English

פריט 41:

שו"ת הרדב"ז, ב, מאת הגאון רבי דוד בן זמרא. ונציה, תק"ט [1749]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת הרדב"ז, ב, מאת הגאון רבי דוד בן זמרא. ונציה, תק"ט [1749]. מהדורה ראשונה.


שאלות ותשובות הרדב"ז, ב, סי' תקפ"ט-תתמ"ב עם שו"ת ללשונות הרמב"ם, סי' עו-שיח, מאת רבי דוד אבן זמרא. דפוס מאיר דא זארא, ויניציאה, תק"ט [1749]. מהדורה ראשונה.

[2], פח דף. הסכמות רבני ירושלים וליוורנו ורבני הישיבה הכללית בויניציאה.

רבי דוד בר שלמה אבן זמרא (רל"ט לערך -של"ד, 1479-1573) – מגדולי הפוסקים בדור מגורשי ספרד. בילדותו גורש עם משפחתו מספרד. בשנת רע"ג (1513) היגר למצרים, שם כיהן כאב"ד, כראש ישיבה וכמנהיגם של יהודי מצרים. רבי בצלאל אשכנזי בעל ה"שיטה מקובצת" והאר"י ז"ל היו מתלמידיו במצרים. לאחר כארבעים שנה עלה לארץ ישראל, שם כיהן כרבה של צפת. מחבר שאלות ותשובות ופירוש על הלכות הרמב"ם. 

כריכה מחודשת עם אותיות מוזהבות, כתמים ובהם כתמי לחות, בלאי בפינות חלק מהדפים. מצב בינוני-טוב.