English

פריט 32:

משל ומליצה, מאת רבי מאיר ליבוש מלבי"ם. פאריז, תרכ"ז [1867]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

משל ומליצה, מאת רבי מאיר ליבוש מלבי"ם. פאריז, תרכ"ז [1867]. מהדורה ראשונה.

שירי קדש ולהם משל ומליצה, דרמה בחרוזים מאת רבי מאיר ליבוש מלבי"ם בעניין המבטל תורה מעושר סופו לבטלה מעוני. הוצאת יחיאל בריל, פאריז, תרכ"ז [1867]. מהדורה ראשונה בחיי המחבר.

[1], 142 עמו'. 

הגאון רבי מאיר ליבוש בן רבי יחיאל מיכל מלבי"ם (תקס"ט-תר"מ, 1809-1879) מגדולי הפרשנים של המקרא והנביאים וכתובים, מגדולי הפוסקים בדורו ומבראשי הלוחמים במשכילים. דרש דרשות ולחם מלחמות חורמה נגד המתחדשים. ביאוריו וספריו הינם אבן יסוד לפרשני המקרא וההלכה.

כריה חדשה עם אותיות מוזהבות, כתמים, חורי עש, פגמים בשדרה וקרעים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 12 CM