English

פריט 6:

מבקשי ה', דרשות על התורה, מאת רבי שמואל חאגיז. ונציה, שנ"ו [1596]. מהדורה ראשונה ונדירה.

מחיר פתיחה: $700

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מבקשי ה', דרשות על התורה, מאת רבי שמואל חאגיז. ונציה, שנ"ו [1596]. מהדורה ראשונה ונדירה.

'מבקש ה" והם שלש דרשות נחמדות על כל פרשה ופרשה, מאת החכם שמואל חאג'יז. דפוס זואן דגארה, ויניציאה, שנ"ו [1596]. עם הגהות בכתב יד. מהדורה ראשונה. נדיר.

רנח, [8] דף. עשרות הגהות בשולי הדפים הראשונים.

רבי שמואל חאגיז (נפטר בשנת שצ"ג, 1633), בנו של רבי יעקב ב"ר שמואל חאגיז מחכמיה המפורסמים של העיר פאס שבמרוקו, וראשי בית הכנסת ובית המדרש בעיר. רבי שמואל ב"ר יעקב נדד למדינות שונות, ובהם לוב ואיטליה, ונשא בהן דרשות. הוא הוציא לאור בוונציה את ספרו "דבר שמואל" על המדרש רבה, את ספר דרשותיו "מבקשי ה'" וספר מחזור למנהג הספרדים. בנו יחידו, רבי יעקב חאגיז, היה מגדולי חכמי ירושלים וראש ישיבת "בית יעקב".

כריכה מנותקת עם שני דפים ראשונים, כתמים, קרעים בדפים בודדים, הדבקה בפינת דף ההקדמה, מצב בינוני.