English

פריט 17:

מכתב המלצה נלהב ממרן רבי חיים עוזר גראדז'ענסקי מווילנא

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת המלצה נלהבת ממרן הגאון רשכבה"ג רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי מווילנא אודות הרב הגאון רבי נחמן זאקש מטעלז חתן הרב הגאון רבי זלמן משה יפה. ללא תאריך.

מכתב ארוך בכתב יד, כנראה כתב יד נאמנו ומקורבו הגדול רבי יוסף שו"ב. בתחתית המכתב חתימת ידו וחותמתו של מרן גאון הדור רבי חיים עוזר.

באיגרת נכתב כי הרב זאקש יליד טעלז למד בבחרותו באהלי שם פה ווילנא, הי' בקי בש"ס ופוסקים ובאחרונה נעשה רב באחד הקהילות, ובימי המלחמה הראשונה נדד ונעשה רב ברוסיה. אולם בעקבות הרדיפות הנוראיות על הרבנים הוא נאלץ להמשיך לנדוד לארץ הקודש.

רבי חיים עוזר מציין כי מכירו לאחד מהגדולים המצויינים, וכעת בעלותו לארץ הקודש, יש למנותו לרב במשרה חשובה ככל האפשר.

מצורפת המעטפה האורגינאלית של מרן רבי חיים עוזר ווילנא. 

[1] ניר מכתבים רשמי גדול. [1] מעטפת ניר. סימני קיפול מקורעים מודבקים בדבק ניר ישן. הכל נתון בלמינציה. מצב טוב. 

מידות: 21 x 26 CM

מידות: 21 x 26 CM