English

ספרים יקרים, כולם הודפסו בבית הדפוס החסידי הנודע של רבי משה שפירא ובניו בסלאוויטא ובזיטאמיר.

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
נדיר! מסכת נדרים. דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא, תק"ע.
נדיר! מסכת נדרים. דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא, תק"ע. נדיר! מסכת נדרים, מהדורת דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא תק"ע. נדפס בהוראת בעל התניא ובהסכמתו.

מחיר פתיחה:

350

פריט 2:
נדיר! מסכת נזיר, דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא תק"ע. נדפס בהוראת בעל התניא ובהסכמתו.
נדיר! מסכת נזיר, דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא תק"ע. נדפס בהוראת בעל התניא ובהסכמתו. נדיר! מסכת נזיר, דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא תק"ע. נדפס בהוראת בעל התניא ובהסכמתו.

מחיר פתיחה:

350

פריט 3:
מסכת סוטה, דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא, תק"ע
מסכת סוטה, דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא, תק"ע נדיר! מסכת סוטה, מהדורת דפוס ר' דוב בער סגל סלאוויטא תק"ע. נדפס בהוראת בעל התניא ובהסכמתו.

מחיר פתיחה:

350

פריט 4:
תלמוד בבלי, מסכת בכורות, ומסכת עבודה זרה בדפוס סלאוויטא, תקע"ג - תק"פ
תלמוד בבלי, מסכת בכורות, ומסכת עבודה זרה בדפוס סלאוויטא, תקע"ג - תק"פ לוט ב' כרכי מסכתות תלמוד בבלי מדפוס סלאוויטא: כרך גמרא מסכת בכורות בדפוס סלאוויטא תקע"ג - 1813. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 5:
תלמוד בבלי שבועות, עבודה זרה. דפוס זיטאמיר תרי"ח
תלמוד בבלי שבועות, עבודה זרה. דפוס זיטאמיר תרי"ח כרך תלמוד בבלי, מסכת שבועות ומסכת עבודה זרה, בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, הרב חנניה ליפא והרב יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרי"ח. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 6:
מסכת בבא בתרא מן תלמוד בבלי. זיטאמיר, תרי"ט
מסכת בבא בתרא מן תלמוד בבלי. זיטאמיר, תרי"ט מסכת בבא בתרא מן תלמוד בבלי, בדפוס החשוב של השותפים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, בזיטאמיר תרי"ט. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 7:
תלמוד בבלי מסכת קידושין. דפוס שפירא בזיטאמיר, תרכ"ד.
תלמוד בבלי מסכת קידושין. דפוס שפירא בזיטאמיר, תרכ"ד. תלמוד בבלי מסכת קידושין, דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא והרבני מו"ה יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר, תרכ"ד - 1863. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 8:
מסכת זבחים מתלמוד בבלי. דפוס שפירא בזיטאמיר, תר"ך
מסכת זבחים מתלמוד בבלי. דפוס שפירא בזיטאמיר, תר"ך גמרא מסכת זבחים מן תלמוד בבלי, בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, הרבנים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. דפוס זיטאמיר, תר"כ - 1859. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 9:
מסכת ברכות, עם הלכות הריף, א, ועם משניות סדר זרעים. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר,...
מסכת ברכות, עם הלכות הריף, א, ועם משניות סדר זרעים. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר,... מסכת ברכות, עם הלכות הריף, א, ועם משניות סדר זרעים. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרכ"א-תרכ"ב 1861.

מחיר פתיחה:

250

פריט 10:
תלמוד בבלי מסכת גיטין ונזיר. נדפס בזיטאמיר, תרכ"ג
תלמוד בבלי מסכת גיטין ונזיר. נדפס בזיטאמיר, תרכ"ג תלמוד בבלי מסכת גיטין ומסכת נזיר. נדפס בזיטאמיר ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, בשנת תרכ"ג - 1863. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 11:
מסכתות פסחים וחגיגה מן תלמוד בבלי, דפוס שפירא בזיטאמיר, תרכ"א
מסכתות פסחים וחגיגה מן תלמוד בבלי, דפוס שפירא בזיטאמיר, תרכ"א מסכתות פסחים וחגיגה מן תלמוד בבלי, דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר שנת תרכ"א - 1861. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 12:
מסכת נדה ומשניות טהרות. זיטאמיר, תרכ"א
מסכת נדה ומשניות טהרות. זיטאמיר, תרכ"א תלמוד בבלי מסכת נדה, ועמה משניות סדר טהרות. נדפסו בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, משפחת שפירא בזיטאמיר, תרכ"א - 1861. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 13:
מסכתות מכות, הוריות עדויות ומסכתות קטנות. זיטאמיר, תר"ך
מסכתות מכות, הוריות עדויות ומסכתות קטנות. זיטאמיר, תר"ך מסכתות מכות, הוריות עדויות, ומשניות אבות ועוד,   בדפוס השותפים הקדושים למשפחת שפירא, נדפס בזיטאמיר שנת תר"כ. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 14:
מסכת חולין מן תלמוד בבלי, זיטאמיר תר"כ
מסכת חולין מן תלמוד בבלי, זיטאמיר תר"כ מסכת חולין מן תלמוד בבלי, עם כל המפרשים ורבינו אילפס, בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, בזיטאמיר תר"כ - 1860. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 15:
מסכתות בכורות, ערכין, תמורה, כריתות מעילה מתלמוד בבלי, והלכות הרמב"ן. בדפוס שפירא בזיטאמיר, תרכ"א
מסכתות בכורות, ערכין, תמורה, כריתות מעילה מתלמוד בבלי, והלכות הרמב"ן. בדפוס שפירא בזיטאמיר, תרכ"א מסכתות בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, תמיד ומדות, ועליהם נדפס ונסמך הלכות בכורות וחלה להרב רבינו משה בן נחמן - הרמב"ן,  דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הצדיקים לבית משפחת שפירא, זיטאמיר, תרכ"א - 1860. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 16:
מסכתות שבועות ועבודה זרה מתלמוד בבלי, דפוס השותפים הצדיקים שפירא. זיטאמיר, תרכ"ב
מסכתות שבועות ועבודה זרה מתלמוד בבלי, דפוס השותפים הצדיקים שפירא. זיטאמיר, תרכ"ב מסכתות שבועות ועבודה זרה מתלמוד בבלי, דפוס השותפים הצדיקים שפירא. זיטאמיר, תרכ"ב - 1861. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 17:
מסכת ברכות, תלמוד בבלי, עם מבוא התלמוד ומשניות סדר זרעים. מהדורה נדירה. דפוס שפירא, סלאוויטא. 
מסכת ברכות, תלמוד בבלי, עם מבוא התלמוד ומשניות סדר זרעים. מהדורה נדירה. דפוס שפירא, סלאוויטא.  מסכת ברכות, תלמוד בבלי, עם מבוא התלמוד ומשניות סדר זרעים. מהדורה נדירה. דפוס שפירא, סלאוויטא. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 18:
משניות, נשים. סלאויטא, תק"ץ 1830. נדיר.
משניות, נשים. סלאויטא, תק"ץ 1830. נדיר. משניות, נשים. סלאויטא, תק"ץ 1830. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 19:
משניות, טהרות. זיטאמיר, תרכ"ג 1862. מהדורה מוקטנת. נדיר!
משניות, טהרות. זיטאמיר, תרכ"ג 1862. מהדורה מוקטנת. נדיר! משניות, טהרות. זיטאמיר, תרכ"ג 1862. מהדורה מוקטנת. נדיר!

מחיר פתיחה:

200

פריט 20:
משניות, נשים. זיטאמיר, תרי"א 1851.
משניות, נשים. זיטאמיר, תרי"א 1851. משניות, נשים. זיטאמיר, תרי"א 1851.

מחיר פתיחה:

250

פריט 21:
משניות, זרעים. זיטאמיר, תרי"ז 1857.
משניות, זרעים. זיטאמיר, תרי"ז 1857. משניות, זרעים. זיטאמיר, תרי"ז 1857.

מחיר פתיחה:

300

פריט 22:
משניות: מועד. זיטאמיר, תרי"ז 1857.
משניות: מועד. זיטאמיר, תרי"ז 1857. משניות: מועד. זיטאמיר, תרי"ז 1857.

מחיר פתיחה:

200

פריט 23:
משניות: נשים. זיטאמיר, תרי"ח 1857.
משניות: נשים. זיטאמיר, תרי"ח 1857. משניות: נשים. זיטאמיר, תרי"ח 1857.

מחיר פתיחה:

250

פריט 24:
משניות נזיקין, זיטאמיר, תרי"ח 1857. נדיר. 
משניות נזיקין, זיטאמיר, תרי"ח 1857. נדיר.  משניות נזיקין, זיטאמיר, תרי"ח 1857. נדיר. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 25:
מקבץ [2] כרכים משניות, זיטאמיר, תר"ך 1860: סדר זרעים - כרך נדיר שאינו נמצא בספריה הלאומית,...
מקבץ [2] כרכים משניות, זיטאמיר, תר"ך 1860: סדר זרעים - כרך נדיר שאינו נמצא בספריה הלאומית,... מקבץ [2] כרכים משניות, זיטאמיר, תר"ך 1860: סדר זרעים - כרך נדיר שאינו נמצא בספריה הלאומית, וסדר קדשים.

