English

פריט 35:

רמת שמואל, מאת רבי שמואל סג"ל מליסא. אמשטרדם, תע"ד [1714]. מהדורה יחידה ונדירה.

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

רמת שמואל, מאת רבי שמואל סג"ל מליסא. אמשטרדם, תע"ד [1714]. מהדורה יחידה ונדירה.

ספר רמת שמואל, על ל"ב מסכתות, מאת רבי שמואל סג"ל מליסא. דפוס משה דיאש ושמעון שמש, אמשטרדם, תע"ד [1714]. מהדורה יחידה. נדיר.

[2], קמ דף. רישומים וחתימות בעלים בדף השער ובדפי הפורזץ.

כריכה פשוטה בלויה מנותקת חלקית, כתמים, מצב בינוני-טוב.