English

פריט 48:

נדיר! קדושת לוי, זאלקווא, תקס"ו, בחיי המחבר הקדוש ובהסכמתו

מחיר פתיחה: $2,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קדושת לוי מאת סניגורן של ישראל רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, מהדורה שיצאה לאור בחיי חיותו ועם הסכמתו עצמו. זאלקוויא, תקס"ו. נדיר!


ספר קדושת לוי, מהדורה שניה שיצאה לאור בחיי המחבר ולבקשתו, אחר המהדורה הראשונה שיצאה בשנת תקנ"ח בסלאוויטא, ותמה וספה מן העולם. עותק חסר שהושלמו בו דפים אחדים בצילום איכותי. 
עם הסכמת הגאון הקדוש המחבר, המאשר ומסכים להדפסת הספר במהדורה זו. נדיר.
כן הסכמת הגאון הגדול הישועות יעקב מלבוב. 
בחלק זה מופיעים ה'קדושות' על חנוכה ופורים, מאמר כללות הניסים, ביאורים על אגדות סבי דבי אתונא וחידושים בהלכה ואגדה מאבי המחבר ומבני המחבר.

במהדורה זו כמעט ולא הוכנסו שינויים ממהדורה ראשונה, למעט תוספת זללה"ה להרה"ק רבי מאיר מבארדיטשוב שנפטר בשנת הוצאת מהדורה זו. כן הוכנס שינוי מהצענזור. 
רק אחר פטירת סניגורן של ישראל, יצאה לאור המהדורה המורחבת הכוללת גם חידושי תורה על פרשיות השבוע מכתב יד הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב. 

הרה"ק האוהב ישראל מאפטא כתב בהסכמה למהדורה אחרת של הספר, כי החזקת ספר קדושת לוי, יש
בה למגן ולמחסה בכל מקום שיימצאו'. 
הרה"ק התולדות אהרן מזיטאמיר, כותב אף הוא כי הדבר ידוע ומקובל מצדיקי הדורות כי
ספר הקדוש קדושת לוי מסוגל בכל בית להמתקת הדינים. 


עותק חסר. 
[2] א-ג, ו-מד, א-לב, דף. חסר דף ד', מושלמים בצילום דף השער וההסכמה וכן חמשה דפים אחרונים. 
בלאי. דפים בודדים מתפוררים מעט בשוליהם. כתמי מים וכתמי זמן. שדרה מפורקת מעט. כריכה ישנה לא מקורית. מצב טוב. 
סטפנסקי חסידות, מס' 508.
………………………………………..
דברו אתנו ב
וואצאפ

מידות: 18 CM