מחיר פתיחה:

300

פריט 26:
משניות, נשים. זיטאמיר, תר"ך 1860.
משניות, נשים. זיטאמיר, תר"ך 1860. משניות, נשים. זיטאמיר, תר"ך 1860.

מחיר פתיחה:

200

פריט 27:
משניות, קדשים. זיטאמיר, תרכ"א 1860.
משניות, קדשים. זיטאמיר, תרכ"א 1860. משניות, קדשים. זיטאמיר, תרכ"א 1860.

מחיר פתיחה:

250

פריט 28:
משניות קדשים, זיטאמיר תרכ"ג
משניות קדשים, זיטאמיר תרכ"ג משניות סדר קדשים עם פירוש ברטנורה ועיקר תוספות יום טוב ועוד מעלות. בדפוס רבי אריה ליב שפירא מסלאוויטא. זיטאמיר, תרכ"ג - 1862.

מחיר פתיחה:

250

פריט 29:
שער משניות סדר טהרות. זיטאמיר, תרכ"ג
שער משניות סדר טהרות. זיטאמיר, תרכ"ג דף השער ודף הראשון של משניות מסדר טהרות. דפוס זיטאמיר תרכ"ג - 1863. טוב להשלמות.

מחיר פתיחה:

120

פריט 30:
שער משניות סדר נשים. זיטאמיר, תרכ"ב
שער משניות סדר נשים. זיטאמיר, תרכ"ב שער משניות מסדר נשים, עם ביאור רבינו עובדיה ברטנורה ועיקר תוספות יום טוב ועוד. זיטאמיר, דפוס רבי אריה ליב שפירא מסלאוויטא. תרכ"ב - 1862.

מחיר פתיחה:

130

פריט 31:
שער משניות סדר מועד. סלאוויטא, תק"צ
שער משניות סדר מועד. סלאוויטא, תק"צ שער משניות סדר מועד עם פירושי ברטנורה ותוספות יום טוב וביאורי הרה"ק מבארדיטשוב. סלאוויטא, תק"צ. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 32:
שער משניות סדר קדשים. זיטאמיר, תרכ"ג
שער משניות סדר קדשים. זיטאמיר, תרכ"ג שער משניות סדר קדשים עם ביאורי רבי עובדה מברטנורה ועיקר תוספות יום טוב. זיטאמיר, תרכ"ג - 1862. 

מחיר פתיחה:

130

פריט 33:
מחזור חלק ראשון, בדפוס שפירא זיטאמיר, תרכ"ג
מחזור חלק ראשון, בדפוס שפירא זיטאמיר, תרכ"ג מחזור לראש השנה ויום הכיפורים - חלק ראשון, בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר. תרכ"ג - 1863. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 34:
סליחות כמנהג פולין. עם ביאור טייטש ביידיש. דפוס שפירא. זיטאמיר, תרי"ד
סליחות כמנהג פולין. עם ביאור טייטש ביידיש. דפוס שפירא. זיטאמיר, תרי"ד סדר סליחות כמנהג פולין קטן ופולין גדול. בדפוס הרבני מו"ה אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא בזיטאמיר. תרי"ד - 1854. נדיר! 

מחיר פתיחה:

800

פריט 35:
סדר סליחות כמנהג פולין. דפוס זיטאמיר תרכ"ד
סדר סליחות כמנהג פולין. דפוס זיטאמיר תרכ"ד סדר סליחות כמנהג פולין קטן ופולין גדול, עם ביאורי מטה לוי ובית לוי וטייטש עברי, נדפס ע"י הרבני רבי ארי' ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא והובא לבית הדפוס ע"י הרבני מו"ה פנחס אהרן וואהל מבארדיטשוב, בזיטאמיר תרכ"ד- 1863. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 36:
סליחות כמנהג פולין גדול ופולין קטן. [רוסיה-פולין], [תק"פ 1820 לערך]. נדיר.
סליחות כמנהג פולין גדול ופולין קטן. [רוסיה-פולין], [תק"פ 1820 לערך]. נדיר. סליחות כמנהג פולין גדול ופולין קטן. [רוסיה-פולין], [תק"פ 1820 לערך]. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 37:
ספר תהלים ומעמדות בדפוס שפירא בזיטאמיר, תרי"ז. עם פירוש רש"י וביאור אמרות טהורות. 
ספר תהלים ומעמדות בדפוס שפירא בזיטאמיר, תרי"ז. עם פירוש רש"י וביאור אמרות טהורות.  ספר תהלים ומעמדות בדפוס שפירא בזיטאמיר, תרי"ז. עם פירוש רש"י וביאור אמרות טהורות. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 38:
שער תהלים עם מעמדות, זיטאמיר, תרכ"ה
שער תהלים עם מעמדות, זיטאמיר, תרכ"ה שער ספר תהלים עם מעמדות בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא נ"י והרבני מו"ה יהושע העשיל נ"י שפירא בזיטאמיר, תרכ"ה - 1865. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 39:
שער קינות לתשעה באב. זיטאמיר, תרכ"ד
שער קינות לתשעה באב. זיטאמיר, תרכ"ד שער קינות לתשעה באב כמנהג פולין ליטא ורייסן. השותפים נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תרכ"ד - 1863.

