English

תפארת - מכירה 39

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
עצי חיים על מסכת גיטין, מאת הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים. סיגט-מרמרוש, רומניה, ת"ש 1939....
עצי חיים על מסכת גיטין, מאת הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים. סיגט-מרמרוש, רומניה, ת"ש 1939.... עצי חיים על מסכת גיטין, מאת הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים. סיגט-מרמרוש, רומניה, ת"ש 1939. יצא לאור באירופה בתקופת מלחמת העולם השניה.

מחיר פתיחה:

60

פריט 2:
עצי חיים על מועדים, מאת הרה"ק רבי חיים טייטלבוים. סיגוט, תרצ"ד [1934].
עצי חיים על מועדים, מאת הרה"ק רבי חיים טייטלבוים. סיגוט, תרצ"ד [1934]. עצי חיים על מועדים, מאת הרה"ק רבי חיים טייטלבוים. סיגוט, תרצ"ד [1934].

מחיר פתיחה:

50

פריט 3:
משנת חכמים, על המשנה, מאת רבי משולם פייבוש הלוי חותנו של רבי אברהם המלאך, בנו...
משנת חכמים, על המשנה, מאת רבי משולם פייבוש הלוי חותנו של רבי אברהם המלאך, בנו... משנת חכמים, על המשנה, מאת רבי משולם פייבוש הלוי חותנו של רבי אברהם המלאך, בנו של המגיד ממזריץ. למברג, תרס"ז [1907].

מחיר פתיחה:

200

פריט 4:
חומר בקודש, שו"ת מאת רבי צבי הירש הלוי ב"ר פנחס איש הורוויץ. [זאלקווא], תרל"ו [1876]....
חומר בקודש, שו"ת מאת רבי צבי הירש הלוי ב"ר פנחס איש הורוויץ. [זאלקווא], תרל"ו [1876].... חומר בקודש, שו"ת מאת רבי צבי הירש הלוי ב"ר פנחס איש הורוויץ. [זאלקווא], תרל"ו [1876]. מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה:

100

פריט 5:
טהור רעיונים, מאת תלמידו החוזה מלובלין. ורשה, תרנ"ו 1896. מהדורה ראשונה. עם הסכמות גדולי האדמו"רים...
טהור רעיונים, מאת תלמידו החוזה מלובלין. ורשה, תרנ"ו 1896. מהדורה ראשונה. עם הסכמות גדולי האדמו"רים... טהור רעיונים, מאת תלמידו החוזה מלובלין. ורשה, תרנ"ו 1896. מהדורה ראשונה. עם הסכמות גדולי האדמו"רים והרבנים. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 6:
לקוטי עצות, א-ב, מאת רה"ק רבי נחמן מברסלב. [ת"ר לערך]. נדיר.
לקוטי עצות, א-ב, מאת רה"ק רבי נחמן מברסלב. [ת"ר לערך]. נדיר. לקוטי עצות, א-ב, מאת רה"ק רבי נחמן מברסלב. [ת"ר לערך]. נדיר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 7:
תפילה ותחינה לל"ג בעומר, מאת רבי נתן, תלמידו הגדול של רבי נחמן מברסלב. ירושלים, [ת"ש...
תפילה ותחינה לל"ג בעומר, מאת רבי נתן, תלמידו הגדול של רבי נחמן מברסלב. ירושלים, [ת"ש... תפילה ותחינה לל"ג בעומר, מאת רבי נתן, תלמידו הגדול של רבי נחמן מברסלב. ירושלים, [ת"ש לערך].

מחיר פתיחה:

50

פריט 8:
לקוטי תקונים, שגילה רבינו נחמן מברסלב; קונטרס ליקוטי מירון, שירי ל"ג בעומר, תיקון הכללי ועוד....
לקוטי תקונים, שגילה רבינו נחמן מברסלב; קונטרס ליקוטי מירון, שירי ל"ג בעומר, תיקון הכללי ועוד.... לקוטי תקונים, שגילה רבינו נחמן מברסלב; קונטרס ליקוטי מירון, שירי ל"ג בעומר, תיקון הכללי ועוד. ירושלים, תשי"ח [1958].

