English

תפארת - 40 פריטים נדירים ומיוחדים. עקב התקלה ממשיכים מפריט 145

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
ריקנאטי, דפוס ראשון. בולונייא רצ"ח - 1538. נדיר.
ריקנאטי, דפוס ראשון. בולונייא רצ"ח - 1538. נדיר. פסקי הלכות לאביר ההוראה רבי מנחם ריקאנטי,   בולוניא, רצ"ח - 1538. עותק שמור.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 2:
שני חלקים שלמים [2] כרכים, מחזור כפי מנהג ק"ק רומא, עם פירוש קמחא דאבישונא. בולונייא,...
שני חלקים שלמים [2] כרכים, מחזור כפי מנהג ק"ק רומא, עם פירוש קמחא דאבישונא. בולונייא,... שני חלקים שלמים [2] כרכים, מחזור כפי מנהג ק"ק רומא, עם פירוש קמחא דאבישונא. בולונייא, ש-ש"א [1540]. נדיר.

מחיר פתיחה:

3500

פריט 3:
פירוש ריקנטי על התורה. וינציה, ש"ה [1545]. מהדורה שניה, נדיר.
פירוש ריקנטי על התורה. וינציה, ש"ה [1545]. מהדורה שניה, נדיר. פירוש ריקנטי על התורה. וינציה, ש"ה [1545]. מהדורה שניה, נדיר.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 4:
מגלת ספר, לסיוע למחברי מכתבים ושירים. קרימונה, שכ"ו [1566]. מהדורה שנייה, נדיר.
מגלת ספר, לסיוע למחברי מכתבים ושירים. קרימונה, שכ"ו [1566]. מהדורה שנייה, נדיר. מגלת ספר, לסיוע למחברי מכתבים ושירים. קרימונה, שכ"ו [1566]. מהדורה שנייה, נדיר.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 5:
נוה שלום, מאת רבי אברהם שלום. וינציה, של"ה [1574]. נדיר.
נוה שלום, מאת רבי אברהם שלום. וינציה, של"ה [1574]. נדיר. נוה שלום, מאת רבי אברהם שלום. וינציה, של"ה [1574]. נדיר.

מחיר פתיחה:

650

פריט 6:
מבקשי ה', דרשות על התורה, מאת רבי שמואל חאגיז. ונציה, שנ"ו [1596]. מהדורה ראשונה ונדירה.
מבקשי ה', דרשות על התורה, מאת רבי שמואל חאגיז. ונציה, שנ"ו [1596]. מהדורה ראשונה ונדירה. מבקשי ה', דרשות על התורה, מאת רבי שמואל חאגיז. ונציה, שנ"ו [1596]. מהדורה ראשונה ונדירה.

מחיר פתיחה:

700

פריט 7:
ספר משפטי שבועות לרבינו האי גאון. וינציה, שס"ב [1602]. מהדורה ראשונה. נדיר.
ספר משפטי שבועות לרבינו האי גאון. וינציה, שס"ב [1602]. מהדורה ראשונה. נדיר. ספר משפטי שבועות לרבינו האי גאון. וינציה, שס"ב [1602]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

750

פריט 8:
ביאור על ספר מצות גדול, מאת רבי יוסף ב"ר משה מקרעמניץ. וינציה, שס"ה [1605]. מהדורה...
ביאור על ספר מצות גדול, מאת רבי יוסף ב"ר משה מקרעמניץ. וינציה, שס"ה [1605]. מהדורה... ביאור על ספר מצות גדול, מאת רבי יוסף ב"ר משה מקרעמניץ. וינציה, שס"ה [1605]. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 9:
תומר דבורה, מאת הרמ"ק. מנטובה, שפ"ג [1623]. נדיר.
תומר דבורה, מאת הרמ"ק. מנטובה, שפ"ג [1623]. נדיר. תומר דבורה, מאת הרמ"ק. מנטובה, שפ"ג [1623]. נדיר.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 10:
שלחן ערוך, מטור אבן העזר. המהדורה הראשונה שיצאה לאור עם "באר הגולה". אמשטרדם, תכ"א [1661]....
שלחן ערוך, מטור אבן העזר. המהדורה הראשונה שיצאה לאור עם "באר הגולה". אמשטרדם, תכ"א [1661].... שלחן ערוך, מטור אבן העזר. המהדורה הראשונה שיצאה לאור עם "באר הגולה". אמשטרדם, תכ"א [1661]. נדיר.

