English

תפארת - 26 פריטים נדירים ומיוחדים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
עבודת ישראל עה"ת, מועדים. חיברו הרה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ. נדפס בדפוס שפריא. זיטאמיר, תרי"ח...
עבודת ישראל עה"ת, מועדים. חיברו הרה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ. נדפס בדפוס שפריא. זיטאמיר, תרי"ח... עבודת ישראל עה"ת, מועדים. חיברו הרה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ. נדפס בדפוס שפריא. זיטאמיר, תרי"ח 1858.

מחיר פתיחה:

800

פריט 2:
'ולפי עיון האמתי צריך להגיה כאן' הגהות וביאור בקבלה בעצם קדושת כתב יד מאור ישראל...
'ולפי עיון האמתי צריך להגיה כאן' הגהות וביאור בקבלה בעצם קדושת כתב יד מאור ישראל... 'ולפי עיון האמתי צריך להגיה כאן' הגהות וביאור בקבלה בעצם קדושת כתב יד מאור ישראל ותפארתו המגיד הקדוש מקאזניץ, על ספר הקבלה 'אוצרות חיים' לרבינו המהרח"ו - רבי חיים ויטאל.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 3:
אור תורה, לקוטים מהמגיד ממזריטש, [אחרי תקס"ד]. מהדורה נדירה.
אור תורה, לקוטים מהמגיד ממזריטש, [אחרי תקס"ד]. מהדורה נדירה. אור תורה, לקוטים מהמגיד ממזריטש, [אחרי תקס"ד]. מהדורה נדירה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 4:
דרכי ישרים, מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מפרמישלאן, כולל לקט מפי הבעש"ט והמגיד ממזריטש, בסופו...
דרכי ישרים, מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מפרמישלאן, כולל לקט מפי הבעש"ט והמגיד ממזריטש, בסופו... דרכי ישרים, מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מפרמישלאן, כולל לקט מפי הבעש"ט והמגיד ממזריטש, בסופו ספר מורא מקדש [מאת הרה"ק יעקב יוסף ב"ר יהודה ליב]. [רוסיה-פולין], תקצ"ט [1839].

מחיר פתיחה:

200

פריט 5:
הספר הקדוש שצדיקי הדורות הרבו במעלתו:
הספר הקדוש שצדיקי הדורות הרבו במעלתו: הספר הקדוש שצדיקי הדורות הרבו במעלתו:

מחיר פתיחה:

200

פריט 6:
העותק האישי של הרה"ק רבי שמואל זאנוויל בן הרה"ק רבי יהודה צבי מסטרעטין ומתלמידי השרף...
העותק האישי של הרה"ק רבי שמואל זאנוויל בן הרה"ק רבי יהודה צבי מסטרעטין ומתלמידי השרף... העותק האישי של הרה"ק רבי שמואל זאנוויל בן הרה"ק רבי יהודה צבי מסטרעטין ומתלמידי השרף רבי אורי מסטרעליסק! חסד לאברהם מהרה"ק אברהם המלאך. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרי"א. נדפס במצוות הרה"ק מרוז'ין.

מחיר פתיחה:

700

פריט 7:
תורת חיים עה"ת להרה"ק רבי חיים מקאסוב, מהדורה ראשונה, לעמבערג, תרט"ז - 1855.
תורת חיים עה"ת להרה"ק רבי חיים מקאסוב, מהדורה ראשונה, לעמבערג, תרט"ז - 1855. תורת חיים עה"ת להרה"ק רבי חיים מקאסוב, מהדורה ראשונה, לעמבערג, תרט"ז - 1855.

מחיר פתיחה:

250

פריט 8:
ספר דברי צדיקים, חידושים על התורה ע"פ סדר הפרשיות. מאת הרה"ק דוב בעריש מאושפצין. לבוב,...
ספר דברי צדיקים, חידושים על התורה ע"פ סדר הפרשיות. מאת הרה"ק דוב בעריש מאושפצין. לבוב,... ספר דברי צדיקים, חידושים על התורה ע"פ סדר הפרשיות. מאת הרה"ק דוב בעריש מאושפצין. לבוב, תרי"א -1851. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 9:
אור החיים, מאת החסיד רבי יוסף יעב"ץ, עם מעין גנים מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך...
אור החיים, מאת החסיד רבי יוסף יעב"ץ, עם מעין גנים מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך... אור החיים, מאת החסיד רבי יוסף יעב"ץ, עם מעין גנים מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב. למברג, תרכ"ד 1863.