מחיר פתיחה:

50

פריט 9:
סדר הגדה של פסח אור זורח, מיוסד ומפורש ע"פ ספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו. ירושלים,...
סדר הגדה של פסח אור זורח, מיוסד ומפורש ע"פ ספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו. ירושלים,... סדר הגדה של פסח אור זורח, מיוסד ומפורש ע"פ ספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו. ירושלים, תרפ"ז [1927].

מחיר פתיחה:

50

פריט 10:
מאור ושמש, א-ב, על התורה מועדים וליקוטים, מאת הרה"ק קלונימוס קלמן הלוי. לבוב, תרי"ט [1859]. 
מאור ושמש, א-ב, על התורה מועדים וליקוטים, מאת הרה"ק קלונימוס קלמן הלוי. לבוב, תרי"ט [1859].  מאור ושמש, א-ב, על התורה מועדים וליקוטים, מאת הרה"ק קלונימוס קלמן הלוי. לבוב, תרי"ט [1859]. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 11:
ספר נועם אלימלך מספרי היסוד בחסידות להרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק. מהדורה שיצאה לאור בעיצומה של...
ספר נועם אלימלך מספרי היסוד בחסידות להרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק. מהדורה שיצאה לאור בעיצומה של... ספר נועם אלימלך מספרי היסוד בחסידות להרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק. מהדורה שיצאה לאור בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. ניו יארק, תש"ב [1942].

מחיר פתיחה:

200

פריט 12:
עותק הרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב
עותק הרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב דרכי אהרן, לרבי אהרן ויינשטיין ראש ישיבת נובהרדוק, עותקו האישי של הרה"ק המפורסם רבי שלמה מטשורטקוב, עם הגהה אחת בכתב יד קדשו. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 13:
מי באר ישעיהו על הרה"ק מופת הדור רבי ישעיה'לי מקערסטיר עם מטבע דיוקנו לשמירה ולסגולה!
מי באר ישעיהו על הרה"ק מופת הדור רבי ישעיה'לי מקערסטיר עם מטבע דיוקנו לשמירה ולסגולה! מי באר ישעיהו, תולדותיו בקודש וחייו הנאדרים של הרה"ק מופת הדור המכונה רבי ישעיעלע קערעסטירער. מהדורה ראשונה. טארנא [תרפ"ח]

מחיר פתיחה:

200

פריט 14:
מקבץ [5] ספרי חסידות: קרבן העני החדש (1882), חיים וחסד (1891), מאזני צדק (1912), מדרש...
מקבץ [5] ספרי חסידות: קרבן העני החדש (1882), חיים וחסד (1891), מאזני צדק (1912), מדרש... מקבץ [5] ספרי חסידות: קרבן העני החדש (1882), חיים וחסד (1891), מאזני צדק (1912), מדרש ריב"ש טוב (1927) ואור פני משה, ב (1937).

מחיר פתיחה:

200

פריט 15:
היום יום, לוח לחסידי חב"ד י"ט כסלו תש"ג-תד"ש כולל שעורי למוד בחק יומי, מנהגי חסידי...
היום יום, לוח לחסידי חב"ד י"ט כסלו תש"ג-תד"ש כולל שעורי למוד בחק יומי, מנהגי חסידי... היום יום, לוח לחסידי חב"ד י"ט כסלו תש"ג-תד"ש כולל שעורי למוד בחק יומי, מנהגי חסידי חב"ד, לקוטי פתגמים ... מלוקט משיחות ומכתבי האדמו"ר הריי"צ. לוקט וסודר על ידי חתנו, האדמו"ר מליובאוויטש. הוצאת קה"ת, ברוקלין, תשי"ז [1957]. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 16:
מקבץ [4] ספרי חסידות בכרך אחד: משיבת נפש עם תיקון הכללי (פיוטרקוב תרע"ג), גאולת ישראל...
מקבץ [4] ספרי חסידות בכרך אחד: משיבת נפש עם תיקון הכללי (פיוטרקוב תרע"ג), גאולת ישראל... מקבץ [4] ספרי חסידות בכרך אחד: משיבת נפש עם תיקון הכללי (פיוטרקוב תרע"ג), גאולת ישראל (ורשה תרס"ח), עשרה למאה (פיוטרקוב תרע"ב) ואמרי שפר (פיוטרקוב תר"ע). העותק של רבי יעקב דוד קליין.

