English

תפארת - 29 - פריטים נדירים ומיוחדים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
סט שלם של הזהר הקדוש שנדפס בסלאוויטא בדפוס הנודע של הצדיק הקדוש רבי משה שפירא....
סט שלם של הזהר הקדוש שנדפס בסלאוויטא בדפוס הנודע של הצדיק הקדוש רבי משה שפירא.... סט שלם של הזהר הקדוש שנדפס בסלאוויטא בדפוס הנודע של הצדיק הקדוש רבי משה שפירא. תקע"ה - 1815. 

מחיר פתיחה:

6000

פריט 2:
נדיר וחשוב! תיקון ליל שבועות והושענא רבא. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקפ"ג -1823.
נדיר וחשוב! תיקון ליל שבועות והושענא רבא. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקפ"ג -1823. נדיר וחשוב! תיקון ליל שבועות והושענא רבא. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקפ"ג -1823.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 3:
הסידור של גדולי צדיקי החסידות. סידור רבי אשר - לבוב תקמ"ח.
הסידור של גדולי צדיקי החסידות. סידור רבי אשר - לבוב תקמ"ח. הסידור של גדולי צדיקי החסידות. סידור רבי אשר - לבוב תקמ"ח.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 4:
סאה סולת, ספר מוסר קטן כמות ורב האיכות, חיברו החכם רבי רפאל ב"ר גבריאל נוריצי...
סאה סולת, ספר מוסר קטן כמות ורב האיכות, חיברו החכם רבי רפאל ב"ר גבריאל נוריצי... סאה סולת, ספר מוסר קטן כמות ורב האיכות, חיברו החכם רבי רפאל ב"ר גבריאל נוריצי מחכמי איטליה במאה ה 16. נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרי"ט - 1858.

מחיר פתיחה:

500

פריט 5:
יקר המציאות! סדר הושענות, מיוחד להחזיק בעת הקפת הבימה, עם ביאור מספיק 'דרש ציון' המבאר...
יקר המציאות! סדר הושענות, מיוחד להחזיק בעת הקפת הבימה, עם ביאור מספיק 'דרש ציון' המבאר... יקר המציאות! סדר הושענות, מיוחד להחזיק בעת הקפת הבימה, עם ביאור מספיק 'דרש ציון' המבאר כל מילה ומילה מהיכן לוקחה. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרט"ז -1856.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 6:
ספר חרדים, לרבינו אליעזר אזקרי, בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תרי"ז - 1857.
ספר חרדים, לרבינו אליעזר אזקרי, בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תרי"ז - 1857. ספר חרדים, לרבינו אליעזר אזקרי, בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תרי"ז - 1857.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 7:
יקר המציאות !! ספר זכירה, עניינים וסגולות מצדיקים, חיברו רבי זכריה מק"ק פלינגיאן,  בדפוס האחים...
יקר המציאות !! ספר זכירה, עניינים וסגולות מצדיקים, חיברו רבי זכריה מק"ק פלינגיאן,  בדפוס האחים... יקר המציאות !! ספר זכירה, עניינים וסגולות מצדיקים, חיברו רבי זכריה מק"ק פלינגיאן,  בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תר"ח - 1848

מחיר פתיחה:

1500

פריט 8:
לקוטי צבי. תחינות ותפילות עם תיקון ליל שביעי של פסח. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"כ...
לקוטי צבי. תחינות ותפילות עם תיקון ליל שביעי של פסח. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"כ... לקוטי צבי. תחינות ותפילות עם תיקון ליל שביעי של פסח. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"כ [1860]

מחיר פתיחה:

1000

פריט 9:
באר מים חיים,  ב' חלקים, שחיבר בארץ ישראל הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ, זיטאמיר, תרכ"א [1860]
באר מים חיים,  ב' חלקים, שחיבר בארץ ישראל הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ, זיטאמיר, תרכ"א [1860] באר מים חיים,  ב' חלקים, שחיבר בארץ ישראל הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ, זיטאמיר, תרכ"א [1860]

מחיר פתיחה:

2000

פריט 10:
עותק יחודי ! שני לוחות הברית (של"ה) ב' חלקים. דפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי...
עותק יחודי ! שני לוחות הברית (של"ה) ב' חלקים. דפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי... עותק יחודי ! שני לוחות הברית (של"ה) ב' חלקים. דפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. זיטאמיר, תרט"ו 1856.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 11:
אור זרוע, לרבינו יצחק מווינה. זיטאמיר וירושלים, תרכ"ב-תר"נ 1862-1890. דפוס ראשון של פסקי אור זרוע,...
אור זרוע, לרבינו יצחק מווינה. זיטאמיר וירושלים, תרכ"ב-תר"נ 1862-1890. דפוס ראשון של פסקי אור זרוע,... אור זרוע, לרבינו יצחק מווינה. זיטאמיר וירושלים, תרכ"ב-תר"נ 1862-1890. דפוס ראשון של פסקי אור זרוע, שיצאו לאור מתוך כתבי יד.

