English

פריט 18:

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי משולם ראטה. גבעת-שמואל, תש"ט [1948].

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי משולם ראטה. גבעת-שמואל, תש"ט [1948].

 "ואחתום בשלום וברכה וכבוד רב. משולם ראטה"; מכתב מאת הגאון רבי משולם ראטה לרבי אברהם רובינשטיין, בעניין ספרי ש"ס ושולחן ערוך העומדים למכירה בגבעת שמואל. גבעת-שמואל, תש"ט [1948].

[1] דף, בכתב ידו וחתימתו של רבי משולם ראטה. בתחתית הדף רישומי חשבונות של מכירת ספרים וחוברות, בכתב יד שונה..

הגאון החסיד רבי משולם ראטה (תרל"ה-תשכ"ה), מגדולי הרבנים בדורו, נודע בגאונותו ובקיאותו הנדירה, עד כדי כך שהרב מטשעבין היה מכנהו (בכתב ובעל פה) בתואר "גדול הדור"! בילדותו עבר להתגורר בקולומיאה והחל ללמוד שם. אביו היה חסיד טשורטקוב, ולקח אותו אל האדמו"ר רבי דוד משה פרידמן מטשורטקוב, ממנו למד הרבה. בגיל שמונה כבר ידע על פה מסכתות שלמות עם רש"י ותוספות. עוד בהיותו צעיר למד אצל גדולי דורו, ביניהם: רבי יעקב וינפלד- בעל 'כוכב מיעקב', רבי אברהם מנחם מנדל שטינברג- בעל 'מחזה אברהם', רבי מאיר אריק ועוד. בהיותו כבן מצוות התפרסם שמו בעולם התורני כ"העילוי מהורודנקה". בגיל חמש עשרה כבר רכש בקיאות בכל הש"ס והמדרשים. בגיל שמונה עשרה היה מועמד לרבנות בקהילת סערט. כיהן ברבנות במספר ערים. בשנת תרע"ד, בזמן מלחמת העולם הראשונה, ברח יחד עם יהודים רבים לוינה. שם ישב עם חבורת תלמידי חכמים גדולים- ביניהם רבי מאיר אריק, מהר"י ענגל ועוד. לאחר מכן, החל לכהן כרב העיר שאץ (סוצ'אבה), ואחר כך בעיר טשרנוביץ. לאחר שניצל מהשואה, עלה בשנת תש"ד לארץ ישראל, והתיישב בירושלים. למרות גילו המבוגר, התבקש לכהן כחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, והרב הראשי הגרי"א הרצוג ביקש ממנו להיות יועצו האישי.

נודע בספרו שו"ת "קול מבשר".

סימני קיפול, כתמים, מצב בינוני-טוב. 

מידות: 21 x 25 CM

מידות: 21 x 25 CM