מחיר פתיחה:

600

פריט 11:
פרי מגדים, מפתח בסדר א"ב לדיני שלחן ערוך חשן משפט. פרנקפורט דאדר, תנ"א [1691]. מהדורה...
פרי מגדים, מפתח בסדר א"ב לדיני שלחן ערוך חשן משפט. פרנקפורט דאדר, תנ"א [1691]. מהדורה... פרי מגדים, מפתח בסדר א"ב לדיני שלחן ערוך חשן משפט. פרנקפורט דאדר, תנ"א [1691]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

600

פריט 12:
ספר הזכרונות, [מאת רבי שמואל אבוהב], עשרה פרקי זכרונות לקיום מצוות הרפויות בעיני הציבור. [פראג,...
ספר הזכרונות, [מאת רבי שמואל אבוהב], עשרה פרקי זכרונות לקיום מצוות הרפויות בעיני הציבור. [פראג,... ספר הזכרונות, [מאת רבי שמואל אבוהב], עשרה פרקי זכרונות לקיום מצוות הרפויות בעיני הציבור. [פראג, ת"י 1650 לערך].מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 13:
חמשה חומשי תורה, עם חמש מגלות והפטרות. אמשטרדם, ת"ס-תס"א [1700-1701]. נדיר.
חמשה חומשי תורה, עם חמש מגלות והפטרות. אמשטרדם, ת"ס-תס"א [1700-1701]. נדיר. חמשה חומשי תורה, עם חמש מגלות והפטרות. אמשטרדם, ת"ס-תס"א [1700-1701]. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 14:
מביכורי ספרי דפוס סלאוויטא! זהר חדש, להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, סלאוויטא, תקנ"ג [1793]....
מביכורי ספרי דפוס סלאוויטא! זהר חדש, להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, סלאוויטא, תקנ"ג [1793].... מביכורי ספרי דפוס סלאוויטא! זהר חדש, להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, סלאוויטא, תקנ"ג [1793]. נדיר.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 15:
ספר שמות, עם פירוש אור החיים הקדוש. דפוס שמואל אברהם שפירא, סלאוויטא, תקפ"ד [1824].
ספר שמות, עם פירוש אור החיים הקדוש. דפוס שמואל אברהם שפירא, סלאוויטא, תקפ"ד [1824]. ספר שמות, עם פירוש אור החיים הקדוש. דפוס שמואל אברהם שפירא, סלאוויטא, תקפ"ד [1824].

מחיר פתיחה:

3000

פריט 16:
משניות סדר טהרות. סלאוויטא, תקפ"ב
משניות סדר טהרות. סלאוויטא, תקפ"ב משניות סדר טהרות, בדפוס המיוחס רבי משה שפירא מסלאוויטא, שנת תקפ"ב. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 17:
תהלים 'המגיד' סלאוויטא, תקצ"ד
תהלים 'המגיד' סלאוויטא, תקצ"ד ספר תהלים וספר משלי, 'המגיד' חלק רביעי, בדפוס רבי שמואל אברהם אבא שפירא בסלאוויטא שנת תקצ"ד.

מחיר פתיחה:

10000

פריט 18:
ספר הישר לרבינו תם - זיטאמיר תר"ך
ספר הישר לרבינו תם - זיטאמיר תר"ך ספר הישר לרבינו תם בעל התוספות, בדפוס רבי אריה לייב שפירא נכד הרב מסלאוויטא בשנת תר"ך בזיטאמיר. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 19:
יקר המציאות !! ספר זכירה, עניינים וסגולות מצדיקים, חיברו רבי זכריה מק"ק פלינגיאן,  בדפוס האחים...
יקר המציאות !! ספר זכירה, עניינים וסגולות מצדיקים, חיברו רבי זכריה מק"ק פלינגיאן,  בדפוס האחים... יקר המציאות !! ספר זכירה, עניינים וסגולות מצדיקים, חיברו רבי זכריה מק"ק פלינגיאן,  בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תר"ח - 1848

