...
זוג איגרות קודש מאליפות, בה ניתן ביטוי מועט לפעליו האדירים של מרן שר התורה ואביר... זוג איגרות קודש מאליפות, בה ניתן ביטוי מועט לפעליו האדירים של מרן שר התורה ואביר הרועים הגאון האדיר רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי מווילנא בעל 'אחיעזר' למען הישיבות בליטא ובפולין במסגרת נשיאות 'וועד הישיבות'. תרצ"א-תרצ"ד. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 36:
מכתב הגאון רבי שרגא פייבל הינדיס בעניין משלחת בראשות חותנו הגאון האדיר רבי שמעון שקאפ...
מכתב הגאון רבי שרגא פייבל הינדיס בעניין משלחת בראשות חותנו הגאון האדיר רבי שמעון שקאפ... מכתב הגאון רבי שרגא פייבל הינדיס בעניין משלחת בראשות חותנו הגאון האדיר רבי שמעון שקאפ להצלת ועד הישיבות בליטא ובפולין. מוזכרת גם דעתו של הגרח"ע מווילנא. מוצ"ש ויחי תרפ"ו.

מחיר פתיחה:

750

פריט 37:
מכתב מאת הגאון רבי שמואל ויינטרויב רבה של קארלין אל נאמן ביתו של הגרח"ע גרודז'ינסקי,...
מכתב מאת הגאון רבי שמואל ויינטרויב רבה של קארלין אל נאמן ביתו של הגרח"ע גרודז'ינסקי,... מכתב מאת הגאון רבי שמואל ויינטרויב רבה של קארלין אל נאמן ביתו של הגרח"ע גרודז'ינסקי, סעמיאטיטש, תרפ"ז - 1927.

מחיר פתיחה:

250

פריט 38:
ישיבת מיר בזוהרה ובתפארתה! איגרת ארוכה מאת ראש הישיבה הגאון האדיר רבי אליעזר יהודה פינקל,...
ישיבת מיר בזוהרה ובתפארתה! איגרת ארוכה מאת ראש הישיבה הגאון האדיר רבי אליעזר יהודה פינקל,... ישיבת מיר בזוהרה ובתפארתה! איגרת ארוכה מאת ראש הישיבה הגאון האדיר רבי אליעזר יהודה פינקל, מימי כינון הישיבה מחדש אחר מלחמת העולם הראשונה. מיר, תרפ"ב [1922]

מחיר פתיחה:

200

פריט 39:
גלוית איגרת הגאון האדיר רבי פסח פרוסקין רבה של קוברין וריש מתיבתא רבה למען ישיבתו...
גלוית איגרת הגאון האדיר רבי פסח פרוסקין רבה של קוברין וריש מתיבתא רבה למען ישיבתו... גלוית איגרת הגאון האדיר רבי פסח פרוסקין רבה של קוברין וריש מתיבתא רבה למען ישיבתו הגדולה.

מחיר פתיחה:

600

פריט 40:
מכתב הסכמה מאת הגאון רבי יוסף רוזובסקי, מגאוני ליטא, בילנא תרצ"ה 1935.
מכתב הסכמה מאת הגאון רבי יוסף רוזובסקי, מגאוני ליטא, בילנא תרצ"ה 1935. מכתב הסכמה מאת הגאון רבי יוסף רוזובסקי, מגאוני ליטא, בילנא תרצ"ה 1935.

מחיר פתיחה:

120

פריט 41:
כי הלבישני בגדי ישע. מכתב מרגש בכת"י הגאון רבי אהרן קוטלר מימי קלעצק בו הוא...
כי הלבישני בגדי ישע. מכתב מרגש בכת"י הגאון רבי אהרן קוטלר מימי קלעצק בו הוא... כי הלבישני בגדי ישע. מכתב מרגש בכת"י הגאון רבי אהרן קוטלר מימי קלעצק בו הוא משתדל בהשגת בגדים לחורף לבני ישיבתו, קלעצק, תרפ"ז - 1927. 

מחיר פתיחה:

750

פריט 42:
טיוטת הזמנה בכתב יד לנישואי הגאון הגדול רבי רפאל סאלאוויציק בן מרן הגאון 'הרב מבריסק',...
טיוטת הזמנה בכתב יד לנישואי הגאון הגדול רבי רפאל סאלאוויציק בן מרן הגאון 'הרב מבריסק',... טיוטת הזמנה בכתב יד לנישואי הגאון הגדול רבי רפאל סאלאוויציק בן מרן הגאון 'הרב מבריסק', שהייתה נגד עיני מרן הגרי"ז מבריסק. תל אביב, תשי"ז. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 43:
נדיר ומעניין! טופס בקשת אישור עלייה לארץ כתוב וחתום בכתב ידו של מרן הסטייפלער רבי...
נדיר ומעניין! טופס בקשת אישור עלייה לארץ כתוב וחתום בכתב ידו של מרן הסטייפלער רבי... נדיר ומעניין! טופס בקשת אישור עלייה לארץ כתוב וחתום בכתב ידו של מרן הסטייפלער רבי יעקב ישראל קניבסקי. בני ברק, שנות השלושים.

