English

תפארת - 35 פריטים נדירים ומיוחדים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
ספר שער התשובה והתפלה מאת הרה"ק אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש – שני חלקי הספר:
ספר שער התשובה והתפלה מאת הרה"ק אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש – שני חלקי הספר: ספר שער התשובה והתפלה מאת הרה"ק אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש – שני חלקי הספר:

מחיר פתיחה:

1200

פריט 2:
'שער התפילה מאדמו"ר נבג"מ מליובאוויטש' כתב יד הכולל את רוב "שרש מצות התפלה" מאת הרה"ק...
'שער התפילה מאדמו"ר נבג"מ מליובאוויטש' כתב יד הכולל את רוב "שרש מצות התפלה" מאת הרה"ק... 'שער התפילה מאדמו"ר נבג"מ מליובאוויטש' כתב יד הכולל את רוב "שרש מצות התפלה" מאת הרה"ק ציס"ע אדמו"ר הצמח צדק מליובאוויטש. תרכ"ז [1867]. כולל שורות אחדות שלא נדפסו.

מחיר פתיחה:

800

פריט 3:
איגרת קודש וברכות בחתימת הרבי הרה"ק רבי יוסף יצחק הריי"צ מליובאוויטש, משנת תש"ז. 
איגרת קודש וברכות בחתימת הרבי הרה"ק רבי יוסף יצחק הריי"צ מליובאוויטש, משנת תש"ז.  איגרת קודש וברכות בחתימת הרבי הרה"ק רבי יוסף יצחק הריי"צ מליובאוויטש, משנת תש"ז. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 4:
איגרת מהרה"ק הרבי מליובאוויטש, שנשלחה לעיר ערפוד במרוקו, ובה ברכות קודש מהרבי לקראת שנת התש"ך,...
איגרת מהרה"ק הרבי מליובאוויטש, שנשלחה לעיר ערפוד במרוקו, ובה ברכות קודש מהרבי לקראת שנת התש"ך,... איגרת מהרה"ק הרבי מליובאוויטש, שנשלחה לעיר ערפוד במרוקו, ובה ברכות קודש מהרבי לקראת שנת התש"ך, חתומה בחתימת יד קדשו. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 5:
מכתב תודה על קבלת מעות צדקה עם תוספת ברכות נפלאות לרפואה ולהצלחה בכל העניינים בחתימת...
מכתב תודה על קבלת מעות צדקה עם תוספת ברכות נפלאות לרפואה ולהצלחה בכל העניינים בחתימת... מכתב תודה על קבלת מעות צדקה עם תוספת ברכות נפלאות לרפואה ולהצלחה בכל העניינים בחתימת יד קודש הרב הקדוש רבי ישראל מסטולין 'הינוקא' המכונה גם 'הפרנקפורטער'.

מחיר פתיחה:

800

פריט 6:
מכתב נדיר ששלחה הרבנית הצדקנית אמה של מלכות מרת ברכה שיינדל פערלוב, לבנה הצדיק המפורסם...
מכתב נדיר ששלחה הרבנית הצדקנית אמה של מלכות מרת ברכה שיינדל פערלוב, לבנה הצדיק המפורסם... מכתב נדיר ששלחה הרבנית הצדקנית אמה של מלכות מרת ברכה שיינדל פערלוב, לבנה הצדיק המפורסם רבי יעקב חיים מדעטרויט ולכלתה הצדקנית עם תוספת שורות מחתנה אדמו"ר הראי"ש מגוואדזיץ והרבנית. תרצ"ה לערך.

מחיר פתיחה:

300

פריט 7:
מכתב קבלת מעות לצדקה עם ברכות בכתב יד קודש הרב הקדוש רבי אברהם אלימלך מקרלין...
מכתב קבלת מעות לצדקה עם ברכות בכתב יד קודש הרב הקדוש רבי אברהם אלימלך מקרלין... מכתב קבלת מעות לצדקה עם ברכות בכתב יד קודש הרב הקדוש רבי אברהם אלימלך מקרלין ובחתימתו. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 8:
איגרת נדירה ביותר, כולה בעצם כתב יד כבוד קדושת רבי יעקב חיים מדעטרויט, בנו של...
איגרת נדירה ביותר, כולה בעצם כתב יד כבוד קדושת רבי יעקב חיים מדעטרויט, בנו של... איגרת נדירה ביותר, כולה בעצם כתב יד כבוד קדושת רבי יעקב חיים מדעטרויט, בנו של הרה"ק הינוקא מסטולין ומגדולי הצדיקים בדורו, מלאה ברכות מאליפות לזיווג ולבנין עדי עד ורוב נחת, עם ענייני צדקת ארץ ישראל. ללא תאריך.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 9:
'יסע על שב"ק להצדיק יסוד עולם מסאטמאר שליט"א' איגרת קודש מופלאה, מלאה ברכות מאליפות ועובדא...
'יסע על שב"ק להצדיק יסוד עולם מסאטמאר שליט"א' איגרת קודש מופלאה, מלאה ברכות מאליפות ועובדא... 'יסע על שב"ק להצדיק יסוד עולם מסאטמאר שליט"א' איגרת קודש מופלאה, מלאה ברכות מאליפות ועובדא בעצם כתב קודש הרב הקדוש המפורסם בכל קצווי תבל מטאהש. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 10:
נדיר! שטר מקורי בחתימת יד קודש מרן הרה"ק מטאהש, עם תוספות רבות בכתב ידו על...
נדיר! שטר מקורי בחתימת יד קודש מרן הרה"ק מטאהש, עם תוספות רבות בכתב ידו על... נדיר! שטר מקורי בחתימת יד קודש מרן הרה"ק מטאהש, עם תוספות רבות בכתב ידו על גבי המסמך, של מכירת חמץ לנכרי. שנת תש"ל.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 11:
כי הלבישני בגדי ישע - א געבלומטע בעקיטשע - קפטן פרחוני שלבש ובה התעטף הרב...
כי הלבישני בגדי ישע - א געבלומטע בעקיטשע - קפטן פרחוני שלבש ובה התעטף הרב... כי הלבישני בגדי ישע - א געבלומטע בעקיטשע - קפטן פרחוני שלבש ובה התעטף הרב הקדוש המפורסם מטאהש בשבת קודש ובימים טובים, רבות בשנים.

מחיר פתיחה:

8000

פריט 12:
עותק הצמח מוויזניץ! לימודי אצילות, מכתב יד המקובל האלוקי רבינו חיים ויטאל שהיה ספון וגנוז...
עותק הצמח מוויזניץ! לימודי אצילות, מכתב יד המקובל האלוקי רבינו חיים ויטאל שהיה ספון וגנוז... עותק הצמח מוויזניץ! לימודי אצילות, מכתב יד המקובל האלוקי רבינו חיים ויטאל שהיה ספון וגנוז באוצרו של הרב הקדוש רבי משה סופר מפשעווארסק. מהדורה ראשונה, לעמבערג תר"כ -1850.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 13:
מחזור לראש השנה ויום הכיפורים, חלק ראשון נוסח ספרד, עם הפירושים ועברי טייטש, לעמבערג, תרל"א...
מחזור לראש השנה ויום הכיפורים, חלק ראשון נוסח ספרד, עם הפירושים ועברי טייטש, לעמבערג, תרל"א... מחזור לראש השנה ויום הכיפורים, חלק ראשון נוסח ספרד, עם הפירושים ועברי טייטש, לעמבערג, תרל"א - 1871. עמו עבד הרב הקדוש המפורסם האמרי חיים מוויזניץ את עבודתו הטהורה ובו התפלל בסילודין לפני העמוד בשנים קדמוניות. 

מחיר פתיחה:

8000

פריט 14:
ספר עטרת ישועה, חלק ראשון, מהרה"ק רבי יהושע הורוויץ מדזיקוב, מהדורה ראשונה, קראקא תרע"ט. עותקו...
ספר עטרת ישועה, חלק ראשון, מהרה"ק רבי יהושע הורוויץ מדזיקוב, מהדורה ראשונה, קראקא תרע"ט. עותקו... ספר עטרת ישועה, חלק ראשון, מהרה"ק רבי יהושע הורוויץ מדזיקוב, מהדורה ראשונה, קראקא תרע"ט. עותקו האישי של בן המחבר הרה"צ רבי אלטר יחזקאל שהוציא הספר לאור עולם.

