English

פריט 147:

הגהות ארוכות בכתי"ק הגאון המקובל רבי חיים צאנזער גדול חכמי הקלויז בבראד

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דפי ספר תקפו כהן לרבינו הש"ך, עם הגהות בעצם כתב יד הגאון הקדוש המקובל הנודע רבי חיים צאנזער מבראדי, גדול חכמי הקלויז המפורסם, עם חתימת בנו הצדיק הגאון רבי שמואל אהרן ממאציוב.

הגהות, מהן ארוכות ביותר, בעצם כתב יד קודש הגאון הקדוש המקובל הגדול רבי חיים צאנזר, גדול חכמי הקלויז המפורסם בבראד, מהמתנגדים לחסידות ואולם מרנא אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש העריצו והפליאו ביותר. 

חתימת יד בנו הגאון הקדוש רבי שמואל אהרן ממאציוב מופיעה על אחד הדפים. 

הרה"ק רבי שמואל אהרן ממאציוב, היה דודו של עטרת תפארת ישראל מרוז'ין, וגיסו של חותנו רבי משה מבארדיטשוב. הגרא"ז מרגליות, נשא בזיווג שני את אלמנתו של הרה"ק ממאציוב ולפי גרסא אחרת, את בתו, כך שהיה בזיוו"ש חתנו של רבי שמואל. 

בדף ח' מופיעה חתימתו 'הק' שמואל אהרן בהרה"ג…'

מעבר לדף ובדפים ס' וס"א, הגהות ארוכות וקצרות בכתב יד קודש הרב המקובל הגאון רבי חיים צאנזער.

[3] דפים מופרדים מספר תקפו כהן. הגהות בכתב יד וחתימה בכתב יד. מחיקות על אחת ההגהות הארוכות, ללא הפרעה למקרא הכתב. בלאי. בלאי באחת ההגהות המקשה על קריאת השורה האחרונה, אולם היא ניתנת להבנה. כתמים. דפים כהים ושבירים. מצב טוב. 

מידות: 16 x 19 CM

מידות: 16 x 19 CM