English

פריט 44:

מרגליות טובה, פירוש לפירושו של רבי אברהם אבן עזרא. אמשטרדם, תפ"ב [1721]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מרגליות טובה, פירוש לפירושו של רבי אברהם אבן עזרא. אמשטרדם, תפ"ב [1721]. מהדורה ראשונה. נדיר.

ספר מרגליות טובה, פירוש לפירושו של החכם רבי אברהם בן מאיר ן' עזרא, וסביבו [קיצורי] הפירושים: מקור חיים מאת רבי שמואל צרצה, אהל יוסף [הוא צפנת פענח] מאת רבי יוסף [טוב-עלם] הספרדי ומוטוט [הוא מגילת סתרים] מאת רבי שמואל הספרדי. דפוס יצחק די-קורדיוה, אמשטרדם, תפ"ב [1721].

[4], קנו דף. בסוף הספר חסר לוח דף האיורים. עם רישומי בעלים וחתימות בדף השער ובדף האחרון.

כריכה מחודשת בלויה, כתמים, קרעים פגמים והדבקות בדפים בודדים, מצב בינוני-טוב.