English

תפארת - 30

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
ספר הזהר, חלק שני ספר שמות בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא מסלאוויטא, תקפ"ד. עותק אדמור"י...
ספר הזהר, חלק שני ספר שמות בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא מסלאוויטא, תקפ"ד. עותק אדמור"י... ספר הזהר, חלק שני ספר שמות בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא מסלאוויטא, תקפ"ד. עותק אדמור"י מיוחס. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 2:
ספר הרוקח. מאת רבי אליעזר מגרמיזא מבעלי התוספות. זיטאמיר, דפוס האחים שפירא, תר"ז - 1847.
ספר הרוקח. מאת רבי אליעזר מגרמיזא מבעלי התוספות. זיטאמיר, דפוס האחים שפירא, תר"ז - 1847. ספר הרוקח. מאת רבי אליעזר מגרמיזא מבעלי התוספות. זיטאמיר, דפוס האחים שפירא, תר"ז - 1847.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 3:
עותק מיוחס לנכד הרה"ק מבארדיטשוב. שלחן ערוך אורח חיים, חלק שלישי מכבוד קדושת רבינו אדמו"ר...
עותק מיוחס לנכד הרה"ק מבארדיטשוב. שלחן ערוך אורח חיים, חלק שלישי מכבוד קדושת רבינו אדמו"ר... עותק מיוחס לנכד הרה"ק מבארדיטשוב. שלחן ערוך אורח חיים, חלק שלישי מכבוד קדושת רבינו אדמו"ר הזקן מלאדי. דפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. זיטאמיר, תרט"ז - 1855.

מחיר פתיחה:

200

פריט 4:
עבודת הקודש לרבינו החיד"א, מהדורת כיס ייחודית, בדפוס רבי אריה ליב שפירא - זיטאמיר,  ...
עבודת הקודש לרבינו החיד"א, מהדורת כיס ייחודית, בדפוס רבי אריה ליב שפירא - זיטאמיר,  ... עבודת הקודש לרבינו החיד"א, מהדורת כיס ייחודית, בדפוס רבי אריה ליב שפירא - זיטאמיר,   תרי"ז.

מחיר פתיחה:

800

פריט 5:
שולחן ערוך הרב - לרבינו אדמו"ר הזקן בעל התניא, ז'יטאמיר (שאדאוו), תרכ"ט - 1869. 
שולחן ערוך הרב - לרבינו אדמו"ר הזקן בעל התניא, ז'יטאמיר (שאדאוו), תרכ"ט - 1869.  שולחן ערוך הרב - לרבינו אדמו"ר הזקן בעל התניא, ז'יטאמיר (שאדאוו), תרכ"ט - 1869. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 6:
ליקוטים יקרים, מדברי הבעש"ט ותלמידיו, [אוסטרהא?] [תק"ף 1820?].
ליקוטים יקרים, מדברי הבעש"ט ותלמידיו, [אוסטרהא?] [תק"ף 1820?]. ליקוטים יקרים, מדברי הבעש"ט ותלמידיו, [אוסטרהא?] [תק"ף 1820?].

מחיר פתיחה:

100

פריט 7:
דברי אמת על התורה, מאת רשכבה"ג הרבי מלובלין 'החוזה'. סדילקאב, תקצ"ו 1835.
דברי אמת על התורה, מאת רשכבה"ג הרבי מלובלין 'החוזה'. סדילקאב, תקצ"ו 1835. דברי אמת על התורה, מאת רשכבה"ג הרבי מלובלין 'החוזה'. סדילקאב, תקצ"ו 1835.

מחיר פתיחה:

100

פריט 8:
שבחי הבעש"ט, [רוסיה-פולין, ת"ר 1840 לערך].
שבחי הבעש"ט, [רוסיה-פולין, ת"ר 1840 לערך]. שבחי הבעש"ט, [רוסיה-פולין, ת"ר 1840 לערך].