מחיר פתיחה:

500

פריט 15:
הקדשה מלאה ברכות בעצם כתב יד קודש הרה"ק רבי מרדכי מוויזשניץ מאנסי, על ספר אביו...
הקדשה מלאה ברכות בעצם כתב יד קודש הרה"ק רבי מרדכי מוויזשניץ מאנסי, על ספר אביו... הקדשה מלאה ברכות בעצם כתב יד קודש הרה"ק רבי מרדכי מוויזשניץ מאנסי, על ספר אביו הק' 'אמרי חיים' חלק ג', מועדים וחדשי השנה. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 16:
הקדשת דורון דרשה לנער בר מצוה, בחתימת יד קודש הרה"ק הישועות משה מוויזניץ על ברכות...
הקדשת דורון דרשה לנער בר מצוה, בחתימת יד קודש הרה"ק הישועות משה מוויזניץ על ברכות... הקדשת דורון דרשה לנער בר מצוה, בחתימת יד קודש הרה"ק הישועות משה מוויזניץ על ברכות נעלות להצלחה ברוחניות ובגשמיות.

מחיר פתיחה:

500

פריט 17:
גיליון גדול מחידושי תורת הגה"ק האלוקי הישמח משה מאוהעל על הספדים, ועליו הגהות ותיקוני נכדו...
גיליון גדול מחידושי תורת הגה"ק האלוקי הישמח משה מאוהעל על הספדים, ועליו הגהות ותיקוני נכדו... גיליון גדול מחידושי תורת הגה"ק האלוקי הישמח משה מאוהעל על הספדים, ועליו הגהות ותיקוני נכדו ממשיך דרכו הגה"ק הייטב לב מסיגעט, וכן הגהות מנכדם הרה"ק רבי משה דוד מלאפיש. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 18:
מכתב הגה"ק רבי נפתלי טייטלבוים מנירבאטור אל רבי משה בלוי מנהיג אגודת ישראל בירושלים, בעניין...
מכתב הגה"ק רבי נפתלי טייטלבוים מנירבאטור אל רבי משה בלוי מנהיג אגודת ישראל בירושלים, בעניין... מכתב הגה"ק רבי נפתלי טייטלבוים מנירבאטור אל רבי משה בלוי מנהיג אגודת ישראל בירושלים, בעניין כתיבת תולדות מרן הגרי"ח זוננפלד רבה של ירושלים. ל"ג בעומר תרצ"ד. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 19:
מכתב סמיכה לשוחט ירא שמים, בכתב יד הרה"ק רבי דוד טיטלבוים מעטשעד בן הרה"ק רבי...
מכתב סמיכה לשוחט ירא שמים, בכתב יד הרה"ק רבי דוד טיטלבוים מעטשעד בן הרה"ק רבי... מכתב סמיכה לשוחט ירא שמים, בכתב יד הרה"ק רבי דוד טיטלבוים מעטשעד בן הרה"ק רבי אברהם אהרן מקאלבסוב ונכדו הגדול של הייטב לב מסיגעט. עטשיד, תרצ"ב. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 20:
ב' מכתבים חשובים אודות ירושת חפצי קודש מהרה"ק רבי דוד מבוקאווסק, חתנו של הקדושת יום...
ב' מכתבים חשובים אודות ירושת חפצי קודש מהרה"ק רבי דוד מבוקאווסק, חתנו של הקדושת יום... ב' מכתבים חשובים אודות ירושת חפצי קודש מהרה"ק רבי דוד מבוקאווסק, חתנו של הקדושת יום טוב מסיגעט. בכתב יד גבאי הרה"ק רבי אלטר ראובן מבאקאווסק. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 21:
סגולה נפלאה בכלי מפואר! פיסת מצת מצווה, משיירי חתיכת האפיקומן שבצע מרן הרב הקדוש רבינו...
סגולה נפלאה בכלי מפואר! פיסת מצת מצווה, משיירי חתיכת האפיקומן שבצע מרן הרב הקדוש רבינו... סגולה נפלאה בכלי מפואר! פיסת מצת מצווה, משיירי חתיכת האפיקומן שבצע מרן הרב הקדוש רבינו הקדוש והטהור מסאטמאר, סגולה מקובלת ומפורסמת להצלחה ולשמירה בכל העניינים. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 22:
"הגאון האדיר מסאטמאר ישא מדברותיו" - הזמנה לאסיפה דחופה והיסטורית בנושא הצלת שרידי ישראל מכליון...
