English

פריט 40:

עותק מיוחס עם הגהות בכתב יד: שמות בארץ וכפות תמרים, מאת רבי משה בן חביב. קרלסרוא,...

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק מיוחס עם הגהות בכתב יד: שמות בארץ וכפות תמרים, מאת רבי משה בן חביב. קרלסרוא, תקכ"ו [1766].


ספר שמות בארץ, יום תרועה, תוספת יום הכפורים וכפות תמרים – על מסכתות ראש השנה יומא וסוכה, מאת רבי משה בן חביב. מהדורה שניה, דפוס ווילהעלם פרידריך לאטר דרוקר אלדא,   קרלסרוא, תקכ"ו [1766]. העותק של רבי אליעזר דייטש עם הגהות בכתב יד.

[2], טז; ל; מא דף. רישומי בעלות וחתימות רבות ובהם רשימות בנו ותלמידיו של רבי אליעזר דייטש המעידים כי הוא בעליו של העותק שלפנינו. עם הגהות למדניות בודדות בכתב יד.

רבי משה ב"ר שלמה אבן חביב (תי"ד-תנ"ו, 1654-1696) הראשון לציון, רבה של ירושלים וראש ישיבה שם. נולד בסלוניקי ועלה לירושלים בצעירותו והיה תלמידם של חכמי העיר. בזיווג ראשון היה חתנו של רבו רבי יעקב חגיז ראש ישיבת "בית יעקב", ובזיווג שני נשא את אחותו של "הרב המג"ן", ראש רבני ירושלים, הראשון לציון וראש ישיבת "בית יעקב". לאחר פטירת חותנו, מילא רבי משה את מקומו כראש הישיבה וכראשון לציון. נודע כגאון, חריף ובקי בכל חלקי התורה, ומחברם של ספרים רבים, ובהם שו"ת, חידושי הלכות וחידושים על מסכתות הש"ס. נכדו, רבי יעקב כולי, חיבר את "ילקוט מעם לועז".

רבי אליעזר חיים ב"ר אברהם דייטש (תר"י- תרע"ו, 1850-1916) – תלמידם של רבי יהודה אסאד ורבי מנחם אייזנשטט מאונגוואר. לאחר שהוסמך על ידי המהר"ם שיק, כיהן כאב"ד האנישוויץ, וכאב"ד וראש ישיבה בבוניהד. חיבר ספרים רבים על הש"ס, על התורה ובהלכה ובהם:  תבואות השדה, חלקת השדה, פרי השדה , שיח השדה, צמח השדה ודודאי השדה .

כריכה חדשה עם אותיות מוזהבות, כתמים, נקבי עש, קרעים והדבקות בדף השער ובדף ההסכמות, מצב בינוני-טוב.

מידות: 33 CM