מחיר פתיחה:

100

פריט 9:
אור פני משה, מאת הרה"ק משה סופר סת"ם מפשוורסק. לבוב, תרי"א 1851. מהדורה שנייה.
אור פני משה, מאת הרה"ק משה סופר סת"ם מפשוורסק. לבוב, תרי"א 1851. מהדורה שנייה. אור פני משה, מאת הרה"ק משה סופר סת"ם מפשוורסק. לבוב, תרי"א 1851. מהדורה שנייה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 10:
נועם אלימלך, על התורה וליקוטים, לרה"ק רבי אלימלך מליזענסק, עם הנהגות בצוואת המחבר וטעמי מצוות...
נועם אלימלך, על התורה וליקוטים, לרה"ק רבי אלימלך מליזענסק, עם הנהגות בצוואת המחבר וטעמי מצוות... נועם אלימלך, על התורה וליקוטים, לרה"ק רבי אלימלך מליזענסק, עם הנהגות בצוואת המחבר וטעמי מצוות לרבי יוסף גיקטיליא. לבוב, תרט"ז 1856.

מחיר פתיחה:

100

פריט 11:
חסידות. תשואות חן, חידושים על התורה בדרך החסידות משמחים אלהים ואנשים צדיקים, מאת הרה"ק רבי...
חסידות. תשואות חן, חידושים על התורה בדרך החסידות משמחים אלהים ואנשים צדיקים, מאת הרה"ק רבי... חסידות. תשואות חן, חידושים על התורה בדרך החסידות משמחים אלהים ואנשים צדיקים, מאת הרה"ק רבי גדליהו מליניץ. הסכמת סניגורן של ישראל מברדיטשוב [לאשצ'וב?], תקע"ו - 1816 כנראה. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 12:
מדרש אליהו להרב רבינו אליהו מאזמיר, ה'שבט מוסר', נדפס מחדש בטשערנאוויץ בידי בנן של קדושים...
מדרש אליהו להרב רבינו אליהו מאזמיר, ה'שבט מוסר', נדפס מחדש בטשערנאוויץ בידי בנן של קדושים... מדרש אליהו להרב רבינו אליהו מאזמיר, ה'שבט מוסר', נדפס מחדש בטשערנאוויץ בידי בנן של קדושים רבי יחיאל מיכל מסקאליט, בהסכמת הרה"ק המפורסם רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, בנו ממלא מקומו של עטרת תפארת ישראל מרוז'ין. טשערנאוויץ, תר"כ - 1860. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 13:
חסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי. למבערג, תרכ"ג 1863. כרוך עם לקוטי יקרים, מדברי הבעש"ט ותלמידיו....
חסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי. למבערג, תרכ"ג 1863. כרוך עם לקוטי יקרים, מדברי הבעש"ט ותלמידיו.... חסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי. למבערג, תרכ"ג 1863. כרוך עם לקוטי יקרים, מדברי הבעש"ט ותלמידיו. למברג, תרכ"ה 1864.

מחיר פתיחה:

100

פריט 14:
רביד הזהב חלק שני - הנקרא בשם 'דביר המוצנע', על התורה, מאת הרה"ק רבי ישראל...
רביד הזהב חלק שני - הנקרא בשם 'דביר המוצנע', על התורה, מאת הרה"ק רבי ישראל... רביד הזהב חלק שני - הנקרא בשם 'דביר המוצנע', על התורה, מאת הרה"ק רבי ישראל דוב בער גילערנטער. פרעמישלא, תרל"ו. מהדורה ראשונה. הסכמות גדולי הצדיקים. רשימה חשובה מאוד של 'נותני מעות קדימה'.

