English

תפארת - 31 פריטים נדירים ומיוחדים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
שושלת סיגעט - עותק הייטב לב הקדושת יום טוב והעצי חיים עם הגהות בכתי"ק
שושלת סיגעט - עותק הייטב לב הקדושת יום טוב והעצי חיים עם הגהות בכתי"ק עותק קדוש מדור לדור! משכנות יעקב, שאלות ותשובות על ארבעה חלקי שו"ע, ווילנא תקצ"ח. העותק האישי של הרה"ק הייטב לב מסיגעט עם שתי הגהות בהלכה בעצם כתב יד קדשו ועם הגהה בכתב יד קודש בנו הרה"ק הקדושת יום טוב. 

מחיר פתיחה:

1800

פריט 2:
פני יהושע של הרה"ק העצי חיים אב"ד ק"ק סיגעט, חתום פעמים אחדות בחתימת יד קדשו,...
פני יהושע של הרה"ק העצי חיים אב"ד ק"ק סיגעט, חתום פעמים אחדות בחתימת יד קדשו,... פני יהושע של הרה"ק העצי חיים אב"ד ק"ק סיגעט, חתום פעמים אחדות בחתימת יד קדשו, בו למד והגה בסילודין. 

מחיר פתיחה:

6000

פריט 3:
הריעו לה' כל עצי התמרים! נדיר! הזמנת מרן הרה"ק ציס"ע רבינו יואל מסאטמאר, לנישואי בתו...
הריעו לה' כל עצי התמרים! נדיר! הזמנת מרן הרה"ק ציס"ע רבינו יואל מסאטמאר, לנישואי בתו... הריעו לה' כל עצי התמרים! נדיר! הזמנת מרן הרה"ק ציס"ע רבינו יואל מסאטמאר, לנישואי בתו הצדקת מרת רחל עם בן אחיו מרן הקדוש בעל 'עצי חיים' מסיגעט. קראלי, תר"צ.

מחיר פתיחה:

500

פריט 4:
היסטורי וחשוב! תכנית ביאת כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מסאטמאר להשתקע לפחות מחצית השנה ארץ הקודש,...
היסטורי וחשוב! תכנית ביאת כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מסאטמאר להשתקע לפחות מחצית השנה ארץ הקודש,... היסטורי וחשוב! תכנית ביאת כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מסאטמאר להשתקע לפחות מחצית השנה ארץ הקודש, חדשים אחדים לפני פרוץ המלחמה העולמית הנוראה באירופה, בכתב יד מקורבו ותלמידו הוותיק החסיד רבי לייב פאשקעס מסאקמאר. תרצ"ט.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 5:
היסטורי ומעניין! בהמשך לפריט הקודם! תכנית ביאת כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מסאטמאר לארץ הקודש, שבועות...
היסטורי ומעניין! בהמשך לפריט הקודם! תכנית ביאת כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מסאטמאר לארץ הקודש, שבועות... היסטורי ומעניין! בהמשך לפריט הקודם! תכנית ביאת כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מסאטמאר לארץ הקודש, שבועות אחדים לפני פרוץ המלחמה העולמית הנוראה באירופה, וכן פסק הלכה חשוב בענייני תפוחי אדמה וברכתם, בכתב יד מקורבו ותלמידו הוותיק החסיד רבי לייב פאשקעס מסאקמאר. תרצ"ט. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 6:
ואני תפילתי בעדכם ובעד ביתכם! איגרת ברכות קודש מאליפות ורוממות שנשלחה ממרן רביה"ק מסאטמר אל...
ואני תפילתי בעדכם ובעד ביתכם! איגרת ברכות קודש מאליפות ורוממות שנשלחה ממרן רביה"ק מסאטמר אל... ואני תפילתי בעדכם ובעד ביתכם! איגרת ברכות קודש מאליפות ורוממות שנשלחה ממרן רביה"ק מסאטמר אל חסידי סאטמאר ומתפללי בית המדרש בשכונת קטמון בעיר ירושלים הק'. תשכ"א.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 7:
מכתב הרבנית הצדקנית אלטע פייגא מסאטמאר
מכתב הרבנית הצדקנית אלטע פייגא מסאטמאר מכתב היסטורי חשוב של הרבנית הצדקת מרת אלטע פייגא טייטלבוים מסאטמאר, מנב"ת הרה"ק רבי יואל מסאטמאר, נשלח לארץ ישראל בקיץ תש"ז ובו פרטים מהנעשה והנשמע בחצה"ק ומבריאות הרה"ק מסאטמאר. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 9:
ספר הק' בית אהרן לרבי אהרן מקארלין. דפוס ראשון. בראדי תרל"ה - 1875.
ספר הק' בית אהרן לרבי אהרן מקארלין. דפוס ראשון. בראדי תרל"ה - 1875. ספר הק' בית אהרן לרבי אהרן מקארלין. דפוס ראשון. בראדי תרל"ה - 1875.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 10:
איגרת חשובה ונדירה מאת מרן הרה"ק הצדיק רבי ישראל מסטאלין - קארלין הנקרא גם 'הינוקא'...
איגרת חשובה ונדירה מאת מרן הרה"ק הצדיק רבי ישראל מסטאלין - קארלין הנקרא גם 'הינוקא'... איגרת חשובה ונדירה מאת מרן הרה"ק הצדיק רבי ישראל מסטאלין - קארלין הנקרא גם 'הינוקא' או 'הפראנקפורטער', בה מזכיר את בנו הרה"ק רבי אברהם אלימלך.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 11:
איגרת ברכות לעשירות ונחת מאת הרבנית הצדקת אמה של מלכות ובת קדושים מרת ברכה שיינדל...
איגרת ברכות לעשירות ונחת מאת הרבנית הצדקת אמה של מלכות ובת קדושים מרת ברכה שיינדל... איגרת ברכות לעשירות ונחת מאת הרבנית הצדקת אמה של מלכות ובת קדושים מרת ברכה שיינדל פערלאוו מחברתו הטהורה של מרן הרה"ק רבי ישראל מקרלין 'הינוקא - הפרנקפורטער' מסטאלין. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 12:
'לאהובי אשר בארץ החיים ה' עליהם יחיו'! איגרת נפלאה בענייני צדקה וחסד למען אחד מחשובי...
'לאהובי אשר בארץ החיים ה' עליהם יחיו'! איגרת נפלאה בענייני צדקה וחסד למען אחד מחשובי... 'לאהובי אשר בארץ החיים ה' עליהם יחיו'! איגרת נפלאה בענייני צדקה וחסד למען אחד מחשובי החסידים כולה בעצם כתב קדשו של הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין בסופה מעתיר ומברך לישועת כלל ישראל.

מחיר פתיחה:

500

פריט 13:
קוויטל - פתקא דרחמי - כולל כל שמות חסידי וויזניץ בארץ הקודש שנשלח לאחים הק'...
קוויטל - פתקא דרחמי - כולל כל שמות חסידי וויזניץ בארץ הקודש שנשלח לאחים הק'... קוויטל - פתקא דרחמי - כולל כל שמות חסידי וויזניץ בארץ הקודש שנשלח לאחים הק' האהבת ישראל מוויזניצא ואחיו רבי חיים מאטיניא, בערך בשנת תר"פ. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 14:
יום השישי ויכולו השמים! גביע הקידוש עמו קידש מרן האמרי חיים מוויזניץ בכל שבת ושבת,...
יום השישי ויכולו השמים! גביע הקידוש עמו קידש מרן האמרי חיים מוויזניץ בכל שבת ושבת,... יום השישי ויכולו השמים! גביע הקידוש עמו קידש מרן האמרי חיים מוויזניץ בכל שבת ושבת, ועמו עשה עבודת קדשו להעיד על מלכותו בכל משלה ונעשה שותף למעשה בראשית.

מחיר פתיחה:

8000

פריט 15:
מכתב נדיר וחשוב לבית וויזניץ! איגרת מפורטת ביידיש כולה בכתב יד הרבנית הצדקנית המפורסמת במעשיה...
מכתב נדיר וחשוב לבית וויזניץ! איגרת מפורטת ביידיש כולה בכתב יד הרבנית הצדקנית המפורסמת במעשיה... מכתב נדיר וחשוב לבית וויזניץ! איגרת מפורטת ביידיש כולה בכתב יד הרבנית הצדקנית המפורסמת במעשיה הכבירים ובאצילות מרת מרגליא הגר, מחברתו בקודש של הרה"ק מרן האמרי חיים מוויזניץ, הכותבת לנכדת הנמצאת בחוץ לארץ, ומתגוררת בבית הרה"צ רבי מרדכי מי שלימים נודע בקצווי תבל כמרן הרה"ק מוויזניץ במאנסי, מצדיקי עולם החסידות בדור האחרון.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 16:
עותק תרי צנתרי נסיכי בית סאדיגורה! 'זהב שיבה',   לרבי ניסים אלגאזי פיורדא תנ"ב, בחתימת...
עותק תרי צנתרי נסיכי בית סאדיגורה! 'זהב שיבה',   לרבי ניסים אלגאזי פיורדא תנ"ב, בחתימת... עותק תרי צנתרי נסיכי בית סאדיגורה! 'זהב שיבה',   לרבי ניסים אלגאזי פיורדא תנ"ב, בחתימת וחותם הגיסים הרה"ק רבי נחום בערנ'יו פרידמאן ורבי שלמה פרידמאן מסאדיגורא. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 17:
הסכמות גדולי הצדיקים! ספר 'אור הנערב', מהדורה ראשונה. אוסטראה תקפ"ד -1824. עותק חתום מאת הרה"ק...
הסכמות גדולי הצדיקים! ספר 'אור הנערב', מהדורה ראשונה. אוסטראה תקפ"ד -1824. עותק חתום מאת הרה"ק... הסכמות גדולי הצדיקים! ספר 'אור הנערב', מהדורה ראשונה. אוסטראה תקפ"ד -1824. עותק חתום מאת הרה"ק רבי נחום בערניו' פרידמאן מסאדיגורה 

מחיר פתיחה:

500

פריט 18:
נדיר וייחודי! הזכרה שהזכיר הגאון האדיר רבי מאיר שפירא מלובלין אצל רבו הק' רבי ישראל...
נדיר וייחודי! הזכרה שהזכיר הגאון האדיר רבי מאיר שפירא מלובלין אצל רבו הק' רבי ישראל... נדיר וייחודי! הזכרה שהזכיר הגאון האדיר רבי מאיר שפירא מלובלין אצל רבו הק' רבי ישראל מטשורטקוב, במכתב ששלח לעסקן הדגול רבי אליעזר סירקיס מראשי אגודת ישראל בפולין, תרפ"ח. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 19:
כתב יד גדול ביותר 'כתבי קודש' שיצאו מפי רברבא עטרת מלכות ישראל הרב הקדוש מרוז'ין...
כתב יד גדול ביותר 'כתבי קודש' שיצאו מפי רברבא עטרת מלכות ישראל הרב הקדוש מרוז'ין... כתב יד גדול ביותר 'כתבי קודש' שיצאו מפי רברבא עטרת מלכות ישראל הרב הקדוש מרוז'ין ונכתבו בידי אחד מחשובי החסידים, ונשמרו באוצר בית גנזי נכדו הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זקן צדיקי דורו. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 20:
שתי כפיות כסף טהור של האי סבא קדישא, זקן צדיקי הדור הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין,...
שתי כפיות כסף טהור של האי סבא קדישא, זקן צדיקי הדור הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין,... שתי כפיות כסף טהור של האי סבא קדישא, זקן צדיקי הדור הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין, אחרון נכדי עטרת תפארת ישראל מרוז'ין, קדוש יאמר לו, אשר בתפילותיו ובכוח קדושתו הגין על דורו ועל ארץ הקודש. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 21:
סידור בית יעקב לרבינו יעקב עמדין - היעב"ץ, מהדורת וינה תרפ"ח, בחותמת קודש נדירה של...
סידור בית יעקב לרבינו יעקב עמדין - היעב"ץ, מהדורת וינה תרפ"ח, בחותמת קודש נדירה של... סידור בית יעקב לרבינו יעקב עמדין - היעב"ץ, מהדורת וינה תרפ"ח, בחותמת קודש נדירה של כקש"ת הרה"ק רבי אהרן מבאיאן טשערנאוויץ. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 22:
ספר לב דוד ממרנא הרב חיד"א, דפוס ראשון. ליוורונו, תקנ"ד. אותו העניק המחבר בקדושתו ובעצמו...
ספר לב דוד ממרנא הרב חיד"א, דפוס ראשון. ליוורונו, תקנ"ד. אותו העניק המחבר בקדושתו ובעצמו... ספר לב דוד ממרנא הרב חיד"א, דפוס ראשון. ליוורונו, תקנ"ד. אותו העניק המחבר בקדושתו ובעצמו אל המקובל האלוקי הנשגב הרב חזקיהו יצחק בר שלום מזרחי [המכונה החי"ה בשמ"ש] בנו יחידו ותלמידו בקודש של מרנא הרש"ש רבי שלום שרעבי. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 23:
"כדי להביא שכר למביאיהם" - דף בכתב יד קדשו של מרנא ה"בן איש חי" בשבח...
"כדי להביא שכר למביאיהם" - דף בכתב יד קדשו של מרנא ה"בן איש חי" בשבח... "כדי להביא שכר למביאיהם" - דף בכתב יד קדשו של מרנא ה"בן איש חי" בשבח התקהלות הציבור לעבודת ה'.

