English

פריט 25:

ביאורי סוגיא במסכת שבת בכתב יד מרן השבט הלוי

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גיליונות ארוכים בעצם כתב יד מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' גאב"ד זכרון מאיר וראשי ישיבת חכמי לובלין בסוגיא במסכת שבת דף י"ד ודף ט"ו. 

שני גליונות גדולים, עמוסים וגדושים בכתב ידו הייחודי, בכתיבה תמה וכמעט חפה מכל תיקונים. 

במערכה ארוכה זו, דן במחלוקת תוס' והר"ש בדיני גזרת טומאת ידיים ובמחלוקת התוס' והר"ש בעניין.

מערכה זו נדפסה בשינויי נוסח וסדר בחידושי שבט הלוי שבת דפים נא-נג מדפי הספר. 


עמוד ההוראה מרן הגאון האדיר רבי שמואל הלוי ואזנר [תרע"ג-תשע"ה] מגדולי הדור, עמוד ההוראה עליו נשענים בית ישראל, רוב מורי ההוראה ופוסקי ההלכה בדור האחרון, מתלמידיו. תלמיד מובהק למרן מהר"ם שפירא מלובלין והמשגיח רבי שמעון מזעליכוב, רבי שמואל דוד אונגר מנייטרא ורבי יוסף אלימלך כהנא מאונגוואר.

בעצת מרן החזון איש מונה לרב זכרון מאיר, משם יצא אורו למרחקים. כבר אז התבטא מרן קדוש אהרון מבעלזא על ישיבתו ובית ההוראה שעל ידה 'ד' אמות של הלכה בימינו, הינם בזכרון מאיר אצל הרב ואזנר'. 

[2] גליונות ניר גדולים וארוכים. עשרות שורות בכתב ידו הבהיר והייחודי. כתמי זמן קלים וסימני תיוק. מצב טוב מאוד. 

מידות: 21 x 32 CM

מידות: 21 x 32 CM