English

פריט 34:

ראשית חכמה, מאת רבי אליהו די וידאש מתלמידי הרמ"ק. קושטא, תצ"ו [1736]. נדיר.

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ראשית חכמה, מאת רבי אליהו די וידאש מתלמידי הרמ"ק. קושטא, תצ"ו [1736]. נדיר.


ספר ראשית חכמה, מאת רבי אליהו די וידאש מתלמידי הרמ"ק, בסופו ספר המוסר דרך חידה מאת רבינו שלמה בן גבירול – ויש מי שייחסו לרבי אברהם אבן עזרא. דפוס יונה ב"ר יעקב, קושטא, תצ"ו [1736]. נדיר.

[1], שד, [20] דף. בדף השער דגל מדפיס של נתנאל פואה שהוציא לאור את מהדורת אמשטרדם תס"ח, שעל פיה הודפסה המהדורה שלפנינו. חתימות ורישומי בעלות רבי בכור יעקב פאפו.

כריכה לא מקורית מנותקת, דף אחרון מנותק, חורי עש, כתמים, מצב בינוני.