English

תפארת - 33

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
מגילת אסתר מקלף נתונה בבית מגילה מפואר מכסף טהור, עבודת בצלאל.
מגילת אסתר מקלף נתונה בבית מגילה מפואר מכסף טהור, עבודת בצלאל. מגילת אסתר מקלף הנתונה בבית מגילה מפואר מכסף טהור, עבודת בצלאל ירושלים, ובראשו עיטורים בטכניקת פיליגרן כולל כדור כסף בראש. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 2:
מגילת אסתר עתיקה. כתב יד דיו על גוויל חום-בהיר. עירק.
מגילת אסתר עתיקה. כתב יד דיו על גוויל חום-בהיר. עירק. מגילת אסתר עתיקה. כתב יד דיו על גוויל חום-בהיר. עירק.

מחיר פתיחה:

800

פריט 3:
מגילת אסתר עתיקה, כתב יד דיו על גוויל חום, עם הברכות ופיוט שושנת יעקב. מרוקו...
מגילת אסתר עתיקה, כתב יד דיו על גוויל חום, עם הברכות ופיוט שושנת יעקב. מרוקו... מגילת אסתר עתיקה, כתב יד דיו על גוויל חום, עם הברכות ופיוט שושנת יעקב. מרוקו [?].

מחיר פתיחה:

1800

פריט 4:
מגילת אסתר ישנה, כתובה ב-11 שורות, כתב סת"ם אשכנזי דיו על קלף. 
מגילת אסתר ישנה, כתובה ב-11 שורות, כתב סת"ם אשכנזי דיו על קלף.  מגילת אסתר ישנה, כתובה ב-11 שורות, כתב סת"ם אשכנזי דיו על קלף. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 5:
מגילת אסתר, כתב יד ספרדי, דיו על קלף. 
מגילת אסתר, כתב יד ספרדי, דיו על קלף.  מגילת אסתר, כתב יד ספרדי, דיו על קלף. 

מחיר פתיחה:

650

פריט 6:
מגילת אסתר, כתב סת"ם אשכנזי דיו על קלף.
מגילת אסתר, כתב סת"ם אשכנזי דיו על קלף. מגילת אסתר, כתב סת"ם אשכנזי דיו על קלף.

מחיר פתיחה:

400

פריט 7:
מגילת אסתר, כתב יד ספרדי, דיו על קלף.
מגילת אסתר, כתב יד ספרדי, דיו על קלף. מגילת אסתר, כתב יד ספרדי, דיו על קלף.

מחיר פתיחה:

500

פריט 8:
מגילת אסתר, כתב סת"ם ספרדי דיו על קלף.
מגילת אסתר, כתב סת"ם ספרדי דיו על קלף. מגילת אסתר, כתב סת"ם ספרדי דיו על קלף.

מחיר פתיחה:

500

פריט 9:
ספר תורה ישן, כתב יד בית יוסף, ללא עצי חיים. 
ספר תורה ישן, כתב יד בית יוסף, ללא עצי חיים.  ספר תורה ישן, כתב יד בית יוסף, ללא עצי חיים. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 10:
כתובה, ונציה, ו' אלול ה'תקצ"ט [16.08.1839].
כתובה, ונציה, ו' אלול ה'תקצ"ט [16.08.1839]. כתובה, ונציה, ו' אלול ה'תקצ"ט [16.08.1839].

מחיר פתיחה:

500

פריט 11:
ספרי, ב, עם פירוש זרע אברהם מאת רבי אברהם יקותיאל זלמן ליכטנשטיין. ראדוויל, תק"ף [1820]....
ספרי, ב, עם פירוש זרע אברהם מאת רבי אברהם יקותיאל זלמן ליכטנשטיין. ראדוויל, תק"ף [1820].... ספרי, ב, עם פירוש זרע אברהם מאת רבי אברהם יקותיאל זלמן ליכטנשטיין. ראדוויל, תק"ף [1820]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 12:
אמרות טהורות, לרבינו מנחם עזריה מפאנו, מאהלוב, תק"ע [1810].
אמרות טהורות, לרבינו מנחם עזריה מפאנו, מאהלוב, תק"ע [1810]. אמרות טהורות, לרבינו מנחם עזריה מפאנו, מאהלוב, תק"ע [1810].

