English

פריט 13:

מכתב הגאון רבי ישראל חיים קאפלאן ראש ישיבת 'תורת חסד' בריסק

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת ארוכה, במכונת כתיבה, חתומה בחתימת יד הגאון הצדיק רבי ישראל חיים קפלן ראש ישיבת 'תורת חסד' בבריסק עד פרוץ עקידת יהדות אירופה, ובחותמת הישיבה הק'. אלול תרצ"ט – 1939.

המכתב נשלח לוועד למען הישיבה בבריסק, אשר בניו יורק, תומכי הישיבה ונאמניה בארצות הברית. כולל פירוט מקיף בשפת היידיש על מצב הישיבה, על ההיסטוריה שלה ועל מצבה החמרי החמור. הישיבה הק' תורת חסד, מהישיבות החשובות ביותר, שמבקשת את עזרת יהודי הגולה למען המשך קיומה.

בשולי המכתב, מזכיר [ביידיש] כי הישיבה הוקמה עוד בידי 'הגאון העולמי המפורסם ורבה של העיר רשכבה"ג רבי חיים הלוי סאלאווייצ'יק זצוק"ל'. 

הגאון הצדיק המפורסם רבי ישראל חיים קאפלאן [תרנ"ה-תש"ל] שריד פאר לאחת המשפחות החשובות בעולם התורה הליטאי בין שתי המלחמות. אחיו היה הגה"צ המפורסם רבי אלעזר זאב קפלן, משגיח הישיבה בראדין תחת הנהגת מרן החפץ חיים. חתנו של מרן המשגיח במיר הגה"צ רבי ירוחם ממיר. אחר פטירת מרן האמרי משה מבריסק, התמנה רבי ישראל חיים לכהן כראש הישיבה הגדולה בבריסק. אחר השואה כיהן כמשגיח ישיבת בית מדרש עליון במונסי. חתנו הגדול הוא הגאון הגדול רבי דוב בער פוברסקי, ובניו אף הם מגדולי מרביצי תורה בעולם הישיבות.

[1] ניר מכתבים רשמי של 'מתיבתא רבתא 'תורת חסד' בריסק על נהר בוג. סימני קיפול. מצב טוב מאוד. 

מידות: 20 x 29 CM

מידות: 20 x 29 CM