English

פריט 31:

עותק מיוחס עם הגהות בכתב יד! אבק דרכים, א, [מאת רבי ברוך קלומיטי]. שאלוניקי, תקע"ד...

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק מיוחס עם הגהות בכתב יד! אבק דרכים, א, [מאת רבי ברוך קלומיטי]. שאלוניקי, תקע"ד [1814]. מהדורה ראשונה,  

ספר אבק דרכים, א, [דרשות ותשובות מאת רבי ברוך קאלומיטי], ובסופו תשובות מאת זקנו רבי יעקב בן נאים בעל 'משכנות יעקב' ומאת רבי אהרן לפפא בעל 'בני אהרן'. דפוס יוסף מולכו, שאלוניקי, תקע"ד [1814]. חתימה והגהות בכתב יד.

[1], פ דף. דרשות לנישואין ["דרך גבר"], הספדים ["דרך המת"], למעלת התורה ["דרך חכמה"], שו"ת ["דרך השלום"] וליקוטים. דף השער חתימת בעלים, ורישום בעלות חתום מאת רבי אברהם ן' עזרא, בנו של רפאל משה ן' עזרא, מעיד כי קיבל את הספר מהמחבר. לאורך הספר נכתבו מספר הגהות קצרות בכתב יד ספרדי.

רבי אברהם ן' עזרא [השני] (נפטר בשנת תקע"ח 1818) – חותנו של הגאון רבי חיים פאלאג'י בזיווג שני. בנו של רבי רפאל משה ן' עזרא. מחכמי איזמיר ומתלמידי רבי נסים חיים שלום יעקב מרגונאטו בעל 'דרכי שלום'. הגיע, ערך והוציא לאור את ספרו של סבו 'בתי כנסיות'. חידושי תורתו הובאו גם הם בספר הנ"ל. עלה לארץ ישראל בזקנותו ונפטר בעיר עכו.

כריכה מחודשת, כתמים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 28 CM