English

פריט 33:

סאה סלת, מרפא לנפש ואורח חיים מאת רפאל נורצי. אמשטרדם, תקי"ז-תקי"ח [1757]. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סאה סלת, מרפא לנפש ואורח חיים מאת רפאל נורצי. אמשטרדם, תקי"ז-תקי"ח [1757]. עותק מיוחס.

ספר סאה סלת, מרפא לנפש ואורח חיים מאת רפאל ב"ר גבריאל מנורצי. מהדורה שניה עם תוספות, דפוס [יהודה] ליב זוסמנש, אמשטרדם, תקי"ז-תקי"ח [1757]. עם חותמת הגאון רבי יוסף שמואל ב"ר ישראל יונה לנדא.

[5], י, טו; ד, לא, [1]; [2], ה-ו, לד דף. מספר דפים כרוכים שלא במקומם. שער מיוחד לכל ספר. עם הסכמות מרבני אמשטרדם. רישומי בעלות, חתימות וחותמות בעלים, ובהם חתימות "האלוף והקצין כ"ב ה' חיים בר"א מזאלשין", "התו' והרבני המופ' ומופלג כ"ש מוה"ר נחמי' יצ"ו" ועוד, חותמת המכון ללימודי מדעי היהדות – שפעל בברלין משנת 1872 ועד לסגירותו בידי הנאצים בשנת 1942, וחותמת "[רבי יוסף] שמואל ב"מ ישראל יונה ל[נדא]".

רבי יוסף שמואל ב"ר ישראל יונה לנדא (תק"ס-תקצ"ח, 1800-1837) – עילוי מופלא, רב וגאון מפורסם, בשנת תקפ"ד (1824), בהיותו בן 24, נבחר למלא את מקום אביו כרבה של קמפן והעמיד תלמידים בישיבה גדולה. היו שערערו על מינוי זה בשל גילוי הצעיר של הרב, אך הרב זכה לתמיכתם של רבי עקיבא איגר ורבנים נוספים מקרב גדולי דורו, לאחר שנפגשו עמו והתרשמו מאישיותו ומגדולתו בתורה. היה הרב יוסף שמואל לנדא נשא ונתן בהלכות ובענייני ציבור עם רבי עקיבא איגר וחתנו החתם סופר, והם גם כתבו הסכמה לספרו של הרב לנדא, "משכן שילה". נפטר בצעירותו והניח אחריו חיבורים רבים בהלכה.

כריכה מחודשת, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.

מידות: 18 CM