English

מכירה מיוחדת לרגל י' שבט, עשרות מכתבים ודולרים ופריטי חב"ד ליובאוויטש.

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
איגרת קודש מהרבי על פנימיות ענייני פורים ועוד עניינים. ר"ח אדר ה'תשל"ה
איגרת קודש מהרבי על פנימיות ענייני פורים ועוד עניינים. ר"ח אדר ה'תשל"ה איגרת קודש ארוכה, רובה ככולה על עומק ענייני פורים, קירוב לבבות והשמחה בדרך החסידות והעבודה הדרושה עם ברכה ללידה כשורה. ר"ח אדר תשל"ה.

מחיר פתיחה:

700

פריט 2:
'שיאירו הנרות במילואם ובשלימותם כל השנה כולה' איגרת קודש הרבי מליובאוויטש - זאת חנוכה ה'תשל"ג
'שיאירו הנרות במילואם ובשלימותם כל השנה כולה' איגרת קודש הרבי מליובאוויטש - זאת חנוכה ה'תשל"ג איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש - נכתבה בזאת חנוכה ה'תשל"ג ובה ברכתו שימשיכו להאיר הנרות הללו כל השנה כולה באופן של מוסיף והולך. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 3:
איגרת קודש ארוכה מאת הרבי מליובאוויטש - סמוך ליום הילולא של הרבי הריי"צ - תשכ"ו, עם סיפור והוראה מהרבי הצמח צדק
איגרת קודש ארוכה מאת הרבי מליובאוויטש - סמוך ליום הילולא של הרבי הריי"צ - תשכ"ו, עם סיפור והוראה מהרבי הצמח צדק איגרת קודש ארוכה מאת הרבי מליובאוויטש - בימים הסמוכים להילולא של הרבי הריי"צ - עם סיפור ארוך מהרבי הצמח צדק במלאת מאה שנה להסתלקותו, וביאור תוכנו והוראתו למעשה. יג' שבט תשכ"ו. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 4:
לימוד פנימיות התורה הוא המקיים את לימוד הנגלה - איגרת קודש הרבי מליובאוויטש
לימוד פנימיות התורה הוא המקיים את לימוד הנגלה - איגרת קודש הרבי מליובאוויטש איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש בה מתבאר פנימיות העבודה בימי הפורים והימים הסמוכים אליהם. בסופה התייחסות הרבי על צורת הבאת מראי מקומות בספרים ובחיבורים. שושן פורים תשכ"ב.

מחיר פתיחה:

600

פריט 5:
'בני ישראל מהפכים גשמיות לרוחניות'. איגרת קודש הרבי מליובאוויטש עם התייחסות להילולת מורנו הבעש"ט
'בני ישראל מהפכים גשמיות לרוחניות'. איגרת קודש הרבי מליובאוויטש עם התייחסות להילולת מורנו הבעש"ט איגרת קודש שנשלחה לחסיד הוותיק ר' מנחם ישראל מלוב מבני ברק, ובה התייחסות מפורטת להילולת 'מורנו הבעש"ט ז"ל' בשנת המאתיים להסתלקותו.

מחיר פתיחה:

600

פריט 6:
'גאולה שאין אחריה גלות- אמיתית ושלמה' איגרת קודש הרבי מליובאוויטש
'גאולה שאין אחריה גלות- אמיתית ושלמה' איגרת קודש הרבי מליובאוויטש איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש, בה התייחסות לפרשת תזריע על פי מאמר אדמו"ר הזקן וביאור בדרך החסידות של מהותו הפנימית של חודש הגאולה. ה' אייר תשכ"א. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 7:
איגרת מיוחדת מהרבי מליובאוויטש בביאור אופי עסקנות חב"ד בארה"ק
איגרת מיוחדת מהרבי מליובאוויטש בביאור אופי עסקנות חב"ד בארה"ק איגרת קודש מהרבי, המבאר בארוכה אופי עסקנות חב"ד בארץ הקודש ובנוסף עניינים חשובים בעבודה ובמענה האיגרות של הרבי. ניסן תשי"ט.