מחיר פתיחה:

600

פריט 24:
תפארת בנים, מאת הרה"ק רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש. העותק האישי של רבי חיים שאול...
תפארת בנים, מאת הרה"ק רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש. העותק האישי של רבי חיים שאול... תפארת בנים, מאת הרה"ק רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש. העותק האישי של רבי חיים שאול דוויך הכהן. בארדיוב, תרפ"א [1921].

מחיר פתיחה:

500

פריט 25:
העותק של המקובל רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי 'הסבא קדישא' ותלמידו הריא"ז מרגליות: תנא דבי אליהו,...
העותק של המקובל רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי 'הסבא קדישא' ותלמידו הריא"ז מרגליות: תנא דבי אליהו,... העותק של המקובל רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי 'הסבא קדישא' ותלמידו הריא"ז מרגליות: תנא דבי אליהו, א-ב, עם פירוש בן יחיאל. ירושלים, תרס"ו [1906]. מהדורה ראשונה. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 26:
איש אמונים, דרשות רבי יעקב שאול אלישר ה"יש"א ברכה". ירושלים, תרמ"ח [1888], עם הקדשה מאת...
איש אמונים, דרשות רבי יעקב שאול אלישר ה"יש"א ברכה". ירושלים, תרמ"ח [1888], עם הקדשה מאת... איש אמונים, דרשות רבי יעקב שאול אלישר ה"יש"א ברכה". ירושלים, תרמ"ח [1888], עם הקדשה מאת המחבר בהדפסה מוזהבת ובכתב יד קודשו. 

מחיר פתיחה:

850

פריט 27:
"סוף דבר הכל נשמע שהנוהגים כן יש להם על מה שיסמוכו". תשובה בכתב יד קודשו...
"סוף דבר הכל נשמע שהנוהגים כן יש להם על מה שיסמוכו". תשובה בכתב יד קודשו... "סוף דבר הכל נשמע שהנוהגים כן יש להם על מה שיסמוכו". תשובה בכתב יד קודשו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל רבי עובדיה יוסף, בענייני מנהג עתיק מג'רבא שבלילי יום טוב וימים נוראים מתפלל שליח הציבור תפילה עמידה של ערבית בקול רם. י"א טבת תש"מ [1979]. ושני הסכמות בכתב ידו. ניסן תשד"מ [1984] וכ"ב חשון תשמ"ט [1988].

מחיר פתיחה:

500

פריט 28:
שו"ת מהר"מ מינץ, עותק הגאון הקדוש רבי יעקב שרגא זינגר מאוסטרובצה - אלכסנדר. לבוב תרי"א...
שו"ת מהר"מ מינץ, עותק הגאון הקדוש רבי יעקב שרגא זינגר מאוסטרובצה - אלכסנדר. לבוב תרי"א... שו"ת מהר"מ מינץ, עותק הגאון הקדוש רבי יעקב שרגא זינגר מאוסטרובצה - אלכסנדר. לבוב תרי"א 1851

מחיר פתיחה:

500

פריט 29:
ארבעה חלקים מארבעה טורים. פולנאה ומעזבוז, העותקים האישיים של הרה"ק רבי מאיר שלום מקאלאשין -...
ארבעה חלקים מארבעה טורים. פולנאה ומעזבוז, העותקים האישיים של הרה"ק רבי מאיר שלום מקאלאשין -... ארבעה חלקים מארבעה טורים. פולנאה ומעזבוז, העותקים האישיים של הרה"ק רבי מאיר שלום מקאלאשין - פאריסאב מגדולי צדיקי פולין. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 30:
עותק קדוש! ספר עונג שבת דרושים לשבתות ולמועדים, שהתחבר בידי הרב החסיד רבי משה האלטער...
עותק קדוש! ספר עונג שבת דרושים לשבתות ולמועדים, שהתחבר בידי הרב החסיד רבי משה האלטער... עותק קדוש! ספר עונג שבת דרושים לשבתות ולמועדים, שהתחבר בידי הרב החסיד רבי משה האלטער מטשענסטעחוב, והביאו מתנה ותשורה לרבו הגה"ק ציס"ע רבי יחזקאל מאוסטרובצה זי"ע מגדולי צדיקי פולין לפני השואה. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 31:
מכתב בכתב ידו קודשו של הרה"ק רבי שאול ידידיה אלעזר טאוב ממודז'יץ, לחסיד הנודע רבי...
מכתב בכתב ידו קודשו של הרה"ק רבי שאול ידידיה אלעזר טאוב ממודז'יץ, לחסיד הנודע רבי... מכתב בכתב ידו קודשו של הרה"ק רבי שאול ידידיה אלעזר טאוב ממודז'יץ, לחסיד הנודע רבי דוד פרקוביץ. ניו יורק, תש"ו [1946].

מחיר פתיחה:

900

פריט 32:
סגולה לעצירת המגפה! שו"ת הרי"מ להרה"ק החידושי הרי"מ מגור. יאזעפאף תרכ"ז 1867. יצא לאור כשנה...
סגולה לעצירת המגפה! שו"ת הרי"מ להרה"ק החידושי הרי"מ מגור. יאזעפאף תרכ"ז 1867. יצא לאור כשנה... סגולה לעצירת המגפה! שו"ת הרי"מ להרה"ק החידושי הרי"מ מגור. יאזעפאף תרכ"ז 1867. יצא לאור כשנה אחרי פטירתו.

מחיר פתיחה:

500

פריט 33:
מכתב נדיר וחשוב בן 8 שורות, אשר כולן ברכות והדרכות בקודש שהעניק מרן הרה"ק מגור...
מכתב נדיר וחשוב בן 8 שורות, אשר כולן ברכות והדרכות בקודש שהעניק מרן הרה"ק מגור... מכתב נדיר וחשוב בן 8 שורות, אשר כולן ברכות והדרכות בקודש שהעניק מרן הרה"ק מגור בעל 'בית ישראל' למקורבו ואיש סודו בראשו ברכת רפואה שלמה והצלחה ועיקרו ברכות ועצה לבשרות טובות וחג כשר ושמח.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 34:
נורא ונשגב! הגהות בכתב יד קדשו של 'אבי המקובלים' הגאון הקדוש האלוקי רבינו הרמ"ע מפאנו...
נורא ונשגב! הגהות בכתב יד קדשו של 'אבי המקובלים' הגאון הקדוש האלוקי רבינו הרמ"ע מפאנו... נורא ונשגב! הגהות בכתב יד קדשו של 'אבי המקובלים' הגאון הקדוש האלוקי רבינו הרמ"ע מפאנו על גבי כתב יד סדר המצוות כשיטת הסמ"ג.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 35:
דרוש על סיום תלמוד בבלי בכתב יד קודשו של 'ארון הקודש' הג"ר רבי מאיר אב"ד...
דרוש על סיום תלמוד בבלי בכתב יד קודשו של 'ארון הקודש' הג"ר רבי מאיר אב"ד... דרוש על סיום תלמוד בבלי בכתב יד קודשו של 'ארון הקודש' הג"ר רבי מאיר אב"ד קונסטנטין-ישן, בנו של הגאון רבי יעקב עמדין הנערץ בפי אור שבעת הימים מרנא הבעש"ט.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 36:
דף בכתב ידו של הגאון הקדוש רבי בצלאל רגנשבורג, תלמיד מובהק למרנא הנודע ביהודה מלא...
דף בכתב ידו של הגאון הקדוש רבי בצלאל רגנשבורג, תלמיד מובהק למרנא הנודע ביהודה מלא... דף בכתב ידו של הגאון הקדוש רבי בצלאל רגנשבורג, תלמיד מובהק למרנא הנודע ביהודה מלא בבקיאות ובגאונות.

