English

פריט 42:

מנחת בכורים, מאת רבי מיוחס ב"ר שמואל. שאלוניקי, תקי"ב [1752]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מנחת בכורים, מאת רבי מיוחס ב"ר שמואל. שאלוניקי, תקי"ב [1752]. מהדורה ראשונה.

ספר מנחת בכורים, חידושים על הש"ס מאת רבי רפאל מיוחס ב"ר שמואל. דפוס בצלאל הלוי אשכנזי, שאלוניקי, תקי"ב [1752]. מהדורה ראשונה.

[4], סד דף. 

כריכה מחודשת פשוטה, חורי עש, כתמים כולל גם כתמי לחות ושאריות עובש, פגמים בעיקר בפינות דף השער ושני הדפים הראשונים, מצב בינוני.