מחיר פתיחה:

700

פריט 8:
איגרת קודש ארוכה מהרבי עם ביאורים בנוסח אדמו"ר הזקן בסידורו
איגרת קודש ארוכה מהרבי עם ביאורים בנוסח אדמו"ר הזקן בסידורו אגרת קודש מיוחדת מהרבי מליובאוויטש, ובמרכזה ביאור ארוך מאת הרבי על אי כתיבת 'ובנחה יאמר' בסידור אדמו"ר הזקן, כ"ט סיון תשי"ט.

מחיר פתיחה:

800

פריט 9:
איגרת קודש מהרבי - כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות
איגרת קודש מהרבי - כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות איגרת קודש מהרבי, ימי הסליחות תשכ"א, לקראת שנת תשכ"ב, בברכה לקראת השנה החדשה. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 10:
כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות - איגרת קודש מהרבי לקראת שנת תשכ"ג
כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות - איגרת קודש מהרבי לקראת שנת תשכ"ג איגרת קודש מהרבי, ימי הסליחות תשכ"ב, לקראת השנה תשכ"ג הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, בברכות לשנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 11:
איגרת קודש מיום ההולדת י"א ניסן ה'תשל"א עם ברכות לחג המצות והוראות בעבודת ה'
איגרת קודש מיום ההולדת י"א ניסן ה'תשל"א עם ברכות לחג המצות והוראות בעבודת ה' איגרת קודש שנכתבה ונחתמה ביום ההולדת של הרבי 'י"א ניסן' ה' תשל"א, בה ברכות לחג המצות זמן חירותינו והוראות וברכות להוסיף בעבודת השם לכל השנה כולה. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 12:
שינצל יכולתו ככל האפשרי - איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש. אדר תשכ"א
שינצל יכולתו ככל האפשרי - איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש. אדר תשכ"א איגרת קודש מאת הרבי מליובאוויטש, שנשלחה בחודש אדר תשכ"א, בה מענה והדרכה מיוחדת בכל העניינים.

מחיר פתיחה:

700

פריט 13:
'שהמקדש מעט יגדל ביותר ביותר' איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש, ניסן תש"כ
'שהמקדש מעט יגדל ביותר ביותר' איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש, ניסן תש"כ איגרת קודש מיוחדת מאת הרבי מליובאוויטש אל הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מנחם ישראל מלוב, ובו מענה על מכתב מאחר חג הפסח, כז ניסן תש"כ.

מחיר פתיחה:

600

פריט 14:
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש ללידת בת עם הנהגות והוראות
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש ללידת בת עם הנהגות והוראות איגרת קודש חשובה, מהרבי מליובאוויטש, בברכות פיו לבשורת לידת בת, עם הוראות לגבי עניין נתינת שמות לילדים, נוסח 'לתורה לחופה למעשים טובים' בלידת בת. אלול תשי"ט. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 15:
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש - ברכה להריון ולידת זרעא חיא וקיימא
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש - ברכה להריון ולידת זרעא חיא וקיימא איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש עם ברכת קדשו של הרבי למילוי ימי הריון ולידה בנקל וכשורה. כ' שבט תשי"ד. 

מחיר פתיחה:

750

פריט 16:
ואברכה מברכיך! איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש שנשלחה ביום ההולדת י"א ניסן תשכ"ח ובה משיב בברכה
ואברכה מברכיך! איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש שנשלחה ביום ההולדת י"א ניסן תשכ"ח ובה משיב בברכה איגרת קודש מיוחדת ששלח הרבי מליובאוויטש בהדפסת סטנסיל עם תוספת מיוחדת לחסיד שולח המכתב. יום הולדת הרבי י"א ניסן התשכ"ח. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 17:
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש - ברכה להנכנס לדירתו החדשה
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש - ברכה להנכנס לדירתו החדשה איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש - חתומה בחתימת יד קדשו, ובה ברכה לנכנס לדירה החדשה, והוראה להוספה במבצעים ביתר שאת. י"א תשרי תשל"ח.

