English

פריט 5:

נוה שלום, מאת רבי אברהם שלום. וינציה, של"ה [1574]. נדיר.

מחיר פתיחה: $650

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

נוה שלום, מאת רבי אברהם שלום. וינציה, של"ה [1574]. נדיר.

ספר נוה שלום, ספר דרשות, מאמרים ומדרשים בענייני אמונה, מדע, מוסר ופילוסופיה, מאת רבי אברהם שלום ב"ר יצחק [המחבר, מחכמי קטלוניה, נפטר בשנת גירוש ספרד, 1492]. דפוס זואן די גארא, וינציה, של"ה [1574]. מהדורה שניה. נדיר.

[4], קכח, קלא-קצג, [1], קצג-רח, ריא-ריג [צ"ל: רטו], [15] דף. חתימות בעלים בדף השער, חלקן מחוקות. מחיקת טקסט מתוך הקדמת המחבר בהעברת קו. 

הספר שלפנינו כלול מכל החכמות לימודיות טבעיות א-להיות וקבלה ומחידוש העולם ופלאות הנביאים והצלחה של אדם על מעלות התורה וקרבנות ועל הנפש אחר מות הגוף ומהתחיה ומהתפילות ופילוסופיה ומאמרים ומדרשים. 

בתחילת הספר שני שירים, מאת ר' מאיר ב"ר אשר מווינציה, (ראה: אוצר השירה והפיוט, ג, עמו' 172, 218).

כריכת עור מחודשת עם אותיות מוזהבות, חורי עש, כתמים, הדבקות בשולי דף השער והדף הראשון, מצב בינוני-טוב.

מידות: 20 CM