English

תפארת - 32 פריטים נדירים ומיוחדים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
ספר אבן עוזר - מהדורת זולקווא תק"ל, עם הגהות בכתב יד הגאון האדיר רבי ברוך...
ספר אבן עוזר - מהדורת זולקווא תק"ל, עם הגהות בכתב יד הגאון האדיר רבי ברוך... ספר אבן עוזר - מהדורת זולקווא תק"ל, עם הגהות בכתב יד הגאון האדיר רבי ברוך פרנקל תאומים מלייפניק בעל 'ברוך טעם'. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 2:
מסכת עבודה זרה מן תלמוד בבלי, נדפס בזיטאמיר ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה...
מסכת עבודה זרה מן תלמוד בבלי, נדפס בזיטאמיר ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה... מסכת עבודה זרה מן תלמוד בבלי, נדפס בזיטאמיר ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא נ"י והרבני מו"ה יהושע העשיל שפירא. תרי"ח - 1858. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 3:
איגרת ששלח הרה"ק המפורסם רבי בן ציון מבאבוב בעל 'קדושת ציון' מגדולי צדיקי הדור, בה...
איגרת ששלח הרה"ק המפורסם רבי בן ציון מבאבוב בעל 'קדושת ציון' מגדולי צדיקי הדור, בה... איגרת ששלח הרה"ק המפורסם רבי בן ציון מבאבוב בעל 'קדושת ציון' מגדולי צדיקי הדור, בה ברכות מאליפות לרפואה שלמה ולשנה החדשה. באבוב, תרצ"ז.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 4:
כרך גמרא מסכת קידושין ומסכת גיטין, חתום בחותם הקודש של הגאון הקדוש המפורסם רבי אלישע...
כרך גמרא מסכת קידושין ומסכת גיטין, חתום בחותם הקודש של הגאון הקדוש המפורסם רבי אלישע... כרך גמרא מסכת קידושין ומסכת גיטין, חתום בחותם הקודש של הגאון הקדוש המפורסם רבי אלישע מגארליץ, בנו ממשיך דרכו של ציס"ע רבי ברוך מגארליץ, בנו של מרנא הדברי חיים מצאנז. 

מחיר פתיחה:

2200

פריט 5:
שערי תשובה - ספר היראה להחסיד רבינו יונה גירונדי, עם תרגום ליידיש. דפוס כלילת יופי...
שערי תשובה - ספר היראה להחסיד רבינו יונה גירונדי, עם תרגום ליידיש. דפוס כלילת יופי... שערי תשובה - ספר היראה להחסיד רבינו יונה גירונדי, עם תרגום ליידיש. דפוס כלילת יופי ניו יורק, ללא תאריך. חתום בחותם הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מקלויזנבורג בעל שפע חיים ודברי יציב.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 6:
קובץ גדול ביותר, בו כמאה תשובות בהלכה ובפלפול כולם בכתב יד הגאון הקדוש רבי שמואל...
קובץ גדול ביותר, בו כמאה תשובות בהלכה ובפלפול כולם בכתב יד הגאון הקדוש רבי שמואל... קובץ גדול ביותר, בו כמאה תשובות בהלכה ובפלפול כולם בכתב יד הגאון הקדוש רבי שמואל אהרן ראבין מקארטשין מגדולי המשיבים ומגדולי תלמידי מרנא הדברי חיים מצאנז. 

מחיר פתיחה:

26000

פריט 7:
כתב יד תקנה לעגונה בחיי הגה"ק  רבי נתן אדלר! תקנת עגונה, מפסקי הגה"ק הנשר הגדול...
כתב יד תקנה לעגונה בחיי הגה"ק  רבי נתן אדלר! תקנת עגונה, מפסקי הגה"ק הנשר הגדול... כתב יד תקנה לעגונה בחיי הגה"ק  רבי נתן אדלר! תקנת עגונה, מפסקי הגה"ק הנשר הגדול רבי נתן אדלר החסיד שבכהונה מפרנקפורט, נערכה בחיי חיותו. כתב יד סופר בערך משנת תק"נ.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 8:
מיוחס לרבנו המהר"ם אש ! לשון חכמים, א: אורח חיים, כרוך עם לשון חכמים, ב: יורה...
מיוחס לרבנו המהר"ם אש ! לשון חכמים, א: אורח חיים, כרוך עם לשון חכמים, ב: יורה... מיוחס לרבנו המהר"ם אש ! לשון חכמים, א: אורח חיים, כרוך עם לשון חכמים, ב: יורה דעה, מאת רבי ברוך יהודה ברנדס. פראג, תקע"ה [1815]. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 9:
חתימת רבו של החתם סופר רבי מיכל שייאר על גבי שו"ת מים רבים, אמשטרדם, תצ"ז...
חתימת רבו של החתם סופר רבי מיכל שייאר על גבי שו"ת מים רבים, אמשטרדם, תצ"ז... חתימת רבו של החתם סופר רבי מיכל שייאר על גבי שו"ת מים רבים, אמשטרדם, תצ"ז [1737]. מהדורה ראשונה ונדירה.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 10:
דף גיליון ב' עמודי כתב מרנא ורבנא החתם סופר זיע"א, בסוגיית 'קידושי טעות' ובתוך הדברים...
דף גיליון ב' עמודי כתב מרנא ורבנא החתם סופר זיע"א, בסוגיית 'קידושי טעות' ובתוך הדברים... דף גיליון ב' עמודי כתב מרנא ורבנא החתם סופר זיע"א, בסוגיית 'קידושי טעות' ובתוך הדברים מזכיר ומביא מרבו בעל ה'הפלאה'. 

מחיר פתיחה:

18000

פריט 11:
העתק מוקדם ביותר של צוואת מרנא רבנו החתם סופר, בכתב יד, עם עשרות שינויים  מהנדפס...
העתק מוקדם ביותר של צוואת מרנא רבנו החתם סופר, בכתב יד, עם עשרות שינויים  מהנדפס... העתק מוקדם ביותר של צוואת מרנא רבנו החתם סופר, בכתב יד, עם עשרות שינויים  מהנדפס ב"צוואת משה". תחילת הת"ר, המאה ה- 19. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 12:
דף ארוך בכתב יד הגאון הנודע רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל 'חשב סופר' מחידושי...
דף ארוך בכתב יד הגאון הנודע רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל 'חשב סופר' מחידושי... דף ארוך בכתב יד הגאון הנודע רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל 'חשב סופר' מחידושי תורת הגאון רבי שמואל לנדא, בן הנודע ביהודה. ברלין, תרפ"ה - 1925. 

מחיר פתיחה:

2800

פריט 13:
גלוית איגרת מיוחדת כולה בכתב יד הגה"ק רבי עקיבא סופר מפרעשבורג, ששיגרה בתקופה חייו האחרונה...
גלוית איגרת מיוחדת כולה בכתב יד הגה"ק רבי עקיבא סופר מפרעשבורג, ששיגרה בתקופה חייו האחרונה... גלוית איגרת מיוחדת כולה בכתב יד הגה"ק רבי עקיבא סופר מפרעשבורג, ששיגרה בתקופה חייו האחרונה לגה"צ רבי אלי' ראטה מירושלים. לאגאנא, תמוז תשי"ט - 1959.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 14:
ארבעה עמודי שאלות ופסק הלכה בעצם כתב יד קודש הרה"ק רבי יוחנן סופר גאב"ד ערלוי,...
ארבעה עמודי שאלות ופסק הלכה בעצם כתב יד קודש הרה"ק רבי יוחנן סופר גאב"ד ערלוי,... ארבעה עמודי שאלות ופסק הלכה בעצם כתב יד קודש הרה"ק רבי יוחנן סופר גאב"ד ערלוי, ששלח להרה"ק רבי דוד שפערבער מבראשוב, בענייני קדושת בית הכנסת, מיד אחר המלחמה. תש"ז - 1946 לערך.