מחיר פתיחה:

800

פריט 18:
מכתב בחסידות מהרבי מליובאוויטש
מכתב בחסידות מהרבי מליובאוויטש 'צדיקא דאיתפטר אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחייהו'. מכתב איגרת הרה"ק הרבי מליובאוויטש לקראת יום ההילולא של חותנו הרה"ק הרבי הריי"צ, ובו מבאר ענייני יארצייט. ז' שבט תשכ"ד.

מחיר פתיחה:

800

פריט 19:
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש בברכה 'בגשמיות וברוחניות גם יחד' לשנה החדשה - תשי"ב ניר מכתבים ייחודי
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש בברכה 'בגשמיות וברוחניות גם יחד' לשנה החדשה - תשי"ב ניר מכתבים ייחודי איגרת קודש בברכה לשנה טובה, מאת הרבי, נשלחה בשנה הראשונה לנשיאותו על גבי נייר מכתבים ייחודי הנושא אך את שמו הק' של הרבי ללא התיבה 'ליובאוויטש'. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 20:
איגרת קודש ובה התייחסות הרבי מליובאוויטש לשנת שביעית מעוברת. ה'תשל"ג
איגרת קודש ובה התייחסות הרבי מליובאוויטש לשנת שביעית מעוברת. ה'תשל"ג איגרת קודש מודפסת מהרבי מליובאוויטש, עם חתימת יד קדשו בתוספת תיבות 'הצלחה בעבודת הקודש', ר"ח אדר ראשון ה'תשל"ג. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 21:
איגרת קודש ארוכה בחשיבות חינוך בני ובנות ישראל והקשר לגאולה - תמוז תשל"ג
איגרת קודש ארוכה בחשיבות חינוך בני ובנות ישראל והקשר לגאולה - תמוז תשל"ג איגרת קודש ארוכה המשתרעת על שני דפים, חתומה בחתימת יד קדשו של הרבי מליובאוויטש ותוספת תיבות, בה מרחיב בעניין חינוך ילדי ישראל על טהרת הקודש. תמוז תשל"ג.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 22:
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש בעניין לימוד חסידות בהבנה והסברה. ימי חנוכה תשכ"א
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש בעניין לימוד חסידות בהבנה והסברה. ימי חנוכה תשכ"א איגרת ארוכה ומיוחדת מהוד כבוד הרבי מליובאוויטש, עוסקת באריכות בקשר בין ימי חנוכה ובין ימי השבורה והסגולה י"ט כסלו ראש השנה לדא"ח ולדרכי החסידות. ימי חנוכה תשכ"א. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 23:
איגרת קודש עם התייחסות הרבי מליובאוויטש לאמירת 'ובנחה יאמר' וברכה ללידה
איגרת קודש עם התייחסות הרבי מליובאוויטש לאמירת 'ובנחה יאמר' וברכה ללידה איגרת קודש מהוד כבוד קדושת הרבי מליובאוויטש, בענייני הפצת יהדות, הזכרות על הציון וברכה ללידה בנקל וכשורה. בסופה התייחסות חשובה מאת הרבי על אי כתיבת אמירת 'ובנחה יאמר' בסידור אדמו"ר הזקן. אייר תשי"ט. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 24:
העתקי [10] אגרות ומקטעי אגרות האדמ"ר הזקן בעל התניא, בכתב יד. 
העתקי [10] אגרות ומקטעי אגרות האדמ"ר הזקן בעל התניא, בכתב יד.  העתקי [10] אגרות ומקטעי אגרות האדמ"ר הזקן בעל התניא, בכתב יד. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 25:
ספר לקוטי אמרים תניא. זאלקווא, אחרי תקס"ה [1805]. מראשוני המהדורות - שהודפסו בחיי חיותו של...
ספר לקוטי אמרים תניא. זאלקווא, אחרי תקס"ה [1805]. מראשוני המהדורות - שהודפסו בחיי חיותו של... ספר לקוטי אמרים תניא. זאלקווא, אחרי תקס"ה [1805]. מראשוני המהדורות - שהודפסו בחיי חיותו של המחבר הקדוש.

