English

פריט 10:

מכתב ארוך מאת רבי יצחק אייזק הלוי פלדקומל, אל הגאון רבי יוסף זכריה שטרן, עם...

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ארוך מאת רבי יצחק אייזק הלוי פלדקומל, אל הגאון רבי יוסף זכריה שטרן, עם שאלה בענייני גט והתרת עגונה. זיטאמיר, תרס"ב [1902].

"את כל זאת כתבתי לפי דעתי הקלושה ובקשתי שטוחה ופרושה מלפני כתת"ר לעשות למען המצ[ו]ה הגדולה ולהשיב לי תומ"י [=תיכף ומיד] את דעתו הטהורה בזה". בקשת חוות דעת של רבי יוסף זכריה שטרן בדינו של גט ובדינה של עגונה, באוטוגרף מאת רבי יצחק איזיק הלוי פלדקומל, מורה הוראה בזיטאמיר. זיטאמיר, תרס"ב [1902]. 

[4] עמו', כ-[100] שורות בכתב ידו, חתימתו וחותמותיו של הרב יצחק אייזק הלוי פעלדקומעל. על המכתב חתם המחבר בשני סוגי חותמות בלשון הקודש וחותמת נוספת בלעז.

המכתב פגום – קרע עם חסרון ופגיעה בטקסט בצידי שני הדפים, סימני קיפול וקפלים, קרעים וכתמים, מצב גרוע-בינוני.

מידות: 28 CM