English

פריט 36:

שער היחודים, מתורת האר"י ז"ל. למברג, תרט"ו 1855. עם דפי פורזץ ובהם חידושי תורה בכתב...

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שער היחודים, מתורת האר"י ז"ל. למברג, תרט"ו 1855. עם דפי פורזץ ובהם חידושי תורה בכתב יד.

שער היחודים, צדיק יסוד עולם ופירוש שירים של שבת, דפוס M.F. Poremba, למברג, תרט"ו 1855. עם [2] דפים בכתב יד ובהם דרשת רבינו ברוך פרנקל, בעל ה"ברוך טעם", מחג השבועות שנת תקפ"ג [1823].

[2], מג, [1], מז-נח דף. כולל 'שער היחודים' [ותקון העונות, היא ענף ד' וג' מספר פרי עץ חיים למהרח"ו. כולל ייחודים וקמיעות], 'צדיק יסוד עולם' [פרוש על מגילת רות עם הפנים] ופירוש שירים של שבת – פירוש לשירי האר"י [מאת רבי ישראל סרוק] . חתימת בעלים בדף השער "יוסף יעקב ב"ר יקיר בלאך". עם חותמות בעלים "מענדל גרינבערג". עם [2] דפים מלאים בכתב יד של דרשת בעל ה"ברוך טעם" משנת תקפ"ג, בדיני ביטול טעם בדבר שיש לו מתירין. חידושים אלו הודפסו בחלקם בספר 'ברוך טעם', שער התערובות, פרקים א-ב. כשבנדפס כתב "שוב ראיתי בצל"ח", בכתב היד שלפנינו מופיע "שוב ר' אמו"ר זצוק"ל בצל"ח", דבר המצביע על כך שכותב הדפים הללו הוא מבניו ותלמידיו של ה'ברוך טעם'.

גאון ישראל הנערץ, רבינו הברוך טעם מלייפניק (תק"ך-תקפ"ח, 1760-1827) – מאור דורו ופוסק ההוראה לבית ישראל. חותנו של מרן הרה"ק הדברי חיים מצאנז, וזקנם של גדולי ומאורי החסידות צדיקי בית צאנז. מרן השפת אמת ושושלת צדיקי בית גור אחריו ורבים מצדיקי וגאוני הדורות.

כריכה פשוטה ובלויה מנותקת חלקית, כתמים, חורי עש, דפי הפורזץ עם הכתב היד נחתכו להתאים לגודל הספר עם פגיעה בטקסט שבקצות הדף, מצב טוב.

מידות: 23 CM