English

פריט 37:

ברכת אברהם, מאת רבי אברהם ברודו. וינציה, תנ"ו [1696]. מהדורה ראשונה ונדירה.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ברכת אברהם, מאת רבי אברהם ברודו. וינציה, תנ"ו [1696]. מהדורה ראשונה ונדירה.

ספר ברכת אברהם, על ספר בראשית, פלפולי מדרשו, מאת רבי אברהם ברודו. דפוס ברגאדין, ונציה, תנ"ו [1696].

[4], קג דף. הסכמות גדולי הרבנים האשכנזים והספרדים מרבני אמבורגו [המבורג], פראג וונציה. בהסכמת ה"חכם צבי" הוא כותב שעל אף שגדר שלא לכתוב הסכמות על ספרים חדשים, הוא חורג ממנהגו שכן "האיר ממזרח שמש המור הגדול הרב המובהק כמהר"ר אברהם ברודו… המיוחד שבגדולי רבני קושטנדינא רבתי". חתימות בעלים בדף השער, בדף שאחריו ובדף האחרון. בעותק שלפנינו חסר דף הסכמות רבני ונציה ודף באיטלקית.

רבי אברהם ברודו – רב ודרשן חיבר את ספרו "ברכת אברהם" בהיותו באמשטרדם, וכתב בו הדרשות שדרש בערים קושטא ואנדרינופולי במשך יותר מחמשים שנה. לעת זקנותו נדד בין המדינות לצורך מצוות פדיון שבויים, ובמסעו אסף הסכמות לספרו.

כריכה מחודשת עם אותיות מוזהבות, [2] דפים חסרים לפני הקדמת המחבר, כתמים, דף השער משוקם, מצב טוב.