מחיר פתיחה:

100

פריט 15:
רב טוב - לרבינו הקדוש בעל ייטב לב. לעמבערג תרמ"ט - 1889. דפוס ראשון. 
רב טוב - לרבינו הקדוש בעל ייטב לב. לעמבערג תרמ"ט - 1889. דפוס ראשון.  רב טוב - לרבינו הקדוש בעל ייטב לב. לעמבערג תרמ"ט - 1889. דפוס ראשון. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 16:
מהדורה חשובה! עבודת ישראל, מהרה"ק מקאז'ניץ, מונקאטש, תרפ"ט - 1929.
מהדורה חשובה! עבודת ישראל, מהרה"ק מקאז'ניץ, מונקאטש, תרפ"ט - 1929. מהדורה חשובה! עבודת ישראל, מהרה"ק מקאז'ניץ, מונקאטש, תרפ"ט - 1929.

מחיר פתיחה:

100

פריט 17:
סגולה ליראת שמים! ישועות ישראל, ב' חלקים, סיפורי מופת על קדוש ישראל מרוז'ין ומאורעות פלאיים...
סגולה ליראת שמים! ישועות ישראל, ב' חלקים, סיפורי מופת על קדוש ישראל מרוז'ין ומאורעות פלאיים... סגולה ליראת שמים! ישועות ישראל, ב' חלקים, סיפורי מופת על קדוש ישראל מרוז'ין ומאורעות פלאיים שהתרחשו בקרבתו ועמו. פאדגורזע, תרס"ד - 1904. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 18:
העותק האישי של כ"ק אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא מסאסוב, ישמח משה על נביאים...
העותק האישי של כ"ק אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא מסאסוב, ישמח משה על נביאים... העותק האישי של כ"ק אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא מסאסוב, ישמח משה על נביאים וכתובים, בודאפעסט, תרצ"ד - 1934

מחיר פתיחה:

300

פריט 19:
ספר קול ברמה, פירוש על האידרא רבה והאידרא זוטא מרבינו האריז"ל עם פירוש רבי יעקב...
ספר קול ברמה, פירוש על האידרא רבה והאידרא זוטא מרבינו האריז"ל עם פירוש רבי יעקב... ספר קול ברמה, פירוש על האידרא רבה והאידרא זוטא מרבינו האריז"ל עם פירוש רבי יעקב צמח - מהדורה ראשונה קארעץ תקמ"ה - 1785.

מחיר פתיחה:

400

פריט 20:
שושן סודות, ספר חשוב בקבלה ובו כמה סודות וענינים בקבלה, מאת רבי משה ב"ר יעקב...
שושן סודות, ספר חשוב בקבלה ובו כמה סודות וענינים בקבלה, מאת רבי משה ב"ר יעקב... שושן סודות, ספר חשוב בקבלה ובו כמה סודות וענינים בקבלה, מאת רבי משה ב"ר יעקב הגולה מקייב. מהדורה ראשונה: קארעץ תקמ"ד - 1784.

מחיר פתיחה:

300

פריט 21:
עץ חיים, קארעץ, תקמ"ה-תקמ"ו [1785]. נדיר. 
עץ חיים, קארעץ, תקמ"ה-תקמ"ו [1785]. נדיר.  עץ חיים, קארעץ, תקמ"ה-תקמ"ו [1785]. נדיר. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 22:
אשל אברהם, מאת המקובל רבי מרדכי אשכנזי. פיורדא, תס"א [1701], עם איורים קבליים. מהדורה ראשונה....
אשל אברהם, מאת המקובל רבי מרדכי אשכנזי. פיורדא, תס"א [1701], עם איורים קבליים. מהדורה ראשונה.... אשל אברהם, מאת המקובל רבי מרדכי אשכנזי. פיורדא, תס"א [1701], עם איורים קבליים. מהדורה ראשונה. העותק בו למד הרה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד טיסא סאלקא. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 23:
היה שייך לגאוני גדולי הדור! כוס הישועות. דפוס ראשון, פרנקפורט דמיין תע"א. חיברו רבינו הגאון רבי...
היה שייך לגאוני גדולי הדור! כוס הישועות. דפוס ראשון, פרנקפורט דמיין תע"א. חיברו רבינו הגאון רבי... היה שייך לגאוני גדולי הדור! כוס הישועות. דפוס ראשון, פרנקפורט דמיין תע"א. חיברו רבינו הגאון רבי שמואל הכהן שאטין. עותק הגה"ק רבי יהודה סג"ל ראזנער מסעקעליהיד, הגאון רבי יהושע פאלק מפאלטישען ורבנים גדולים נוספים. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 24:
שערי חכמה, בסגויות הש"ס, חיברו רבי אלעזר לעוו, סיעאני (ס. וואראהל) תרס"ז - 1907. העותק...
שערי חכמה, בסגויות הש"ס, חיברו רבי אלעזר לעוו, סיעאני (ס. וואראהל) תרס"ז - 1907. העותק... שערי חכמה, בסגויות הש"ס, חיברו רבי אלעזר לעוו, סיעאני (ס. וואראהל) תרס"ז - 1907. העותק האישי של הגה"ק רבי יהודא סג"ל ראזנער. אב"ד סעקעליהיד