מחיר פתיחה:

4000

פריט 26:
אחר שריפה מתעשרים איגרת הקודש הנודעת בכתב קודש הרבי הצמח צדק מליובאוויטש
אחר שריפה מתעשרים איגרת הקודש הנודעת בכתב קודש הרבי הצמח צדק מליובאוויטש מכתב איגרת הקודש המקורית בכי"ק הרבי הצמח צדק ובחתימתו, בה מצטט מדברי זקנו אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, אודות השתלשלות מדות העליונות והתעוררות מידת הרחמים אחר שריפה. 

מחיר פתיחה:

8000

פריט 27:
ליקוטי אמרים תניא - ספר של בינונים, הוצאה ראשונה של התניא בידי כ"ק מרן הגה"ק...
ליקוטי אמרים תניא - ספר של בינונים, הוצאה ראשונה של התניא בידי כ"ק מרן הגה"ק... ליקוטי אמרים תניא - ספר של בינונים, הוצאה ראשונה של התניא בידי כ"ק מרן הגה"ק הרבי מליובאוויטש, שהדפיסו בהוראה מפורשת מפי חותנו ורבו הרבי הריי"צ מליובאוויטש. מינכען, תש"ז. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 28:
העותק האישי של רבי שניאור צבי שניאורסון עם חידושים בכתב ידו; כרך ובו מסכתות ראש...
העותק האישי של רבי שניאור צבי שניאורסון עם חידושים בכתב ידו; כרך ובו מסכתות ראש... העותק האישי של רבי שניאור צבי שניאורסון עם חידושים בכתב ידו; כרך ובו מסכתות ראש השנה ומגילה מן תלמוד בבלי ומסכת שקלים מן תלמוד ירושלמי. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרכ"ד [1864].

מחיר פתיחה:

150

פריט 29:
סדר תפלה, עם תורה אור ועם שער הכולל, א-ב, נוסח האר"י ז"ל, עם דינים ומנהגים...
סדר תפלה, עם תורה אור ועם שער הכולל, א-ב, נוסח האר"י ז"ל, עם דינים ומנהגים... סדר תפלה, עם תורה אור ועם שער הכולל, א-ב, נוסח האר"י ז"ל, עם דינים ומנהגים מיסודו של האדמו"ר הזקן בעל התניא. וילנה, תרנ"ו 1896. נדיר. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 30:
מקבץ כרוך של לקוטי דבורים, [א-ה], "משיחותיו של כ"ק אדמו"ר [הריי"צ] שליט"א [זצ"ל] מליובאוויטש" וחוברת...
מקבץ כרוך של לקוטי דבורים, [א-ה], "משיחותיו של כ"ק אדמו"ר [הריי"צ] שליט"א [זצ"ל] מליובאוויטש" וחוברת... מקבץ כרוך של לקוטי דבורים, [א-ה], "משיחותיו של כ"ק אדמו"ר [הריי"צ] שליט"א [זצ"ל] מליובאוויטש" וחוברת על ביקור הרבי מליובאוויטש בגלובקע, מאת רבי יחזקאל פייגין. ריגא ווארשא, תרצ"ג-תרצ"ה [1933-1935]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 31:
שני עותקי 'צמח צדק' מהדורה ראשונה, ווילנא, תרמ"ד.
שני עותקי 'צמח צדק' מהדורה ראשונה, ווילנא, תרמ"ד. שני עותקי 'צמח צדק' מהדורה ראשונה, ווילנא, תרמ"ד.

מחיר פתיחה:

800

פריט 32:
צמח צדק, חידושים על ש"ס משנה גמרא, מאת הרבי ה"צמח צדק" מליובאוויטש. מהדורה ראשונה.
צמח צדק, חידושים על ש"ס משנה גמרא, מאת הרבי ה"צמח צדק" מליובאוויטש. מהדורה ראשונה. צמח צדק, חידושים על ש"ס משנה גמרא, מאת הרבי ה"צמח צדק" מליובאוויטש. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 33:
לקוטי תורה, מהאדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן. ויקרא-דברים ושיר השירים. וילנה, תרל"ח-תרמ"ה 1878-1885. ב[2] כרכים.
לקוטי תורה, מהאדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן. ויקרא-דברים ושיר השירים. וילנה, תרל"ח-תרמ"ה 1878-1885. ב[2] כרכים. לקוטי תורה, מהאדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן. ויקרא-דברים ושיר השירים. וילנה, תרל"ח-תרמ"ה 1878-1885. ב[2] כרכים.