מחיר פתיחה:

300

פריט 12:
ספר יראים, לרבינו אליעזר ממיץ. זאלקווא, תקס"ד [1804]. פרענומעראנטן מגדולי צדיקי החסידות בדורות הראשונים.
ספר יראים, לרבינו אליעזר ממיץ. זאלקווא, תקס"ד [1804]. פרענומעראנטן מגדולי צדיקי החסידות בדורות הראשונים. ספר יראים, לרבינו אליעזר ממיץ. זאלקווא, תקס"ד [1804]. פרענומעראנטן מגדולי צדיקי החסידות בדורות הראשונים.

מחיר פתיחה:

400

פריט 13:
אוצר הכבוד, מאת המקובל האלוקי רבינו טודרוס הלוי אבולעפיה. נאווי דוואהר, תקס"ח [1808]. מהדורה ראשונה...
אוצר הכבוד, מאת המקובל האלוקי רבינו טודרוס הלוי אבולעפיה. נאווי דוואהר, תקס"ח [1808]. מהדורה ראשונה... אוצר הכבוד, מאת המקובל האלוקי רבינו טודרוס הלוי אבולעפיה. נאווי דוואהר, תקס"ח [1808]. מהדורה ראשונה עם הסכמות צדיקי הדור. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 14:
שטר פרוזבול שערך מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' אצל כמה אנשי...
שטר פרוזבול שערך מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' אצל כמה אנשי... שטר פרוזבול שערך מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' אצל כמה אנשי מעלה ורבני שכונת 'זכרון מאיר'. לא מצויינת השנה. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 15:
פָּרַח מַטֶּה לְבֵית לֵוִי - מקלו של מרן פוסק הדור ואבי ההוראה לבית ישראל, הגאון...
פָּרַח מַטֶּה לְבֵית לֵוִי - מקלו של מרן פוסק הדור ואבי ההוראה לבית ישראל, הגאון... פָּרַח מַטֶּה לְבֵית לֵוִי - מקלו של מרן פוסק הדור ואבי ההוראה לבית ישראל, הגאון האדיר כקש"ת רבי שמואל הלוי ואזנר אב"ד ור"מ זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין בעל ה'שבט הלוי', בו שפט את ישראל והורה הוראה לרבבות אלפי ישראל שבעים שנה. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 16:
"תתברכו במקור הברכות בשפע ברכה ופרנסה טובה והצלחה בכל אשר תפנו". איגרת ברכות קדשו של...
"תתברכו במקור הברכות בשפע ברכה ופרנסה טובה והצלחה בכל אשר תפנו". איגרת ברכות קדשו של... "תתברכו במקור הברכות בשפע ברכה ופרנסה טובה והצלחה בכל אשר תפנו". איגרת ברכות קדשו של הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין בה מתייחס גם להקמת תלמוד תורה לילדי ישראל, בחתימת ידו הטהורה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 17:
איגרת מיוחדת בכתי"ק הרה"ק רבי משה מסטולין ובחתימתו אודות מאמציו הכבירים להחזקת ישיבתו. ללא תאריך....
איגרת מיוחדת בכתי"ק הרה"ק רבי משה מסטולין ובחתימתו אודות מאמציו הכבירים להחזקת ישיבתו. ללא תאריך.... איגרת מיוחדת בכתי"ק הרה"ק רבי משה מסטולין ובחתימתו אודות מאמציו הכבירים להחזקת ישיבתו. ללא תאריך. שלהי שנות התר"צ, לערך. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 18:
יחיד"א ליחדך! כתב יד קדשו של רבינו החיד"א - תוספות ל'העלם דבר' שלא נדפסו מעולם...
יחיד"א ליחדך! כתב יד קדשו של רבינו החיד"א - תוספות ל'העלם דבר' שלא נדפסו מעולם... יחיד"א ליחדך! כתב יד קדשו של רבינו החיד"א - תוספות ל'העלם דבר' שלא נדפסו מעולם !