מחיר פתיחה:

80

פריט 17:
העותק האישי של הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה והרה"ק רבי יוסף צבי מסקרנביץ: עין יעקב, א-ב....
העותק האישי של הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה והרה"ק רבי יוסף צבי מסקרנביץ: עין יעקב, א-ב.... העותק האישי של הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה והרה"ק רבי יוסף צבי מסקרנביץ: עין יעקב, א-ב. שטעטטין, תרכ"ו [1866]. מהדורה ראשונה בצירוף העיון יעקב.

מחיר פתיחה:

100

פריט 18:
לבושי שרד, על שו"ע יור"ד, להרה"ק בעל הערבי נחל. הרובשוב, תקע"ט 1819.
לבושי שרד, על שו"ע יור"ד, להרה"ק בעל הערבי נחל. הרובשוב, תקע"ט 1819. לבושי שרד, על שו"ע יור"ד, להרה"ק בעל הערבי נחל. הרובשוב, תקע"ט 1819.

מחיר פתיחה:

60

פריט 19:
עותק המחבר הקדוש! דברי אלוקים חיים ראשונים שיצאו לאור מתורת הרה"ק רבי מרדכי שלום יוסף...
עותק המחבר הקדוש! דברי אלוקים חיים ראשונים שיצאו לאור מתורת הרה"ק רבי מרדכי שלום יוסף... עותק המחבר הקדוש! דברי אלוקים חיים ראשונים שיצאו לאור מתורת הרה"ק רבי מרדכי שלום יוסף הכנסת מרדכי מסדיגורה, בחוברת במהדורה ראשונה. תרצ"ח. עותק חתום עם הגהות בעצם כתב ידו של המחבר הכנסת מרדכי. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 20:
כרוז לקראת הבחירות לוועד העיר לקהילת האשכנזים בירושלים. המחצית הראשונה של שנות ה-20, ירושלים.
כרוז לקראת הבחירות לוועד העיר לקהילת האשכנזים בירושלים. המחצית הראשונה של שנות ה-20, ירושלים. כרוז לקראת הבחירות לוועד העיר לקהילת האשכנזים בירושלים. המחצית הראשונה של שנות ה-20, ירושלים.

מחיר פתיחה:

80

פריט 21:
מקבץ [2] כרוזי תוכחה והתעוררות, מטעם "חברת מזהירי שבת" ומטעם "המעוררים". אחד מהכרוזים מירושלים, שנות...
מקבץ [2] כרוזי תוכחה והתעוררות, מטעם "חברת מזהירי שבת" ומטעם "המעוררים". אחד מהכרוזים מירושלים, שנות... מקבץ [2] כרוזי תוכחה והתעוררות, מטעם "חברת מזהירי שבת" ומטעם "המעוררים". אחד מהכרוזים מירושלים, שנות ה-30.

מחיר פתיחה:

60

פריט 22:
'חובת היציאה מהוועד הלאומי' קריאת קודש מהרה"ק האמרי אמת מגור ואחיו הגה"צ רבי נחמיה. תרפ"ז.
'חובת היציאה מהוועד הלאומי' קריאת קודש מהרה"ק האמרי אמת מגור ואחיו הגה"צ רבי נחמיה. תרפ"ז. חוקת הקהילות! כרוז נדיר מאת הרה"ק רשכבה"ג מרן האמרי אמת מגור ואחיו הגה"צ המפורסם רבי נחמיה אלטר בדבר החובה להתבדל מהוועד הלאומי בירושלים. תרפ"ז. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 23:
ראשית בניית חצר סלאנים בירושלים עיר הקודש - כרוז נדיר!
ראשית בניית חצר סלאנים בירושלים עיר הקודש - כרוז נדיר! כרוז נדיר המבשר על הנחת אבן הפינה לבית המדרש הראשון של חסידי סלונים בעיר הקודש ירושלים, בהשתתפות מרן הרה"ק הבית אברהם שביקר בארץ. תרצ"ג.

מחיר פתיחה:

150

פריט 24:
כרוז נדיר להתפלל על הרב הקדוש רבי מרדכי יוסף מראדזין
כרוז נדיר להתפלל על הרב הקדוש רבי מרדכי יוסף מראדזין מודעת כרוז נדירה מחורף תרפ"ט, בה מתבקש הציבור להעתיר בתפילה עבור הרה"ק רבי מרדכי יוסף מראדזין בעל 'תפארת יוסף'. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 25:
כרזת אבלות לפטירת הרה"ק רבי חיים מוניא מדרוהוביץ
כרזת אבלות לפטירת הרה"ק רבי חיים מוניא מדרוהוביץ כרוז אבל, על פטירת הצדיק הקדוש שלשלת היוחסין הרה"ק רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביטש, נכד עטרת תפארת ישראל מרוז'ין והרה"ק השרף ממאגלניצא. ירושלם, תרפ"ד.