מחיר פתיחה:

200

פריט 25:
עותק מיוחס ! מהר"ם מינץ, אפי זוטרי, חלק א. פראג, תקפ"ז 1827. מהדורה ראשונה של...
עותק מיוחס ! מהר"ם מינץ, אפי זוטרי, חלק א. פראג, תקפ"ז 1827. מהדורה ראשונה של... עותק מיוחס ! מהר"ם מינץ, אפי זוטרי, חלק א. פראג, תקפ"ז 1827. מהדורה ראשונה של חלק זה. העותק האישי של רבי חיים נתן דמביצר ושל רבי דוד שלמה מרגליות

מחיר פתיחה:

100

פריט 26:
טורי אבן לבעל השאגת אריה, וילנה, תקצ"ו 1835. העותק של רבי אריה ליב היימאן וחותנו...
טורי אבן לבעל השאגת אריה, וילנה, תקצ"ו 1835. העותק של רבי אריה ליב היימאן וחותנו... טורי אבן לבעל השאגת אריה, וילנה, תקצ"ו 1835. העותק של רבי אריה ליב היימאן וחותנו רב חיים דוד אדאמס.

מחיר פתיחה:

100

פריט 27:
העותק של רבי משה בלוי וחותנו רבי שלמה ברוך שמאלהויזן מבודפסט: עני ארי, מאת הרה"ק...
העותק של רבי משה בלוי וחותנו רבי שלמה ברוך שמאלהויזן מבודפסט: עני ארי, מאת הרה"ק... העותק של רבי משה בלוי וחותנו רבי שלמה ברוך שמאלהויזן מבודפסט: עני ארי, מאת הרה"ק יהודה ליב [שור] משאריגראד, עם פירוש על חד גדיא מאת אחיו רבי דובער. למברג, תר"ס 1900.

מחיר פתיחה:

120

פריט 28:
שו"ת נאות דשא, לרבי דוד שלמה אייבשיץ בעל 'ערבי נחל'. למברג, תרכ"א [1861]. מהדורה ראשונה....
שו"ת נאות דשא, לרבי דוד שלמה אייבשיץ בעל 'ערבי נחל'. למברג, תרכ"א [1861]. מהדורה ראשונה.... שו"ת נאות דשא, לרבי דוד שלמה אייבשיץ בעל 'ערבי נחל'. למברג, תרכ"א [1861]. מהדורה ראשונה. העותק האישי של רבי דוד אלימלך הכהן שטארמלויפער, ראב"ד דינוב.

מחיר פתיחה:

100

פריט 29:
חלק לעולם הבא על מסכת אבות מהגה"ק רבי שאול בראך. עותק הגה"צ רבי יהושע סג"ל...
חלק לעולם הבא על מסכת אבות מהגה"ק רבי שאול בראך. עותק הגה"צ רבי יהושע סג"ל... חלק לעולם הבא על מסכת אבות מהגה"ק רבי שאול בראך. עותק הגה"צ רבי יהושע סג"ל דייטש מבראשוב - קטמון.