מחיר פתיחה:

500

פריט 44:
מכתב השתדלות בענייני צדקה מאת הגאון רבי אברהם קלמנוביץ ראש ישיבת מיר באמריקה, ניו יורק,...
מכתב השתדלות בענייני צדקה מאת הגאון רבי אברהם קלמנוביץ ראש ישיבת מיר באמריקה, ניו יורק,... מכתב השתדלות בענייני צדקה מאת הגאון רבי אברהם קלמנוביץ ראש ישיבת מיר באמריקה, ניו יורק, תשי"ט.

מחיר פתיחה:

300

פריט 45:
מכתב המלצה נלהב ונדיר, כולו בכתב ידו ובחתימתו של פוסק הדור הגרי"ש אלישיב. ירושלים.
מכתב המלצה נלהב ונדיר, כולו בכתב ידו ובחתימתו של פוסק הדור הגרי"ש אלישיב. ירושלים. מכתב המלצה נלהב ונדיר, כולו בכתב ידו ובחתימתו של פוסק הדור הגרי"ש אלישיב. ירושלים.

מחיר פתיחה:

400

פריט 46:
נוראות נפלאתי! הגיון ליבו הרוגש של מרן פוסק הדור ועמוד ההוראה רבי יוסף שלו' אלישיב,...
נוראות נפלאתי! הגיון ליבו הרוגש של מרן פוסק הדור ועמוד ההוראה רבי יוסף שלו' אלישיב,... נוראות נפלאתי! הגיון ליבו הרוגש של מרן פוסק הדור ועמוד ההוראה רבי יוסף שלו' אלישיב, דרוש לראש השנה התייחסות מופלאה להקמת מדינת ישראל ולגלות בין יהודים . כולו בכתב ידו. נדיר ביותר!

מחיר פתיחה:

300

פריט 47:
מכתב ברכות מאת רבי עובדיה הדאיה לגרי"ש אלישיב, לרגל נישואי בנו. ירושלים, תשכ"ז (1967).
מכתב ברכות מאת רבי עובדיה הדאיה לגרי"ש אלישיב, לרגל נישואי בנו. ירושלים, תשכ"ז (1967). מכתב ברכות מאת רבי עובדיה הדאיה לגרי"ש אלישיב, לרגל נישואי בנו. ירושלים, תשכ"ז (1967).

מחיר פתיחה:

120

פריט 48:
חבר קרוב מאח. מכתב מאת הגאון רבי אריה לייב באקשט מגדולי אמריקה אל חברו מימי...
חבר קרוב מאח. מכתב מאת הגאון רבי אריה לייב באקשט מגדולי אמריקה אל חברו מימי... חבר קרוב מאח. מכתב מאת הגאון רבי אריה לייב באקשט מגדולי אמריקה אל חברו מימי ישיבת מיר ובו דברי תמיכה ועידוד. דטרויט, שנות הי' או הכ'.

מחיר פתיחה:

300

פריט 49:
מסמך רשמי חתום ע"י הגאון רבי משולם דוד הלוי סאלאווייציק ראש ישיבת בריסק, ירושלים, תש"ס...
מסמך רשמי חתום ע"י הגאון רבי משולם דוד הלוי סאלאווייציק ראש ישיבת בריסק, ירושלים, תש"ס... מסמך רשמי חתום ע"י הגאון רבי משולם דוד הלוי סאלאווייציק ראש ישיבת בריסק, ירושלים, תש"ס - 1999.

מחיר פתיחה:

200

פריט 50:
רשימה ארוכה, מתקופת מלחמת העולם הראשונה, עם יותר ממאה שמות של עניי כולל סובאלק ולאמזא,...
רשימה ארוכה, מתקופת מלחמת העולם הראשונה, עם יותר ממאה שמות של עניי כולל סובאלק ולאמזא,... רשימה ארוכה, מתקופת מלחמת העולם הראשונה, עם יותר ממאה שמות של עניי כולל סובאלק ולאמזא, ומספר בני ביתם. ירושלים, תרע"ז [1917].

מחיר פתיחה:

100