מחיר פתיחה:

500

פריט 15:
העותק של הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי עם הגהות בכתב יד: שו"ת מהר"ח אור זרוע....
העותק של הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי עם הגהות בכתב יד: שו"ת מהר"ח אור זרוע.... העותק של הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי עם הגהות בכתב יד: שו"ת מהר"ח אור זרוע. לפסיא, תר"כ [1860]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

300

פריט 16:
עותק מיוחס לחתן הקיצור שולחן ערוך ולבן הערוגת הבשם: ספר מהרי"ל, מאת רבינו יעקב הלוי....
עותק מיוחס לחתן הקיצור שולחן ערוך ולבן הערוגת הבשם: ספר מהרי"ל, מאת רבינו יעקב הלוי.... עותק מיוחס לחתן הקיצור שולחן ערוך ולבן הערוגת הבשם: ספר מהרי"ל, מאת רבינו יעקב הלוי. לבוב, תר"ך, 1860.

מחיר פתיחה:

500

פריט 17:
מאגד גדול למעלה ממאה עמו' כולו בעצם כתב קודש הגאון הקדוש המפורסם רבי אהרן דוד...
מאגד גדול למעלה ממאה עמו' כולו בעצם כתב קודש הגאון הקדוש המפורסם רבי אהרן דוד... מאגד גדול למעלה ממאה עמו' כולו בעצם כתב קודש הגאון הקדוש המפורסם רבי אהרן דוד דייטש אב"ד באלשא יארמוט ובעל ה'גורן דוד', מגדולי הדור ותלמיד מובהק למרנא ורבנא החת"ם סופר. 

מחיר פתיחה:

7500

פריט 18:
חתימת מרנא החת"ם סופר עם תוספת שורות הגהה בכתב ידו, וחתימה נוספת של בנו מרן...
חתימת מרנא החת"ם סופר עם תוספת שורות הגהה בכתב ידו, וחתימה נוספת של בנו מרן... חתימת מרנא החת"ם סופר עם תוספת שורות הגהה בכתב ידו, וחתימה נוספת של בנו מרן הכתב סופר, כפי שנמצאו בדף מגן ספר - פארזעץ.

מחיר פתיחה:

10000

פריט 19:
ספר היראה והמוסר 'ראשית חכמה' לחסיד רבי אליהו וידאש תלמיד הרמ"ק, מהדורת לעמבערג, תרל"ז -...
ספר היראה והמוסר 'ראשית חכמה' לחסיד רבי אליהו וידאש תלמיד הרמ"ק, מהדורת לעמבערג, תרל"ז -... ספר היראה והמוסר 'ראשית חכמה' לחסיד רבי אליהו וידאש תלמיד הרמ"ק, מהדורת לעמבערג, תרל"ז - 1877, שהתקבל מידיו הקדושות של הרב הקדוש ציס"ע הקדושת יום טוב מסיגעט, שנתנו בדורון דרשה לנער בר מצוה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 20:
עותק מיוחס ומקודש ביותר של 'חתם סופר' חידושים על סוגיות הש"ס למרנא החתם סופר. מונקאטש,...
עותק מיוחס ומקודש ביותר של 'חתם סופר' חידושים על סוגיות הש"ס למרנא החתם סופר. מונקאטש,... עותק מיוחס ומקודש ביותר של 'חתם סופר' חידושים על סוגיות הש"ס למרנא החתם סופר. מונקאטש, תרס"ב, בחתימת ידו הטהורה של הרה"ק העצי חיים מסיגעט ובניו הק' הברך משה מסאטמאר והרה"צ רבי משולם זישא הי"ד. 

מחיר פתיחה:

8000

פריט 21:
'שיהי' עלייתו לארה"ק בשעטומ"צ וימציא לו השי"ת פרנסה בנקל ובריוח וידור עם ב"ב בשלו' ושלוה...
'שיהי' עלייתו לארה"ק בשעטומ"צ וימציא לו השי"ת פרנסה בנקל ובריוח וידור עם ב"ב בשלו' ושלוה... 'שיהי' עלייתו לארה"ק בשעטומ"צ וימציא לו השי"ת פרנסה בנקל ובריוח וידור עם ב"ב בשלו' ושלוה השקט ובטח' איגרת מלאה ברכות לפרנסה בריוח ולנחת ולשלומים, מאת מרן הרה"ק מסאטמאר, לאחד ממקורביו שעלה לארץ הקודש. חורף תרצ"ה. עוד מימי מגוריו בעיר סאטמאר. 