מחיר פתיחה:

200

פריט 10:
דברי משה, מאת רבי משה [שוהם] מתלמידי הבעש"ט, זאלקווי, [תרכ"ו] 1865. מהדורה שניה. עם הסכמות...
דברי משה, מאת רבי משה [שוהם] מתלמידי הבעש"ט, זאלקווי, [תרכ"ו] 1865. מהדורה שניה. עם הסכמות... דברי משה, מאת רבי משה [שוהם] מתלמידי הבעש"ט, זאלקווי, [תרכ"ו] 1865. מהדורה שניה. עם הסכמות חשובות.

מחיר פתיחה:

200

פריט 11:
קהל חסידים, ספורי נפלאות מהבעש"ט ותלמידיו, ובסופו נפלאות הרמ"א והמהרש"א. [ורשה תר"ל 1870 לערך].
קהל חסידים, ספורי נפלאות מהבעש"ט ותלמידיו, ובסופו נפלאות הרמ"א והמהרש"א. [ורשה תר"ל 1870 לערך]. קהל חסידים, ספורי נפלאות מהבעש"ט ותלמידיו, ובסופו נפלאות הרמ"א והמהרש"א. [ורשה תר"ל 1870 לערך].

מחיר פתיחה:

200

פריט 12:
בית ישראל, מאת הרה"ק צבי הירש מזידושטוב, [לבוב], תקצ"ד [1834]. מהדורה ראשונה.
בית ישראל, מאת הרה"ק צבי הירש מזידושטוב, [לבוב], תקצ"ד [1834]. מהדורה ראשונה. בית ישראל, מאת הרה"ק צבי הירש מזידושטוב, [לבוב], תקצ"ד [1834]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

350

פריט 13:
הקדמה ודרך לעץ החיים, סור מרע ועשה טוב, מאת הרה"ק צבי הירש מזידיטשוב. למברג, תקצ"ב...
הקדמה ודרך לעץ החיים, סור מרע ועשה טוב, מאת הרה"ק צבי הירש מזידיטשוב. למברג, תקצ"ב... הקדמה ודרך לעץ החיים, סור מרע ועשה טוב, מאת הרה"ק צבי הירש מזידיטשוב. למברג, תקצ"ב [1832]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

350

פריט 14:
מיוחד ! תלמוד ירושלמי, זרעים, עם שני דפי שער - המציינים מקומות שונים לדפוס: קאפוסט...
מיוחד ! תלמוד ירושלמי, זרעים, עם שני דפי שער - המציינים מקומות שונים לדפוס: קאפוסט... מיוחד ! תלמוד ירושלמי, זרעים, עם שני דפי שער - המציינים מקומות שונים לדפוס: קאפוסט / שקלאוו, תקע"ב [1812]. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 15:
'ברית מנוחה' ברדיטשוב תקס"ז. עם ההסכמה המופלאה של סניגורן של ישראל מברדיטשוב.
'ברית מנוחה' ברדיטשוב תקס"ז. עם ההסכמה המופלאה של סניגורן של ישראל מברדיטשוב. 'ברית מנוחה' ברדיטשוב תקס"ז. עם ההסכמה המופלאה של סניגורן של ישראל מברדיטשוב.

מחיר פתיחה:

250

פריט 16:
ספר המצות, ברדיטשוב, תק"ע [1809]. עם הסכמתו האחרונה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב. נדפס עם...
ספר המצות, ברדיטשוב, תק"ע [1809]. עם הסכמתו האחרונה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב. נדפס עם... ספר המצות, ברדיטשוב, תק"ע [1809]. עם הסכמתו האחרונה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב. נדפס עם ספר דרך מצותיך, מאת רבי יהודה רוזאניס.

