English

פריט 39:

צילותא דאברהם, מאת רבי משה אברהם אבוש [מרגליות] אב"ד זבנא. [אוסטרהא], תקפ"א [1821]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

צילותא דאברהם, מאת רבי משה אברהם אבוש [מרגליות] אב"ד זבנא. [אוסטרהא], תקפ"א [1821]. מהדורה יחידה.

ספר צילותא דאברהם, חידושי מהרמ"א, חידושים חריפים על הש"ס וליקוטים, מאת רבי משה אברהם אבוש מרגליות אב"ד זבנא, אחיו ורבו של בעל "המאיר נתיבים". הוכן לדפוס על ידי רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל ה"ערבי נחל" ו"לבושי שרד", בעל נכדתו של המחבר, שהוסיף הרבה מחידושיו וביאוריו. אוסטרהא, תקפ"א. מהדורה יחידה.

[1], צט דף, נייר כחול. בשער הספר חותמות וחתימות בעלים, ובהם חותמת רבי צבי הירש כהנא אב"ד סטרימטערע. סטפנסקי חסידות 499. הפרט בשער עולה תקע"א, אך שנת ההדפסה תקפ"א נקבע ע"פ תאריך ההסכמה.

רבי צבי הירש כהנא אב"ד אב"ד סטרימטערע הי"ד (תרס"ד-כ"ח בטבת תש"ה), "ר' הערש כהן", מחבר ספר "נחלת צבי" וראש ישיבת "בית אהרן", בנו של רבי ישעיהו כהנא מפעטריווע ומגדולי חסידי הרה"ק רבי חיים מאנטניע. תלמידם של רבי אליעזר דוד גרינוואלד אב"ד סאטמר, של רבי מנחם מנדל האגר בעל "שארית מנחם" ושל רבי חיים מרדכי יעקב גוטליב אב"ד קהל ספרדים במישקאלץ. בימי השואה גורש לאושוויץ, ומשם הועבר למחנה העבודה דורא שליד בוכנוולד, ושם נספה עקה"ש. השאיר אחריו כתבי יד רבים עם חידושים על התורה, על הש"ס והשו"ע ועוד.

כריכה חדשה עם אותיות מוזהבות, כתמים, חורי עש, פגמים קרעים והדבקות, חורים בתחתית הדפים, מצב בינוני.