מחיר פתיחה:

300

פריט 13:
פרדס רמונים, מאת רבי משה קורדובירו, הרמ"ק. קארעץ, תקמ"ו [1786]. 
פרדס רמונים, מאת רבי משה קורדובירו, הרמ"ק. קארעץ, תקמ"ו [1786].  פרדס רמונים, מאת רבי משה קורדובירו, הרמ"ק. קארעץ, תקמ"ו [1786]. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 14:
קול ברמה, פירוש על האדרא רבא על פי כתבי האר"י ועץ חיים, מאת המקובל האלוקי...
קול ברמה, פירוש על האדרא רבא על פי כתבי האר"י ועץ חיים, מאת המקובל האלוקי... קול ברמה, פירוש על האדרא רבא על פי כתבי האר"י ועץ חיים, מאת המקובל האלוקי רבי יעקב צמח. קארעץ, תקמ"ה. מהדורה ראשונה. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 15:
רקח הגדול, מאת רבנו אליעזר ב"ר יהודה מגרמיזא. הובא לדפוס בהנחיית הרה"ק רבי לוי יצחק...
רקח הגדול, מאת רבנו אליעזר ב"ר יהודה מגרמיזא. הובא לדפוס בהנחיית הרה"ק רבי לוי יצחק... רקח הגדול, מאת רבנו אליעזר ב"ר יהודה מגרמיזא. הובא לדפוס בהנחיית הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב. [זאלקווא], תקס"ו [1806].

מחיר פתיחה:

100

פריט 16:
ספר מצות גדול, [סמ"ג], א-ב, מרבינו משה מקוצי, מהדורה ראשונה עם פירוש עמודי שלמה למהרש"ל...
ספר מצות גדול, [סמ"ג], א-ב, מרבינו משה מקוצי, מהדורה ראשונה עם פירוש עמודי שלמה למהרש"ל... ספר מצות גדול, [סמ"ג], א-ב, מרבינו משה מקוצי, מהדורה ראשונה עם פירוש עמודי שלמה למהרש"ל והגהות רבי יהושע העשיל אב"ד קראקא. קאפוסט, תקס"ז [1807]. עם הסכמות רבי לוי יצחק מבארדיטשוב ורבי חיים וולאזין!

מחיר פתיחה:

200

פריט 17:
תולדות אדם וחוה, מאת רבינו ירוחם. קאפוסט, תקס"ח [1808]. עם הסכמות רבי לוי יצחק מבארדיטשוב,...
תולדות אדם וחוה, מאת רבינו ירוחם. קאפוסט, תקס"ח [1808]. עם הסכמות רבי לוי יצחק מבארדיטשוב,... תולדות אדם וחוה, מאת רבינו ירוחם. קאפוסט, תקס"ח [1808]. עם הסכמות רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, רבי חיים מוולוז'ין ועוד. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

250

פריט 18:
סדר היום, זאלקווא. תקס"ה, [1805].
סדר היום, זאלקווא. תקס"ה, [1805]. סדר היום, זאלקווא. תקס"ה, [1805].

מחיר פתיחה:

120

פריט 19:
כד הקמח, מאת רבינו בחיי הדיין. אוסטרהא, תקס"ד [1804]. נדיר.
כד הקמח, מאת רבינו בחיי הדיין. אוסטרהא, תקס"ד [1804]. נדיר. כד הקמח, מאת רבינו בחיי הדיין. אוסטרהא, תקס"ד [1804]. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 20:
דרכי צדק, הנהגות טובות בעבודת ה' [מאת הרה"ק זכריה מנדל מיארוסלאב], עם דרך אמת מאת...
דרכי צדק, הנהגות טובות בעבודת ה' [מאת הרה"ק זכריה מנדל מיארוסלאב], עם דרך אמת מאת... דרכי צדק, הנהגות טובות בעבודת ה' [מאת הרה"ק זכריה מנדל מיארוסלאב], עם דרך אמת מאת הרה"ק רבי משולם פייביש הלוי העליר מזבארוז [למברג?, תק"ץ לערך] כרוך עם ספר ברית אברהם מאת רבי אברהם הורוויץ אבי השל"ה הקדוש [למברג, ת"ר לערך]. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 21:
צפנת פענח, מאת בעל ה"תולדות", הרה"ק יעקב יוסף מפולנאה, מגדולי תלמידי הבעש"ט הקדוש. לבוב, תרכ"ו...
צפנת פענח, מאת בעל ה"תולדות", הרה"ק יעקב יוסף מפולנאה, מגדולי תלמידי הבעש"ט הקדוש. לבוב, תרכ"ו... צפנת פענח, מאת בעל ה"תולדות", הרה"ק יעקב יוסף מפולנאה, מגדולי תלמידי הבעש"ט הקדוש. לבוב, תרכ"ו 1866. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 22:
ליקוטי תורה, מאת הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל. למברג, [תרכ"ו] 1865.
ליקוטי תורה, מאת הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל. למברג, [תרכ"ו] 1865. ליקוטי תורה, מאת הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל. למברג, [תרכ"ו] 1865.