מחיר פתיחה:

350

פריט 17:
מהדורה ראשונה! ברכת אברהם להרה"ק רבי אברהם אלחנן מפלאנטש תלמיד סניגורן של ישראל מברדיטשוב. ורשה,...
מהדורה ראשונה! ברכת אברהם להרה"ק רבי אברהם אלחנן מפלאנטש תלמיד סניגורן של ישראל מברדיטשוב. ורשה,... מהדורה ראשונה! ברכת אברהם להרה"ק רבי אברהם אלחנן מפלאנטש תלמיד סניגורן של ישראל מברדיטשוב. ורשה, תר"ל.

מחיר פתיחה:

200

פריט 18:
מקבץ [2] ספרים עם הסכמות רבינו ה"דברי חיים": חשב האפד (למברג, 1862), חומת אריאל (למברג,...
מקבץ [2] ספרים עם הסכמות רבינו ה"דברי חיים": חשב האפד (למברג, 1862), חומת אריאל (למברג,... מקבץ [2] ספרים עם הסכמות רבינו ה"דברי חיים": חשב האפד (למברג, 1862), חומת אריאל (למברג, 1867), מהדורות ראשונות.

מחיר פתיחה:

250

פריט 19:
כתבי קודש להרמב"ם, מכתבים להגן על המורה נבוכים ועל הרד"ק - רבי דוד קמחי נגד...
כתבי קודש להרמב"ם, מכתבים להגן על המורה נבוכים ועל הרד"ק - רבי דוד קמחי נגד... כתבי קודש להרמב"ם, מכתבים להגן על המורה נבוכים ועל הרד"ק - רבי דוד קמחי נגד מתנגדיהם. מהדורה ראשונה, ברלין, תקכ"ד - 1764. 

מחיר פתיחה:

10000

פריט 20:
שער התפלה, לרבינו הרה"ק בעל באר מים חיים וסדורו של שבת. מהדורה שניה. סדילקאב, תקצ"ז...
שער התפלה, לרבינו הרה"ק בעל באר מים חיים וסדורו של שבת. מהדורה שניה. סדילקאב, תקצ"ז... שער התפלה, לרבינו הרה"ק בעל באר מים חיים וסדורו של שבת. מהדורה שניה. סדילקאב, תקצ"ז 1836.

מחיר פתיחה:

200

פריט 21:
מספרי היסוד של תורת החסידות! סדורו של שבת, א-ב, מאמרי חסידות במעלת שבת קודש לרבינו...
מספרי היסוד של תורת החסידות! סדורו של שבת, א-ב, מאמרי חסידות במעלת שבת קודש לרבינו... מספרי היסוד של תורת החסידות! סדורו של שבת, א-ב, מאמרי חסידות במעלת שבת קודש לרבינו הרה"ק בעל הבאר מים חיים מטשרנוביץ, מהדורה שנייה, [זאלקווא?, תקע"ה 1815?].

מחיר פתיחה:

200

פריט 22:
ארץ החיים [ב"ח] להרה"ק רבי חיים מטשערנאוויץ בעל הבאר מים חיים. מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ, תרכ"א...
ארץ החיים [ב"ח] להרה"ק רבי חיים מטשערנאוויץ בעל הבאר מים חיים. מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ, תרכ"א... ארץ החיים [ב"ח] להרה"ק רבי חיים מטשערנאוויץ בעל הבאר מים חיים. מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ, תרכ"א - 1861.

מחיר פתיחה:

200

פריט 23:
סט משניות עם פירושי הרה"ק רבי יצחק יהודה אייזיק מקאמרנא. הוצאה שניה של המהדורה הראשונה....
סט משניות עם פירושי הרה"ק רבי יצחק יהודה אייזיק מקאמרנא. הוצאה שניה של המהדורה הראשונה.... סט משניות עם פירושי הרה"ק רבי יצחק יהודה אייזיק מקאמרנא. הוצאה שניה של המהדורה הראשונה. למברג, [תרכ"ב] 1862.