מחיר פתיחה:

120

פריט 26:
ברכה לשנת תרס"ו בחותם רבה של ירושלים רבי שמואל סלאנט
ברכה לשנת תרס"ו בחותם רבה של ירושלים רבי שמואל סלאנט תעודת ברכה מעוטרת ומודפסת לנדיבי ותומכי מוסד התורה 'עץ חיים', בחותם המוסד וגאון פארה של ירושלים רבי שמואל סלאנט.

מחיר פתיחה:

60

פריט 27:
ספר אברך, מאת הרה"ק רבי אהרן מאיר פרידלנדר. מונקאטש, תרנ"ג [1893]. מהדורה ראשונה.
ספר אברך, מאת הרה"ק רבי אהרן מאיר פרידלנדר. מונקאטש, תרנ"ג [1893]. מהדורה ראשונה. ספר אברך, מאת הרה"ק רבי אהרן מאיר פרידלנדר. מונקאטש, תרנ"ג [1893]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 28:
מעדני שמואל מאת רבי שמואל בארשטין על קיצור שולחן ערוך הלכות פסח. פיטערקוב, תרס"ח 1908....
מעדני שמואל מאת רבי שמואל בארשטין על קיצור שולחן ערוך הלכות פסח. פיטערקוב, תרס"ח 1908.... מעדני שמואל מאת רבי שמואל בארשטין על קיצור שולחן ערוך הלכות פסח. פיטערקוב, תרס"ח 1908. מהדורה ראשונה. העותק האישי של רבי אברהם משה באב"ד עם [4] הגהות.

מחיר פתיחה:

70

פריט 29:
סדור אשי ישראל, בדרך הגר"א. ירושלים, [תרס"ח 1908]. נדיר.
סדור אשי ישראל, בדרך הגר"א. ירושלים, [תרס"ח 1908]. נדיר. סדור אשי ישראל, בדרך הגר"א. ירושלים, [תרס"ח 1908]. נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 30:
סט משנה ברורה, שיצא לאור במהלך מלחמת העולם השנייה. גרוסווארדיין, תש"ב [1942].
סט משנה ברורה, שיצא לאור במהלך מלחמת העולם השנייה. גרוסווארדיין, תש"ב [1942]. סט משנה ברורה, שיצא לאור במהלך מלחמת העולם השנייה. גרוסווארדיין, תש"ב [1942].

מחיר פתיחה:

150

פריט 31:
ערך דל, על מסכת ערכין, מאת רבי מרדכי אליעזר וועבר. ירושלם, תרמ"ה [1885]. עם הקדמה...
ערך דל, על מסכת ערכין, מאת רבי מרדכי אליעזר וועבר. ירושלם, תרמ"ה [1885]. עם הקדמה... ערך דל, על מסכת ערכין, מאת רבי מרדכי אליעזר וועבר. ירושלם, תרמ"ה [1885]. עם הקדמה היסטורית מרתקת. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 32:
שו"ת ימי יוסף, א, מאת רבי יוסף ידיד הלוי. ירושלים, תרע"ג [1913]. מהדורה ראשונה. נדיר.
שו"ת ימי יוסף, א, מאת רבי יוסף ידיד הלוי. ירושלים, תרע"ג [1913]. מהדורה ראשונה. נדיר. שו"ת ימי יוסף, א, מאת רבי יוסף ידיד הלוי. ירושלים, תרע"ג [1913]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

