English

פריט 15:

ספר שמות, עם פירוש אור החיים הקדוש. דפוס שמואל אברהם שפירא, סלאוויטא, תקפ"ד [1824].

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר שמות, עם פירוש אור החיים הקדוש. דפוס שמואל אברהם שפירא, סלאוויטא, תקפ"ד [1824].

חמשה חומשי תורה, ב: ספר שמות, עם תרגום אונקלוס ויונתן בן עוזיאל, פירוש רש"י, ופירוש אור החיים הקדוש, ועוד. דפוס שמואל אברהם שפירא, סלאוויטא, תקפ"ד [1824].

קפב, כה [צ"ל: כד] דף, נייר כחלחל. בדף קעא רישום בעלות בכתב יד. 

רבי שמואל אברהם אבא מסלאוויטא (תקמ"ד – תרכ"ד, 1784-1864), תלמידם של רבי זושא מאניפולי ורבי ברוך ממז'יבוז'. רבי משה שפירא, אביו של רבי שמואל אברהם, היה רבה של סלאוויטא, מייסד בית הדפוס שם ובנו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ – מגדולי תלמידי מרנא אור שבעת הימים הבעש"ט. יחד עם אחיו רבי פנחס, ניהל רבי שמואל אברהם את בית הדפוס הנודע בסלוויטא. בשנת תקצ"ו (1836) בעקבות עלילת שקר, נאסרו האחים בני הרב מסלאוויטא ונידונו לעינויי מלקות נוראיות ולגירוש לסיביר. לאחר 17 שנה, בשנת תרט"ז (1856), שוחררו האחים ממאסרם, ורבי שמואל אברהם נהג באדמו"רות. 

כריכת חצי עור עם בלאי, פגמים והדבקות בדף השער ובשולי דפים בודדים בעיקר בתחילת הספר ובסופו, כתמים, מעט נזקי עש, מצב טוב.

מידות: 26 CM