מחיר פתיחה:

8000

פריט 19:
מכתב מבן רבינו החיד"א - חודש לאחר פטירת אביו.
מכתב מבן רבינו החיד"א - חודש לאחר פטירת אביו. מכתב מבן רבינו החיד"א - חודש לאחר פטירת אביו.

מחיר פתיחה:

600

פריט 20:
 מכתב מאת רבי משה פארדו אל רבי יעקב שאול אלישר, בהיותו ראב"ד ירושלים. 
 מכתב מאת רבי משה פארדו אל רבי יעקב שאול אלישר, בהיותו ראב"ד ירושלים.   מכתב מאת רבי משה פארדו אל רבי יעקב שאול אלישר, בהיותו ראב"ד ירושלים. 

מחיר פתיחה:

850

פריט 21:
גלויה אל רבי עקיבה יוסף שלזינגר בכתב ידו וחתימתו של מחותנו רבי משה מרדכי דוב,...
גלויה אל רבי עקיבה יוסף שלזינגר בכתב ידו וחתימתו של מחותנו רבי משה מרדכי דוב,... גלויה אל רבי עקיבה יוסף שלזינגר בכתב ידו וחתימתו של מחותנו רבי משה מרדכי דוב, בבקשה שיתפלל לרפואת המו"צ ממיהאפאלו, רבי יעקב הכהן פישער. הונגריה, תרנ"ג [1893].

מחיר פתיחה:

200

פריט 22:
גלויה אל רבי עקיבה יוסף שלזינגר בכתב ידו וחתימתו של בן דודו רבי יעקב בעער....
גלויה אל רבי עקיבה יוסף שלזינגר בכתב ידו וחתימתו של בן דודו רבי יעקב בעער.... גלויה אל רבי עקיבה יוסף שלזינגר בכתב ידו וחתימתו של בן דודו רבי יעקב בעער. פרשבורג, תרע"ג [1912].

מחיר פתיחה:

250

פריט 23:
קול קורא מאת מרנן גדולי גאוני פוסקי הדור וראשי הישיבות למען הקמת מוסד 'כנסת בני...
קול קורא מאת מרנן גדולי גאוני פוסקי הדור וראשי הישיבות למען הקמת מוסד 'כנסת בני... קול קורא מאת מרנן גדולי גאוני פוסקי הדור וראשי הישיבות למען הקמת מוסד 'כנסת בני הגולה' בשכונת סנהדריה למען פליטי ויתומי השואה, בחתימת ידם. ירושלים, תש"ו.

מחיר פתיחה:

250

פריט 24:
פרטי-כל מהגורל קודש שנעשה לפי תקנות דכוללנו 'תפארת-צבי' על ג' בתים אשר בשכונת כולל מונקאטש,...
פרטי-כל מהגורל קודש שנעשה לפי תקנות דכוללנו 'תפארת-צבי' על ג' בתים אשר בשכונת כולל מונקאטש,... פרטי-כל מהגורל קודש שנעשה לפי תקנות דכוללנו 'תפארת-צבי' על ג' בתים אשר בשכונת כולל מונקאטש, בנוכחות ובחתימת מרא דארעא דישראל הגאון האדיר רבי יוסף חיים זוננפלד והגאון האדיר רבי דוב צבי קרלנשטיין אב"ד בירושלים. ירושלים, ג' מרחשון תרפ"ט [1928].

מחיר פתיחה:

1200

פריט 25:
מכתב גבאי ונשיאי בית היתומים דיסקין, בחתימת רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד....
מכתב גבאי ונשיאי בית היתומים דיסקין, בחתימת רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד.... מכתב גבאי ונשיאי בית היתומים דיסקין, בחתימת רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד. ירושלים, תר"צ [1929].

מחיר פתיחה:

300

פריט 26:
מאמר בחינת עולם, מאת רבי ידעיה הפניני, עם פירוש חביב ופירוש פארנסיש. שקלוב, תקנ"ב [1792].
מאמר בחינת עולם, מאת רבי ידעיה הפניני, עם פירוש חביב ופירוש פארנסיש. שקלוב, תקנ"ב [1792]. מאמר בחינת עולם, מאת רבי ידעיה הפניני, עם פירוש חביב ופירוש פארנסיש. שקלוב, תקנ"ב [1792].

מחיר פתיחה:

300

פריט 27:
מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א. הוראדנא, תקס"ו.
מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א. הוראדנא, תקס"ו. מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א. הוראדנא, תקס"ו.