60

פריט 33:
קרנות צדיק עם אור ציון, מאת רבי אליהו סאלימאן מאני, עם התיקון הכללי ממוהר"ן. ירושלים,...
קרנות צדיק עם אור ציון, מאת רבי אליהו סאלימאן מאני, עם התיקון הכללי ממוהר"ן. ירושלים,... קרנות צדיק עם אור ציון, מאת רבי אליהו סאלימאן מאני, עם התיקון הכללי ממוהר"ן. ירושלים, [תרס"ד 1904]. נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 34:
מקבץ [2] ספרים על מסכת אבות - פרקי אבות העולם הקדמונים (ירושלים, 1929) וחלק לעולם...
מקבץ [2] ספרים על מסכת אבות - פרקי אבות העולם הקדמונים (ירושלים, 1929) וחלק לעולם... מקבץ [2] ספרים על מסכת אבות - פרקי אבות העולם הקדמונים (ירושלים, 1929) וחלק לעולם הבא (וורנוב, 1938). מהדורות ראשונות:

מחיר פתיחה:

100

פריט 35:
מקבץ [4] ספרי שו"ת והלכה שיצאו לאור במונקאטש וסיגעט, 1908-1883.
מקבץ [4] ספרי שו"ת והלכה שיצאו לאור במונקאטש וסיגעט, 1908-1883. מקבץ [4] ספרי שו"ת והלכה שיצאו לאור במונקאטש וסיגעט, 1908-1883.

מחיר פתיחה:

200

פריט 36:
מקבץ [5] כרכים, ובהם [7] ספרי שו"ת, חידושים, הלכה ואגדה, שיצאו לאור בוורשה, מהדורות ראשונות:...
מקבץ [5] כרכים, ובהם [7] ספרי שו"ת, חידושים, הלכה ואגדה, שיצאו לאור בוורשה, מהדורות ראשונות:... מקבץ [5] כרכים, ובהם [7] ספרי שו"ת, חידושים, הלכה ואגדה, שיצאו לאור בוורשה, מהדורות ראשונות: בית דוד, נחלי דבש ואמת ליעקב, תניא רבתי עם באורי מהרש"א, לב אליהו, דברי טעם ולבוש מרדכי, לב אליהו. 1909-1854.

מחיר פתיחה:

150

פריט 37:
מקבץ [5] ספרי הלכה וחידושים, ב[4] כרכים: חכמת אדם, אבני צדק ומאורות נתן, ארץ חיים...
מקבץ [5] ספרי הלכה וחידושים, ב[4] כרכים: חכמת אדם, אבני צדק ומאורות נתן, ארץ חיים... מקבץ [5] ספרי הלכה וחידושים, ב[4] כרכים: חכמת אדם, אבני צדק ומאורות נתן, ארץ חיים וגילוי דעת. 1913-1863.

מחיר פתיחה:

150

פריט 38:
קול על המים, מאת רבי שלום קוטנא. וינה, [תרמ"ו] 1886. מהדורה יחידה, נדיר.
קול על המים, מאת רבי שלום קוטנא. וינה, [תרמ"ו] 1886. מהדורה יחידה, נדיר. קול על המים, מאת רבי שלום קוטנא. וינה, [תרמ"ו] 1886. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 39:
ספר עיקרי דינים על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות, ובסופו ספר עצה ותושיה, מאת רבי...
ספר עיקרי דינים על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות, ובסופו ספר עצה ותושיה, מאת רבי... ספר עיקרי דינים על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות, ובסופו ספר עצה ותושיה, מאת רבי שמואל הומינער. ירושלים, תשי"ד [1954].

מחיר פתיחה:

50

פריט 40:
כתבי מהרי"ח, מאת רבי ישראל חיים קצבורג. ויצן, תרע"א [1911]. מהדורה יחידה.
כתבי מהרי"ח, מאת רבי ישראל חיים קצבורג. ויצן, תרע"א [1911]. מהדורה יחידה. כתבי מהרי"ח, מאת רבי ישראל חיים קצבורג. ויצן, תרע"א [1911]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 41:
מנורת המאור, ווילנא תרס"ז. עותק רבני חשוב
מנורת המאור, ווילנא תרס"ז. עותק רבני חשוב מנורת המאור חלק ראשון, מהדורת ווילנא תרס"ז, עם הקדמת הקדשה ארוכה בכתב יד הגאון רבי יוסף יוסקא וועסטרייך אב"ד קאנטשיגא [השני].

מחיר פתיחה:

100

פריט 42:
צוהר התיבה עם מכסה התיבה, ספר דקדוק מאת רבי שלמה זלמן האנאו. [לבוב, תר"-].
צוהר התיבה עם מכסה התיבה, ספר דקדוק מאת רבי שלמה זלמן האנאו. [לבוב, תר"-]. צוהר התיבה עם מכסה התיבה, ספר דקדוק מאת רבי שלמה זלמן האנאו. [לבוב, תר"-].