מחיר פתיחה:

120

פריט 34:
איגרת קודש מהרבי - לפני קבלת הנשיאות - עם התייחסות נדירה על מהות קריאת הפ"נ בהיכל הרבי הריי"צ
איגרת קודש מהרבי - לפני קבלת הנשיאות - עם התייחסות נדירה על מהות קריאת הפ"נ בהיכל הרבי הריי"צ איגרת קודש מופלאה מאת כ"ק הרבי מליובאוויטש לפני קבלתו הנשיאות- נשלחה לחסיד ר' מנחם ישראל מלוב ומלבד הנוסח הרגיל על קבלת הפ"נ והזכרתו על הציון, התייחסות רחבה ומופלאה מאת הרבי על עצם קריאת הפ"נ בהיכל הרבי הריי"צ. תשרי תשי"א.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 35:
איגרת קודש מהרבי - יומיים לפני קבלת הנשיאות - עם התייחסות מרומזת לנשיאות
איגרת קודש מהרבי - יומיים לפני קבלת הנשיאות - עם התייחסות מרומזת לנשיאות יומיים לפני קבלת הנשיאות, ביום ט' בשבט תשי"א, כותב הרבי על גבי מכתב איגרת קודש שנשלחה להרב החסיד מנחם ישראל מלוב, ובה התייחסות מרומזת לקבלת הנשיאות הקרבה. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 36:
מכתב מישיבת תומכי תמימים -י"ב שבט תרצ"ט, אוטוואצק.
מכתב מישיבת תומכי תמימים -י"ב שבט תרצ"ט, אוטוואצק. מכתב מישיבת תומכי תמימים -י"ב שבט תרצ"ט, אוטוואצק.

מחיר פתיחה:

300

פריט 37:
העתקת מכתבים נדירים של הרבי הריי"צ מליובאוויטש, בעיקר ביטויים חריפים בענייני השעה ונגד תנועת אגודת ישראל
העתקת מכתבים נדירים של הרבי הריי"צ מליובאוויטש, בעיקר ביטויים חריפים בענייני השעה ונגד תנועת אגודת ישראל אגד מכתבים וזיכרונות מאת כ"ק הרבי הריי"צ מליובאוויטש, העתק בכתב יד מכתבים שונים בענייני השעה והזמן, בהם מכתבים וזכרונות שלא פורסמו מעולם או שפורסמו עם השמטות שונות. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 38:
שני מכתבים מאת הגה"ח רבי שמרי' גורארי' חדב"נ רבינו הריי"צ מ ליובאוויטש
שני מכתבים מאת הגה"ח רבי שמרי' גורארי' חדב"נ רבינו הריי"צ מ ליובאוויטש * מכתב מאת הגה"ח רבי שמריה גוראריה חתנא דבי נשיאה כ"ק האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש, ניו יורק, תשי"א - 1951.

מחיר פתיחה:

200

פריט 39:
העתק בכתב יד של מכתבו של האדמו"ר הריי"צ בדרישה לאפשר לר' שלמה קרליבך ולאחיו ללמוד...
העתק בכתב יד של מכתבו של האדמו"ר הריי"צ בדרישה לאפשר לר' שלמה קרליבך ולאחיו ללמוד... העתק בכתב יד של מכתבו של האדמו"ר הריי"צ בדרישה לאפשר לר' שלמה קרליבך ולאחיו ללמוד בישיבת "תומכי תמימים". ברוקלין, תש"ד [1944].

מחיר פתיחה:

100

פריט 40:
חמשה שטרות לירה ישראלית אחת - קרן המאה תשכ"ו, שנת המאה להסתלקות הרבי הצמח צדק
חמשה שטרות לירה ישראלית אחת - קרן המאה תשכ"ו, שנת המאה להסתלקות הרבי הצמח צדק חמשה שטרות לירה ישראלית אחת, על פי הוראת הרבי מליובאוויטש בשנת המאה להסתלקות הרבי הצמח צדק, להקמת קרן המאה, שתפיץ ותדפיס את ספריו ועוד פעולות להרבצת התורה. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 41:
שטרות מאה שקל לצדקה שניתנו מידי הרבי יחד עם הוראות בכתב קדשו
שטרות מאה שקל לצדקה שניתנו מידי הרבי יחד עם הוראות בכתב קדשו שלושה שטרות בערך מאה שקל, ששלח הרבי מליובאוויטש מצורפות לפתק בכתב ידו במענה לשלוש שאלות ובקשות להדרכה. תשמ"ו.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 42:
שטרות לצדקה בארץ הקודש ששלח הרבי בתוספת פתק בכתב יד קדשו
שטרות לצדקה בארץ הקודש ששלח הרבי בתוספת פתק בכתב יד קדשו שני שטרות בערך עשרה שקלים ששלח הרבי מליובאוויטש ליתנם לצדקה בארץ הקודש, תוך שצירף פתק בכתב ידו הקדושה ובו כתב: אזכיר עה"צ מצו"ב לצדקה בארה"ק. [אזכיר על הציון מצורף בזאת לצדקה בארץ הקודש].

מחיר פתיחה:

2000

פריט 43:
שטר 1000 שקלים ששלח הרבי בעצמו לצדקה בארץ הקודש
שטר 1000 שקלים ששלח הרבי בעצמו לצדקה בארץ הקודש שטר בערך 1000 שקלים מבנק ישראל, עם תמונת הרמב"ם עליו, ששלח הרבי בידיו הקדושות ליתנו לצדקה בארץ הקודש, כשעל המעטפה נכתב 'לצדקה שם אזכיר על הציון'.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 44:
שטר ששלח הרבי לצדקה בארץ ישראל עם תוספת פתק בכתב יד מזכיר
שטר ששלח הרבי לצדקה בארץ ישראל עם תוספת פתק בכתב יד מזכיר שטר בערך שקל חדש אחד, אותו שלח הרבי לצדקה בארץ הקודש, כמענה וברכה למכתב עם הרבה שאלות ועניינים.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 45:
1000 שקלים שנתן הרבי מליובאוויטש ליתנו לצדקה בארץ הקודש
1000 שקלים שנתן הרבי מליובאוויטש ליתנו לצדקה בארץ הקודש שטר אחד בערך 1000 שקלים מבנק ישראל, שניתן בידיו הק' של הרבי מליובאוויטש בתאריך כ' אדר תשמ"ה ליתנו לצדקה בארץ הקודש. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 46:
שלושה שטרות דולר מידיו הק' של הרבי. מספור ייחודי.
שלושה שטרות דולר מידיו הק' של הרבי. מספור ייחודי. שלושה שטרי דולר אמריקאי אחד, אותם העניק הרבי מליובאוויטש בידיו הק' ליתנם לצדקה בתאריך ג' אלול תשמ"ט. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 47:
דולר לצדקה שניתן מידיו הק' ש הרבי מליובאוויטש
דולר לצדקה שניתן מידיו הק' ש הרבי מליובאוויטש דולר לצדקה שנתן הרבי מליובאוויטש ביום ט"ו בשבט ה'תש"נ עם ברכת 'ברכה והצלחה'. 

מחיר פתיחה:

550

פריט 48:
דולר מהרבי מליובאוויטש
דולר מהרבי מליובאוויטש שטר דולר אחד שניתן בידי הרבי מליובאוויטש בתאריך ט"ו בשבט - לא ידועה השנה, ראש השנה לאילנות. 

מחיר פתיחה:

550

פריט 49:
שני שטרי דולר מהרבי מליובאוויטש
שני שטרי דולר מהרבי מליובאוויטש שני שטרות דולר אחד, שהתקבלו מעם הרבי מליובאוויטש בחודש תמוז תשמ"ח.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 50:
דולר שהתקבל מהרבי עבור 'שליח מצוה' - עם ברכת קדשו
דולר שהתקבל מהרבי עבור 'שליח מצוה' - עם ברכת קדשו דולר שהתקבל מהרבי מליובאוויטש בהיכלו - 770 בניו יורק, על מנת לתתו בארץ הקודש כמעות 'שליח מצוה' כשעליו כתב המקבל 'לחלק לבית מדרש בחזרה הביתה אי"ה בריאים ושלמים אמן'. 

מחיר פתיחה:

550