English

פריט 26:

סט חמשה חומשי תורה, נתיבות השלום, עם ביאורו של מנדלסון. ברלין, תקמ"ג 1783. מהדורה ראשונה....

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סט חמשה חומשי תורה, נתיבות השלום, עם ביאורו של מנדלסון. ברלין, תקמ"ג 1783. מהדורה ראשונה. נדפס בשלוש מאות עותקים בלבד, מהם רבים הושמדו.


ספר נתיבות השלום, [5] כרכים, חמשת חמשי התורה עם תקון סופרים, ועם תרגום אשכנזי [באותיות עבריות, מאת משה מנדלסון] ובאור [בעריכת משה מנדלסון]. הוצאת George Friedrich Starcke, ברלין, תקמ"ג 1783. סט שנדיר למצוא כדוגמתו!


יצויין. החומשים הללו עם הביאור השנוי במחלוקת, ודפס אך בכמות של 300 עותקים, כפי שכתב המחבר בהקדמתו על 'הביאור'. במרוצת השנים, בגבור הפולמוס וההתנגדות אליו, הושחתו והושמדו רבים מהעותקים, מה שהופך את העותק השלם שלפנינו, לנדיר במיוחד, ובמעיקר בשל מצבו השמור היטב.  

הביאור נכתב על ידי שלמה דובנא (לבראשית), מנדלסון (לשמות), נפתלי הירץ וויזל (לויקרא), אהרן פרידנטאל ירוסלב (לבמדבר) והרץ הומברג (לדברים). הביאור כולו בעריכת מנדלסון, שאף הוסיף לו הערות.

[24], רצט; [1], רד; [2], ריח; קמד; קכה, [1] דף. כרכים במדבר ודברים ללא דף שער. עם הקדשת סבא לנכדו משנת תקע"ו [1815], בכל אחד מהכרכים: "מתנה גמורה בלי שום עיכוב לנכדי מיכל בן כ"ה הירש הרץ יצ"ו ולראי' באתי על החתום פה אמשטרדם כ"ג כסליו תקע"ו לפ"ק ממני אביו זקינו געטשליק הרץ".

בעותק שבספריה הלאומית מצוי שער לכרך דברים, אך לא מצויים דפי השער המצויים בעותק שלפנינו לספרים שמות וויקרא. נראה שהשמטת דפי השער השונים מהעותקים השונים היא תוצאה מכך שהספר הודפס חוברות-חוברות במשך תקופה ממושכת.

כריכות עור מקוריות בלויות, בכרך א שדרה רופפת, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.