מחיר פתיחה:

150

פריט 23:
לבושי שרד, על שו"ע יור"ד, להרה"ק בעל הערבי נחל, מהדורה שלישית. הרובשוב, תקע"ט 1819.
לבושי שרד, על שו"ע יור"ד, להרה"ק בעל הערבי נחל, מהדורה שלישית. הרובשוב, תקע"ט 1819. לבושי שרד, על שו"ע יור"ד, להרה"ק בעל הערבי נחל, מהדורה שלישית. הרובשוב, תקע"ט 1819.

מחיר פתיחה:

120

פריט 24:
לבושי שרד, א-ב, מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרי"ד 1853....
לבושי שרד, א-ב, מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרי"ד 1853.... לבושי שרד, א-ב, מאת רבי דוד שלמה אייבשיץ. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרי"ד 1853. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 25:
סט שלם, ספר הזהר על התורה, א-ג. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ג 1863.
סט שלם, ספר הזהר על התורה, א-ג. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ג 1863. סט שלם, ספר הזהר על התורה, א-ג. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ג 1863.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 26:
נועם אלימלך, מאור ישראל ותפארתו הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק. מהדורה שיצאה לאור במהלך מלחמת העולם...
נועם אלימלך, מאור ישראל ותפארתו הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק. מהדורה שיצאה לאור במהלך מלחמת העולם... נועם אלימלך, מאור ישראל ותפארתו הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק. מהדורה שיצאה לאור במהלך מלחמת העולם השנייה. מונקאטש, ת"ש [1940].

מחיר פתיחה:

100

פריט 27:
[2] ספרים בכרך אחד: קדושת לוי ואוהב ישראל. מונקאטש, [תרנ"ט]-תרס"ה [1899]-1905.
[2] ספרים בכרך אחד: קדושת לוי ואוהב ישראל. מונקאטש, [תרנ"ט]-תרס"ה [1899]-1905. [2] ספרים בכרך אחד: קדושת לוי ואוהב ישראל. מונקאטש, [תרנ"ט]-תרס"ה [1899]-1905.

מחיר פתיחה:

100

פריט 28:
שערי ישועה כתבי סגולה מהבעש"ט, נדפס זמן קצר לפני פלישת הנאצים להונגריה. סעקעלהיד, תש"ג [1943].
שערי ישועה כתבי סגולה מהבעש"ט, נדפס זמן קצר לפני פלישת הנאצים להונגריה. סעקעלהיד, תש"ג [1943]. שערי ישועה כתבי סגולה מהבעש"ט, נדפס זמן קצר לפני פלישת הנאצים להונגריה. סעקעלהיד, תש"ג [1943].

מחיר פתיחה:

50

פריט 29:
סדר עבודת היום, אורח חיים א, מאת רבי ישכר דובעריש [אפיסדארף]. למברג, תרכ"ח 1868. מהדורה...
סדר עבודת היום, אורח חיים א, מאת רבי ישכר דובעריש [אפיסדארף]. למברג, תרכ"ח 1868. מהדורה... סדר עבודת היום, אורח חיים א, מאת רבי ישכר דובעריש [אפיסדארף]. למברג, תרכ"ח 1868. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 30:
זכרון אליהו, מאת הרה"ק אליהו [אייכנשטיין] מזדיטשוב. למברג, תר"מ 1880. כרוך עם מגלה עמוקות על...
זכרון אליהו, מאת הרה"ק אליהו [אייכנשטיין] מזדיטשוב. למברג, תר"מ 1880. כרוך עם מגלה עמוקות על... זכרון אליהו, מאת הרה"ק אליהו [אייכנשטיין] מזדיטשוב. למברג, תר"מ 1880. כרוך עם מגלה עמוקות על התורה, ב-ג, מאת רבי נתן נטע שפירא. למברג, תרמ"ד 1884. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 31:
שלחן הטהור, [מאת הרה"ק רבי אהרן ראטה], סאטו-מארע, תרצ"ג [1933]. מהדורה ראשונה. נדיר.
שלחן הטהור, [מאת הרה"ק רבי אהרן ראטה], סאטו-מארע, תרצ"ג [1933]. מהדורה ראשונה. נדיר. שלחן הטהור, [מאת הרה"ק רבי אהרן ראטה], סאטו-מארע, תרצ"ג [1933]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 32:
כנסת יחזקאל, על התורה ודרושים, מאת הרה"ק יחזקאל פאנעט מדעעש. קלוזש, תרצ"א [1931]. 
כנסת יחזקאל, על התורה ודרושים, מאת הרה"ק יחזקאל פאנעט מדעעש. קלוזש, תרצ"א [1931].  כנסת יחזקאל, על התורה ודרושים, מאת הרה"ק יחזקאל פאנעט מדעעש. קלוזש, תרצ"א [1931]. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 33:
השיב משה ממרן הישמח משה. דפו"ר. עותק הגאון בעל 'תורת חיים' מפעסט.
השיב משה ממרן הישמח משה. דפו"ר. עותק הגאון בעל 'תורת חיים' מפעסט. שו"ת השיב משה, למרן הגה"ק בעל ישמח משה. מהדורה ראשונה, לעמבערג תרכ"ו - 1866. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 34:
קדושת יום טוב על התורה והמועדים, א-ב, מאת הרה"ק חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים. סיגט, תרס"ה...
קדושת יום טוב על התורה והמועדים, א-ב, מאת הרה"ק חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים. סיגט, תרס"ה... קדושת יום טוב על התורה והמועדים, א-ב, מאת הרה"ק חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים. סיגט, תרס"ה 1905. העותק האישי של רבי נפתלי מנחם ולדמן. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 35:
עצי חיים על התורה, א-ב, מאת הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים. סיגעט, תרפ"ז [1927]. מהדורה...
עצי חיים על התורה, א-ב, מאת הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים. סיגעט, תרפ"ז [1927]. מהדורה... עצי חיים על התורה, א-ב, מאת הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים. סיגעט, תרפ"ז [1927]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 36:
קדושת אהרן על התורה, מאת הרה"ק רבי אהרן מסאדיגורה. ורשה, תרע"ג 1913. מהדורה ראשונה.
קדושת אהרן על התורה, מאת הרה"ק רבי אהרן מסאדיגורה. ורשה, תרע"ג 1913. מהדורה ראשונה. קדושת אהרן על התורה, מאת הרה"ק רבי אהרן מסאדיגורה. ורשה, תרע"ג 1913. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 37:
ישמח ישראל מאת הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב. וינה, תרצ"ג [1933]. מהדורה ראשונה.
ישמח ישראל מאת הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב. וינה, תרצ"ג [1933]. מהדורה ראשונה. ישמח ישראל מאת הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב. וינה, תרצ"ג [1933]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

60

פריט 38:
שלחן ערוך, אורח חיים הלכות פסח מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי. [סדילקוב], [תקפ"ו...
שלחן ערוך, אורח חיים הלכות פסח מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי. [סדילקוב], [תקפ"ו... שלחן ערוך, אורח חיים הלכות פסח מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי. [סדילקוב], [תקפ"ו 1826]. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 39:
[2] כרכים משו"ת צמח צדק, מאת הרה"ק  רבי מנחם מנדל מליובאוויטש: יורה דעה א-ב (וילנה,...
[2] כרכים משו"ת צמח צדק, מאת הרה"ק  רבי מנחם מנדל מליובאוויטש: יורה דעה א-ב (וילנה,... [2] כרכים משו"ת צמח צדק, מאת הרה"ק  רבי מנחם מנדל מליובאוויטש: יורה דעה א-ב (וילנה, תרל"ד), אבן העזר, ב: הלכות גיטין ושמות גיטין, ב: הלכות גיטין, יבום וחליצה (וילנה, תרל"ב). מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 40:
סדר תפלה עם דרך חיים, עם דינים מאת רבי יעקב אב"ד ליסא ועם חידושי הלכות,...
סדר תפלה עם דרך חיים, עם דינים מאת רבי יעקב אב"ד ליסא ועם חידושי הלכות,... סדר תפלה עם דרך חיים, עם דינים מאת רבי יעקב אב"ד ליסא ועם חידושי הלכות, פירוש ודברי מוסר בעריכת רבי שלמה גאנצפריד. וינה, תקצ"ט 1839. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

300

פריט 41:
סידור דרך החיים כמנהג אשכנז. ורשה, תרכ"ה 1864. כרוך עם לוח על ק"ן שנה, תק"ע-תשכ"ה,...
סידור דרך החיים כמנהג אשכנז. ורשה, תרכ"ה 1864. כרוך עם לוח על ק"ן שנה, תק"ע-תשכ"ה,... סידור דרך החיים כמנהג אשכנז. ורשה, תרכ"ה 1864. כרוך עם לוח על ק"ן שנה, תק"ע-תשכ"ה, וילנה, תרכ"ד 1864.

