English

תפארת - 41

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
מעגלי צדק לרבינו נחמן מברסלב. יוזעפוף - סלאוויטא, תר"ו
מעגלי צדק לרבינו נחמן מברסלב. יוזעפוף - סלאוויטא, תר"ו דפים ראשונים מספר מעגלי צדק, לרבי נחמן מברסלב - יוזפאף, תר"ו, דפוס שפירא מסלאוויטא - מהדורה ראשונה. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 2:
רב אלפס, חלק שני, דפוס רבי דוב בער סג"ל, סלאוויטא, תקס"ח.
רב אלפס, חלק שני, דפוס רבי דוב בער סג"ל, סלאוויטא, תקס"ח. רב אלפס, חלק שני, דפוס רבי דוב בער סג"ל, סלאוויטא, תקס"ח. עותק עם רישומי בעלות רבים של הרבני החשוב רבי מנחם מננדיל מפאלטישען. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 3:
הוספות לספר לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן בעל התניא. מהדורה ראשונה, זיטאמיר תרי"א
הוספות לספר לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן בעל התניא. מהדורה ראשונה, זיטאמיר תרי"א נדיר ! הוספות לספר לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן, מהדורה ראשונה, דפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי ארי' ליב ורבי יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר, תרי"א - 1851

מחיר פתיחה:

200

פריט 4:
ספר סגולה! בת עין להרה"ק מאווריטש. זיטאמיר, תרכ"ט. כרוך עם שארית ישראל - ווילעדניק. זיטאמיר, תרכ"ח.
ספר סגולה! בת עין להרה"ק מאווריטש. זיטאמיר, תרכ"ט. כרוך עם שארית ישראל - ווילעדניק. זיטאמיר, תרכ"ח. סגולה מפורסמת ! בת עין להרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש, זיטאמיר, תרכ"ט.

מחיר פתיחה:

500

פריט 5:
ספר סגולה לבני חיי מזוני רוויחי. יסוד יוסף, זיטאמיר, תרכ"ז
ספר סגולה לבני חיי מזוני רוויחי. יסוד יוסף, זיטאמיר, תרכ"ז ספר יסוד יוסף מהגה"ק רבי יוסף מדובנא. נדפס במצוות הרה"ק ציס"ע רבי אהרן מטשערנאביל שהפליג בסגולתו. זיטאמיר, שנת תזכ"ר, 1867. עותק מיוחס לצדיקים וצאצאיהם בעיה"ק צפת ת"ו.

מחיר פתיחה:

200

פריט 6:
סדר בית תפלה עם פירוש, נוסח ספרד. דפוס צילום של מהדורת זיטאמיר, תר"י. וינה, תרפ"א...
סדר בית תפלה עם פירוש, נוסח ספרד. דפוס צילום של מהדורת זיטאמיר, תר"י. וינה, תרפ"א... סדר בית תפלה עם פירוש, נוסח ספרד. דפוס צילום של מהדורת זיטאמיר, תר"י. וינה, תרפ"א [1921].

מחיר פתיחה:

100

פריט 7:
אגרת בקורת, מאת רבי יעקב עמדין. זיטאמיר, תרכ"ח 1867. 
אגרת בקורת, מאת רבי יעקב עמדין. זיטאמיר, תרכ"ח 1867.  אגרת בקורת, מאת רבי יעקב עמדין. זיטאמיר, תרכ"ח 1867. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 8:
[2] ספרים בכרך אחד: יורה דעה, הלכות טריפות. זיטאמיר, תרכ"ו 1866, עם הסכמת הרה"ק מטשרנוביל....
[2] ספרים בכרך אחד: יורה דעה, הלכות טריפות. זיטאמיר, תרכ"ו 1866, עם הסכמת הרה"ק מטשרנוביל.... [2] ספרים בכרך אחד: יורה דעה, הלכות טריפות. זיטאמיר, תרכ"ו 1866, עם הסכמת הרה"ק מטשרנוביל. בית אפרים על טריפת הריאה: פרי תבואה וראש אפרים, מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד. זיטאמיר, תרכ"ט 1868. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 9:
'מוגה' בכתב ידו של מרנא החפץ חיים על שני כרכים מספריו
'מוגה' בכתב ידו של מרנא החפץ חיים על שני כרכים מספריו ב' כרכים מספרי החפץ חיים, עם כיתוב 'מוגה' בעצם כתב יד קדשו. עותק הגאון הצדיק רבי אשר זאב ורנר רבה של טבריה. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 10:
מכתב ארוך מאת רבי יצחק אייזק הלוי פלדקומל, אל הגאון רבי יוסף זכריה שטרן, עם...
מכתב ארוך מאת רבי יצחק אייזק הלוי פלדקומל, אל הגאון רבי יוסף זכריה שטרן, עם... מכתב ארוך מאת רבי יצחק אייזק הלוי פלדקומל, אל הגאון רבי יוסף זכריה שטרן, עם שאלה בענייני גט והתרת עגונה. זיטאמיר, תרס"ב [1902].

