English

פריט 27:

קונטרס לראות מהרה, מאת רבי עזריאל ב"ר אליהו, למברג, תקצ"ח 1838. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קונטרס לראות מהרה, מאת רבי עזריאל ב"ר אליהו, למברג, תקצ"ח 1838. מהדורה ראשונה.

קונטרס לראות מהרה, מאת רבי עזריאל ב"ר אליהו, נגד המנהג של תליית צורות אדם (פוטרטים) על קיר הבית. דפוס יהדה ליב באלבאן, לבוב, תקצ"ח 1838.

ז, [1] דף. בדף השער מוזכר ייחוס המחבר ומובאת תפלה כי "בזכות אבותיו הקדושים… עשלח הש"י רפואה שלימה להרב המחבר הנ"ל שיראו עיניו לראות מהרה לעשות בתורה ובמצות".

רבי עזריאל ב"ר אליהו – אב"ד קונסטנטין ישן וכמה קהילות נוספות בפולין. רבי יעקב אורנשטיין כתב עליו בהסכמתו כי הוא "רב גדול המופלג בתורה וביראה". לאחר שאיבד את מאור עיניו, נסע רבי עזריאל לרופאים המומחים בלבוב. בהיותו בעיר החל שם בהוצאת ספרים בהם רמז לסמיות עיניו: ספר 'יראה לעינים' על ההגדה, קונטרס 'מרפא לעינים', קונטרס 'מראית העין' וקונטרס 'לראות מהרה'. לאחר שנתרפא הוציא לאור את 'קונטרס דריח ניחוח' (ורשה, ת"ר). הוא החליט לעלות לארץ ישראל ונסע לוורשה כדי לסדר לו רשיון המסע. כדי לאסוף דמי נסיעה פרסם את ספרו 'פתח עינים' על הש"ס (ורשה, תר"ז). הוא חיבר גם ספרים נוספים, שחלקם מוזכר בדף השער בקונטרס שלפנינו. 

ללא כריכה, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.