English

פריט 38:

מאורי אור [מאת רבי אהרן ווירמש]: [חלק ד], באר שב"ע ו[נספח לחלק ג], על רוב...

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מאורי אור [מאת רבי אהרן ווירמש]: [חלק ד], באר שב"ע ו[נספח לחלק ג], על רוב המסכתות. מיץ, תקנ"ג-תקע"ט [1793-1819]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מאורי אור, על התלמוד ונושאי כליו, [מאת רבי אהרן ווירמש]: [חלק ד], באר שב"ע – על מסכתות שבת, ברכות ועירובין, מיץ, תקע"ט [1819]. כרוך עם מאורי אור [נספח לחלק ג], על על מסכתות רבות פסחים -נדה, מיץ, תקנ"ג [1793]. מהדורה ראשונה. נדיר.

[1], קמו; מד, [2] דף. בכרך שלפנינו חסרים שני הדפים האחרונים של חלק ד', ובהם "קינה על בת ציון וירושלים" הפותחת "אלוף נעורי למה תסתר פניך ממני". קינה זו הודפסה כבר גם בסוף חלק ג', והיא נמצאת בדפים האחרונים של הכרך שלפנינו. עם חותמת "אגודת חמדי אמונה, קנין ספרים".

אגודת בחורי חמד, שלימים נקראה "אגודת בחורים חמדי אמונה" – נוסדה באיסט סייד של ניו יורק בשנת 1914, עבור בחורים שהיגרו מאירופה וביקשו לשמור על אורח חייהם היהודי. בשנת 1950 נקבעו תנאים להצטרפות לאגודה, ובהם שמירת שבת, והוקם בית מדרש בו נמסרו שיעורי תורה לעשרות בחורים בסיום יום עבודתם. אגודה זו יסדה "קרן תורה", לתמיכה כלכלית בעשרות ארגוניים תורניים באמריקה,  

כריכת חצי עור חדשה ומהודרת, כתמים, ללא [2] דפים של חלק ד' שתוכנם הודפס כבר בסוף חלק ג, מצב טוב.