English

פריט 23:

שני מכתבים ממורנו רבי יעקב רוזנהיים. תש"ט-תשי"ב.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שני מכתבים ממורינו רבי יעקב רוזנהיים מייסד תנועת אגודת ישראל העולמית, בעניינים שונים. תש"ט-תשי"ב. באחד המכתבים נזכר מרן הרב מבריסק. 

שני המכתבים נשלחו לעסקן הצעיר הרב מנחם פרוש, שניהם בלועזית. במכתב הראשון שנשלח בשנת תש"ט- 1949, הוא מזכיר את הבריסקער רב. המכתב נשלח מניו יורק

שני המכתבים בגרמנית. למכתב השני, שכבר נשלח ממגוריו בתל אביב, מצורף פתק ובו תרגום בכתב יד מתקופת קבלת המכתב. 

[3] פריטי ניר. דפי מכתבים רשמי של מוהר"י רוזנהיים ואגודת ישראל העולמית. מצב טוב – טוב מאוד.