מחיר פתיחה:

100

פריט 30:
 עותק מיוחס,  אהלי יהודה, חידושי סוגיות במספר מסכתות, חיברו רבי יהודה הכהן, ירושלים (דפוס ב"ק),...
 עותק מיוחס,  אהלי יהודה, חידושי סוגיות במספר מסכתות, חיברו רבי יהודה הכהן, ירושלים (דפוס ב"ק),...  עותק מיוחס,  אהלי יהודה, חידושי סוגיות במספר מסכתות, חיברו רבי יהודה הכהן, ירושלים (דפוס ב"ק), ירושלים, תר"ג - 1843.

מחיר פתיחה:

150

פריט 31:
שו"ת לחם שלמה, [א:] או"ח, מאת רבי שלמה זלמן עהרענרייך אב"ד שאמלויא. שאמלויא, תרפ"ד [1924]....
שו"ת לחם שלמה, [א:] או"ח, מאת רבי שלמה זלמן עהרענרייך אב"ד שאמלויא. שאמלויא, תרפ"ד [1924].... שו"ת לחם שלמה, [א:] או"ח, מאת רבי שלמה זלמן עהרענרייך אב"ד שאמלויא. שאמלויא, תרפ"ד [1924]. מהדורה ראשונה. העותק בו למד הרה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד טיסא סאלקא.

מחיר פתיחה:

500

פריט 32:
מקרי דרדקי על חומש שמות. מאת הגה"ק מקאלאמיי, עותק בחתימת בנו הגה"צ רבי ברוך בענדיט...
מקרי דרדקי על חומש שמות. מאת הגה"ק מקאלאמיי, עותק בחתימת בנו הגה"צ רבי ברוך בענדיט... מקרי דרדקי על חומש שמות. מאת הגה"ק מקאלאמיי, עותק בחתימת בנו הגה"צ רבי ברוך בענדיט ליכטנשטיין. קאלאמאע תר"נ. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 33:
בית אברהם, צוואת החיי אדם במהדורת כיס מיוחדת. ווילנא תר"א. עותק הגאון רבי יצחק יוסף...
בית אברהם, צוואת החיי אדם במהדורת כיס מיוחדת. ווילנא תר"א. עותק הגאון רבי יצחק יוסף... בית אברהם, צוואת החיי אדם במהדורת כיס מיוחדת. ווילנא תר"א. עותק הגאון רבי יצחק יוסף חזן מלויביטש - ירושלים. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 34:
דברי קדושים. בארדיאב תרפ"ה - 1925. עותק מיוחס של הגה"ק רבי חיים יהודה ברוין מאיקלאד. 
דברי קדושים. בארדיאב תרפ"ה - 1925. עותק מיוחס של הגה"ק רבי חיים יהודה ברוין מאיקלאד.  דברי קדושים. בארדיאב תרפ"ה - 1925. עותק מיוחס של הגה"ק רבי חיים יהודה ברוין מאיקלאד. 

מחיר פתיחה:

160

פריט 35:
מהדורה ראשונה! מכלול יופי על מגלת קהלת, פירושים בנגלה ובנסתר, מאת רבי אליהו בעל שם....
מהדורה ראשונה! מכלול יופי על מגלת קהלת, פירושים בנגלה ובנסתר, מאת רבי אליהו בעל שם.... מהדורה ראשונה! מכלול יופי על מגלת קהלת, פירושים בנגלה ובנסתר, מאת רבי אליהו בעל שם. אמסטרדם, תנ"ה [1695]

מחיר פתיחה:

100

פריט 36:
שני ספרי ראשונים על הש"ס כרוכים יחד. ירושלים, תרמ"ז - תרמ"ח. 1887 - 1888. העותק...
שני ספרי ראשונים על הש"ס כרוכים יחד. ירושלים, תרמ"ז - תרמ"ח. 1887 - 1888. העותק... שני ספרי ראשונים על הש"ס כרוכים יחד. ירושלים, תרמ"ז - תרמ"ח. 1887 - 1888. העותק האישי של מנהיג יהדות אשכנז רבי עזריאל הילדיסהיימר

מחיר פתיחה:

120

פריט 37:
מכתב בקשת סיוע משנת תרפ"ח [1928] מאת רבי אליהו רוזן הי"ד, רבה של אושפיצין, על...
מכתב בקשת סיוע משנת תרפ"ח [1928] מאת רבי אליהו רוזן הי"ד, רבה של אושפיצין, על... מכתב בקשת סיוע משנת תרפ"ח [1928] מאת רבי אליהו רוזן הי"ד, רבה של אושפיצין, על גבי ספרו של אביו: שאגת אריה ובאר אברהם. הוסיאטין, תרס"ה [1905], "נא יקבלנו בסבר פנים יפות ולתמכנו עתק על הימים הקדושים הבע"ל, מכאבי כברד ונוגע ממש לפקוח נפשות!". 

מחיר פתיחה:

100

פריט 38:
חידושי הריטב"א ותוס' הרי"ד על מסכת קידושין, ברלין, תע"ה - 1715.
חידושי הריטב"א ותוס' הרי"ד על מסכת קידושין, ברלין, תע"ה - 1715. חידושי הריטב"א ותוס' הרי"ד על מסכת קידושין, ברלין, תע"ה - 1715.

מחיר פתיחה:

100

פריט 39:
תשובה חשובה בענייני ריבית בעצם כתב יד מרן בעל שבט הלוי רבי שמואל הלוי ואזנר.
תשובה חשובה בענייני ריבית בעצם כתב יד מרן בעל שבט הלוי רבי שמואל הלוי ואזנר. תשובה חשובה בענייני ריבית בעצם כתב יד מרן בעל שבט הלוי רבי שמואל הלוי ואזנר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 40:
הרבנות בבני ברק ! מכתב חשוב בעניין מאת הגאון רבי משה יהודא ליב לנדא רב...
הרבנות בבני ברק ! מכתב חשוב בעניין מאת הגאון רבי משה יהודא ליב לנדא רב... הרבנות בבני ברק ! מכתב חשוב בעניין מאת הגאון רבי משה יהודא ליב לנדא רב אב"ד בני ברק אל מרן עמוד ההוראה בעל 'שבט הלוי'. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 41:
דרישת השלום הראשונה מנייטרא! מכתב נורא הוד כולו בכתב יד הגאון הצדיק רבי שלום משה...
דרישת השלום הראשונה מנייטרא! מכתב נורא הוד כולו בכתב יד הגאון הצדיק רבי שלום משה... דרישת השלום הראשונה מנייטרא! מכתב נורא הוד כולו בכתב יד הגאון הצדיק רבי שלום משה אונגאר מנייטרא אל מרן השבט הלוי, אודות העברת עצמות אביו הגה"ק מנייטרא. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 42:
הסכם היסטורי לניהול ישיבת חכמי לובלין בשכונת זכרון מאיר בבני ברק, בכתי"ק מרן השבט הלוי...
הסכם היסטורי לניהול ישיבת חכמי לובלין בשכונת זכרון מאיר בבני ברק, בכתי"ק מרן השבט הלוי... הסכם היסטורי לניהול ישיבת חכמי לובלין בשכונת זכרון מאיר בבני ברק, בכתי"ק מרן השבט הלוי ובחתימתו עם ראשי בוני המושבה.