מחיר פתיחה:

500

פריט 24:
סט זכרון דברים, חלקים [א] ו-ב, מאת הרה"ק רבי אלכסנדר מקאמארנא, בכריכות עור חדשות ומהודרות....
סט זכרון דברים, חלקים [א] ו-ב, מאת הרה"ק רבי אלכסנדר מקאמארנא, בכריכות עור חדשות ומהודרות.... סט זכרון דברים, חלקים [א] ו-ב, מאת הרה"ק רבי אלכסנדר מקאמארנא, בכריכות עור חדשות ומהודרות. מהדורות ראשונות. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 25:
'מבשר צדק'. בארדיטשוב תקע"ז, בחתימת הרב הקדוש רבי אריה לייב מבענדער וצאצאיו הצדיקים אחריו
'מבשר צדק'. בארדיטשוב תקע"ז, בחתימת הרב הקדוש רבי אריה לייב מבענדער וצאצאיו הצדיקים אחריו 'מבשר צדק'. בארדיטשוב תקע"ז, בחתימת הרב הקדוש רבי אריה לייב מבענדער וצאצאיו הצדיקים אחריו

מחיר פתיחה:

2000

פריט 26:
חיבור שלם בכתב יד מיוחס וחשוב, ובו אמרות קודש ומאמרים יקרים מצדיק יסוד עולם רבי...
חיבור שלם בכתב יד מיוחס וחשוב, ובו אמרות קודש ומאמרים יקרים מצדיק יסוד עולם רבי... חיבור שלם בכתב יד מיוחס וחשוב, ובו אמרות קודש ומאמרים יקרים מצדיק יסוד עולם רבי פינחס מקאריץ. נכתב בעיר תהילה 'מעזיבוז' בשנת 'השיב את חמתי מעל בני ישראל לפ"ק' - שנת תרל"ה.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 27:
השם יתברך יהיה בעזר כבוד מעלתו בכל עסקיו'. שפע ברכות מעם הרב הקדוש פועל ישועות...
השם יתברך יהיה בעזר כבוד מעלתו בכל עסקיו'. שפע ברכות מעם הרב הקדוש פועל ישועות... השם יתברך יהיה בעזר כבוד מעלתו בכל עסקיו'. שפע ברכות מעם הרב הקדוש פועל ישועות רבי אברהם שלום מסטראפקוב בן הרה"ק הדברי יחזקאל משינאווא

מחיר פתיחה:

5000

פריט 28:
גלוית איגרת בענייני גיטין כולה בכתב יד הרה"ק רבי מנחם נחום מלויאב מירופול, המכונה 'רבי...
גלוית איגרת בענייני גיטין כולה בכתב יד הרה"ק רבי מנחם נחום מלויאב מירופול, המכונה 'רבי... גלוית איגרת בענייני גיטין כולה בכתב יד הרה"ק רבי מנחם נחום מלויאב מירופול, המכונה 'רבי נחומטשע לאיעווער מיראפאלער רבי', מגדולי הצדיקים באמריקה בימים שלפני מלחמת העולם השניה, בה מוחה חריפות בפני הגאונים רבי יוסף אליהו הענקין ורבי ישראל ראזנבערג ראשי ומנהלי 'עזרת תורה' נגד בית דין פיקטיבי בעיר אחת בארצות הברית הממליץ בפני נשים עגונות לבוא בפני בית הדין ותמורת כסף, יתנו להם מזכירי בית הדין גט בעצמם. בניגוד לכל הלכה כמובן. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 29:
מקבץ [8] מכתבי קודש מאת הגיסים האדמורי"ם הצדיקים הרה"ק רבי אלעזר שפירא מדינאוו-סאניק וגיסיו הרה"ק...
מקבץ [8] מכתבי קודש מאת הגיסים האדמורי"ם הצדיקים הרה"ק רבי אלעזר שפירא מדינאוו-סאניק וגיסיו הרה"ק... מקבץ [8] מכתבי קודש מאת הגיסים האדמורי"ם הצדיקים הרה"ק רבי אלעזר שפירא מדינאוו-סאניק וגיסיו הרה"ק רבי חיים דוב מבארדיוב והרה"ק רבי דוד משה מגארליץ. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 30:
מכתב עם ברכות בכתב ידו, חתימתו וחותמו של הרה"ק רבי שלמה'לה הורביץ מרישא הי"ד. 
מכתב עם ברכות בכתב ידו, חתימתו וחותמו של הרה"ק רבי שלמה'לה הורביץ מרישא הי"ד.  מכתב עם ברכות בכתב ידו, חתימתו וחותמו של הרה"ק רבי שלמה'לה הורביץ מרישא הי"ד. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 31:
[2] גלויות מאת הרה"ק רבי חיים יהודה הורביץ הי"ד. רישא [פולין], לקראת מלחמת העולם השנייה...
[2] גלויות מאת הרה"ק רבי חיים יהודה הורביץ הי"ד. רישא [פולין], לקראת מלחמת העולם השנייה... [2] גלויות מאת הרה"ק רבי חיים יהודה הורביץ הי"ד. רישא [פולין], לקראת מלחמת העולם השנייה ובעיצומה. תרצ"ט-תש"א. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 32:
גלויה כתובה ביידיש בכתב יד הרבנית הצדקנית מרת חנה גולדה ראזנפעלד בת הגה"ק רבי שלום...
גלויה כתובה ביידיש בכתב יד הרבנית הצדקנית מרת חנה גולדה ראזנפעלד בת הגה"ק רבי שלום... גלויה כתובה ביידיש בכתב יד הרבנית הצדקנית מרת חנה גולדה ראזנפעלד בת הגה"ק רבי שלום מקאמינקא [השני] אשת הרה"צ רבי שלום ראובן מאושפצין בנו של הגאון הקדוש רבי אלעזר מאושפיצין, חתנו של מרן רשכבה"ג הדברי חיים מצאנז. אושפיצין, תרע"ח. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 33:
גלוית איגרת רפואה ורחמים, של הרה"ק רבי ישראל אברהם אלטר לאנדא אב"ד דק"ק עדעלין, חתנו...
גלוית איגרת רפואה ורחמים, של הרה"ק רבי ישראל אברהם אלטר לאנדא אב"ד דק"ק עדעלין, חתנו... גלוית איגרת רפואה ורחמים, של הרה"ק רבי ישראל אברהם אלטר לאנדא אב"ד דק"ק עדעלין, חתנו חביבו של הרב הקדוש המפורסם רבי ישעי' מקערעסטיר, בכתב יד קדושת בנו הרה"ק רבי צבי הירש לנדא, בימי חוליו של אביו הק', בה מעתיר לרפואת אביו העתיד לעבור ניתוח בכליותיו. תרצ"ט. 

מחיר פתיחה:

650

פריט 34:
'אולי צריך הרה"ק מסאטמאר לילך בשתדלנות ולהיפגש עם ראש הציונים' מכתב קנאות ארוך ולוהט בעצם...
'אולי צריך הרה"ק מסאטמאר לילך בשתדלנות ולהיפגש עם ראש הציונים' מכתב קנאות ארוך ולוהט בעצם... 'אולי צריך הרה"ק מסאטמאר לילך בשתדלנות ולהיפגש עם ראש הציונים' מכתב קנאות ארוך ולוהט בעצם כתב קודש הרה"ק רבי שלום משאץ אודות דרכי המאבק בציונות

מחיר פתיחה:

3000

פריט 35:
נדיר! מכתב ארוך בהלכה כולו בכתב יד גאון ישראל פוסק הדור המהרש"ם מברעזאן אל הגה"צ...
נדיר! מכתב ארוך בהלכה כולו בכתב יד גאון ישראל פוסק הדור המהרש"ם מברעזאן אל הגה"צ... נדיר! מכתב ארוך בהלכה כולו בכתב יד גאון ישראל פוסק הדור המהרש"ם מברעזאן אל הגה"צ רבי משה מערלוי. ברעזאן, תרס"ח - 1908

מחיר פתיחה:

3500

פריט 36:
ספר תורה קטן, של הרב הקדוש המפורסם הרבי רבי שמחה בונים מפרשיסחא זיע"א. 
ספר תורה קטן, של הרב הקדוש המפורסם הרבי רבי שמחה בונים מפרשיסחא זיע"א.  ספר תורה קטן, של הרב הקדוש המפורסם הרבי רבי שמחה בונים מפרשיסחא זיע"א. 