מחיר פתיחה:

400

פריט 28:
מדרש אסתר, רות ואיכה רבתי, עם ביאורי עץ יוסף וענף יוסף, בכרך אחד. מהדורה ראשונה....
מדרש אסתר, רות ואיכה רבתי, עם ביאורי עץ יוסף וענף יוסף, בכרך אחד. מהדורה ראשונה.... מדרש אסתר, רות ואיכה רבתי, עם ביאורי עץ יוסף וענף יוסף, בכרך אחד. מהדורה ראשונה. וילנה, תקפ"ט [1829].

מחיר פתיחה:

300

פריט 29:
קהלת רבתי עם הספד. דפו"ר. וילנא, תקצ"ט.
קהלת רבתי עם הספד. דפו"ר. וילנא, תקצ"ט. קהלת רבתי עם הספד. דפו"ר. וילנא, תקצ"ט.

מחיר פתיחה:

300

פריט 30:
[20] עמו' -  רזין טמירין בכתב יד קודשו של רבי מנחם מנדל משקלוב, מגדולי תלמידי...
[20] עמו' -  רזין טמירין בכתב יד קודשו של רבי מנחם מנדל משקלוב, מגדולי תלמידי... [20] עמו' -  רזין טמירין בכתב יד קודשו של רבי מנחם מנדל משקלוב, מגדולי תלמידי הגר"א.

מחיר פתיחה:

6000

פריט 31:
עותק מרהיב ושמור מכל משמר! חידושי מסכת חולין מהרשב"א. מהדורה ראשונה. דפוס דניאל בומבירגי, ויניציאה,...
עותק מרהיב ושמור מכל משמר! חידושי מסכת חולין מהרשב"א. מהדורה ראשונה. דפוס דניאל בומבירגי, ויניציאה,... עותק מרהיב ושמור מכל משמר! חידושי מסכת חולין מהרשב"א. מהדורה ראשונה. דפוס דניאל בומבירגי, ויניציאה, רפ"ג -1523.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 32:
ספר "בית ישראל" על טור יורה דעה, ובו המהדורה הראשונה של פירושי ה"פרישה" וה"דרישה", מאת...
ספר "בית ישראל" על טור יורה דעה, ובו המהדורה הראשונה של פירושי ה"פרישה" וה"דרישה", מאת... ספר "בית ישראל" על טור יורה דעה, ובו המהדורה הראשונה של פירושי ה"פרישה" וה"דרישה", מאת תלמיד הרמ"א והמהרש"ל, הגאון רבי יהושע פלק בן רבי אלכסנדר הכהן. דפוס [קלונימוס קלמן יפה], לובלין, שצ"ה [1635]. נדיר.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 33:
הפרישה ודרישה בדפוסו הראשון: ספר "בית ישראל" על טור אבן העזר, ובו המהדורה הראשונה של...
הפרישה ודרישה בדפוסו הראשון: ספר "בית ישראל" על טור אבן העזר, ובו המהדורה הראשונה של... הפרישה ודרישה בדפוסו הראשון: ספר "בית ישראל" על טור אבן העזר, ובו המהדורה הראשונה של פירושי הפרישה והדרישה, מאת תלמיד הרמ"א והמהרש"ל, הגאון רבי יהושע פלק בן רבי אלכסנדר הכהן. דפוס קלונימוס קלמן יפה, לובלין, שצ"ח [1638]. נדיר. עותק מרהיב!

מחיר פתיחה:

3000

פריט 34:
תקפו כהן, מאת רבינו הש"ך רבי שבתי כ"ץ. פרנקפורט דאודר, תל"ז [1677]. מהדורה ראשונה. העותק...
תקפו כהן, מאת רבינו הש"ך רבי שבתי כ"ץ. פרנקפורט דאודר, תל"ז [1677]. מהדורה ראשונה. העותק... תקפו כהן, מאת רבינו הש"ך רבי שבתי כ"ץ. פרנקפורט דאודר, תל"ז [1677]. מהדורה ראשונה. העותק האישי של הגאון הגדול רבי משה איגר בן אחיו ותלמיד רבינו הגאון רבי עקיבא אייגר ומוציא כתביו לאור עולם הנזכר רבות בשו"ת חתם סופר.