מחיר פתיחה:

1500

פריט 20:
עטרת תפארת ישראל. ספר חסידות סגולי ביותר ונדיר בדפוס ראשון. זיטאמיר תרכ"ז.
עטרת תפארת ישראל. ספר חסידות סגולי ביותר ונדיר בדפוס ראשון. זיטאמיר תרכ"ז. ספר עטרת תפארת ישראל הנקרא גם 'עטרת ישראל', דפוס ראשון. זיטאמיר תזכ"ר - 1867. ספר נדיר מאוד שחיבר הרה"ק רבי ישראל מבאהפאלי. סגולה גדולה לעשירות מצדיקי בית טשערנאביל. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 21:
ספר סגולה! 'יסוד יוסף' מהגה"ק רבי יוסף מדובנא. נדפס במצוות הרה"ק ציס"ע רבי אהרן מטשערנאביל...
ספר סגולה! 'יסוד יוסף' מהגה"ק רבי יוסף מדובנא. נדפס במצוות הרה"ק ציס"ע רבי אהרן מטשערנאביל... ספר סגולה! 'יסוד יוסף' מהגה"ק רבי יוסף מדובנא. נדפס במצוות הרה"ק ציס"ע רבי אהרן מטשערנאביל שהפליג בזכות המחזיקים בו.

מחיר פתיחה:

250

פריט 22:
שארית ישראל, ווילעדניק. מהדורא ראשונה של ההוספות. זיטאמיר, תרכ"ח
שארית ישראל, ווילעדניק. מהדורא ראשונה של ההוספות. זיטאמיר, תרכ"ח ספר סגולה! שארית ישראל, ווילעדניק. מהדורא תניינא המהדורה הראשונה שבה נדפסו ההוספות . דפוס רבי אברהם שלום שאדאוו בזיטאמיר, תרכ"ז. רישום בעלות רבני. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 23:
עותק מיוחס של תלמיד "אור החיים": זרע אברהם, א, מאת רבי אברהם יצחקי. קושטא, תצ"ב...
עותק מיוחס של תלמיד "אור החיים": זרע אברהם, א, מאת רבי אברהם יצחקי. קושטא, תצ"ב... עותק מיוחס של תלמיד "אור החיים": זרע אברהם, א, מאת רבי אברהם יצחקי. קושטא, תצ"ב [1732]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 24:
דפים ארוכים בכתב יד קודש השבט מוסר
דפים ארוכים בכתב יד קודש השבט מוסר שמונה עמודים מלאים בכתב יד קודש הגאון המקובל רבי אליהו הכהן בעל 'שבט מוסר' בדרשות שנדפסו בספרו 'מגלה צפונות'. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 25:
עותק אישי של רבינו חיד"א! ספר ישרש יעקב, מאת רבי חיים אבולעפיא, בסופו ספר באר...
עותק אישי של רבינו חיד"א! ספר ישרש יעקב, מאת רבי חיים אבולעפיא, בסופו ספר באר... עותק אישי של רבינו חיד"א! ספר ישרש יעקב, מאת רבי חיים אבולעפיא, בסופו ספר באר לחי מאת רבי יצחק ניסים בן גאמיל. דפוס יונה אשכנזי ודוד חזן, אזמיר, תפ"ט [1729]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 26:
ראש דוד, מאת רבינו חיד"א. מנטובה, תקל"ו [1776]. מהדורה ראשונה, נדיר. עם חתימות והגהות בכתב...
ראש דוד, מאת רבינו חיד"א. מנטובה, תקל"ו [1776]. מהדורה ראשונה, נדיר. עם חתימות והגהות בכתב... ראש דוד, מאת רבינו חיד"א. מנטובה, תקל"ו [1776]. מהדורה ראשונה, נדיר. עם חתימות והגהות בכתב יד.

מחיר פתיחה:

350

פריט 27:
הגהות למדניות ארוכות בכתב יד בשולי הגליונות! חוקי חיים, מאת רבי חיים אברהם גאגין. ירושלים,...
הגהות למדניות ארוכות בכתב יד בשולי הגליונות! חוקי חיים, מאת רבי חיים אברהם גאגין. ירושלים,... הגהות למדניות ארוכות בכתב יד בשולי הגליונות! חוקי חיים, מאת רבי חיים אברהם גאגין. ירושלים, תר"ב [1842].

