English

פריט 11:

איגרת הגאון רבי מרדכי גימפל יפה מרוזי'נאי לבנו

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת הגאון הגדול רבי מרדכי גימפל יפה מרוזנאי לבנו ונכדו, בענייני פטור משירות צבאי ומינוי רבנים בעריהם. ראזינאיי, תרמ"ה.

חלקה הראשון האיגרת רשם הנכד, רבי חיים יפה לדוד רבי יעקב רבינוביץ ורעייתו מרת בת שבע, רבי יעקב היה בנו בכורו של הגאון רבי מרדכי גימפל יפה בעל הגדת מרדכי ואלף המגן.

באיגרת עוסק בקבלת רישיון לרבנות מטעם הממונים מהממשלה ובכלל, ועל האיגרת לדוד, מוסיף הסב- אבי הנמען הוא הגאון האדיר רבי מרדכי גימפל 10 שורות בכתב ידו ובהן מציין את הדרוש להוסיף ואלו מסמכים דרושים למען יוכלו לקבל את הרישיון הנכסף לשמש ברבנות.

הגאון רבי מרדכי גימפל יפה [תק"פ – תרנ"ב] אב"ד רוז'ינאי. מגדולי הרבנים בליטא בדורו. תלמיד רבי יצחק בן רבי חיים מוואלאז'ין בעל נפש החיים. פעל רבות למען שיבת ציון ואף עמד לשם כך בקשרים עם רבי צבי הירש קאלישר (תלמיד הגאון רבי עקיבא איגר, מחולל פולמוס הקרבת הקורבנות בזמן הזה) וכן עם רבי שמואל מוהליבר. בסוף ימיו עלה ארצה ונתיישב בעקרון ובפתח תקווה. בנו הגאון רבי יעקב רבינוביץ חי בלוצין, והיה רבו של בן משפחתם הראי"ה קוק, בצעירותו.

מעט נזקי עש, בלאי בשוליים, מצב טוב-טוב מאד.

מידות: 14 x 21 CM

מידות: 14 x 21 CM