מחיר פתיחה:

6000

פריט 22:
מכתב ברכות לכניסה לדירה החדשה ולכל העניינים בהצלחה ובנחת בשורות וחתימת עצם כתב קדשו של...
מכתב ברכות לכניסה לדירה החדשה ולכל העניינים בהצלחה ובנחת בשורות וחתימת עצם כתב קדשו של... מכתב ברכות לכניסה לדירה החדשה ולכל העניינים בהצלחה ובנחת בשורות וחתימת עצם כתב קדשו של מרן הרה"ק רבי יואל מסאטמאר. קיץ תש"כ. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 23:
איגרת שלומות בכתב יד הרבנית הצדקנית מסאטמאר מרת אלטא פייגא טייטלבוים, בענייני צדקה וחסד ובגוף...
איגרת שלומות בכתב יד הרבנית הצדקנית מסאטמאר מרת אלטא פייגא טייטלבוים, בענייני צדקה וחסד ובגוף... איגרת שלומות בכתב יד הרבנית הצדקנית מסאטמאר מרת אלטא פייגא טייטלבוים, בענייני צדקה וחסד ובגוף הדברים, ערגתה וכמיהתה לשוב לארץ הקודש. יידיש. לא נכתבה השנה. תש"ז-תש"ח.

מחיר פתיחה:

500

פריט 24:
פולמוס, מכתב בכתי"ק בעל השבט הלוי נגד עיתון פנים חדשות! איגרת מיוחדת בכתב יד כקש"ת...
פולמוס, מכתב בכתי"ק בעל השבט הלוי נגד עיתון פנים חדשות! איגרת מיוחדת בכתב יד כקש"ת... פולמוס, מכתב בכתי"ק בעל השבט הלוי נגד עיתון פנים חדשות! איגרת מיוחדת בכתב יד כקש"ת מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' ועמו רבני העיר בני ברק, נגד כתב עת שיצא לאור והתפרסם בבני ברק, ובמאבק על שמירת חומות העיר. בני ברק, תשנ"ב -1992.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 25:
ב' כרכי ספר 'חובות הלבבות' עם ביאור לב טוב. העותק האישי, בו הגה ולמד מוסר...
ב' כרכי ספר 'חובות הלבבות' עם ביאור לב טוב. העותק האישי, בו הגה ולמד מוסר... ב' כרכי ספר 'חובות הלבבות' עם ביאור לב טוב. העותק האישי, בו הגה ולמד מוסר מרן עמוד ההוראה רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' וגאב"ד זכרון מאיר ראש ישיבת חכמי לובלין.

מחיר פתיחה:

500

פריט 26:
הקפטן של שבת קודש ממרן בעל השבט הלוי הגאון האדיר רבי שמואל הלוי ואזנר רב...
הקפטן של שבת קודש ממרן בעל השבט הלוי הגאון האדיר רבי שמואל הלוי ואזנר רב... הקפטן של שבת קודש ממרן בעל השבט הלוי הגאון האדיר רבי שמואל הלוי ואזנר רב ור"מ זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 27:
מיוחס ביותר, משניות סדר טהרות מהדורת אופיבאך תצ"ז. בדף השער כתיבת יד קודש הרה"ק המקובל...
מיוחס ביותר, משניות סדר טהרות מהדורת אופיבאך תצ"ז. בדף השער כתיבת יד קודש הרה"ק המקובל... מיוחס ביותר, משניות סדר טהרות מהדורת אופיבאך תצ"ז. בדף השער כתיבת יד קודש הרה"ק המקובל רבי מרדכי לעטניר בעל 'מאמר מרדכי' מתלמידי הרבי מלובלין ורבי צבי הירש מזידיטשוב, 'מחבר ספר הסגולה מאמר מרדכי'.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 28:
סגולה למניעת שריפות! ספר מאמר מרדכי, חיבור הרה"ק המקובל רבי מרדכי לעטניר מדראהאביטש מגדולי תלמידי...
סגולה למניעת שריפות! ספר מאמר מרדכי, חיבור הרה"ק המקובל רבי מרדכי לעטניר מדראהאביטש מגדולי תלמידי... סגולה למניעת שריפות! ספר מאמר מרדכי, חיבור הרה"ק המקובל רבי מרדכי לעטניר מדראהאביטש מגדולי תלמידי הרה"ק מלובלין, הרה"ק המגיד מקאזניץ והרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשויב. דפוס ראשון, לעמבערג תרל"ז - 1877. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 29:
ספר סגולה, אמרי שהם, מאת הרה"ק משה שהם, תלמיד אור שבעת הימים מרנא הבעש"ט. קולומיה,...
ספר סגולה, אמרי שהם, מאת הרה"ק משה שהם, תלמיד אור שבעת הימים מרנא הבעש"ט. קולומיה,... ספר סגולה, אמרי שהם, מאת הרה"ק משה שהם, תלמיד אור שבעת הימים מרנא הבעש"ט. קולומיה, תר"ם 1880. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 30:
שארית ישראל להרה"ק רבי ישראל דוב בער מגיד מישרים ווילעדניק מגדולי רועי החסידות ותלמיד מובהק...
שארית ישראל להרה"ק רבי ישראל דוב בער מגיד מישרים ווילעדניק מגדולי רועי החסידות ותלמיד מובהק... שארית ישראל להרה"ק רבי ישראל דוב בער מגיד מישרים ווילעדניק מגדולי רועי החסידות ותלמיד מובהק להרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל, מהדורה ראשונה. לבוב, תרכ"ד - 1864.