מחיר פתיחה:

350

פריט 28:
דף בכתב יד קדשו של מרנא ה"בן איש חי" ביאור לפסוקים 'כי גוי אובד עצות...
דף בכתב יד קדשו של מרנא ה"בן איש חי" ביאור לפסוקים 'כי גוי אובד עצות... דף בכתב יד קדשו של מרנא ה"בן איש חי" ביאור לפסוקים 'כי גוי אובד עצות המה ואין בהם תבונה: לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם'.

מחיר פתיחה:

500

פריט 29:
דפים בכתב יד קדשו של הכף החיים, על פרשת בשלח, המן וויבוא עמלק
דפים בכתב יד קדשו של הכף החיים, על פרשת בשלח, המן וויבוא עמלק ב' דפים בעצם כתב ידו של מרן הכף החיים, הגאון הקדוש רבי יעקב חיים סופר, חידושי תורה בפרשת בשלח, בפרשת המן ועמלק, בעומק תורת נסתר ובדרוש. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 30:
עומק תורת הנסתר, בכתב יד קודש המקובל הנודע רבי יהודה פתיה
עומק תורת הנסתר, בכתב יד קודש המקובל הנודע רבי יהודה פתיה ב' דפים, כתובים באצבע חרוטים בעצם כתב קדשו של המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה מגדולי המקובלים בדור הקודם, בסוד ענין הצלם. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 31:
עותק מיוחס עם הגהות בכתב יד! אבק דרכים, א, [מאת רבי ברוך קלומיטי]. שאלוניקי, תקע"ד...
עותק מיוחס עם הגהות בכתב יד! אבק דרכים, א, [מאת רבי ברוך קלומיטי]. שאלוניקי, תקע"ד... עותק מיוחס עם הגהות בכתב יד! אבק דרכים, א, [מאת רבי ברוך קלומיטי]. שאלוניקי, תקע"ד [1814]. מהדורה ראשונה,  

מחיר פתיחה:

300

פריט 32:
בירת מגדל עוז. מסידורו של הגאון הקדוש רבי יעקב עמדין. בראשו ההסכמה הנדירה מהרה"ק מרוז'ין והרה"ק מטשערנאביל. ברדיטשוב תקצ"ו [1836]
בירת מגדל עוז. מסידורו של הגאון הקדוש רבי יעקב עמדין. בראשו ההסכמה הנדירה מהרה"ק מרוז'ין והרה"ק מטשערנאביל. ברדיטשוב תקצ"ו [1836] בירת מגדל עוז, מוסר השכל, דינים והנהגות נפלאות בנגלה ובנסתר – חלק שלישי מסידורו הקדוש של הגאון רבי יעקב עמדין – עמודי שמים.

מחיר פתיחה:

1600

פריט 33:
אמרי אמת למהר"מ לונזאנו. אוטוגרף קבלי נדיר מאוד, בכתיבה מרשימה ומפוארת. סאדיגערע תרכ"ו - 1866
אמרי אמת למהר"מ לונזאנו. אוטוגרף קבלי נדיר מאוד, בכתיבה מרשימה ומפוארת. סאדיגערע תרכ"ו - 1866 קונטרס 'אמרי אמת', השגות על האריז"ל וגוריו, כתב יד קבלי נדיר, מרשים ומפואר מאוד. סדיגורה תרכ"ו. 

מחיר פתיחה:

3500

פריט 34:
בתי התפילין ורצועותיהם של הרב הקדוש תפארת ישראל רבי אברהם יעקב [הראשון] מסאדיגורה
בתי התפילין ורצועותיהם של הרב הקדוש תפארת ישראל רבי אברהם יעקב [הראשון] מסאדיגורה חבוש על ראשך פארך! בתי התפילין הספונים הגנוזים של הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה בנו ממלא מקומו של עטרת מלך ישראל מרוז'ין, עם רצועותיהם שהיו על גלילי ידיו הקדושות ועל מידת ראשו ותפארתו. 