מחיר פתיחה:

120

פריט 11:
איגרת הגאון רבי מרדכי גימפל יפה מרוזי'נאי לבנו
איגרת הגאון רבי מרדכי גימפל יפה מרוזי'נאי לבנו איגרת הגאון הגדול רבי מרדכי גימפל יפה מרוזנאי לבנו ונכדו, בענייני פטור משירות צבאי ומינוי רבנים בעריהם. ראזינאיי, תרמ"ה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 12:
מכתב רבי זעליג רוך מלאמז'ה 'העילוי מראקישוק' אל מרן הגרח"ע מווילנא
מכתב רבי זעליג רוך מלאמז'ה 'העילוי מראקישוק' אל מרן הגרח"ע מווילנא 'כי נשארנו חייבים לאופים'. מכתב זעקה מר מאת הגאון רבי יהושע זעליג רוך, ראש ישיבת לומז'א אל רשכבה"ג מרן הגאון האדיר רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי מווילנא, למען ישיבתו. תרצ"ה. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 13:
מכתב הגאון רבי ישראל חיים קאפלאן ראש ישיבת 'תורת חסד' בריסק
מכתב הגאון רבי ישראל חיים קאפלאן ראש ישיבת 'תורת חסד' בריסק איגרת ארוכה, במכונת כתיבה, חתומה בחתימת יד הגאון הצדיק רבי ישראל חיים קפלן ראש ישיבת 'תורת חסד' בבריסק עד פרוץ עקידת יהדות אירופה, ובחותמת הישיבה הק'. אלול תרצ"ט - 1939.

מחיר פתיחה:

600

פריט 14:
מכתב מרן הגאון רבי שמואל גריינמאן ובנו מרן הגאון רבי חיים גריינמן
מכתב מרן הגאון רבי שמואל גריינמאן ובנו מרן הגאון רבי חיים גריינמן לוט [2] מכתבים ממרן הגאון הגדול המפורסם רבי שמואל גריינמאן, גיסו ומקורבו של מרן החזון איש ואיש אמונם של מרנן החפץ חיים והגרח"ע מווילנה, ומכתב בנו מרן הגאון רבי חיים גריינמן.

מחיר פתיחה:

600

פריט 15:
מכתב נכדי מרנא החפץ חיים, הגאון רבי יהושע ליב לעווינסאהן והגאון רבי אליעזר זאב קאפלאן מראדין.
מכתב נכדי מרנא החפץ חיים, הגאון רבי יהושע ליב לעווינסאהן והגאון רבי אליעזר זאב קאפלאן מראדין. שני מכתבים מנכדיו הקרובים של מרנא החפץ חיים, הגאונים רבי יהושע ליב לוינסון ורבי אליעזר זאב קפלן.

מחיר פתיחה:

600

פריט 16:
מכתב סמיכה לצורבא מרבנן ממרן הגרי"ש אלישיב
מכתב סמיכה לצורבא מרבנן ממרן הגרי"ש אלישיב איגרת סמיכה והמלצה מיוחדת בכתב יד מרן הגאון עמוד ההוראה רבי יוסף שלו' אלישיב, לצעיר תלמיד חכם שעמד אצלו בכור הבחינה. ללא תאריך.