מחיר פתיחה:

500

פריט 31:
עותק מפואר של מרן הגאון השב יעקב מפרנקפורט! מסכת נדה מן התלמוד בבלי, עם משניות...
עותק מפואר של מרן הגאון השב יעקב מפרנקפורט! מסכת נדה מן התלמוד בבלי, עם משניות... עותק מפואר של מרן הגאון השב יעקב מפרנקפורט! מסכת נדה מן התלמוד בבלי, עם משניות טהרות בשער נפרד. פרנקפורט דמיין, ת"פ. בדפוס יוהאן קעלנר.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 32:
אליה רבה, זולצבאך תקי"ז. עותק הצדיק 'הגריידיצער' רבי אליהו גוטמאכער, עם הגהות ארוכות בכתב יד...
אליה רבה, זולצבאך תקי"ז. עותק הצדיק 'הגריידיצער' רבי אליהו גוטמאכער, עם הגהות ארוכות בכתב יד... אליה רבה, זולצבאך תקי"ז. עותק הצדיק 'הגריידיצער' רבי אליהו גוטמאכער, עם הגהות ארוכות בכתב יד קדשו. טרם באו לדפוס מעולם.  

מחיר פתיחה:

4000

פריט 33:
חתימת הפני מבין ע"ג ספר שאלות ותשובות הגאונים בתראי, חלק ראשון. תשובות גאוני עולם בעל...
חתימת הפני מבין ע"ג ספר שאלות ותשובות הגאונים בתראי, חלק ראשון. תשובות גאוני עולם בעל... חתימת הפני מבין ע"ג ספר שאלות ותשובות הגאונים בתראי, חלק ראשון. תשובות גאוני עולם בעל התוספות יום טוב, הב"ח, הט"ז, המגיני שלמה, מוהר"ר העשיל, ועוד, אספם והגיהם רבינו אור העולם רבי אריה ליב אב"ד קראקא בעל מחבר שו"ת 'שאגת אריה', עם חידושים מרבי דוד דייטש אב"ד עיר חדש במדינת הגר... פראג הבירה תקע"ו.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 34:
עותק נדיר ומיוחס: מנהג אבות תניא, מנהגים והלכות כמנהג בני רומא. מהדורה ראשונה. מנטובה, רע"ד...
עותק נדיר ומיוחס: מנהג אבות תניא, מנהגים והלכות כמנהג בני רומא. מהדורה ראשונה. מנטובה, רע"ד... עותק נדיר ומיוחס: מנהג אבות תניא, מנהגים והלכות כמנהג בני רומא. מהדורה ראשונה. מנטובה, רע"ד [1514]. העותק האישי של רבי יצחק רפאל פינצי עם חתימותיו והגהותיו.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 35:
[3] כרכים שלחן ערוך אורח חיים, אבן העזר וחשן משפט. קראקא, שע"ו-ש"פ [1616-1620].
[3] כרכים שלחן ערוך אורח חיים, אבן העזר וחשן משפט. קראקא, שע"ו-ש"פ [1616-1620]. [3] כרכים שלחן ערוך אורח חיים, אבן העזר וחשן משפט. קראקא, שע"ו-ש"פ [1616-1620].