מחיר פתיחה:

800

פריט 40:
נדיר! הדף האחרון מסידור תיקוני שבת, זיטאמיר, תרי"ח. הלכות מהגה"ק מבוטשאטש
נדיר! הדף האחרון מסידור תיקוני שבת, זיטאמיר, תרי"ח. הלכות מהגה"ק מבוטשאטש מיוחד להשלמות! הדף האחרון בסידור תיקוני שבת, נוסח ספרד – זיטאמיר, תרי"ח – החסר במרבית העותקים הנדירים בפני עצמם. 

מחיר פתיחה:

1300

פריט 41:
חומש ויקרא, סלאוויטא תקע"ד.
חומש ויקרא, סלאוויטא תקע"ד. חומש ויקרא מן חמשה חומשי תורה, נדפס בדפוס הרה"ק רבי משה שפירא בסלאוויטא, עם פירוש רש"י ותרגום אונקלוס. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 42:
חומש במדבר, מדפוס סלאוויטא, תקצ"ג.
חומש במדבר, מדפוס סלאוויטא, תקצ"ג. חומש במדבר- דפוס משפחת שפירא בסלאוויטא. תקצ"ג -1833. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 43:
חומש דברים, דפוס רבי שמואל אברהם שפירא בסלאוויטא, תקצ"ג
חומש דברים, דפוס רבי שמואל אברהם שפירא בסלאוויטא, תקצ"ג חומש דברים. דפוס בן הרב מוהר"ר שמואל אברהם שפירא, בסלאוויטא. שנת תקצ"ג - 1833.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 44:
חומש שמות, עם פירוש רש"י ואור החיים. סלאוויטא, תקע"ח [1818]. נדיר. 
חומש שמות, עם פירוש רש"י ואור החיים. סלאוויטא, תקע"ח [1818]. נדיר.  חומש שמות, עם פירוש רש"י ואור החיים. סלאוויטא, תקע"ח [1818]. נדיר. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 45:
חומש שמות בדפוס שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרכה
חומש שמות בדפוס שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרכה חומש שמות בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא נ"י והרבני מו"ה יהושע העשיל נ"י שפירא בזיטאמיר, בשנת תרכ"ה. [1865] המהדורה המוקטנת הנדירה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 46:
סט שלם! שולחן ערוך הרב, בדפוס זיטאמיר. תר"ז - תרי"ח
סט שלם! שולחן ערוך הרב, בדפוס זיטאמיר. תר"ז - תרי"ח סט שלם, של שולחן ערוך אדמו"ר הזקן הרב בעל התניא, מדפוס זיטאמיר המיוחס, של נכדי הרב מסלאוויטא. תר"ז-תרי"ח. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 47:
סט תורה אור. מאת האדמו"ר הזקן בעל  התניא. זיטאמיר, תרכ"ב 1862.
סט תורה אור. מאת האדמו"ר הזקן בעל  התניא. זיטאמיר, תרכ"ב 1862. סט תורה אור. מאת האדמו"ר הזקן בעל  התניא. זיטאמיר, תרכ"ב 1862.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 48:
סט ספר לקוטי תורה, מאת האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי. זיטאמיר, תר"ח 1848. מהדורה...
סט ספר לקוטי תורה, מאת האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי. זיטאמיר, תר"ח 1848. מהדורה... סט ספר לקוטי תורה, מאת האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי. זיטאמיר, תר"ח 1848. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 49:
שלחן ערוך יורה דעה לאדמו"ר הזקן. זיטאמיר, תרכ"ט [שאדאוו]
שלחן ערוך יורה דעה לאדמו"ר הזקן. זיטאמיר, תרכ"ט [שאדאוו] שולחן ערוך יורה דעה, חלק רביעי לכבוד קדושת אדמו"ר הזקן בעל התניא, מהדורת זיטאמיר בדפוס הרבני מו"ה אברהם שלום שאדאוו. תרכ"ט - 1869. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 50:
קהלת משה, מאת רבי משה הכהן מטשודנוב. זיטאמיר, תר"ט 1848.
קהלת משה, מאת רבי משה הכהן מטשודנוב. זיטאמיר, תר"ט 1848. קהלת משה, מאת רבי משה הכהן מטשודנוב. זיטאמיר, תר"ט 1848.

מחיר פתיחה:

200