מחיר פתיחה:

350

פריט 17:
מכתב המלצה נלהב ממרן רבי חיים עוזר גראדז'ענסקי מווילנא
מכתב המלצה נלהב ממרן רבי חיים עוזר גראדז'ענסקי מווילנא איגרת המלצה נלהבת ממרן הגאון רשכבה"ג רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי מווילנא אודות הרב הגאון רבי נחמן זאקש מטעלז חתן הרב הגאון רבי זלמן משה יפה. ללא תאריך.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 18:
מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי משולם ראטה. גבעת-שמואל, תש"ט [1948].
מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי משולם ראטה. גבעת-שמואל, תש"ט [1948]. מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי משולם ראטה. גבעת-שמואל, תש"ט [1948].

מחיר פתיחה:

100

פריט 19:
בהשתתפות החזון איש! הזמנה לכנס חידוש הדף היומי בעיצומה של השואה. תל אביב, תש"ג
בהשתתפות החזון איש! הזמנה לכנס חידוש הדף היומי בעיצומה של השואה. תל אביב, תש"ג הזמנה מטעם קרן התורה של אגודת ישראל, לתלמידי יח"ל בישראל ואוהבי תורה וכל לומדי הדף היומי, לכנוס תורני ביום ההילולא של מרן הגר"מ שפירא מלובלין, בראשות צדיקי ומנהיגי הדור.

מחיר פתיחה:

80

פריט 20:
גלויה בכתב ידו ובחתימתו של רבי אליהו רוזנטל. פאדאלוי, תרפ"ו [1926].
גלויה בכתב ידו ובחתימתו של רבי אליהו רוזנטל. פאדאלוי, תרפ"ו [1926]. גלויה בכתב ידו ובחתימתו של רבי אליהו רוזנטל. פאדאלוי, תרפ"ו [1926].

מחיר פתיחה:

400

פריט 21:
מכתב הגאון רבי צבי הירש פערבער. לונדון, תרפ"ח
מכתב הגאון רבי צבי הירש פערבער. לונדון, תרפ"ח מכתב הגאון רבי צבי הירש פערבער, מרבני לונדון, אל מערכת עיתון 'קול ישראל', תרפ"ח.

מחיר פתיחה:

80

פריט 22:
המנהל הרוחני בתלמוד תורה וישיבת 'עץ חיים' הגה"צ רבי אריה לוין
המנהל הרוחני בתלמוד תורה וישיבת 'עץ חיים' הגה"צ רבי אריה לוין שני מסמכי הערכה ותרומה לישיבת 'עץ חיים' משנת תרפ"ז ותרפ"ח, בכתב יד ובחתימת הגאון הצדיק רבי ארי' לוין מפארי וצדיקי הדור הקודם, המנהל הרוחני בעץ חיים. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 23:
שני מכתבים ממורנו רבי יעקב רוזנהיים. תש"ט-תשי"ב.
שני מכתבים ממורנו רבי יעקב רוזנהיים. תש"ט-תשי"ב. שני מכתבים ממורינו רבי יעקב רוזנהיים מייסד תנועת אגודת ישראל העולמית, בעניינים שונים. תש"ט-תשי"ב. באחד המכתבים נזכר מרן הרב מבריסק. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 24:
מערכה עמוקה וארוכה במנחות, בכתי"ק מרן השבט הלוי
מערכה עמוקה וארוכה במנחות, בכתי"ק מרן השבט הלוי גיליונות ארוכים בעצם כתב יד מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' גאב"ד זכרון מאיר וראשי ישיבת חכמי לובלין בסוגיא דמנחת יחיד ומנחת ציבור.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 25:
ביאורי סוגיא במסכת שבת בכתב יד מרן השבט הלוי
ביאורי סוגיא במסכת שבת בכתב יד מרן השבט הלוי גיליונות ארוכים בעצם כתב יד מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' גאב"ד זכרון מאיר וראשי ישיבת חכמי לובלין בסוגיא במסכת שבת דף י"ד ודף ט"ו. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 26:
סט חמשה חומשי תורה, נתיבות השלום, עם ביאורו של מנדלסון. ברלין, תקמ"ג 1783. מהדורה ראשונה....
סט חמשה חומשי תורה, נתיבות השלום, עם ביאורו של מנדלסון. ברלין, תקמ"ג 1783. מהדורה ראשונה.... סט חמשה חומשי תורה, נתיבות השלום, עם ביאורו של מנדלסון. ברלין, תקמ"ג 1783. מהדורה ראשונה. נדפס בשלוש מאות עותקים בלבד, מהם רבים הושמדו.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 27:
קונטרס לראות מהרה, מאת רבי עזריאל ב"ר אליהו, למברג, תקצ"ח 1838. מהדורה ראשונה.
קונטרס לראות מהרה, מאת רבי עזריאל ב"ר אליהו, למברג, תקצ"ח 1838. מהדורה ראשונה. קונטרס לראות מהרה, מאת רבי עזריאל ב"ר אליהו, למברג, תקצ"ח 1838. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 28:
משנת ר' אליעזר, [א], מאת רבי אליעזר די טולידו. שאלוניקי, תרי"ג [1853]. מהדורה יחידה ונדירה.
משנת ר' אליעזר, [א], מאת רבי אליעזר די טולידו. שאלוניקי, תרי"ג [1853]. מהדורה יחידה ונדירה. משנת ר' אליעזר, [א], מאת רבי אליעזר די טולידו. שאלוניקי, תרי"ג [1853]. מהדורה יחידה ונדירה.