מחיר פתיחה:

800

פריט 37:
עותק מיוחס: סט נודע ביהודה, מהדורה תניינא, פראג, תקע"א 1811. דפוס ראשון של מהדורה תניינא.
עותק מיוחס: סט נודע ביהודה, מהדורה תניינא, פראג, תקע"א 1811. דפוס ראשון של מהדורה תניינא. עותק מיוחס: סט נודע ביהודה, מהדורה תניינא, פראג, תקע"א 1811. דפוס ראשון של מהדורה תניינא.

מחיר פתיחה:

500

פריט 39:
נחלה ליהושע -  דפוס ראשון, קושטא, תצ"א. העותק של גאוני ההלכה רבי שלמה מחעלמא בעל...
נחלה ליהושע -  דפוס ראשון, קושטא, תצ"א. העותק של גאוני ההלכה רבי שלמה מחעלמא בעל... נחלה ליהושע -  דפוס ראשון, קושטא, תצ"א. העותק של גאוני ההלכה רבי שלמה מחעלמא בעל מרכבת המשנה ורבי אריה ליבוש הורביץ בעל שו"ת הרי בשמים. 

מחיר פתיחה:

1800

פריט 40:
חותמות רבי ירוחם פישל פערלא על גבי ספר ארבעה טורי אבן, לבוב, תקמ"ט [1789]. מהדורה...
חותמות רבי ירוחם פישל פערלא על גבי ספר ארבעה טורי אבן, לבוב, תקמ"ט [1789]. מהדורה... חותמות רבי ירוחם פישל פערלא על גבי ספר ארבעה טורי אבן, לבוב, תקמ"ט [1789]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 41:
עותק מיוחס! ספר החכמה, חסן ישועה חלק א. לבוב, תקנ"א 1790, עם חתימת הגאון רבי...
עותק מיוחס! ספר החכמה, חסן ישועה חלק א. לבוב, תקנ"א 1790, עם חתימת הגאון רבי... עותק מיוחס! ספר החכמה, חסן ישועה חלק א. לבוב, תקנ"א 1790, עם חתימת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מבראדי.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 42:
תשובה בעצם כתב יד הגאון הנודע בעל "חיי אדם", רבי אברהם דנציג, בענייני בשר וחלב. 
תשובה בעצם כתב יד הגאון הנודע בעל "חיי אדם", רבי אברהם דנציג, בענייני בשר וחלב.  תשובה בעצם כתב יד הגאון הנודע בעל "חיי אדם", רבי אברהם דנציג, בענייני בשר וחלב. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 43:
דף בכתב יד קודשו של אב"ד בראדי, הגאון רבי מאיר קריסנאפאלער, מחבר ספר 'יד המאיר'...
דף בכתב יד קודשו של אב"ד בראדי, הגאון רבי מאיר קריסנאפאלער, מחבר ספר 'יד המאיר'... דף בכתב יד קודשו של אב"ד בראדי, הגאון רבי מאיר קריסנאפאלער, מחבר ספר 'יד המאיר' וזקנו של מרן מהר"י מבעלזא, בהיתר עגונה.

מחיר פתיחה:

6000

פריט 44:
לא נדפסה! תשובה ארוכה ביותר כולה כתב ידו של אב"ד פשעווארסק, הגאון המפורסם רבי אברהם...
לא נדפסה! תשובה ארוכה ביותר כולה כתב ידו של אב"ד פשעווארסק, הגאון המפורסם רבי אברהם... לא נדפסה! תשובה ארוכה ביותר כולה כתב ידו של אב"ד פשעווארסק, הגאון המפורסם רבי אברהם זאב וואלף ריישר ובחתימתו, אל הגאון בעל 'בית אפרים' מבראד בהיתר אשה לבעלה. תקע"א.

מחיר פתיחה:

6000

פריט 45:
דף בכתב יד קודשו של אב"ד יאריטשוב, הגאון הנודע רבי יצחק אייזיק שור בעל 'מנחה...
דף בכתב יד קודשו של אב"ד יאריטשוב, הגאון הנודע רבי יצחק אייזיק שור בעל 'מנחה... דף בכתב יד קודשו של אב"ד יאריטשוב, הגאון הנודע רבי יצחק אייזיק שור בעל 'מנחה חדשה', אל הגאון האדיר רבי מנחם מאניש מרגליות, אבי הגאון בעל 'בית אפרים'.

