English

פריט 15:

מכתב נכדי מרנא החפץ חיים, הגאון רבי יהושע ליב לעווינסאהן והגאון רבי אליעזר זאב קאפלאן מראדין.

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שני מכתבים מנכדיו הקרובים של מרנא החפץ חיים, הגאונים רבי יהושע ליב לוינסון ורבי אליעזר זאב קפלן.


*מכתב הגאון רבי אליעזר זאב קאפלאן, נכד מרנא החפץ חיים, הכותב לגאון רבי יוסף שוב מווילנא בענייני ישיבת החפץ חיים. תר"ץ. 

במכתב, מציין רבי אליעזר זאב את מספר התלמידים שיבואו לזמן הבא ואת המסכת 'קידושין' שילמדו בישיבה. 

בהמשך מספר על בחורים שנתפסו ללא רשיונות ועוסק בדרכים להצלתם.

רבי אליעזר זאב קאפלאן, בנו של חתן מרנא החפץ חיים, ממקורבי זקנו הגדול. 

[1] ניר רשמי של ישיבת 'מתיבתא רבתא חפץ חיים בראדון, פלך ווילנא'. נקבי תיוק מקורעים. סימני קיפול. מעט דיו מחוק. מצב טוב. 

* מכתב הגאון רבי יהושע ליב לעווינסאהן על גבי ניר מכתבים רשמי של מתיבתא רבתא חפץ חיים, משנת תרצ"ט, לרבי אהרן ברג מראשי וועד הישיבות בווילנא. לצרכי רפואת רבנית חשובה ממשפחת מרן החפץ חיים. 

כל המכתב בכתב ידו ובחתימתו. נקבי תיוק, כתמים אחדים. מצב טוב מאוד. 

מידות: 21 x 21 CM

מידות: 21 x 21 CM