"הגאון האדיר מסאטמאר ישא מדברותיו" - הזמנה לאסיפה דחופה והיסטורית בנושא הצלת שרידי ישראל מכליון... "הגאון האדיר מסאטמאר ישא מדברותיו" - הזמנה לאסיפה דחופה והיסטורית בנושא הצלת שרידי ישראל מכליון רוחני, . ירושלים, [תש"ו 1946]. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 23:
מכתבי פלא עם התייחסות מיוחדת של מרן הרה"ק מסאטמאר לסגולת הדודאים להיפקד בזרע של קיימא...
מכתבי פלא עם התייחסות מיוחדת של מרן הרה"ק מסאטמאר לסגולת הדודאים להיפקד בזרע של קיימא... מכתבי פלא עם התייחסות מיוחדת של מרן הרה"ק מסאטמאר לסגולת הדודאים להיפקד בזרע של קיימא - תרצ"ג.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 24:
איגרת ברכות לרפואה בחתימת יד מרן הרבי מסאטמאר עם תוספת בכתב יד קדשו, לרפואה, הצלחה...
איגרת ברכות לרפואה בחתימת יד מרן הרבי מסאטמאר עם תוספת בכתב יד קדשו, לרפואה, הצלחה... איגרת ברכות לרפואה בחתימת יד מרן הרבי מסאטמאר עם תוספת בכתב יד קדשו, לרפואה, הצלחה ונחת. אדר שנת תשכ"ז.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 25:
'ואני תפילה בעדו שהשי"ת ישלח דברו וירפאהו ברפואה שלמה במהרה וישוב לאיתנו ולתקפו'.
'ואני תפילה בעדו שהשי"ת ישלח דברו וירפאהו ברפואה שלמה במהרה וישוב לאיתנו ולתקפו'. 'ואני תפילה בעדו שהשי"ת ישלח דברו וירפאהו ברפואה שלמה במהרה וישוב לאיתנו ולתקפו'.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 26:
איגרת כולה בכתב יד הגאון הקדוש רבי רפאל בלום אב"ד קאשוי, נשלחה אל החסיד רבי...
איגרת כולה בכתב יד הגאון הקדוש רבי רפאל בלום אב"ד קאשוי, נשלחה אל החסיד רבי... איגרת כולה בכתב יד הגאון הקדוש רבי רפאל בלום אב"ד קאשוי, נשלחה אל החסיד רבי יוסף אשכנזי, איש אמונו של מרן הגה"ק מסאטמאר ובה מספר על ביקורו בצל הקודש של מרן מסאטמאר. חנוכה תשכ"ג.

מחיר פתיחה:

350

פריט 27:
ספר הסגולה היסודי: מגן אברהם להמגיד הקדוש מטריסק, דפוס ווארשא תרס"ג-1903, שנדפס בדיוק כדפוס ראשון,...
ספר הסגולה היסודי: מגן אברהם להמגיד הקדוש מטריסק, דפוס ווארשא תרס"ג-1903, שנדפס בדיוק כדפוס ראשון,... ספר הסגולה היסודי: מגן אברהם להמגיד הקדוש מטריסק, דפוס ווארשא תרס"ג-1903, שנדפס בדיוק כדפוס ראשון, לובלין תרמ"ז. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 28:
מכתב ברכות כולו בכתב יד הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא ששלח בשנת תש"ל, עם ברכת תודה...
מכתב ברכות כולו בכתב יד הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא ששלח בשנת תש"ל, עם ברכת תודה... מכתב ברכות כולו בכתב יד הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא ששלח בשנת תש"ל, עם ברכת תודה לכספי צדקה. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 29:
נדיר ולא בנמצא! מכתב קודש, מלא ברכות וישועות לשנה טובה ומתוקה, כתוב כולו בעצם כתב יד...
נדיר ולא בנמצא! מכתב קודש, מלא ברכות וישועות לשנה טובה ומתוקה, כתוב כולו בעצם כתב יד... נדיר ולא בנמצא! מכתב קודש, מלא ברכות וישועות לשנה טובה ומתוקה, כתוב כולו בעצם כתב יד טהור, מרן כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א, נשלח אל כ"ק מרן הרה"ק ראי"ה ממכנובקה זקן צדיקי דורו. תשמ"א. 

