English

פריט 12:

מכתב רבי זעליג רוך מלאמז'ה 'העילוי מראקישוק' אל מרן הגרח"ע מווילנא

מחיר פתיחה: $700

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'כי נשארנו חייבים לאופים'. מכתב זעקה מר מאת הגאון רבי יהושע זעליג רוך, ראש ישיבת לומז'א אל רשכבה"ג מרן הגאון האדיר רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי מווילנא, למען ישיבתו. תרצ"ה. 

בשולי המכתב מזכיר את גיסו הגאון הגדול רבי יחיאל מרדכי גורדון ראש הישיבה, לימים ראש הישיבה 'לומז'ה' בפתח תקווה, ארץ ישראל וחבר מועצת גדולי התורה.

רבי יהושע זעליג רוך, "העילוי מראקישוק", [תר"מ-תש"ב] ראש ישיבת לומז'א יחד עם גיסו רבי יחיאל מרדכי גורדון. מגדולי תלמידי הסבא מסלבודקה אשר הכניס את לימוד המוסר בישיבות ליטא, טעלז ומיר. חתנו של הגאון רבי אליעזר שולביץ מייסד וראש ישיבת לומז'א. נרצח בשואה במוצאי יום כיפור, כשהוא לבוש בקיטל ובטלית.

[1] ניר רשמי של הישיבה. כולו בכתב ידו ובחתימתו. נקבי תיוק. סימני קיפול. כתמים. מצב טוב מאוד. 

מידות: 21 x 28 CM

מידות: 21 x 28 CM