מחיר פתיחה:

6000

פריט 46:
חתימה נדירה ביותר בכתב יד קודשו של המקובל האלוקי רבי אברהם נפתלי הירש הלוי רעב"ץ...
חתימה נדירה ביותר בכתב יד קודשו של המקובל האלוקי רבי אברהם נפתלי הירש הלוי רעב"ץ... חתימה נדירה ביותר בכתב יד קודשו של המקובל האלוקי רבי אברהם נפתלי הירש הלוי רעב"ץ שפיץ. תשרי ת"ן [1689].

מחיר פתיחה:

3000

פריט 47:
מהדורה ראשונה של ביאור רבי מרדכי מאראדוש אבד"ק פאריצק על המהר"ם שיף, א-ב, עם הסכמות...
מהדורה ראשונה של ביאור רבי מרדכי מאראדוש אבד"ק פאריצק על המהר"ם שיף, א-ב, עם הסכמות... מהדורה ראשונה של ביאור רבי מרדכי מאראדוש אבד"ק פאריצק על המהר"ם שיף, א-ב, עם הסכמות חשובות של גדולי החסידות, עם מספר הגהות למדניות מאת המחבר. פאריצק, תק"ע [1809].

מחיר פתיחה:

500

פריט 48:
חסד לאברהם על משניות סדר זרעים, בכתב יד קודשו של המחבר, רבי אברהם ב"ר יחיאל...
חסד לאברהם על משניות סדר זרעים, בכתב יד קודשו של המחבר, רבי אברהם ב"ר יחיאל... חסד לאברהם על משניות סדר זרעים, בכתב יד קודשו של המחבר, רבי אברהם ב"ר יחיאל אב"ד טאמאשפיל. שנת ת"ר (1840) לערך.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 49:
ב' עמודים גדולים מלאים מזן אל זן, בעצם כתב יד קודש הגאון הקדוש המפורסם רב...
ב' עמודים גדולים מלאים מזן אל זן, בעצם כתב יד קודש הגאון הקדוש המפורסם רב... ב' עמודים גדולים מלאים מזן אל זן, בעצם כתב יד קודש הגאון הקדוש המפורסם רב רבנן המנוחת אשר מטשענגער, בחידושי סוגיות הש"ס ובהלכה. לא נדפסו מעולם.

מחיר פתיחה:

8000

פריט 50:
כתב יד גדול מאוד של הספר אותיות דרבי עקיבא, בעצם כתב ידו הקדוש של הגאון...
כתב יד גדול מאוד של הספר אותיות דרבי עקיבא, בעצם כתב ידו הקדוש של הגאון... כתב יד גדול מאוד של הספר אותיות דרבי עקיבא, בעצם כתב ידו הקדוש של הגאון הקדוש רבי אהרן משה מגזע צבי מבראד.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 51:
ספר יסוד יוסף, חסידות על פי הקבלה, מהרה"ק רבי יוסף יוסקא מרובנא תלמיד המגיד הגדול...
ספר יסוד יוסף, חסידות על פי הקבלה, מהרה"ק רבי יוסף יוסקא מרובנא תלמיד המגיד הגדול... ספר יסוד יוסף, חסידות על פי הקבלה, מהרה"ק רבי יוסף יוסקא מרובנא תלמיד המגיד הגדול ממעזריטש. עותקו הפרטי של צדיק יסוד עולם הרה"ק מופת הדור רבי צבי הירש מרימנוב, בחתימת קדשו המתנוססת בראש הספר הק'. מהדורה ראשונה מינקאוויץ תקס"ג - 1803. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 52:
עותקו האישי של ציס"ע ראש שושלתא דדהבא קוידינוב. 'אור המאיר' - מהדורה ראשונה - מזויפת,...
עותקו האישי של ציס"ע ראש שושלתא דדהבא קוידינוב. 'אור המאיר' - מהדורה ראשונה - מזויפת,... עותקו האישי של ציס"ע ראש שושלתא דדהבא קוידינוב. 'אור המאיר' - מהדורה ראשונה - מזויפת, קארעץ תקנ"ח.

מחיר פתיחה:

1800