מחיר פתיחה:

600

פריט 43:
'ואחריתך ישגה מאוד לתפארת' מכתב בדברי תורה מהגה"צ רבי ישעי' פירסט לתלמידו המובהק מרן בעל...
'ואחריתך ישגה מאוד לתפארת' מכתב בדברי תורה מהגה"צ רבי ישעי' פירסט לתלמידו המובהק מרן בעל... 'ואחריתך ישגה מאוד לתפארת' מכתב בדברי תורה מהגה"צ רבי ישעי' פירסט לתלמידו המובהק מרן בעל שבט הלוי בשנות עלומיו, בו חוזה במדוייק גדולת הרב ואזנר ועתידו כפוסק ההוראה לבית ישראל. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 44:
כתב יד מאת רבה של צפת, החכם רבי אברהם אנהורי, בחתימתו ובחתימת רבי שמואל נהון....
כתב יד מאת רבה של צפת, החכם רבי אברהם אנהורי, בחתימתו ובחתימת רבי שמואל נהון.... כתב יד מאת רבה של צפת, החכם רבי אברהם אנהורי, בחתימתו ובחתימת רבי שמואל נהון. [צפת], תקצ"ו [1836].

מחיר פתיחה:

450

פריט 45:
שטר בחתימת כתב ידם של הדיינים רבי עוזיאל אלחאייך ורבי יעקב הכהן.
שטר בחתימת כתב ידם של הדיינים רבי עוזיאל אלחאייך ורבי יעקב הכהן. שטר בחתימת כתב ידם של הדיינים רבי עוזיאל אלחאייך ורבי יעקב הכהן.

מחיר פתיחה:

650

פריט 46:
מכתב מאת החכם רבי שמואל יצחק פינצי מפירארה, בכתב ידו וחתימתו.
מכתב מאת החכם רבי שמואל יצחק פינצי מפירארה, בכתב ידו וחתימתו. מכתב מאת החכם רבי שמואל יצחק פינצי מפירארה, בכתב ידו וחתימתו.

מחיר פתיחה:

300

פריט 47:
תשובה בכתב יד קודשו ובחתימתו של רבי מנחם עזריה מאיר קאסטילנובו. פאדובה, אב תקע"ח [1818].
תשובה בכתב יד קודשו ובחתימתו של רבי מנחם עזריה מאיר קאסטילנובו. פאדובה, אב תקע"ח [1818]. תשובה בכתב יד קודשו ובחתימתו של רבי מנחם עזריה מאיר קאסטילנובו. פאדובה, אב תקע"ח [1818].

מחיר פתיחה:

1800

פריט 48:
מכתב ברכות הגאון המקובל רבי יעקב חי זריהן רבה של טבריה אל רבי יעקב לנדא...
מכתב ברכות הגאון המקובל רבי יעקב חי זריהן רבה של טבריה אל רבי יעקב לנדא... מכתב ברכות הגאון המקובל רבי יעקב חי זריהן רבה של טבריה אל רבי יעקב לנדא רב דבני ברק. תש"ה. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 49:
מכתב מרן הבבא חאקי הקדוש רבי יצחק אביחצירא למען הכנסת תלמידים לישיבות קדושות ול'פורת יוסף'...
מכתב מרן הבבא חאקי הקדוש רבי יצחק אביחצירא למען הכנסת תלמידים לישיבות קדושות ול'פורת יוסף'... מכתב מרן הבבא חאקי הקדוש רבי יצחק אביחצירא למען הכנסת תלמידים לישיבות קדושות ול'פורת יוסף' בעיר רחובות. רמלה, תשכ"ה. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 50:
פריט מיוחד מכוללי עיה"ק צפת! מכתב קבלה ותודה נשגבה - לנשיא ואמרכל ארץ הקודש ר'...
פריט מיוחד מכוללי עיה"ק צפת! מכתב קבלה ותודה נשגבה - לנשיא ואמרכל ארץ הקודש ר'... פריט מיוחד מכוללי עיה"ק צפת! מכתב קבלה ותודה נשגבה - לנשיא ואמרכל ארץ הקודש ר' אברהם אייזק דניאל, מאת ראשי כולל רומניה בשלשה ארצות החיים. צפת, 1906.

מחיר פתיחה:

250