מחיר פתיחה:

18000

פריט 35:
תשואות חן, ליניץ. הסכמת הקדושת לוי מבארדיטשוב. עותק מלכים! צדיקי רוזי'ן- סאדיגורה-טשורטקוב
תשואות חן, ליניץ. הסכמת הקדושת לוי מבארדיטשוב. עותק מלכים! צדיקי רוזי'ן- סאדיגורה-טשורטקוב עותק מיוחס מצדיקי בית רוז'ין. תשואות חן, הרה"ק רבי גדליהו מליניץ. עם הסכמת סניגורן של ישראל מברדיטשוב לאשצ'וב, אחרי תקע"ו - 1816.

מחיר פתיחה:

600

פריט 36:
גביע קידוש מכסף משולב במטבע לסגולה ושמירה מהרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב
גביע קידוש מכסף משולב במטבע לסגולה ושמירה מהרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב מטבע ממדינת דייטשלנד שהתקבל מידיו הקדושות של הרב הקדוש רבי דוד משה מטשורטקוב לשמירה ולסגולה מעולה, משולב במיוחד בתוך גביע כסף טהור מעוטר באותיות לועזיות. 

מחיר פתיחה:

3500

פריט 37:
הזמנה בכתב יד קודש, חתומה בחתימת הרב הקדוש מלך ישראל רבי ישראל מטשורטקוב לנישואי בתו...
הזמנה בכתב יד קודש, חתומה בחתימת הרב הקדוש מלך ישראל רבי ישראל מטשורטקוב לנישואי בתו... הזמנה בכתב יד קודש, חתומה בחתימת הרב הקדוש מלך ישראל רבי ישראל מטשורטקוב לנישואי בתו וחתנו הרה"ק רבי צבי ארי' מזלאטיפולי. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 38:
כתב יד תורת הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב שאמר בקארסלבאד - לא התפרסם
כתב יד תורת הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב שאמר בקארסלבאד - לא התפרסם 'התורה שאמר אדמו"ר שליט"א בקארסלבאד בשבת חזון אחרי הפצרות הרב מלובלין' כתב יד שכתב אחד מחשובי החסידים, מתורת הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב.

מחיר פתיחה:

500

פריט 39:
קדוש יאמר לו! כל הנוגע בו יקדש, מטבע לשמירה והצלחה ומילוי משאלות לטובה! ניתן מידו הטהורה של ציס"ע רבי אברהם מתתיהו משטעפנעשט
קדוש יאמר לו! כל הנוגע בו יקדש, מטבע לשמירה והצלחה ומילוי משאלות לטובה! ניתן מידו הטהורה של ציס"ע רבי אברהם מתתיהו משטעפנעשט סגולה לשמירה ולהצלחה! מטבע קודש לשמירה שהתקבל מידיו הטהורות של  הרה"ק מופת הדור רבי אברהם מתתיהו משטפענשט. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 40:
ארכיון חשוב ומרומם! מכתבי צדיקי הדור לבית רוז'ין וגדוליו למען וועד הגניזה בעיר הבירה ווינה
ארכיון חשוב ומרומם! מכתבי צדיקי הדור לבית רוז'ין וגדוליו למען וועד הגניזה בעיר הבירה ווינה ארכיון מכתבים חשוב מאוד! צדיקי בית רוז'ין וגדולי הדור בעיר הבירה וויען, למען וועד הגניזה וחברת 'ליקוטי שמות' שהוקמה בווינה בשנת תרצ"ו.

מחיר פתיחה:

9000

פריט 41:
עותק הרה"ק מהוסיאטין - ציון לדרש, קראטשין, תרי"ח
עותק הרה"ק מהוסיאטין - ציון לדרש, קראטשין, תרי"ח עותק מיוחס ומרומם! ציון לדרש, קראטשין תרי"ח, עותק הצדיק הקדוש מהוסיאטין והגאון הנודע רבי מנחם נתן אויערבאך מירושלים. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 42:
'שלא אכשל בדבר הלכה' קוויטעל אבי העגונות רבי חיים מרדכי ראללער מניאמץ אל הרבי מהוסיאטין
'שלא אכשל בדבר הלכה' קוויטעל אבי העגונות רבי חיים מרדכי ראללער מניאמץ אל הרבי מהוסיאטין קוויטל - פתקי דרחמי, שכתב הגאון הגדול רבי חיים מרדכי ראללער אב"ד טרגו ניאמץ 'אבי העגונות' אל מרן הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין ובו בקשות מפליגות שלא ייכשל בדבר הלכה וללמוד תורה לשמה. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 43:
חתימת הרה"ק מבאיאן לייפציג
חתימת הרה"ק מבאיאן לייפציג מסמך חתום בידי הרה"ק רבי ישראל מבאיאן לייפציג - ירושלים תש"א. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 44:
חתימות קודש הרה"ק רבי שלמה חיים מסאדיגורה ורבי צבי אריה מזלאטיפולי
חתימות קודש הרה"ק רבי שלמה חיים מסאדיגורה ורבי צבי אריה מזלאטיפולי מסמכי קבלת מעות צדקה מאת כולל וואהלין, לצדיקי בית רוז'ין, הרה"ק רבי שלמה חיים מסאדיגורה והרה"ק רבי צבי ארי' מזלאטיפולי - טשורטקוב, בחתימת יד קדשם. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 45:
מכתב תנחומין נדיר מהרה"ק רבי משה מקאפיטשיניץ לצדיקי בית וויז'ניץ
מכתב תנחומין נדיר מהרה"ק רבי משה מקאפיטשיניץ לצדיקי בית וויז'ניץ מכתב נדיר ביותר של הרה"ק האדמו"ר רבי משה מרדכי העשיל מקאפיטשניץ, אל הצדיקים הרה"ק הישועות משה והרה"ק התורת מרדכי מוויזניץ, אחר פטירת אביהם הרה"ק האמרי חיים. תשל"ב. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 46:
בית הכנסת 'תפארת ישראל' ניסן בק שול בעיר העתיקה
בית הכנסת 'תפארת ישראל' ניסן בק שול בעיר העתיקה היסטורי וחשוב! איגרת מראשי חסידות סדיגורה, עם תוספת תיקונים בכתב יד כ"ק אדמו"ר הכנסת מרדכי, למערכת עיתון 'שערים', ובה קריאה לפרסם לדורות את היסטוריית בית הכנסת העתיק והמפואר 'תפארת ישראל' בעיר העתיקה. סיון תש"ח. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 47:
כתר שם טוב, לקט מדברי קודשו של הבעל שם [א]-ב. זאלקווא, תקנ"ד-תקנ"ה [1851]. מהדורה ראשונה....
כתר שם טוב, לקט מדברי קודשו של הבעל שם [א]-ב. זאלקווא, תקנ"ד-תקנ"ה [1851]. מהדורה ראשונה.... כתר שם טוב, לקט מדברי קודשו של הבעל שם [א]-ב. זאלקווא, תקנ"ד-תקנ"ה [1851]. מהדורה ראשונה. נדיר. עותק חסר.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 48:
נדיר! קדושת לוי, זאלקווא, תקס"ו, בחיי המחבר הקדוש ובהסכמתו
נדיר! קדושת לוי, זאלקווא, תקס"ו, בחיי המחבר הקדוש ובהסכמתו קדושת לוי מאת סניגורן של ישראל רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, מהדורה שיצאה לאור בחיי חיותו ועם הסכמתו עצמו. זאלקוויא, תקס"ו. נדיר!

מחיר פתיחה:

2000

פריט 49:
רב ייבי, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף ב"ר יהודה מאוסטראה. אוסטראה, תקס"ח [1808]. 
רב ייבי, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף ב"ר יהודה מאוסטראה. אוסטראה, תקס"ח [1808].  רב ייבי, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף ב"ר יהודה מאוסטראה. אוסטראה, תקס"ח [1808]. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 50:
תולדות יעקב יוסף, מהדורה תנינא. מעזיבוז, תקע"ז.
תולדות יעקב יוסף, מהדורה תנינא. מעזיבוז, תקע"ז. תולדות יעקב יוסף, מהדורה תנינא. מעזובוז, תקע"ז.

מחיר פתיחה:

500