מחיר פתיחה:

800

פריט 35:
כוס הישועות, חידושי מהרשש"ך לרבינו הגדול שמואל הכהן שאטין, על סדר נזיקין. פרנקפורט דמיין, תע"א...
כוס הישועות, חידושי מהרשש"ך לרבינו הגדול שמואל הכהן שאטין, על סדר נזיקין. פרנקפורט דמיין, תע"א... כוס הישועות, חידושי מהרשש"ך לרבינו הגדול שמואל הכהן שאטין, על סדר נזיקין. פרנקפורט דמיין, תע"א [1711]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 36:
מהדורה ראשונה מחיי המחבר: 'חות יאיר'
מהדורה ראשונה מחיי המחבר: 'חות יאיר' ספר היסוד 'חוות יאיר' במהדורתו הראשונה, חלק א. פרנקפורט דמיין, תנ"ט [1699]. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 37:
חק לישראל, מניין המצוות ע"פ הרמב"ם והרמב"ן בתרגום ליידיש מאת רבי ישראל הלוי לנדא בנו...
חק לישראל, מניין המצוות ע"פ הרמב"ם והרמב"ן בתרגום ליידיש מאת רבי ישראל הלוי לנדא בנו... חק לישראל, מניין המצוות ע"פ הרמב"ם והרמב"ן בתרגום ליידיש מאת רבי ישראל הלוי לנדא בנו של הנודע ביהודה, מפראג. פראג, תקנ"ח [1798]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

800

פריט 38:
בית מועד, הודפס בשער הכוונות ענייני מועדים, שחבר רבי חיים ויטאל ממה שקיבל מהאר"י הקדוש....
בית מועד, הודפס בשער הכוונות ענייני מועדים, שחבר רבי חיים ויטאל ממה שקיבל מהאר"י הקדוש.... בית מועד, הודפס בשער הכוונות ענייני מועדים, שחבר רבי חיים ויטאל ממה שקיבל מהאר"י הקדוש. בכתב יד קודשו וחתימת ידו של הגאון הקדוש רבי שם טוב גבאי, תלמידו של אור החיים הקדוש. תק"א [1741].

מחיר פתיחה:

6000

פריט 39:
חיבור כתב קודש המקובל הנורא רבי יוסף אירגאס 'שומר אמונים' עם שינויים מהנדפס. כתב היד...
חיבור כתב קודש המקובל הנורא רבי יוסף אירגאס 'שומר אמונים' עם שינויים מהנדפס. כתב היד... חיבור כתב קודש המקובל הנורא רבי יוסף אירגאס 'שומר אמונים' עם שינויים מהנדפס. כתב היד הזה היה שייך לספריית השר משה מונטיפיורי.

מחיר פתיחה:

8000

פריט 40:
תשובה בהלכות ייחוד מאת רבי יוסף טאב הדיין מפרנקפורט דמיין אל רבי יוסף כ"ץ אב"ד...
תשובה בהלכות ייחוד מאת רבי יוסף טאב הדיין מפרנקפורט דמיין אל רבי יוסף כ"ץ אב"ד... תשובה בהלכות ייחוד מאת רבי יוסף טאב הדיין מפרנקפורט דמיין אל רבי יוסף כ"ץ אב"ד הנובר. [צעל], ת"נ [1690] לערך.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 41:
[2] מכתבים אל הרב יוסף הלוי מלונדון, אחד בכתב ידו וחתימתו של רבי שמחה במברגר...
[2] מכתבים אל הרב יוסף הלוי מלונדון, אחד בכתב ידו וחתימתו של רבי שמחה במברגר... [2] מכתבים אל הרב יוסף הלוי מלונדון, אחד בכתב ידו וחתימתו של רבי שמחה במברגר אב"ד אשפנבורג, והשני בכתב ידו וחתימתו של בנו, הרב יצחק זאקל במברגר הרב המחוזי של קיסינגן. גרמניה, 1875-1913.

מחיר פתיחה:

300

פריט 42:
מכתב מאת הרב דוד צבי הופמן, ראש בית המדרש לרבנים בברלין, ממנהיגי היהדות האורטודוכסית בגרמניה...
מכתב מאת הרב דוד צבי הופמן, ראש בית המדרש לרבנים בברלין, ממנהיגי היהדות האורטודוכסית בגרמניה... מכתב מאת הרב דוד צבי הופמן, ראש בית המדרש לרבנים בברלין, ממנהיגי היהדות האורטודוכסית בגרמניה וממיסדי אגודת ישראל. בכתב ידו וחתימתו. ברלין, תרס"ד [1904].