מחיר פתיחה:

7000

פריט 30:
סט אור שמח, א-ד, מאת הגאון רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק. ריגא- וורשה, תרס"ב-תרפ"ו [1902-1926]....
סט אור שמח, א-ד, מאת הגאון רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק. ריגא- וורשה, תרס"ב-תרפ"ו [1902-1926].... סט אור שמח, א-ד, מאת הגאון רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק. ריגא- וורשה, תרס"ב-תרפ"ו [1902-1926]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

300

פריט 31:
משך חכמה, מאת רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק. ריגא, תרפ"ז [1927]. מהדורה ראשונה בכריכת עור...
משך חכמה, מאת רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק. ריגא, תרפ"ז [1927]. מהדורה ראשונה בכריכת עור... משך חכמה, מאת רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק. ריגא, תרפ"ז [1927]. מהדורה ראשונה בכריכת עור מהודרת. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 32:
תגלית! בית הילל, יורה דעה ואבן העזר, מאת רבי הלל ב"ר נפתלי הירץ. דיהרן פארט,...
תגלית! בית הילל, יורה דעה ואבן העזר, מאת רבי הלל ב"ר נפתלי הירץ. דיהרן פארט,... תגלית! בית הילל, יורה דעה ואבן העזר, מאת רבי הלל ב"ר נפתלי הירץ. דיהרן פארט, תנ"א [1691]. מהדורה ראשונה. נדיר. עם דף בכתב ידו של רבי יצחק לנדא סג"ל אב"ד קרקא, דודו של מרנא ה"נודע ביהודה".

מחיר פתיחה:

200

פריט 33:
ספר פנים מסבירות, מהדורה יחידה, פראג תנ"ג. העותק האישי החתום של הגה"ק רבי בצלאל רנשבורג...
ספר פנים מסבירות, מהדורה יחידה, פראג תנ"ג. העותק האישי החתום של הגה"ק רבי בצלאל רנשבורג... ספר פנים מסבירות, מהדורה יחידה, פראג תנ"ג. העותק האישי החתום של הגה"ק רבי בצלאל רנשבורג מחכמי פראג.  

מחיר פתיחה:

1500

פריט 34:
כתב יד, דרשה לשבת הגדול, תקנ"ט [1799], מאת רבי אלעזר קאליר אב"ד רכניץ וקעלין. 'רבי...
כתב יד, דרשה לשבת הגדול, תקנ"ט [1799], מאת רבי אלעזר קאליר אב"ד רכניץ וקעלין. 'רבי... כתב יד, דרשה לשבת הגדול, תקנ"ט [1799], מאת רבי אלעזר קאליר אב"ד רכניץ וקעלין. 'רבי אלעזר בן רבי אלעזר', נכד הפנים מאירות.

מחיר פתיחה:

8000

פריט 35:
גיליון גדול ב' עמודים, חידושי תורה שלא נדפסו בכתב יד הגאון הנודע רבי לייב פישלס...
גיליון גדול ב' עמודים, חידושי תורה שלא נדפסו בכתב יד הגאון הנודע רבי לייב פישלס... גיליון גדול ב' עמודים, חידושי תורה שלא נדפסו בכתב יד הגאון הנודע רבי לייב פישלס ראב"ד פראג עם שורות מתלמידו המפורסם הגאון העצום רבי בצלאל רנשבורג, על סוגיית רבי חנינא סגן הכהנים.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 36:
דברי גאונים, ספרו של הגה"ק רבי חים לייב כהנא מסיגעט, עותק מיוחס ביותר, עם חותמות...
דברי גאונים, ספרו של הגה"ק רבי חים לייב כהנא מסיגעט, עותק מיוחס ביותר, עם חותמות... דברי גאונים, ספרו של הגה"ק רבי חים לייב כהנא מסיגעט, עותק מיוחס ביותר, עם חותמות והגהות בכתב יד הגאון הגדול רבי מאיר דוד טאבאק ראב"ד סיגעט [בן מרן הערך ש"י] של הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזוטשקא והרה"ק מנדבורנה חדרה. מהדורה שניה, סיגעט תרס"א. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 37:
קב ונקי, א-ב, מאת רבי אברהם דוד לאוואוט. ורשה, תרכ"ח 1868. מהדורה ראשונה. עותק הגאונים...
קב ונקי, א-ב, מאת רבי אברהם דוד לאוואוט. ורשה, תרכ"ח 1868. מהדורה ראשונה. עותק הגאונים... קב ונקי, א-ב, מאת רבי אברהם דוד לאוואוט. ורשה, תרכ"ח 1868. מהדורה ראשונה. עותק הגאונים רבי מנדל באב"ד ובנו רבי אברהם משה באב"ד מגורא הומורא. הגהות רבות בכתב ידם.

מחיר פתיחה:

400

פריט 38:
ספרי וחיבורי הגאון רבי יוסף שווארץ מגרויסווארדיין [אראדעא] עם עשרות הגהות ומראי מקומות בכתב יד...
ספרי וחיבורי הגאון רבי יוסף שווארץ מגרויסווארדיין [אראדעא] עם עשרות הגהות ומראי מקומות בכתב יד... ספרי וחיבורי הגאון רבי יוסף שווארץ מגרויסווארדיין [אראדעא] עם עשרות הגהות ומראי מקומות בכתב יד הגאון העילוי הפלאי רבי אברהם יצחק וועג מעיר פאליען ריסקווא.

מחיר פתיחה:

500

פריט 39:
אהבת חסד, פירוש על אבות דר' נתן מאת רבי אברהם ב"ר שמשון וויטמונד. אמשטרדם, תקל"ז...
אהבת חסד, פירוש על אבות דר' נתן מאת רבי אברהם ב"ר שמשון וויטמונד. אמשטרדם, תקל"ז... אהבת חסד, פירוש על אבות דר' נתן מאת רבי אברהם ב"ר שמשון וויטמונד. אמשטרדם, תקל"ז [1777]. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 40:
שו"ת מהריב"ל, ג, קושטנדינה, של"ג -1573. נדפס בחיי המחבר. מהדורה ראשונה. נדיר.
שו"ת מהריב"ל, ג, קושטנדינה, של"ג -1573. נדפס בחיי המחבר. מהדורה ראשונה. נדיר. שו"ת מהריב"ל, ג, קושטנדינה, של"ג -1573. נדפס בחיי המחבר. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

800

פריט 41:
משנת חסידים, מאת רבי עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, ת"ק [1740]. מהדורה שניה. יצא לאור בחיי...
משנת חסידים, מאת רבי עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, ת"ק [1740]. מהדורה שניה. יצא לאור בחיי... משנת חסידים, מאת רבי עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, ת"ק [1740]. מהדורה שניה. יצא לאור בחיי המחבר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 42:
ספר רזא מהמנא, סודות הקבלה על אותיות האל"ף בי"ת, מאת המקובל רבי יצחק אייזיק הלוי...
ספר רזא מהמנא, סודות הקבלה על אותיות האל"ף בי"ת, מאת המקובל רבי יצחק אייזיק הלוי... ספר רזא מהמנא, סודות הקבלה על אותיות האל"ף בי"ת, מאת המקובל רבי יצחק אייזיק הלוי מכפר זורוויץ. מהדורה ראשונה. לבוב, תקנ"א - 1791.

מחיר פתיחה:

700

פריט 43:
ספר יצירה עם ביאור הגר"א. הוראדנה, תקס"ו [1806]. מהדורה ראשונה. ספר הקבלה הראשון שנדפס מתורתו...
ספר יצירה עם ביאור הגר"א. הוראדנה, תקס"ו [1806]. מהדורה ראשונה. ספר הקבלה הראשון שנדפס מתורתו... ספר יצירה עם ביאור הגר"א. הוראדנה, תקס"ו [1806]. מהדורה ראשונה. ספר הקבלה הראשון שנדפס מתורתו של רבינו הגר"א.