מחיר פתיחה:

5500

פריט 36:
תנ"ך בדפוס מנשה בן ישראל. אמשטרדם, שצ"ח 1639[!]. נדיר.
תנ"ך בדפוס מנשה בן ישראל. אמשטרדם, שצ"ח 1639[!]. נדיר. תנ"ך בדפוס מנשה בן ישראל. אמשטרדם, שצ"ח 1639[!]. נדיר.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 37:
שו"ת תשב"ץ - מהדורה ראשונה. אמשטרדם, תצ"ח.
שו"ת תשב"ץ - מהדורה ראשונה. אמשטרדם, תצ"ח. שו"ת תשב"ץ - מהדורה ראשונה. אמשטרדם, תצ"ח.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 38:
מספרי היסוד! פרי מגדים, אורח חיים א, מאת רבי יוסף תאומים. פרנקפורט דאודר, תקמ"ו-תקמ"ז 1886-1887....
מספרי היסוד! פרי מגדים, אורח חיים א, מאת רבי יוסף תאומים. פרנקפורט דאודר, תקמ"ו-תקמ"ז 1886-1887.... מספרי היסוד! פרי מגדים, אורח חיים א, מאת רבי יוסף תאומים. פרנקפורט דאודר, תקמ"ו-תקמ"ז 1886-1887. מהדורה ראשונה ונדירה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 39:
ארצות השלום, מאת רבי מאיר ליבוש מלבים. קראטאשין, [תקצ"ט 1839]. מהדורה ראשונה, נדיר. עם חותמת...
ארצות השלום, מאת רבי מאיר ליבוש מלבים. קראטאשין, [תקצ"ט 1839]. מהדורה ראשונה, נדיר. עם חותמת... ארצות השלום, מאת רבי מאיר ליבוש מלבים. קראטאשין, [תקצ"ט 1839]. מהדורה ראשונה, נדיר. עם חותמת המחבר! נדיר.

מחיר פתיחה:

600

פריט 40:
ספר הק' זוהר חי, פירוש על ספר הזהר על פי רזי הקבלה ודרך החסידות, מאת...
ספר הק' זוהר חי, פירוש על ספר הזהר על פי רזי הקבלה ודרך החסידות, מאת... ספר הק' זוהר חי, פירוש על ספר הזהר על פי רזי הקבלה ודרך החסידות, מאת הרה"ק המקובל הצדיק רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמארנא בעל 'היכל הברכה'. מהדורה ראשונה, ה' חלקים בחמישה כרכים.

מחיר פתיחה:

8000

פריט 41:
עותק מופת הדור צדיק יסוד עולם עמוד צלותהון של ישראל הרה"ק האמרי יוסף מספינקא. 'לבושי...
עותק מופת הדור צדיק יסוד עולם עמוד צלותהון של ישראל הרה"ק האמרי יוסף מספינקא. 'לבושי... עותק מופת הדור צדיק יסוד עולם עמוד צלותהון של ישראל הרה"ק האמרי יוסף מספינקא. 'לבושי שרד', לרבינו דוד שלמה אייבשיץ בעל ערבי נחל ושאר ספרים. מהדורת הרובשוב תקע"ט - 1819.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 42:
ב' עמודים בעצם כתב קדושת רבינו הגה"ק ההפלאה, על מסכת בבא קמא ועל מסכת גיטין....
ב' עמודים בעצם כתב קדושת רבינו הגה"ק ההפלאה, על מסכת בבא קמא ועל מסכת גיטין.... ב' עמודים בעצם כתב קדושת רבינו הגה"ק ההפלאה, על מסכת בבא קמא ועל מסכת גיטין. לא נדפסו מעולם. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 43:
שני דפים כתובים בכתב יד האמונת משה מאלכסנדר, תקנות להקמת הישיבה הקדושה 'בית 
שני דפים כתובים בכתב יד האמונת משה מאלכסנדר, תקנות להקמת הישיבה הקדושה 'בית  שני דפים כתובים בכתב יד האמונת משה מאלכסנדר, תקנות להקמת הישיבה הקדושה 'בית 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 44:
מסמך היסטורי מיוחד, הסכם הדפסת ספר 'מאורן של ישראל' בין כ"ק מרן אדמו"ר האמונת משה...
מסמך היסטורי מיוחד, הסכם הדפסת ספר 'מאורן של ישראל' בין כ"ק מרן אדמו"ר האמונת משה... מסמך היסטורי מיוחד, הסכם הדפסת ספר 'מאורן של ישראל' בין כ"ק מרן אדמו"ר האמונת משה מלאכסנדר ובין המדפיס, דפוס 'אשל'. בני ברק תשכ"ט.