מחיר פתיחה:

350

פריט 43:
"זאת נחלת החריצות", תעודת הערכה לתלמיד ה"חדר השני מחדרי עניי בני ישראל". אמשטרדם, תר"ה-תר"ו [1845]....
"זאת נחלת החריצות", תעודת הערכה לתלמיד ה"חדר השני מחדרי עניי בני ישראל". אמשטרדם, תר"ה-תר"ו [1845].... "זאת נחלת החריצות", תעודת הערכה לתלמיד ה"חדר השני מחדרי עניי בני ישראל". אמשטרדם, תר"ה-תר"ו [1845]. מסמך נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 44:
הזמנה לדינר של חברה סנדקאות. בודפשט, חנוכה תרצ"ו - 1936. מסמך היסטורי נדיר.
הזמנה לדינר של חברה סנדקאות. בודפשט, חנוכה תרצ"ו - 1936. מסמך היסטורי נדיר. הזמנה לדינר של חברה סנדקאות. בודפשט, חנוכה תרצ"ו - 1936. מסמך היסטורי נדיר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 45:
מכתב מאת הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק לאישור כהונת רבי דוד שלמה קוסובסקי כרב...
מכתב מאת הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק לאישור כהונת רבי דוד שלמה קוסובסקי כרב... מכתב מאת הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק לאישור כהונת רבי דוד שלמה קוסובסקי כרב בית הכנסת "משכנות שאננים" בשכונת ימין משה בירושלים. עם חתימת כתב ידו באנגלית. ירושלים, [תר"ץ] 1930.

מחיר פתיחה:

300

פריט 46:
מסמך מרתק מהוועד לכתיבת ספר תורה על שם רבינו הגאון הצדיק רבן של ישראל מרן...
מסמך מרתק מהוועד לכתיבת ספר תורה על שם רבינו הגאון הצדיק רבן של ישראל מרן... מסמך מרתק מהוועד לכתיבת ספר תורה על שם רבינו הגאון הצדיק רבן של ישראל מרן ישראל מאיר הכהן זצוקללה"ה בעל 'חפץ חיים', באמצעות ועד הישיבות ווילנא, ובו התחייבות רכישת אות בידי מרן הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, רבה ומייסדה של הרבנות הראשית ו'הרב הראשי האשכנזי' הראשון בארץ ישראל.

מחיר פתיחה:

400

פריט 47:
קבלה על תשלום לישיבת "אהל משה", שהתקבלה מידי הגה"ק רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלין...
קבלה על תשלום לישיבת "אהל משה", שהתקבלה מידי הגה"ק רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלין... קבלה על תשלום לישיבת "אהל משה", שהתקבלה מידי הגה"ק רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלין ובחתימת כתב ידו של רבי ישעיה אורנשטיין. ירושלים, תרס"ח [1908].

מחיר פתיחה:

200

פריט 48:
פולמוס כולל אונגרין - חתימת דייני וראשי בתי דינים. ירושלים, תרס"ו.
פולמוס כולל אונגרין - חתימת דייני וראשי בתי דינים. ירושלים, תרס"ו. פסק דין בתי דין צדק אשכנזים בירושלים בעניין דיורים בבתי כולל אונגרין בשכונת "נחלת צבי" בירושלים. ירושלים, כסלו תרס"ו [1905]. עם חותמות בתי הדין וחתימת כתב ידם של [5] מדייני ירושלים.

מחיר פתיחה:

200

פריט 49:
מכתב מאת רבי יעקב פרידמן בעניין העברת כספי רבי מאיר בעל הנס לעניי ארץ הקודש...
מכתב מאת רבי יעקב פרידמן בעניין העברת כספי רבי מאיר בעל הנס לעניי ארץ הקודש... מכתב מאת רבי יעקב פרידמן בעניין העברת כספי רבי מאיר בעל הנס לעניי ארץ הקודש בתקופת ראשית מלחמת העולם השניה. בוסטון, אב תרע"ד [1914]. ומכתבו של הבנקאי, הגביר ונשיא צדקות רמבעה"נ שם, ר' ברוך יצחק ריינהערץ. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 50:
בקשת ר' יעקב בקר לרבני הוועד הכללי [כנסת ישראל] בירושלים לקבל תמיכה להצלת משפחתו מרעב,...
בקשת ר' יעקב בקר לרבני הוועד הכללי [כנסת ישראל] בירושלים לקבל תמיכה להצלת משפחתו מרעב,... בקשת ר' יעקב בקר לרבני הוועד הכללי [כנסת ישראל] בירושלים לקבל תמיכה להצלת משפחתו מרעב, בחתימת רבי נפתלי הירץ הלוי אב"ד יפו וחתימת נציגי ועד קהילת העיר. יפו, תרנ"ח [1898].

מחיר פתיחה:

200