מחיר פתיחה:

150

פריט 29:
עותק מיוחס, [2] ספרים מהרמב"ן בכרך אחד: ספר תולדות אדם (הומבורג, ת"ק) וספר חידושי הרמב"ן...
עותק מיוחס, [2] ספרים מהרמב"ן בכרך אחד: ספר תולדות אדם (הומבורג, ת"ק) וספר חידושי הרמב"ן... עותק מיוחס, [2] ספרים מהרמב"ן בכרך אחד: ספר תולדות אדם (הומבורג, ת"ק) וספר חידושי הרמב"ן על מסכת קידושין (ורשה, תרי"ח).

מחיר פתיחה:

280

פריט 30:
ספר נדיר! קרבן שבת, בילזורקע, תקס"ו
ספר נדיר! קרבן שבת, בילזורקע, תקס"ו ספר קרבן שבת - בילזורקע תקס"ו. ספר נדיר ביותר! 

מחיר פתיחה:

200

פריט 31:
ספר המצוות לנשר הגדול - הרמב"ם, מהדורה מוקדמת, פפד"מ, תקי"ג
ספר המצוות לנשר הגדול - הרמב"ם, מהדורה מוקדמת, פפד"מ, תקי"ג ספר המצוות לנשר הגדול - הרמב"ם, מרגניתא טבא. מהדורה מוקדמת, פרנקפורט דמיין, תקי"ג

מחיר פתיחה:

250

פריט 32:
משל ומליצה, מאת רבי מאיר ליבוש מלבי"ם. פאריז, תרכ"ז [1867]. מהדורה ראשונה.
משל ומליצה, מאת רבי מאיר ליבוש מלבי"ם. פאריז, תרכ"ז [1867]. מהדורה ראשונה. משל ומליצה, מאת רבי מאיר ליבוש מלבי"ם. פאריז, תרכ"ז [1867]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

150

פריט 33:
סאה סלת, מרפא לנפש ואורח חיים מאת רפאל נורצי. אמשטרדם, תקי"ז-תקי"ח [1757]. עותק מיוחס.
סאה סלת, מרפא לנפש ואורח חיים מאת רפאל נורצי. אמשטרדם, תקי"ז-תקי"ח [1757]. עותק מיוחס. סאה סלת, מרפא לנפש ואורח חיים מאת רפאל נורצי. אמשטרדם, תקי"ז-תקי"ח [1757]. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

120

פריט 34:
ראשית חכמה, מאת רבי אליהו די וידאש מתלמידי הרמ"ק. קושטא, תצ"ו [1736]. נדיר.
ראשית חכמה, מאת רבי אליהו די וידאש מתלמידי הרמ"ק. קושטא, תצ"ו [1736]. נדיר. ראשית חכמה, מאת רבי אליהו די וידאש מתלמידי הרמ"ק. קושטא, תצ"ו [1736]. נדיר.