מחיר פתיחה:

300

פריט 42:
סידור 'בית יעקב' הגהות מהר"ש קלוגר לעמבערג תרס"ד
סידור 'בית יעקב' הגהות מהר"ש קלוגר לעמבערג תרס"ד סידור בית יעקב לרבי יעקב עמדין, דפוס ראשון ובו הגהות הגאון האדיר רבי שלמה קלוגער בביאורו יריעות שלמה. לעמבערג תרס"ד - 1904.

מחיר פתיחה:

100

פריט 43:
סדר תפלה כמנהג האשכנזים ופולין, מראשית השנה עד אחרית השנה. קארלסרוא, תקס"ה. נדיר.
סדר תפלה כמנהג האשכנזים ופולין, מראשית השנה עד אחרית השנה. קארלסרוא, תקס"ה. נדיר. סדר תפלה כמנהג האשכנזים ופולין, מראשית השנה עד אחרית השנה. קארלסרוא, תקס"ה. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 44:
לקוטי צבי. זולצבאך, תקצ"ו [1836]. 
לקוטי צבי. זולצבאך, תקצ"ו [1836].  לקוטי צבי. זולצבאך, תקצ"ו [1836]. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 45:
הגדה של פסח, עם תרגום לגרמנית באותיות עבריות ועם ציורי חיתוכי עץ. אופנבך, [תק"ס 1800...
הגדה של פסח, עם תרגום לגרמנית באותיות עבריות ועם ציורי חיתוכי עץ. אופנבך, [תק"ס 1800... הגדה של פסח, עם תרגום לגרמנית באותיות עבריות ועם ציורי חיתוכי עץ. אופנבך, [תק"ס 1800 לערך].

מחיר פתיחה:

300

פריט 46:
סליחות ליום ז' אדר, כפי מנהג החברה קדישא גומלי חסד של אמת דפעה"ק ירושלים תובב"א...
סליחות ליום ז' אדר, כפי מנהג החברה קדישא גומלי חסד של אמת דפעה"ק ירושלים תובב"א... סליחות ליום ז' אדר, כפי מנהג החברה קדישא גומלי חסד של אמת דפעה"ק ירושלים תובב"א ותפלות. ירושלם, תרס"ה [1905].

מחיר פתיחה:

80

פריט 47:
מכתב הגאון רבי יעקב שפירא מוואלאזין
מכתב הגאון רבי יעקב שפירא מוואלאזין מכתב חשוב בכתב יד הגאון הגדול רבי יעקב שפירא, רבה של וואלאזין וראש הישיבה הרמה שם, אל הגאון רבי יוסף שוב, יד ימינו של הגרח"ע מווילנא, בענייני ציבור שעומדים ברומו של עולם. טבת תרפ"ח - 1927.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 48:
גלוית איגרת בכתב יד הגאון רבי פסח פרוסקין רבה של קוברין וראש הישיבה שם לראשי...
גלוית איגרת בכתב יד הגאון רבי פסח פרוסקין רבה של קוברין וראש הישיבה שם לראשי... גלוית איגרת בכתב יד הגאון רבי פסח פרוסקין רבה של קוברין וראש הישיבה שם לראשי ועד הישיבות בווילנא, קוברין תרצ"ה -1934.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 49:
מכתב רבי יהודה לייב פיין, אב"ד סלונים
מכתב רבי יהודה לייב פיין, אב"ד סלונים מכתב ארוך בענייני הנהגת הישיבות ורבנות הקהילות, כולו בכתב יד ובחתימת הגאון הגדול רבי יהודה לייב פיין רבה של סלונים וחבר מועצת גדולי התורה, ששלחו אל הגאון רשכבה"ג רבי חיים עוזר גראדזינסקי מווילנא. סלאנים, תרצ"ד - 1934. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 50:
איגרת הגאון רבי משה שאצקעס
איגרת הגאון רבי משה שאצקעס איגרת גלוית דואר בכתב יד ובחתימת הגאון הגדול רבי משה שאצקעס בהודיה והכרת הטוב לתומך הישיבה ובית היתומים. יידיש. איוויע, תרפ"ד.

מחיר פתיחה:

380