מחיר פתיחה:

20000

פריט 37:
תגלית! שני עמודים בעצם בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא, דרשות לראש...
תגלית! שני עמודים בעצם בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא, דרשות לראש... תגלית! שני עמודים בעצם בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא, דרשות לראש השנה, שבחלקם טרם הודפס.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 38:
'שיהא הכל לשם שמים גם בשעה שעוסק בפרנסתו גם יחשוב לתורה' כתב יד טהור של...
'שיהא הכל לשם שמים גם בשעה שעוסק בפרנסתו גם יחשוב לתורה' כתב יד טהור של... 'שיהא הכל לשם שמים גם בשעה שעוסק בפרנסתו גם יחשוב לתורה' כתב יד טהור של האי בוצינא קדישא רבי צבי הירש מליסקא דרוש ליום ראש השנה

מחיר פתיחה:

3500

פריט 39:
'מזלו גורם שיתרפא עכשיו' דף בכתב יד קדשו של הגאון האדיר בעל מלא הרועים רבי...
'מזלו גורם שיתרפא עכשיו' דף בכתב יד קדשו של הגאון האדיר בעל מלא הרועים רבי... 'מזלו גורם שיתרפא עכשיו' דף בכתב יד קדשו של הגאון האדיר בעל מלא הרועים רבי יעקב צבי יאליש, גאונות בתורה משולבת בענייני קמיעות על פי קבלה מעשית.

מחיר פתיחה:

800

פריט 40:
גיליון דף בקבלה בכתב יד קודש בעל 'בת עיני' ו'מבשר צדק' הרב הקדוש המפורסם רבי ישכר...
גיליון דף בקבלה בכתב יד קודש בעל 'בת עיני' ו'מבשר צדק' הרב הקדוש המפורסם רבי ישכר... גיליון דף בקבלה בכתב יד קודש בעל 'בת עיני' ו'מבשר צדק' הרב הקדוש המפורסם רבי ישכר בער מגזע צבי אב"ד זלאטשוב ואח"כ בעיה"ק צפת, תלמידו המובהק של מרן הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב. בו כתב כוונות האריז"ל מספר 'פרי עץ חיים' למהרח"ו. תקל"ו.

מחיר פתיחה:

800

פריט 41:
מדרש שוחר טוב, על תהלים. פולנאה, [תקנ"ד, 1794]. העותק של הרה"ק רבי גרשון מרגליות מסקאליט.
מדרש שוחר טוב, על תהלים. פולנאה, [תקנ"ד, 1794]. העותק של הרה"ק רבי גרשון מרגליות מסקאליט. מדרש שוחר טוב, על תהלים. פולנאה, [תקנ"ד, 1794]. העותק של הרה"ק רבי גרשון מרגליות מסקאליט.

מחיר פתיחה:

400

פריט 42:
שְׂפוּנֵי טְמוּנֵי קֹדֶשׁ !!! 'הייליגער טבק פושקע' של הצדיק הנשגב מופת הדור ופועל ישועות בקרב...
שְׂפוּנֵי טְמוּנֵי קֹדֶשׁ !!! 'הייליגער טבק פושקע' של הצדיק הנשגב מופת הדור ופועל ישועות בקרב... שְׂפוּנֵי טְמוּנֵי קֹדֶשׁ !!! 'הייליגער טבק פושקע' של הצדיק הנשגב מופת הדור ופועל ישועות בקרב ישראל רבי ישכר בער הסבא קדישא מראדושיץ זיע"א מגדולי צדיקי החסידות 'שר הרפואה' אשר ברכות פיו שידדו מערכות ופעלו ישועות. פריט קודש מיוחס ומקודש לאין ערוך! 

מחיר פתיחה:

12000

פריט 43:
מכתבי כ"ק אדמו"ר הרה"צ רבי שלום מיכאלאוויטש מבראד -ראדוויל לאגודת ישראל.
מכתבי כ"ק אדמו"ר הרה"צ רבי שלום מיכאלאוויטש מבראד -ראדוויל לאגודת ישראל. מכתבי כ"ק אדמו"ר הרה"צ רבי שלום מיכאלאוויטש מבראד -ראדוויל לאגודת ישראל.

