English

פריט 3:

הוספות לספר לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן בעל התניא. מהדורה ראשונה, זיטאמיר תרי"א

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

נדיר ! הוספות לספר לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן, מהדורה ראשונה, דפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי ארי' ליב ורבי יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר, תרי"א – 1851

הוספות לספר לקוטי תורה שחיבר כ"ק אדמו"ר הזקן הרה"ק רבי שניאור זלמן מליאדי, בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה של ההוספות. זיטאמיר, תרי"א – 1851.
גיליונות רחבים ביותר. 

בעותק שלפנינו, לא מופיעות הסכמות הגה"ק רבי ברוך מרדכי מבברויסק והגה"ק רבי יצחק אייזיק עפשטיין מוויטעפסק אשר הסכימו על השולחן ערוך והליקוטי תורה, וכן הסכמות חשובות ביותר מאת הגה"ק חשובי החסידים, אשר הסכימו על הליקוטי תורה במהדורתו הראשונה, זיטאמיר תר"ח, אולם רק במהדורה זו נדפסה לראשונה הסכמתם בדפוס, כאמור בעותק זה איננה, כן חסר לוח התיקון הנדיר.

[1] ג-ז דף. 
כתמים, כתמי מים, נקב עש יחיד שוליים רחבים, כריכה חדשה רכה, מצב טוב מאוד.