מחיר פתיחה:

50

פריט 43:
ספר אבן העזר הוא ספר ראב"ן, לאחד מגדולי הראשונים רבי אליעזר בן נתן ממגנצא. יצא...
ספר אבן העזר הוא ספר ראב"ן, לאחד מגדולי הראשונים רבי אליעזר בן נתן ממגנצא. יצא... ספר אבן העזר הוא ספר ראב"ן, לאחד מגדולי הראשונים רבי אליעזר בן נתן ממגנצא. יצא לאור בידי הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרענרייך אב"ד שאמלויא, עם הקדשה בכתב יד קדשו. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 44:
שו"ת לחם שלמה להגה"ק משאמלוי, תרפ"ד. עותק הגה"ק רבי נחמן מספינקא
שו"ת לחם שלמה להגה"ק משאמלוי, תרפ"ד. עותק הגה"ק רבי נחמן מספינקא שאלות ותשובות לחם שלמה, חלק אורח חיים, מהדורה ראשונה מחיי המחבר הגה"ק משאמלוי, תרפ"ד. עותק הגה"ק הרבי ר' נחמן כהנא מספינקא.

מחיר פתיחה:

80

פריט 45:
אגרת הטיול. לעמבערג תרכ"ד. העותק של הרה"ק רבי משה מסערעטה-ראדאוויץ
אגרת הטיול. לעמבערג תרכ"ד. העותק של הרה"ק רבי משה מסערעטה-ראדאוויץ ספר אגרת הטיול, להגה"ק רבי בצלאל אחי המהר"ל מפראג, מהדורת לעמבערג תרכ"ד. עותקו האישי של הרה"ק רבי משה מסעריטה בן הרה"ק רבי יוסף אלטר מראדאוויץ. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 46:
לקט מוסרי הרמב"ם, בודאפעשט, תרע"ג. עותק הגאון המקובל רבי עובדי' הדאיה
לקט מוסרי הרמב"ם, בודאפעשט, תרע"ג. עותק הגאון המקובל רבי עובדי' הדאיה ספר מוסרי הרמב"ם ז"ל, לקט מהיד החזקה. בודאפעשט תרע"ג. ניתן במתנה מהמחבר הגה"ק ההתעוררות תשובה מערלוי לגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה, ובחתימת ידו. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 47:
מקבץ [6] ספרי דרשות, מאמרים וביאורי אגדה. 1903-1938.
מקבץ [6] ספרי דרשות, מאמרים וביאורי אגדה. 1903-1938. מקבץ [6] ספרי דרשות, מאמרים וביאורי אגדה. 1903-1938.

מחיר פתיחה:

200

פריט 48:
הגדה של פסח עם עשרה פירושים מגאוני עולם. וילנה, תרכ"ח [1868].
הגדה של פסח עם עשרה פירושים מגאוני עולם. וילנה, תרכ"ח [1868]. הגדה של פסח עם עשרה פירושים מגאוני עולם. וילנה, תרכ"ח [1868].

מחיר פתיחה:

50

פריט 49:
אור תורה, ב, על חמש מגילות, מאת רבי מרדכי חיים זליגסברג. לייפציג, 1860. מהדורה יחידה.
אור תורה, ב, על חמש מגילות, מאת רבי מרדכי חיים זליגסברג. לייפציג, 1860. מהדורה יחידה. אור תורה, ב, על חמש מגילות, מאת רבי מרדכי חיים זליגסברג. לייפציג, 1860. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 50:
העותק האישי של הרה"ק שמואל שמעלקא רובין מסוליצה בפארקאויי! הלכות בכורות וחלה, לרמב"ן, עם ביאור...
העותק האישי של הרה"ק שמואל שמעלקא רובין מסוליצה בפארקאויי! הלכות בכורות וחלה, לרמב"ן, עם ביאור... העותק האישי של הרה"ק שמואל שמעלקא רובין מסוליצה בפארקאויי! הלכות בכורות וחלה, לרמב"ן, עם ביאור רבי יום טוב אלגזי, עם הלכות הרי"ף מסכת חולין. דפוס האלמנה והאחים ראם, וילנה, תרפ"ב [1922].

מחיר פתיחה:

50