מחיר פתיחה:

400

פריט 44:
מכתב תודה להחזקת תורה וחסידות בכתב יד קודש כ"ק מרן הנתיבות שלום מסלונים. ירושלים, תשל"ז...
מכתב תודה להחזקת תורה וחסידות בכתב יד קודש כ"ק מרן הנתיבות שלום מסלונים. ירושלים, תשל"ז... מכתב תודה להחזקת תורה וחסידות בכתב יד קודש כ"ק מרן הנתיבות שלום מסלונים. ירושלים, תשל"ז - 1977.

מחיר פתיחה:

300

פריט 45:
שני מכתבים מאת כ"ק האדמו"ר היקרא דמלכא רבי מרדכי מזוועהיל בענייני ציבור וצדקה. ירושלים, תשכ"ג...
שני מכתבים מאת כ"ק האדמו"ר היקרא דמלכא רבי מרדכי מזוועהיל בענייני ציבור וצדקה. ירושלים, תשכ"ג... שני מכתבים מאת כ"ק האדמו"ר היקרא דמלכא רבי מרדכי מזוועהיל בענייני ציבור וצדקה. ירושלים, תשכ"ג - תשל"ג.

מחיר פתיחה:

250

פריט 46:
לוט[5] מכתבים מבתי אדמורי"ם צדיקים מהדור האחרון כתובים וחתומים על ידי המשמשים בקודש ונאמני ביתם. 
לוט[5] מכתבים מבתי אדמורי"ם צדיקים מהדור האחרון כתובים וחתומים על ידי המשמשים בקודש ונאמני ביתם.  לוט[5] מכתבים מבתי אדמורי"ם צדיקים מהדור האחרון כתובים וחתומים על ידי המשמשים בקודש ונאמני ביתם. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 47:
לוט מכתבים חשובים מאת כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא מסטראפקוב זי"ע. תשי"ג ואילך.
לוט מכתבים חשובים מאת כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא מסטראפקוב זי"ע. תשי"ג ואילך. לוט מכתבים חשובים מאת כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא מסטראפקוב זי"ע. תשי"ג ואילך.

מחיר פתיחה:

300

פריט 48:
שלושה מכתבי קודש בענייני צדקה ובענייני השעה והזמן, בכתב יד קודש הרה"ק רבי מאיר לייפער...
שלושה מכתבי קודש בענייני צדקה ובענייני השעה והזמן, בכתב יד קודש הרה"ק רבי מאיר לייפער... שלושה מכתבי קודש בענייני צדקה ובענייני השעה והזמן, בכתב יד קודש הרה"ק רבי מאיר לייפער מקליוולאנד בכור בניו של הרה"ק רבי בערטשי' מסאטמאר, מהרבנית הצדקת מרת רחמה מירל לייפער ובני המשפחה. לאס אנדזשלאס, ת"ש [1940].

מחיר פתיחה:

400

פריט 49:
מכתב עוז ידידות מלא ברכת השם בכתב יד הרה"ק הצדקת יוסף מפיטסבורג לאחיו רבי מאיר...
מכתב עוז ידידות מלא ברכת השם בכתב יד הרה"ק הצדקת יוסף מפיטסבורג לאחיו רבי מאיר... מכתב עוז ידידות מלא ברכת השם בכתב יד הרה"ק הצדקת יוסף מפיטסבורג לאחיו רבי מאיר מקליוולנד 

מחיר פתיחה:

250

פריט 50:
איגרת ברכות וישועות, כתובה כולה בכתב יד קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר רבי משולם זוסיא...
איגרת ברכות וישועות, כתובה כולה בכתב יד קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר רבי משולם זוסיא... איגרת ברכות וישועות, כתובה כולה בכתב יד קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר רבי משולם זוסיא מטשערנאביל, הפונה לשאר בשרו כ"ק מרן אדמו"ר מציעשנוב הרה"צ רבי שלו' יחזקאל שרגא הלברשטאם במכתב למען הכנסת כלה וענייני צדקה.

מחיר פתיחה:

250