מחיר פתיחה:

180

פריט 35:
רמת שמואל, מאת רבי שמואל סג"ל מליסא. אמשטרדם, תע"ד [1714]. מהדורה יחידה ונדירה.
רמת שמואל, מאת רבי שמואל סג"ל מליסא. אמשטרדם, תע"ד [1714]. מהדורה יחידה ונדירה. רמת שמואל, מאת רבי שמואל סג"ל מליסא. אמשטרדם, תע"ד [1714]. מהדורה יחידה ונדירה.

מחיר פתיחה:

120

פריט 36:
שער היחודים, מתורת האר"י ז"ל. למברג, תרט"ו 1855. עם דפי פורזץ ובהם חידושי תורה בכתב...
שער היחודים, מתורת האר"י ז"ל. למברג, תרט"ו 1855. עם דפי פורזץ ובהם חידושי תורה בכתב... שער היחודים, מתורת האר"י ז"ל. למברג, תרט"ו 1855. עם דפי פורזץ ובהם חידושי תורה בכתב יד.

מחיר פתיחה:

600

פריט 37:
ברכת אברהם, מאת רבי אברהם ברודו. וינציה, תנ"ו [1696]. מהדורה ראשונה ונדירה.
ברכת אברהם, מאת רבי אברהם ברודו. וינציה, תנ"ו [1696]. מהדורה ראשונה ונדירה. ברכת אברהם, מאת רבי אברהם ברודו. וינציה, תנ"ו [1696]. מהדורה ראשונה ונדירה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 38:
מאורי אור [מאת רבי אהרן ווירמש]: [חלק ד], באר שב"ע ו[נספח לחלק ג], על רוב...
מאורי אור [מאת רבי אהרן ווירמש]: [חלק ד], באר שב"ע ו[נספח לחלק ג], על רוב... מאורי אור [מאת רבי אהרן ווירמש]: [חלק ד], באר שב"ע ו[נספח לחלק ג], על רוב המסכתות. מיץ, תקנ"ג-תקע"ט [1793-1819]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 39:
צילותא דאברהם, מאת רבי משה אברהם אבוש [מרגליות] אב"ד זבנא. [אוסטרהא], תקפ"א [1821]. מהדורה יחידה.
צילותא דאברהם, מאת רבי משה אברהם אבוש [מרגליות] אב"ד זבנא. [אוסטרהא], תקפ"א [1821]. מהדורה יחידה. צילותא דאברהם, מאת רבי משה אברהם אבוש [מרגליות] אב"ד זבנא. [אוסטרהא], תקפ"א [1821]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

300

פריט 40:
עותק מיוחס עם הגהות בכתב יד: שמות בארץ וכפות תמרים, מאת רבי משה בן חביב. קרלסרוא,...
עותק מיוחס עם הגהות בכתב יד: שמות בארץ וכפות תמרים, מאת רבי משה בן חביב. קרלסרוא,... עותק מיוחס עם הגהות בכתב יד: שמות בארץ וכפות תמרים, מאת רבי משה בן חביב. קרלסרוא, תקכ"ו [1766].

מחיר פתיחה:

150

פריט 41:
שו"ת הרדב"ז, ב, מאת הגאון רבי דוד בן זמרא. ונציה, תק"ט [1749]. מהדורה ראשונה.
שו"ת הרדב"ז, ב, מאת הגאון רבי דוד בן זמרא. ונציה, תק"ט [1749]. מהדורה ראשונה. שו"ת הרדב"ז, ב, מאת הגאון רבי דוד בן זמרא. ונציה, תק"ט [1749]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