מחיר פתיחה:

800

פריט 45:
חתימת כתב יד קדשו בלועזית של הרה"ק בעל השפת אמת מגור על מסמך רשמי, גור,...
חתימת כתב יד קדשו בלועזית של הרה"ק בעל השפת אמת מגור על מסמך רשמי, גור,... חתימת כתב יד קדשו בלועזית של הרה"ק בעל השפת אמת מגור על מסמך רשמי, גור, תרנ"ז - 1897.

מחיר פתיחה:

4000

פריט 46:
יעזור לך השי"ת ברב נחת מכל יוצאי חלציך' שורות ברכות בכתב יד הרה"ק הבית ישראל...
יעזור לך השי"ת ברב נחת מכל יוצאי חלציך' שורות ברכות בכתב יד הרה"ק הבית ישראל... יעזור לך השי"ת ברב נחת מכל יוצאי חלציך' שורות ברכות בכתב יד הרה"ק הבית ישראל מגור, אל מקורבו החסיד ר' אפרים שרגא זילברברג. ללא תאריך. בערך תש"כ-תש"ל. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 47:
יחידי בעולם! מכתב ארוך וחשוב עם ברכות רבות לנישואין ולרפואה שלמה, כולו בעצם כתב קדשו...
יחידי בעולם! מכתב ארוך וחשוב עם ברכות רבות לנישואין ולרפואה שלמה, כולו בעצם כתב קדשו... יחידי בעולם! מכתב ארוך וחשוב עם ברכות רבות לנישואין ולרפואה שלמה, כולו בעצם כתב קדשו של כקש''ת מרן האדמו''ר מגור שליט''א, ובחתימת ידו.

מחיר פתיחה:

10000

פריט 48:
דף בתורת הנסתר בכתב יד הגאון הקדוש רבי מנדל משקלאוו תלמידו הגדול של רבינו הגאון...
דף בתורת הנסתר בכתב יד הגאון הקדוש רבי מנדל משקלאוו תלמידו הגדול של רבינו הגאון... דף בתורת הנסתר בכתב יד הגאון הקדוש רבי מנדל משקלאוו תלמידו הגדול של רבינו הגאון מווילנא.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 49:
גלוית איגרת תודה שכתב הגאון האדיר רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ מגדולי ראשי הישיבות ואביהן,...
גלוית איגרת תודה שכתב הגאון האדיר רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ מגדולי ראשי הישיבות ואביהן,... גלוית איגרת תודה שכתב הגאון האדיר רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ מגדולי ראשי הישיבות ואביהן, לתומכים בישיבתו. גרודנא תרצ"ו. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 50:
מכתב  כולו בכתב יד הגאון האדיר רשכבה"ג רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי מווילנא, נשיא וועד הישיבות...
מכתב  כולו בכתב יד הגאון האדיר רשכבה"ג רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי מווילנא, נשיא וועד הישיבות... מכתב  כולו בכתב יד הגאון האדיר רשכבה"ג רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי מווילנא, נשיא וועד הישיבות בפולין ובליטא, העוסק בענייני החזקת הישיבות ותמיכה בהן. ללא תאריך. 

מחיר פתיחה:

700