English

פריט 20:

גלויה בכתב ידו ובחתימתו של רבי אליהו רוזנטל. פאדאלוי, תרפ"ו [1926].

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גלויה בכתב ידו ובחתימתו של רבי אליהו רוזנטל. פאדאלוי, תרפ"ו [1926].

"זה זמן אשר שלחתי לך איזה מספר מן הספר יורה דרך שהוצאתי לאור… אולי יצלח בידכם לחלקם ביעקב, ולמען יהי' לעזר מעט בדבר הכנסת כלה" – מכתב מאת רבי אליהו רוזנטל, דומ"ץ פאדאלוי, המבקש לברר האם נמען, ר' ליב, אכן קיבל את העותקים ששלח לו מספרו "יורה דרך" והאם הצליח למוכרם. 

[1] גלויה מבויילת, בכתב ידו וחתימתו של  רבי אליהו רוזנטל.

רבי אליהו ב"ר רפאל רוזנטל – דומ"ץ פאדאלוי [רומניה], מחבר הספר "יורה דרך" (סאיני, תרפ"ה) ובו ביאורים בש"ס ומקראות על סדר המסכתות. הספר זכה להסכמה מאת הרה"ק רבי אברהם מתתיהו פרידמאן, האדמו"ר הקדוש משטפנשט.

כתמים, מצב טוב.

מידות: 13 x 9 CM

מידות: 13 x 9 CM