120

פריט 42:
מנחת בכורים, מאת רבי מיוחס ב"ר שמואל. שאלוניקי, תקי"ב [1752]. מהדורה ראשונה.
מנחת בכורים, מאת רבי מיוחס ב"ר שמואל. שאלוניקי, תקי"ב [1752]. מהדורה ראשונה. מנחת בכורים, מאת רבי מיוחס ב"ר שמואל. שאלוניקי, תקי"ב [1752]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

150

פריט 43:
מעשה אברהם, א, מאת רבי נסים אברהם אשכנזי. אזמיר, תרט"ו [1855]. מהדורה ראשונה.
מעשה אברהם, א, מאת רבי נסים אברהם אשכנזי. אזמיר, תרט"ו [1855]. מהדורה ראשונה. מעשה אברהם, א, מאת רבי נסים אברהם אשכנזי. אזמיר, תרט"ו [1855]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 44:
מרגליות טובה, פירוש לפירושו של רבי אברהם אבן עזרא. אמשטרדם, תפ"ב [1721]. מהדורה ראשונה. נדיר.
מרגליות טובה, פירוש לפירושו של רבי אברהם אבן עזרא. אמשטרדם, תפ"ב [1721]. מהדורה ראשונה. נדיר. מרגליות טובה, פירוש לפירושו של רבי אברהם אבן עזרא. אמשטרדם, תפ"ב [1721]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 45:
ספר החיים, מאת רבי חיים בן בצלאל, חברו של הרמ"א. [סדילקאב?], [תקפ"ה 1825 לערך].
ספר החיים, מאת רבי חיים בן בצלאל, חברו של הרמ"א. [סדילקאב?], [תקפ"ה 1825 לערך]. ספר החיים, מאת רבי חיים בן בצלאל, חברו של הרמ"א. [סדילקאב?], [תקפ"ה 1825 לערך].

מחיר פתיחה:

250

פריט 46:
מחנה לוי, פנים מסבירות בהלכה, מאת רבי צבי הירש הורוויץ בנו של בעל ההפלאה. [אופיבאך],...
מחנה לוי, פנים מסבירות בהלכה, מאת רבי צבי הירש הורוויץ בנו של בעל ההפלאה. [אופיבאך],... מחנה לוי, פנים מסבירות בהלכה, מאת רבי צבי הירש הורוויץ בנו של בעל ההפלאה. [אופיבאך], תקס"א [1801]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 47:
עץ חיים, [לאשצוב/ קארעץ], תקע"ח [1818]. נדיר.
עץ חיים, [לאשצוב/ קארעץ], תקע"ח [1818]. נדיר. עץ חיים, [לאשצוב/ קארעץ], תקע"ח [1818]. נדיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 48:
תיקון שובבים, מאת המקובל האלוקי רבי משה זכות, עם ייחודים וכוונות. ויניציאה, תצ"ט [1739]. נדיר.
תיקון שובבים, מאת המקובל האלוקי רבי משה זכות, עם ייחודים וכוונות. ויניציאה, תצ"ט [1739]. נדיר. תיקון שובבים, מאת המקובל האלוקי רבי משה זכות, עם ייחודים וכוונות. ויניציאה, תצ"ט [1739]. נדיר.

מחיר פתיחה:

180

פריט 49:
תיקון שובבים, אשר תיקן המקובל האלוקי רבי משה זכות, עם ייחודים וכוונות. מנטובה, תקמ"ב [1782]....
תיקון שובבים, אשר תיקן המקובל האלוקי רבי משה זכות, עם ייחודים וכוונות. מנטובה, תקמ"ב [1782].... תיקון שובבים, אשר תיקן המקובל האלוקי רבי משה זכות, עם ייחודים וכוונות. מנטובה, תקמ"ב [1782]. נדיר.

מחיר פתיחה:

180

פריט 50:
מאמר השכל, מאת הראב"ן. מהדורה שניה. רעדעלהיים, תקס"ד [1804].
מאמר השכל, מאת הראב"ן. מהדורה שניה. רעדעלהיים, תקס"ד [1804]. מאמר השכל, מאת הראב"ן. מהדורה שניה. רעדעלהיים, תקס"ד [1804].

מחיר פתיחה:

120