מחיר פתיחה:

600

פריט 44:
מגיני ארץ, אורח חיים; שולחן ערוך עם פירושי המג"א והגר"א ועם באר הגולה, ועוד. שקלוב,...
מגיני ארץ, אורח חיים; שולחן ערוך עם פירושי המג"א והגר"א ועם באר הגולה, ועוד. שקלוב,... מגיני ארץ, אורח חיים; שולחן ערוך עם פירושי המג"א והגר"א ועם באר הגולה, ועוד. שקלוב, תקס"ג [1803]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 45:
עותק מרן מהר"ם א"ש! סט שו"ת נודע ביהודה קמא ותנינא. מהדורה ראשונה. עותקים מיוחסים, עם...
עותק מרן מהר"ם א"ש! סט שו"ת נודע ביהודה קמא ותנינא. מהדורה ראשונה. עותקים מיוחסים, עם... עותק מרן מהר"ם א"ש! סט שו"ת נודע ביהודה קמא ותנינא. מהדורה ראשונה. עותקים מיוחסים, עם חתימת מרן רבי מאיר אייזנשטאטער. פראג, 1776-1811. מהדורות נדירות שיצאו לאור בחיי המחבר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 46:
דברי שלום, מאת רבי יצחק אדרבי. וינציה, שמ"ו-שמ"ז [1586]. מהדורה שניה. נדיר.
דברי שלום, מאת רבי יצחק אדרבי. וינציה, שמ"ו-שמ"ז [1586]. מהדורה שניה. נדיר. דברי שלום, מאת רבי יצחק אדרבי. וינציה, שמ"ו-שמ"ז [1586]. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה:

600

פריט 47:
עותק מיוחס: שערי דורא, הנקרא איסור והיתר. יעסניץ, תפ"ד [1724]. נדיר. 
עותק מיוחס: שערי דורא, הנקרא איסור והיתר. יעסניץ, תפ"ד [1724]. נדיר.  עותק מיוחס: שערי דורא, הנקרא איסור והיתר. יעסניץ, תפ"ד [1724]. נדיר. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 48:
בית מאיר, אבן העזר, מאת הגאון רבי מאיר פוזנר. פרנקפורט דאדר, תקמ"ז [1787]. מהדורה ראשונה....
בית מאיר, אבן העזר, מאת הגאון רבי מאיר פוזנר. פרנקפורט דאדר, תקמ"ז [1787]. מהדורה ראשונה.... בית מאיר, אבן העזר, מאת הגאון רבי מאיר פוזנר. פרנקפורט דאדר, תקמ"ז [1787]. מהדורה ראשונה. יצא לאור בחיי המחבר.

מחיר פתיחה:

360

פריט 49:
[3] ספרים בכרך אחד: זרע אברהם, א (פראג, תקס"ח), בגדי ישע, ב (פראג, תקל"ד), דרך...
[3] ספרים בכרך אחד: זרע אברהם, א (פראג, תקס"ח), בגדי ישע, ב (פראג, תקל"ד), דרך... [3] ספרים בכרך אחד: זרע אברהם, א (פראג, תקס"ח), בגדי ישע, ב (פראג, תקל"ד), דרך הישר - ברית אברהם - רביד הזהב (פראג, תק"ע), עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

750

פריט 50:
העותק האישי של רבי משה אפרים צוקרמן מפוזנא; תבנית הבית, מאת רבי מרדכי ב"ר מאיר...
העותק האישי של רבי משה אפרים צוקרמן מפוזנא; תבנית הבית, מאת רבי מרדכי ב"ר מאיר... העותק האישי של רבי משה אפרים צוקרמן מפוזנא; תבנית הבית, מאת רבי מרדכי ב"ר מאיר מזאמושץ'. פפד"א, תק"ז-תק"ח [1747]. מהדורה ראשונה. 

מחיר פתיחה:

200