English

פריט 24:

מערכה עמוקה וארוכה במנחות, בכתי"ק מרן השבט הלוי

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גיליונות ארוכים בעצם כתב יד מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' גאב"ד זכרון מאיר וראשי ישיבת חכמי לובלין בסוגיא דמנחת יחיד ומנחת ציבור.

שני גליונות גדולים, עמוסים וגדושים בכתב ידו הייחודי, בכתיבה תמה וכמעט חפה מכל תיקונים. באריכות גדולה הנחתמת בתיבות 'והארכתי בזה'. 

הנידון בתשובה זו הוא סוגייא דמנחות נדבה, מנחת יחיד ועוד במנחות דף ח', ונדפסה ככתבה וכלשונה בספרו הגדול שו"ת שבט הלוי חלק י' סימן נ"ב – מערכת הקדשים. 


עמוד ההוראה מרן הגאון האדיר רבי שמואל הלוי ואזנר [תרע"ג-תשע"ה] מגדולי הדור, עמוד ההוראה עליו נשענים בית ישראל, רוב מורי ההוראה ופוסקי ההלכה בדור האחרון, מתלמידיו. תלמיד מובהק למרן מהר"ם שפירא מלובלין והמשגיח רבי שמעון מזעליכוב, רבי שמואל דוד אונגר מנייטרא ורבי יוסף אלימלך כהנא מאונגוואר.

בעצת מרן החזון איש מונה לרב זכרון מאיר, משם יצא אורו למרחקים. כבר אז התבטא מרן קדוש אהרון מבעלזא על ישיבתו ובית ההוראה שעל ידה 'ד' אמות של הלכה בימינו, הינם בזכרון מאיר אצל הרב ואזנר'. 

[2] גיליונות ניר גדולים וארוכים. עשרות שורות בכתב ידו. כתמי זמן קלים וסימני תיוק. מצב טוב מאוד. 

מידות: 21 x 32 CM

מידות: 21 x 32 CM